Prostriedok na ničenie škodlivých húb a spôsob ničenia škodlivých húb

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Prostriedok na ničenie škodlivých húb, ktorý ako účinnú látku obsahuje aspoň jednu zlúčeninu, ktorá inhibuje respiráciu na cytochrómovom komplexe III a aspoň jeden derivát amidu všeobecného vzorca (II), kde A, R1, R2 majú význam uvedený v popise. Prostriedok sa používa na ničenie húb a plesní.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka fungicídnych prostriedkov, ktoré sú vhodné na obmedzovanie škodlivých húb.Z literatúry je známe, že účinné látky, ktoré inhibujú cjnochróm bc. komplex (cytochrómkomplex III) sa môžu používať ako fungicídy (U. Brandt, U. Haase, H. Schlägger, G. von Jagow Spezifität und Wirkmechanismus der Strobilurine - Špecifickosť a mechanizmus pôsobenia strobilurinuj, Dechema Monograph. zv. 129, str. 27 až 38,VCH Verlagsgesellschañ Weinheim, 1993 J. M. Clough Natural Produc. Reports, str. 565 až 574 F. Röhl, H. Sauter Biochem. Soc. Trans. 22, str. 1993).Ale pri použití týchto účinných látok sa zistilo, že pôsobia iba prechodne, to znamená, že sa už po krátkom čase škodlivé huby opäť objavia.Európsky patentový spis číslo EP-A-545 099 opisuje deriváty anilídu všeobecného vzorcaV ktorom A znamená fenyl substituovaný v polohe 2 metylom, trifluórmetylom, chlórom, brómom alebo jódom, alebo určitú aromatickú alebo nearomatickú heterocyklickú skupinu,ktorá je nesubstituovaná alebo substituovaná metylom,chlórom alebo trifluórmetylom, a R znamená určitú alifatickú alebo cykloalifatickú skupinu,ktorá je nesubstituovaná alebo je substituovaná halogénom,alebo znamená fenyl, ktorý je nesubstituovaný alebo je substituovaný alkylom s l až 4 atómami uhlíka, alkoxyskupinou s l až 4 atómami uhlíka, alkyltioskupinou s 1 až 4 atómami uhlíka alebo halogénom.Tieto zlúčeniny sú užitočné pri ničení Botrytis.Európsky patentový spis číslo EP-A-589 301 opisuje deriváty anilídu rovnakého všeobecného vzorca, kde však A znamená cyklickú skupinu vybranú zo súboru zahmujúceho skupinu vzorcakde R 1 znamená vodíka alebo alkyl s l až 4 atómami uhlika, R 2 znamená halogćn alebo alkyl s l až 4 atómami uhlíka, R 3 predstavuje alkyl s l až 4 atómami uhlíka alebo halogénalkyl s l až 4 atómami uhlíka, n znamená l alebo 2 a R má v podstate uvedený význam. Tieto zlúčeniny sú taktiež užitočné pri ničeni Botrytis.Zverejnena PCT prihláška WO 93/ l l l l 7 opisuje zlúčeniny všeobecného vzorcaQ znamená alkylovú skupinu s l až 3 atómami uhlíka, alkenylovú skupinu s 2 až 3 atómami uhlíka, alkinylovú skupinu s 2 až 3 atómami uhlíka alebo skupinu vzorca-(CH 2),CH alebo -(CH)-X-(CH 2),, n znamená 0 alebo 1, m znamená nezávisle od seba 0, l, 2 alebo 3, X znamená atóm kyslíka alebo síry, R 1 znamená určitú alieyklickú skupinu, R 2 znamená atóm vodíka, íluórovanú metylovú skupinu,skupinu metylovú, etylovú, alkenylovú s 2 až 6 atómami uhlíka, chlóralkylovú s 3 až 6 atómami uhlíka, fenylovú,alkyltioalkylovú, alkoxyalkylovú, halogenalkyltioalkylovú,halogćnalkoxyalkylovú alebo hydroxyalkylovú, R 3 znamená skupinu halogćnmetylovú, halogénmetoxyskupinu, skupinu metylovú, etylovú, atóm halogénu, kyanoskupinu, metyltioskupínu, nitroskupínu, skupinu aminokarbonylovú alebo aminokarbonylmetylovú, R 4 znamená atóm vodíka, halogénu alebo metylovú skupinu, R 5, R 5, R 7 nezávisle od seba atóm vodíka, halogénu, kyanoskupinu, skupinu alkylovú s 1 až 6 atómami uhlíka, alkenylovú s 2 až 6 atómami uhlíka, alkinylovú s 2 až 6 atómami uhlíka, alkoxyskupinu s l až 6 atómami uhlíka, alkyltioskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, skupinu cykloalkylovú s 3 až 4 atómami uhlíka a halogénmetoxyskupinu.Tieto deriváty anilídu sú fungicidne účinné, zistílo sa však, že nemajú dostatočne široké a uspokojujúce spektrum účinnosti.Ulohou vynálezu je vyvinúť lepšie účinné látky na ničenie škodlivých húb, predovšetkým Botrytis.S prekvapením sa zistilo, že táto úloha sa dá vyriešiť prostriedkom, ktorý obsahuje účinnú látku inhibujúeu respiráciu na cytochrómovom komplexe Ill spolu s derivátom amidu ďalej uvedeného typu.Podstatou vynálezu je prostriedok na ničenie škodlivých húb, ktorý obsahuje na pevnom alebo kvapalnom nosiči a) aspoň jednu účinnú látku l, ktorá inhibuje respirácíu na cytochrómovom komplexe lII a b) aspoň jeden derivát amidu všeobecného vzorca (II)A skupinu aryíovú alebo aromatický, alebo nearomatický päťčlenný alebo šesťčlenný heterocyklus s l až 3 heteroatómami zo súboru zahŕňajúceho atóm kyslíka, dusíka a síry,pričom tak aryl ako heterocyklus je nesubstituovaný alebo je substituovaný jedným, dvoma alebo troma substituentmi zo súboru zahŕňajúceho nezávisle od seba skupinu alkylovú, atóm halogenu, skupinu diiluormetylovú, trííluormetylovú, alkoxyskupinu, halogénalkoxyskupinu, alkyltíoskupinu, skupinu alkylsulñnylovú a alkylsulfonylovú, SK 283107 B 6R znamená atóm vodíka, skupinu alkylovú alebo alkoxyskupinu, R 2 znamená skupinu fenylovú alebo eykloalkylovú nesubstituovanú alebo substituovanú jedným, dvoma alebo troma substituentmi zo súboru zahŕňajúceho nezávisle od seba skupinu fenylovú, alkenylovú, alkinylovú, alkoxyskupinu,alkenyloxy/skupinu, alkinyloxyskupinu, skupinu cykloalkylovú, cykloalkenylovú, cykloalkyloxyskupinu, cykloalkenyloxyskupinu, pričom alifatické a cykloalífatickć skupiny sú prípadne čiastočne alebo úplne halogénované a/alebo cykloalífatícke skupiny sú pripadne substituovane jednou až troma alkylovými skupinami a fenylová skupina je prípadne substituovaná jedným až piatimi atómami halogénu a/alebo jednou až troma skupinami nezávisle od seba zvolenými zo súboru zahŕňajúceho skupinu alkylovú, halogćnalkylovú, alkoxyskupinu, halogćnalkoxyskupinu, alkyltioskupinu a halogćnalkyltioskupínu, a pričom amidická fenylová skupina je prípadne kondenzovaná na nasýtený päťčlenný kruh, nesubstituovaný alebo substituovaný aspoň jednou alkylovou skupinou a/alebo zahŕňa ako heteroatóm atóm kyslíka alebo síry, s výnimkou derivátu amidu všeobecného vzorca (II), kde A znamená skupinu 2-chlórpyridín-3-ylovú, R predstavuje atóm vodika a R 2 znamená skupinu vzorcaProstriedky podľa vynálezu pôsobia synergicky a sú preto predovšetkým vhodne na obmedzovanie rastu škodlivých húb, predovšetkým Botrytis. Predpokladá sa, že v pripade, keď je respiráeia cytochrómového komplexu III ínhíbovaná, huby využívajú sekundámu cestu alternatívnej respírácie. Musi sa teda predpokladať, že kombinácia dvoch účinných zložiek ínhibuje respiráciu prostredníctvom cytochrómovćho komplexu III a tiež altemativnu respiráciu,takže dochádza ku kompletnćmu rozrušeniu huby.Výrazom halogén sa vždy rozumie atóm Íluóru, chloru, brómu a jódu a predovšetkým atóm tluóru, chlóru, brómu.Výrazom alkyl sa vždy rozumie alkylovà skupina s priamym alebo rozvetveným reťazcom. Výhodne sa ním mienía alkylovć skupiny s priamym alebo s rozvetveným reťazcom s l až 12 atómami uhlíka a predovšetkým alkylove skupiny s l až 6 atómami uhlíka. Ako prikladné alkylové skupiny sa uvádzajú predovšetkým nasledujúce skupinyVýrazom halogénalkyl sa vždy rozumie alkylova skupina definovaná, čiastočne alebo úplne halogénovaná aspoň jedným atómom halogénu, predovšetkým fluóru a chlóru. Výhodne obsahuje jeden až tri atómy halogénu.Predovšetkým výhodnými sú difluórmetyl alebo tritluórmetyl.Uvedené objasnenie alkylovej a halogénalkylovej skupiny platí tiež podobne pre skupiny alkoxy, halogénalkoxy,alkyltio, halogénalkyltio, alkylsulfinyl a alkylsulfonyl.Výrazom alkenyl sa vždy rozumie alkenylová skupina s priamym alebo rozvetveným refazoom. Výhodne sa ním mienia alkenylové skupiny s priamym alebo rozvetveným reťazcom s 3 až 12 atómami uhlíka a predovšetkým alkenylovć skupiny s 3 až 6 atómami uhlíka. Ako príkladne alkenylovć skupiny sa uvádzajú predovšetkým skupina Z-propenylová, Z-butenylová, 3-butenylová, l-metyl-l-propenylová, Z-metyl-l-propenylová, Z-pentenylová,3-pentenylová, 4-pentenylová, l-metyl-2-butenylová, 2-metyl-2-butenylová, 3-metyl-2-butenylová, l-metyl-S-butenylová, 2-metyl-3-butenylová, 3-metyl-3-butenylová, 1,1-dimetyl-2-propenylová, LZ-dimetyl-l-propenylová, l-etyl-Z-propenylová, Z-hexenylová, 3-hexenylová, 4-hexenylo~ vá, S-hexenylová, l-metyl-Z-pentenylová, 2-metyl-2-pentenylová, 3-metyl-2-pentenylová, Zl-metyl-Z-pentenylová, l-metyl-3-pentenylová, 2-metyl-3-pentenylová, 3-metyl-3-pentenylová, 4-metyl-3-pentenylová, l-metyl-4-pentenylová, 2-metyl-4-pentenylová, 3-metyl-4-pentenýlová, 4-metyl-4-pentenylová, l, l-dimetyl-Z-butenylová, l, l-dimetyl-3-butenylová, LZ-dimetyl-Z-butenylová, l,2-dimetyl~ 3-butenylová, l,3-dimetyl-2-butenylová, 1,3-dimetyl-3-butenylová, 2,2-dimetyl-3-butenylová, ZJ-dimetyl-Z-butenylova, 2,3-dimetyl-3-butenylová, l-etyl-Z-butenylová, l-etyl-S-butenylová, 2-etyl-2-butenylová, 2-etyl-3-butenylová, 1,l,2-trimetyl-Z-propenylová, l-etyl-l -metyl-2-propenylová a l-etyl-Z-metyl-Z-propenylová, predovšetkým však 2-propenylová, Z-butenylová, 3-metyl-2-butenylová a 3-metyl-Z-pentenylová skupina.Alkenylovà skupina môže byť pripadne čiastočne alebo úplne halogénovaná aspoň jedným atómom halogénu, predovšetkým tluóru a chlóru. Výhodne obsahuje jeden až tri atómy halogćnu.Výrazom alkinyl sa vždy rozumie alkinylová skupina s priamym alebo rozvetveným reťazcom. Výhodne sa ním mienia alkinylové skupiny s priamym alebo s rozvetveným reťazcom s 3 až 12 atómami uhlíka, a predovšetkým alkinylovć skupiny s 3 až 6 atómami uhlíka. Ako príkladnć alkinylovć skupiny sa uvádzajú predovšetkým skupina Z-propinylová, Z-butinylová, 3 ~butinylová, l-metyl-Z-propinylová, 2-pentinylová, S-pentinylová, 4-pentinylová, l-metyl-3-butinylová., 2-metyl-3-butinylová, l-metyl-Z-butinylová, Ll-dimetyl-Z-propinylová, l-etyl-2-propinylová, 2-hexinylová, 3-hexinylová, 4-hexinylová, 5-hexinylová, l-metyl-Z-pentinylová, l-metyl-3-pentinylová, l-metyl-tl-pentinylová, Z-metyl-B-pentínylová, 2-metyl-4-pentínylová, 3-metyl-4-pentinylová, 4-metyl-2-pentinylová, 1,1-dimetyl-Z-butinylová, Ll-dímetylő-butinylová,l,2-dimetyl-3-butinylová, LZ-dimetyl-S-butinylová, l-etyl-Z-butinylova, l-etyl-3-butinylová, 2-etyI-3-butinylová a l-etyl- l-metyl-Z-propinylová skupina.Uvedené ozrejmenie alkenylovej a halogénalkenylovej skupiny a alkinylovej skupiny plati tiež podobne pre skupíny alkenyloxy a alkinyloxy.Výrazom cykloalkyl sa vždy rozumie predovšetkým cykloalkylová skupina s 3 až 6 atómami uhlíka. Ako pľĺkladné eykloalkylové skupiny sa uvádzajú predovšetkým nasledujúce skupiny skupina cyklopropylová, cyklobutylová, cyklopentylová alebo cyklohexylová. V prípade substituovanej cykloalkylovej skupiny prichádzajú ako substituenty do úvahy jedna až tri alkylové skupiny s l až 4 atómami uhlíka.Výrazom cykloalkenyl sa vždy rozumie predovšetkým cykloalkenylová skupina s 3 až 6 atómami uhlíka. Ako prikladne cykloalkenylové skupiny sa uvádzajú predovšetkým nasledujúce skupiny skupina cyklobutenylová, cyklopentenylová alebo cyklohexenylová. V prípade substituovanej cykloalkenylovej skupiny prichádzajú ako substituenty do úvahy jedna až tri alkylové skupiny s l až 4 atómami uhlíka, Výrazom cykloalkoxy sa vždy rozumie predovšetkým cykloalkoxyskupina s 5 až 6 atómami uhlíka. Ako príkladné cykloalkoxyskupiny sa uvádzajú predovšetkým nasledujúce skupiny cyklopentyloxyskupina alebo cyklohexyloxyskupina. V prípade substituovanej cykloalkoxyskupiny prichádzajú ako substituenty do úvahy jedna až tri alkylove skupiny s l až 4 atómami uhlíka.Výrazom cykloalkenyloxy sa vždy rozumie predovšetkým cykloalkenyloxyskupina s 5 až 6 atómami uhlíka. Ako príkladné cykloalkenyloxyskupiny sa uvádzajú predovšetkým nasledujúce skupiny cyklopentenyloxyskupina alebo cyklohexenyloxyskupina. V prípade substituovanej cykloalkenoxyskupiny prichádzajú ako substituenty do úvahy jedna až tri alkylovć skupiny s l až 4 atómami uhlíka.Výrazom aryl sa vždy rozumie predovšetkým fenyl.Heteroarylovou skupinou sa rozumie päťčlenná alebo šesťčlenná aromatická heterocyklícká skupina s jedným, s dvoma alebo s troma heteroatómami, zvolenými nezávisle od seba zo súboru zahŕňajúceho atóm dusíka, kyslíka a síry. Ako predovšetkým výhodné tieto skupiny sa uvádzajú skupina pyridinylová, pyrimidinylová, tiazolylová, pyrazolylová, oxazolylová, izoxazolylová, izotiazolylová, imidazolylová, pyrolylová, furanylová, tienylová a triazolylová skuprna.Heterocyklylovou skupinou sa rozumie päťčlenná alebo šesťčlenná nasýtená alebo nenasýtená heterocyklylová skupina s jedným, s dvoma alebo s troma heteroatómami,zvolenými nezávisle od seba zo súboru zahŕňajúceho atóm dusíka, kyslíka a síry. Sú to predovšetkým dihydro-, tetrahydro- a hexahydroderiváty skupín označovaných ako hetarylové skupiny. Ako výhodné tieto skupiny sa uvádzajú skupina pyrolidinylová, tetrahydroibranylová, imídazolídinylová, pyrazolidinylová, oxazolidinylová, izoxazolidinylová, tiazolidinylová, izotiazolidinylová, piperidinylovà alebo morfolinylová skupina.Ak A v deriváte amidu všeobecného vzorca (II) znamená fenylovú skupinu, môže mať táto skupina jeden, dva alebo tri uvedené substituenty v ktorejkoľvek polohe. Výhodne sú tieto substituenty od seba nezávislé a sú zvolené zo súboru zahŕňajúceho skupinu alkylovú, difluórmetylovú,tritluórmetylovú a halogénu, predovšetkým chlóru, brómu a jódu. Predovšetkým výhodne má fenylová skupina substituent v polohe 2.Ak A znamená päťčlennú heterocyklickú skupinu, je touto heterocyklickou skupinou predovšetkým skupina furylová, tiazolylová, pyrazolylová, imidazolylová, oxazolylová, tienylová, triazolylová alebo tiadiazolylová, alebo zodpovedajúci dihydroderivát alebo tetrahydroderivát týchto skupín. Ako predovšetkým výhodne skupiny tohto typu sa uvádzajú tiazolylová alebo pyrazolylová.Ak A znamená šesťčlennú heterocyklickú skupinu, je touto heterocyklickou skupinou predovšetkým pyridylová skupina alebo skupina všeobecného vzorcakde jeden zlo symbçolov X a Y znamená kyslík, siru, skupinu NR , pričom R znamená vodík alebo alkyl a druhý zo syrràbolov X a Y znamená metylén, siru, SO, S 02 alebo NR. Črarkovaná čiara znamená prípadnú dvojitú väzbu,Ako výhodné heterocyklické skupiny tohto typu sa uvádzajú pyridylová skupina, predovšetkým 3-pyridylová skupina alebo skupina všeobecného vzorcaUvedené heterocyklické skupiny môžu byť nesubstituovanć alebo substituovanć nezávisle od seba zvolenými substituentmi zo súboru zahŕňajúceho alkylovú skupinu,atóm halogénu, difluómretylovú a trifluórmetylovú skupinu.Symbol A výhodne znamená skupiny všeobecného vzorcakde R 3, R 4, R 5, R 6, R 7, R a R 9 znamenajú nezávisle od seba atóm vodíka, alkylovú skupinu, predovšetkým metylovú,atóm halogénu, predovšetkým chlóru, a difluórmetylovú a trifluórmetylovú skupinu.Vo všeobecnom vzorci (l) R výhodne znamená atóm vodika.Vo všeobecnom vzorci (I) R 2 výhodne znamená fenylovú skupinu. Skupina symbolu R 2 má výhodne aspoň jeden substituent, predovšetkým výhodne v polohe 2. Substítuent alebo substituenty sú výhodne zvolené zo súboru zahŕňajúceho alkylovú, cykloalkylovú, cykloalkenylovú skupinu, atóm halogćnu a fenylovú skupinu.Substituenty skupiny symbolu R 2 môžu samotné byť ešte substituované. Alifaticke alebo cykloalifaticke substituenty môžu byť čiastočne alebo úplne halogenované, predovšetkým tluórované a chlórované. Výhodne obsahujú jeden, dva alebo tri atómy fluóru alebo chlóru. Ak je skupinou symbolu Rz fenylová skupina, môže byť fenylová skupina substituovaná výhodne jedným až troma atómami halogénu, predovšetkým chlóru a/alebo alkylovou skupinou alebo alkoxyskupinou. Fenylová skupina je výhodne substituovaná atómom halogénu V p-polohe predovšetkým výhodným substítuentom skupiny R 2 v polohe para je atómom halogénu substituovaná fenylová skupina. Skupina symbolu R 2 môže byt kondenzovaná na päťčlenný kruh,pričom tento kruh samotný môže byť substituovaný jednou až troma alkylovými skupinami. V takomto prípade symbol R 2 znamená napríklad indanylovú, tiaindanylovú a oxaindanylovú skupinu. Výhodná je indanylová a 2-oxaindanylová skupina, ktoré sú viazané na atóm dusíka predovšetkým prostrednictvom polohy 4.Účinnou látkou I je výhodne zlúčenina všeobecného vzorca (IA) a (lB)kde Ľ znamená dvojitú alebo jednoduchú väzbu, R -CCO 2 CH 3 CHOCH 3, -CO 2 CH 3 NOCH 3,-CCONHCH 3 NOCH 3, -CCOCH 3 CHCH 3,-CC 0 CH 3 CHCH 2 CH 3, -CCOCH 3 NOCH 3,-CCOCH 2 CH 3 NOCH 3, -N(OCH 3)-CO 1 CH 3, -N(CH,)-COCH 3 alebo -N(CHCH 3)-CO 2 CH 3, R znamená organickú skupinu, ktorá je viazaná priamo alebo prostredníctvom oxyskupiny, merkaptoskupiny, aminoskupiny alebo alkylaminoskupiny, alebospolu so skupinou X a kruhom Q alebo T, ku ktorému je viazaný nesubstituovaný alebo substituovaný bicyklický,čiastočne alebo úplne nenasýtený systém, ktorý okrem atómu uhlíka v kruhu obsahuje prípadne jeden, dva alebo tri heteroatómy nezávisle od seba zvolené zo súboru zahŕňajúceho atóm kyslíka, síra a dusíka, RX -OCCO 2 CH 3 CHOCH 3, -OCCOCH 3 CHCH 3,-0 CCO 2 CH 3 CHCH 2 CH 3, -SCCOCH 3 CHOCH 3,-SCCO 2 CH 3 CHCH, -SCC 02 CH 3 CHCH 2 CH 3,-N(CH 3)CCO 2 CH 3 CHOCH 3, -N(CI-l 3)CCOCH 3 NOCH 3,CH 2 CCO 2 CH 3 JCHOCH 3,3 lebo -CH 1 CCONHCH 3 N 0 CH 3, RY znamená atóm kyslíka alebo siry, skupinu CH- alebo Nan znamená O, l, 2 alebo 3, pričom X znamená rovnakú alebo rôznu skupinu v prípade, ak n je väčšie ako l, X znamená kyanoskupinu, nitroskupinu, atóm halogćnu,alkylovú skupinu, halogćnalkylovú skupinu, alkoxyskupinu, halogénalkoxyskupinu, alkyltioskupinu alebo v prípade,že nje väčšie ako l, znamená skupinu alkylénovú s 3 až 5 atómami uhlíka, alkenylćnovú s 3 až 5 atómami uhlíka, oxyalkylénovú s 2 až 4 atómami uhlíka, oxyalkylénoxyskupinu s l až 3 atómami uhlíka, oxyalkenylénovú skupinu s 2 až 4 atómami uhlíka, oxyalkenylénoxyskupinu s 2 až 4 atómami uhlíka alebo butadiendiylovú skupinu, viazanú na dva susedné atómy uhlíka fenylového kruhu, pričom tieto reťazce môžu niest jednu až tri skupiny, nezávisle od seba zvolené zo súboru zahŕňajúceho atóm halogénu, alkylovú skupinu, halogénalkylovú skupinu, alkoxyskupinu, halogénalkoxyskupinu a alkyltioskupinu, Y znamená C- alebo -N-, Q znamená skupinu fenylovú, pyrolylovú, tienylovú, furylovú, pyrazolylovú, imídazolylovú, oxazolylovů, izoxazolylovú, tiazolylovú, tiadiazolylovú, triazolylovú, pyridínylovú, Z-pyridinylovú, pyrimidinylovú alebo triazinylovú a T znamená skupinu fenylovú, oxazolylovů, tiazolylovú,tiadiazolylovú, oxadiazolylovú, pyridinylovú, pyrimidinylovú alebo triazinylovú.Symbol R znamená predovšetkým skupinu alkylovú,alkenylovú, alkinylovú, arylovú, hetarylovú, arylalkylovú,hetarylalkylovú, arylalkenylovú, hetarylalkenylovu, arylalkinylovú hetarylalkínylovú, ktorá je neprerušená alebo je prerušená skupinou zo súboru zahŕňajúceho atóm kyslíka,siry, skupinu SO, S 02, NR (kde R znamená atóm vodika alebo alkylovú skupinu) CO, C 00, OCO, CONH, NHCO a NHCONH, CH 2 ONCR°CR° a CH 2 ONCRlCR 5 NORí ktoré budú objasnené. Tieto skupiny sú nesubstituovanć alebo majú aspoň jeden (výhodne jeden, dva alebo tri) sub stituenty zo súboru zahŕňajúceho nezávisle od seba alkylovú skupinu, alkoxyskupinu, atóm halogénu, kyanoskupinu,halogénalkylovú (predovšetkým difluónnetylovú alebo triíluórmetylovú) skupinu, hetarylovú a arylovú skupinu. Hetarylová a arylová skupina môže samotná byť substituovaná jedným, dvoma alebo troma substituentmi zvolenými nezávisle od seba zo súboru zahŕňajúceho atóm halogćnu,halogénalkylovú (predovšetkým diíluórmetylovú alebo tritluórmetylovú) skupinu, fenylovú skupinu, kyanoskupinu, fenoxyskupinu, alkylovú skupinu, alkoxyskupinu a halogénalkoxyskupinu.Takéto zlúčeniny a spôsob ich prípravy sú známe z literatúry uvedenej v tabuľke l.l až 1.8. Zlúčeniny, ktore nie sú opísané v literatúre, sa môžu pripravovať podobnými spôsobmi.Podľa výhodného uskutočnenia obsahujú prostriedky podľa vynálezu zlúčeninu všeobecného vzorca (IA) alebo(IB), kde symbol R znamená aryloxyskupinu, hetaryloxyskupinu, skupinu aryloxymetylćnovú, hetaryloxymetylénovú, aryletenylćnovú alebo hetaryletenylénovú, pričom tieto skupiny sú nesubstituované alebo majú jeden, dva alebo trí substituenty zo súboru zahrnujúceho nezávisle od seba alkylovú skupinu, atóm halogénu, skupinu triíluórmetylovú, diíluórmetylovú, kyanoskupinu, alkoxyskupinu a fenylovú skupinu, ktore samotné sú substiruované jedným,dvoma alebo troma substituentmi zvolenými nezávisle od seba zo súboru zahmujúceho atóm halogénu, skupinu triíluórmetylovú, ditluórmetylovú, fenylovú, kyanoskupinu,fenoxyskupinu, alkylovú skupinu, alkoxyskupinu a halogénalkoxyskupinualebo R znamená skupinu všeobecného vzorcaCH 2 ONCR°CR alebo CH 20 NCRCR 5 NOR°, kde znamenáR alkylovú skupinu, R 5 znamená skupinu fenylovú, pyridylowí alebo pyrimidylovú, ktoré sú nesubstituované alebo majú jeden, dva alebo tri substituenty zo súboru zahŕňajúceho nezávisle od seba alkylovú skupinu, alkoxyskupinu, atóm halogćnu, halogénalkoxyskupinu, triíluórmetylovú a diíluórmetylovú skupinu, R znamená alkylovú skupinu, alkoxyskupinu, atóm halogćnu, halogénalkylovú skupinu alebo atóm vodíka, R 5 znamená atóm vodika, kyanoskupinu, atóm halogénu,alkylovú skupinu, alkoxyskupinu, alkyltioskupinu, alkylaminoskupinu, dialkylaminoskupinu, alkenylovú skupinu,alkenyloxyskupinu, alkenyltioskupínu, alkenylamínoskupinu, N-alkenyl-N-alkylaminoskupinu, alkinylovú skupinu,alkinyloxyskupinu, alkinyltíoskupinu, alkinylaminoskupinu, N-alkinyl-N-alkylaminoskupinu, pričom sú prípadne uhľovodikové podiely týchto skupín čiastočne alebo úplne halogćnované a/alebo majú jeden, dva alebo tri substituenty zo súboru zahŕňajúceho kyanoskupinu, nitroskupinu, hydroxylovú skupinu, alkoxyskupinu, halogénalkoxyskupinu,alkoxykarbonylovú skupinu, alkyltioskupinu, alkylaminoskupinu, dialkylalninoskupinu, alkenyloxyskupinu, cykloalkylovú skupinu, cykloalkoxyskupinu, heterocyklylovú skupinu a heterocyklyloxyskupínu, arylovú skupinu, aryloxyskupinu, arylalkoxyskupinu, hetarylovú skupinu, hetaryloxyskupinu a hetarylalkoxyskupinu, pričom sú cyklícké podiely prípadne čiastočne alebo úplne halogénovanć a/alebo majú prípadne jeden, dva alebo tri substituenty zvolené nezávisle od seba zo súboru zahŕňajúceho kyanoskupinu, nitroskupinu, hydroxylovú skupinu, alkylovú skupinu, halogénalkylovú skupinu, cykloalkylovú skupinu, alkoxyskupinu, halogěnalkoxyskupinu, alkoxykarbonylovú

MPK / Značky

MPK: A01N 43/40, A01N 61/00

Značky: prostriedok, škodlivých, ničenia, spôsob, ničenie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/16-283107-prostriedok-na-nicenie-skodlivych-hub-a-sposob-nicenia-skodlivych-hub.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prostriedok na ničenie škodlivých húb a spôsob ničenia škodlivých húb</a>

Podobne patenty