Veterná turbína

Číslo patentu: U 6617

Dátum: 02.12.2013

Autor: Ottmar Martin

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka vetemej turbíny, zlepšenia jej účinnosti, výkonu a automatických regulačných vylepšení vetemej turbíny s vertikálnym rotorom založených na mechanických, pneumatických a aerodynamických princípoch.Zariadenia na využívanie vetemej energie sú známe tisíce rokov. Medzi prvé zariadenia na využívanie vetemej energie patrili plachetnice a vetemé mlyny. Ich konštrukcie boli vyrobené hlavne z dreva, látky, kameňa alebo tehíel. Táto technológia využívania vetemej energie bola počas 16. až 19. storočia nášho letopočtu Zdokonalená, a to prevažne na pohon námomých lodí, pretože otvorený rovný priestor morskej hladiny narušovaný len morskými vlnami má na využívanie vetemej energie ideálne podmienky. Vetemá energia sa od svojho objavenia používala na rozličné účely ako napr. pohon námomých plachetníc a niektorých lodí, ktoré vo vnútrozemí plávali po riekach ajazerách, mletie obilia, čerpanie vody a Odvodňovacie práce. Výhodou vetemej energie je, že neznečisťuje životné prostredie, čiže nevytvára teplo (s výnimkou kompresorov poháňaných vetemými zariadeniami) oxid uhličitý a iné splodiny a chemikálie spôsobujúce globálne Otepľovanie a je zadarmo. Najväčšou nevýhodou vetemej energie je jej premenlivosť, pretože jej výkon záleží od meteorologických podmienok a zariadenia, ktoré ju používa a pri veľkej rýchlosti vetra počas búrky hrozí poškodenie takéhoto zariadenia. Počas 18. a 19. storočia sa značne zdokonalili výrobné postupy železa a oceli, ktoré umožnili zvýšiť pevnosť a odolnosť takýchto zariadeni. Pokrok v oblasti strojárstva, aerodynamiky a meteorológie umožnil Zdokonalenie technických parametrov zariadení používajúcich vetemú energiu, ale pri stavbe námomých lodi sa v súčasnosti nepoužíva. Hoci podobná vetemá turbína už bola vyvinutá, pôvodný typ vetemej turbíny má niekoľko podstatných nevýhod a rozdielov. Prvý a najdôležitejší rozdiel je V tom, že pôvodný typ vetemej turbíny používa Savoinusov rotor, čoho dôsledkom je silné vírenie, nízka účinnosť, výkon a silné deformácie rotora pri vysokých otáčkach. Druhý najdôležitejší rozdiel pri pôvodnej vetemej turbíne je v úplnej absencii regulácie výkonu, čo veľmi obmedzuje dĺžku krídel vstupného otvoru, výkon a účinnosť pri rozličných rýchlostiach vetra a taktiež zrejme nevyužíva sací efekt na výstupnom otvore. Pôvodný stroj taktiež nemá lamely vstupného otvom a žiadnu ochranu proti vysokým otáčkam rotora.Rozdelenie zariadeni používajúcich vetemú energiu podľa konštrukcie . a) s nepohyblivými časťami - do tejto skupiny patria hlavne vetemé plachty používané na historické a športové lode, alebo pozemné vozidlá. Pri pozemných vozidlách ako napr. kolesové vozidlá alebo zariadenia s klzákmi určené na pohyb po ľade sa používajú len na športové účely.b) s pohyblivými časťami - do tejto skupiny patria zariadenia s horizontálnymi a vertikálnymi rotorrni rozličných typov a tvarov ako napr. horizontálne lopatkové rotory, ktoré sú v súčasnosti najrozšírenejšim spôsobom priemyselného používania vetemej energie na výrobu elektriny.Rozdelenie známych zariadení na využívanie veternej energie podľa typu rotoraa) rýchlo otáčavé a pomaly otáčavé horizontálne lopatkové rotory, b) horizontálne rotory s plášťovou turbínou, c) Savoinusov rotor čiže lopatkový rotor s vertikálnou osou rotácie založený na princípe odlišného odporu vzduchu jeho lopatiek. Tento princíp ich odlišného odporu vzduchu je daný ich tvarom a podľa smeru vetra,ktorý na lopatky vertikálneho rotora pôsobí.Vetemá turbina sa odlišuje od ostatných veterných turbín s vertikálnym rotorom tým, že jej otočný kryt zvyšuje výkon vertikálneho rotora. Savoinusov rotor ako vertikálny typ rotora má veľké vírenie, čo spôsobuje pokles výkonu a malú odolnosť proti deforrnáciám odstredívou silou a z tohto dôvodu nebol použitý V tomto type veternej turbíny s vertikálnym rotorom. Vylepšená, odľahčená, symetrická konštrukcia vertikálneho rotora je navrhnutá pre maximálnu pevnosť a najnižšiu možnú hmotnosť. Šikmá plocha štyroch listov rotora spolu s lamelami vstupného otvoru umožňujú zvýšiť účinnosť vo využití vetemej energie tým, že prúdiaci vzduch dopadá na listy rotora v smere jeho rotácie pod uhlom, ktorý sa blíži k 90 stupňom vzhľadom na plochu listov rotora. Otočný kryt je navrhnutý tak, aby zachytával maximálny objem vzduchu a taktiež umožnil jeho veľmi efektívne usmemenie na lopatky rotora cez lamely vstupného otvoru spolu so záhybom na pravom krídle otočného krytu. Výkyvne pripevnené krídla umožňujú regulovať rrmožstvo zachyteného vzduchu a otáčky rotora, resp. výkon zariadenia v závislosti od rýchlosti vetra. Výhoda v porovnaní s ostatnými vetemými turbínami je v tom, že dokáže využiť nielen kinetickú energiu vetra, ale aj dynamický tlakvetra na vstupnom otvore. Sací efekt vďaka špeciálnemu tvarovaniu výstupného otvoru pri rýchlostiach vetra nad cca. 20 krn/hod vytvára podtlak, čo je ďalší prvok určený na zvýšenie výkonu a správneho otočenia otočného krytu vstupným otvorom proti vetru. Pneumatický regulačný systém otočného krytu umožňuje spojiť výhody pomaly otáčavého a rýchlo otáčavého rotora a čiastočným uzavretím krídel vstupného otvoru zníži prietok vzduchu rotorom pri vysokých rýchlostiach vetra, a tým zabráni roztrhnutiu rotora a poškodeniu ostatných časti vetemej turbíny. Čiastočným uzavretím krídel vstupného otvoru pri vysokých rýchlostiach vetra sa zníži tlak z návetemej strany na celú vetemú turbínu, aby sa zabránilo prevráteniu celého zariadenia a zlomeniu nosného hriadeľa. Čiastočným uzavretím krídel vstupného otvoru sa taktiež zníži prietok vzduchu rotorom, aby sa znížili jeho otáčky a zabránilo sa jeho roztrhnutiu odstredivou silou. Dutý hríadeľ rotora umožňuje veľkú odolnost proti zaseknutiu, toleranciu pri ohýbaní nosného hriadeľa pri silnom a nárazovom vetre, zvyšuje pevnosť rotora a umožňuje veľmi jednoduché mechanické pripojenie zariadení na využívanie získaného výkonu.Konštrukcia vetemej turbíny pozostáva z týchto častí.l. Nosný hríadeľ - táto nepohyblivá časť je pevne ukotvená v zemi. Je hlavným nosným prvkom celej konštrukcie vetemej turbíny. Jej časť pod povrchom slúži na ukotvenie celého zariadenia do takej miery, aby vydržalo namáhanie, ktoré je spôsobené tlakom vetra zo strany a váhou jednotlivých častí vetemej turbíny. Jeho homá časť nad povrchom zeme prechádza cez kruhový podstavec, dutý hríadeľ rotora a otočný kryt. Je pohyblivo spojená ložiskami s dutým hriadeľom rotora a otočným krytom veternej turbíny. Nosný hriadeľje rozdelený na dve časti, kvôli jednoduchšej preprave a montáži, pretože jeho celková dĺžka presahuje dĺžku väčšiny nákladných automobilov, prívesov a návesov. Ďalším dôvodom na rozdelenie nosného hriadeľa na dve časti je jednoduchšia manipulácia s jeho dolnou časťou, ktorá sa umiestňuje a upevňuje pod povrchom.2. Kruhový podstavec - táto časť je ukotvená a umiestnená na povrchu zeme aje pevne spojená skrutkami s nosným hriadeľom. Má kruhový tvar a na jeho homej časti sú ložiskami pohyblivo pripevnené rotujúce zrezané kužele, aby otáčaním umožnili ľahké otáčanie otočného krytu podľa smem vetra. Je pohyblivo pripojený ložiskami k dutému hriadeľu rotora a otočnému krytu tak, aby sa rotor a otočný kryt vetemej turbiny mohli otáčať okolo vertikálnej osi nosného hriadeľa. Zároveň nesie hmotnosť rotora a všetkých častí otočného krytu.Rotor - účelom tejto rotujúcej pohyblivej časti otočne pripevnenej ložiskami na nosný hríadeľ, podstavec a otočný kryt je premeniť kinetickú energiu a tlak vetra na použiteľný výkon. Skladá sa zo štyroch listov rotora a dutého hriadeľa rotora.3. Listy rotora - premieňajú kinetickú energiu a tlak vetra na použiteľný výkon. Sú rozoberateľne pripojené k dutému hriadeľu rotora. Špeciálny spoj s tvarovanými kovovými vložkami, kotviacou tyčou na dutom hriadeli rotora a spojovacím krytom umožňuje veľkú pevnosť v ťahu a tlaku, spevňuje trojuholníkové profily listov rotora proti ohybu a umožňuje jednoduchú montáž a výmenu listov rotora. Šikmá plocha listov rotora vzhľadom na os rotácie rotora zlepšuje uhol, pod ktorým tlačí vzduch na plochu listov rotora. Trojuholníkový tvar nosných profilov na homej a dolnej hrane listov rotora zlepšuje odolnosť proti namáhaniu ohybom, odstredivou silou a prenos získaného výkonu na dutý hríadeľ rotora. Tvar nosných trojuholníkových profilov upravuje uhol plochy listov rotora, kvôli lepšiemu využitiu tlaku vzduchu na listy rotora a taktiež vytláča vzduch na vonkajšiu zvislú hranu listov rotora spolu s odstredivou silou. Účelom je správne nasmerovať vzduch prechádzajúci rotorom do výstupného otvoru otočného krytu s minimálnym vírením.4. Dutý hríadeľ rotora - prenáša získaný výkon z lopatiek rotora na ozubené, resp. remeňové koleso upevnené na spodnej strane dutého hriadeľa a umožňuje veľmi jednoduché pripojenie iného zariadenia, zvyšuje toleranciu rotora proti mseknutiu a toleranciu ohýbania nosného hriadeľa pri otrasoch a vysokých otáčkach. Ozubene koleso alebo koleso na umiestnenie remenice je pevne pripojené na dutý hríadeľ rotora a je umiestnené na spodnej snahe dutého hriadeľa rotora, odkial je výkon prenášaný reťazou, resp. remeňom na iné zariadenie používajúce získaný výkon. Vhodnými zariadeniami sú kompresor a čerpadlo na čerpanie vody alebo inej kvapaliny. Kvôli premenlivým otáčkam rotora, veľkým stratám pri synchronízácii frekvencie a fáz elektrického prúdu v rozvodnej sieti je zariadenie na priamu výrobu elektriny nevhodné. Otočný kryt - táto pohyblivá konštrukčná časť vetemej turblny pozostáva z nasledujúcich dielov5. Valcovitý obal s výstupným otvorom - na túto časť sa pripevňujú všetky ostatné časti otočného krytu a otáča sa celá okolo nosného hriadeľa tak, aby bola vždy otočená vstupným otvorom proti smeru vetra. Vstupný vzduchový otvor je obdĺžnikového tvaru a je spevnený zvislými tyčovými vzperami, ktoré zabraňujú jeho deformáciám kvôli tlaku vzduchu a slúžia ako bezpečnostná klietka pre krídla vstupného otvoru. Na pravej a ľavej zvislej hrane sú umiestnené pánty krídel vstupného otvoru. Na homej a dolnej hrane vstupného otvoru sú vodorovne pripevnené rovné oceľové plochy s tvarovanou nábehovou hranou. Usmerňujú zachytený vietor do rotora spolu s krídlami vstupného otvoru. Ich nábehová hrana je tvarovaná ako zarážka pre krajné Výkyvné polohy krídel vstupného otvoru. Zakrývajú homú a dolnú časť vstupného otvoru, rotora a výstupného otvoru. Sú nosným konštrukčným prvkom pre hriadele pántov krídel, čapy závitoviek, pneumatický riadiaci systém, zarážky a otočné hriadele vstupných smerovacích lamiel a dutého hriadeľa rotora. Medzera medzi krídlami vstupného otvoru a vodorovnými plochami musí byť minimálna (nie viac ako jeden milime 10ter), aby sa zabránilo unikaniu zachyteného vetra. Dolná, kruhová, vodorovná oceľová plocha je spevnená a vytvarovaná tak, aby niesla váhu všetkých častí otočného krytu a zároveň sa mohla voľne otáčať okolo nosného hriadeľa na rotujúcich kužeľoch a valcoch kruhového podstavca. Výstupný otvor je vytvarovaný tak,aby vnútri kládol minimálny odpor vychádzajúcemu vzduchu a súčasne vytváral podtlak. Účelom zvislého trojuholníkového záhybu so zaobleným koncom je odstránenie silného vírenia vo výstupnom otvore a rozdeľuje vzduch, ktorý odchádza výstupným otvorom a jeho zvyšok sa vracia späť do priestoru rotora. Tzv. sací efekt je vytvorený tým, že Výstupný otvor je na konci vpravo a vľavo rozšírený, čím sa vytvára podtlak, čiže tlak a rýchlosť vzduchu je na vnútomej strane výstupného otvoru je menšia ako na jeho vonkajšej strane. Tento princíp je známy a všeobecne používaný pri krídlach lietadiel na vytvorenie dynamického zdvihu. Pri vetemej turbíne zvyšuje jej výkon tým, že prudko zvýši objem prúdiaceho vetra vnútri výstupného otvoru a súčasne zníži jeho tlak v porovnaní s vonkajšou stranou výstupného otvoru. Väčšia rýchlosť prúdenia vetra na vonkajšej strane výfukového otvoru strháva pomalšie prúdiaci vzduch vo vnútomej časti výfukového otvom a tým vytvára podtlak, ktorý zvyšuje výkon vetemej turbíny.6. Krídla vstupného otvoru - účelom týchto dvoch výkyvných častí je regulácia množstva zachyteného prúdiaceho vzduchu a jeho nasmerovanie do vstupného otvoru. Sú zvisle a výkyvne upevnené na zvislých hranách vstupného otvoru otočného krytu a pri veľkej rýchlosti vetra, ktorý by mohol spôsobiť poškodenie vetemej turbíny sa čiastočne uzatvárajú, podľa zarážok na homej a dolnej vodorovnej nábehovej hrane. Medzera medzi krídlami vstupného otvoru, homou a dolnou vodorovnou, vnútomou plochou vstupného otvoru je pohyblivo utesnená vodorovnými valcami kvôli voľnému pohybu krídiel vstupného otvoru pri ich otváraní a zatváraní. Záhyb na pravom krídle usmerní vietor za lamely vstupného otvoru. Týmto sa mení smer vzduchu za lamelami tak, aby dopadal na listy rotora v smere jeho rotácie, zlepšil účinnosť a upravil vektor tlaku na listy rotora.7. Smerovacie lamely - ich účelomje usmemit vzduch prechádzajúci vstupným otvorom tak, aby dopadal na lopatky rotora v smere jeho rotácie a týmto spôsobom zvýšil účinnosť využitia kinetickej energie prúdiaceho vzduchu. Pri pohľade spredu zakrývajú približne polovicu vstupného otvom a bránia prúdeniu vzduchu proti smeru rotácie rotora. Zvislými hriadeľmi sú otočne pripojené na pružinový tlmič lamiel. Účelom ich otočného pripojenia je tlmenie silných nárazov vetra a ochrana proti vysokým otáčkam a roztrhnutiu rotora. Pri vysokej rýchlosti vetra sa otočia o 100 stupňov a nasmerujú prúd vzduchu na listy rotora tak, aby začal brzdiť. Po znížení otáčok a rýchlosti vzduchu prechádzajúceho rotorom sa prostredníctvom pružiny v pružinovom tlmiči preklopia lamely do pôvodnej polohy.8. Pružinový tlmič a dorazy lamiel - sa nachádzajú na homej vodorovnej ploche a vnútomej strane homej a dolnej vodorovnej plochy vstupného otvoru. Ich účelom je meniť uhol lamiel na princípe dynamického tlaku vetra na lamely. Vyšší tlak pri vyšších rýchlostiach a prietoku vzduchu otáča lamely tak, aby vzduch prúdil pod uhlom blížiacim sa ku 90 stupňom vzhľadom na plochy listov rotora. Zároveň tlmia nárazy vetra a využívajú ich energiu na zvýšenie výkonu zariadenia. Pri tlaku vetra na lamely sa sila prenáša z otočných hriadeľov lamiel, cez hrebeňovku na pružinový piest. Lamely majú umiestnené otočné hriadele v jednej tretine ich šírky od vnútomej strany, aby ich rozdielny tlak na obe strany otáčal a tým tlmil nárazy vetra a zároveň vietor správne smeroval na rotor. Pružinový piest tlmí tlak a nárazy vetra na lamely. Dorazy (čiže hrany na hornej a dolnej vodorovnej ploche vstupného otvom) zabraňujú otočeniu lamiel do priestoru rotácie listov rotora, čo by malo za následok zlomenie lamiel a poškodenie listov rotora. Pružinový tlmič a dorazy lamiel zároveň slúžia ako ochrana rotora vetemej turbíny proti prekročeniu bezpečných otáčok rotora a aerodynamická brzda. Pri prekročení bezpečnej rýchlosti a tlaku vetra prúdiaceho cez lamely daného maximálnymi otáčkami rotora a nastavením pnižinového tlmiča sa lamely preklopia do polohy, pri ktorej prúdi vietor proti smeru rotácie rotora, zníži tým rýchlosť jeho otáčania a tým zabránia roztrhnutiu, resp. poškodeniu rotora odstredivou silou.9. Závitovky - účelom závítoviekje plynulea dostatočne veľkou silou zatvárať a otvárať krídla vstupného otvoru. Pri veľkej rýchlosti vetra vzniká silný tlak na krídla vstupného otvoru. Preto je nutné krídla vstupného otvoru nastaviť do polohy rovnobežnej so smerom vetra, aby sa znížil prietok vzduchu cez rotor a znížil sa odpor vzduchu krídel vstupného otvoru a celej vetemej turbíny. Takáto poloha má niekoľko výhod. Veterná turbína môže fungovať aj pri vysokých rýchlostiach vetra, pretože sa zníži sa prietok vzduchu rotorom na jednu tretinu. Bočný tlak a odpor vzduchu otočného krytu sa zníži na minimtun, aby sa zabránilo prevráteniu vetemej turbíny, ohnutiu, resp. zlomeniu nosného hriadeľa a poškodeniu rotora.l 0. Závitovkové čapy - prenášajú tlak a ťah na závitovky pri otváraní a zatváraní krídel vstupného otvoru. Vonkajšie závitovkové čapy sú otočné pripevnené cez klzné ložiská a zvislé ťažné tyče ku krídlam vstupného otvoru na homej a dolnej strane. Vnútomé sú pripevnené na homej a dolnej vodorovnej ploche otočného krytu. Vnútomé závitovkové čapy majú otočné závitovkové skrutky na zatváranie krídla vstupného otvoru počas silného vetra a ich otváranie počas slabého vetra. Skrutky sú pripojené cez reťazový prevod, na malý rotor s hriadeľom hnaným stlačeným vzduchom, ktorý cez reťazový prevod otáča závitovkovú maticu. Takýmto konštrukčným riešením je možné prenášať na závitovky ťah, resp. tlak v oboch smeroch plynule a dostatočne veľkou silou potrebnou pri vysokých rýchlostiach vetra kvôli veľkému tlaku na krídla vstupného otvoru.ll. Pneumatické regulačné zariadenie - je hlavná riadiaca a kontrolná jednotka vetemej turbiny. Jej účelom je podľa rýchlosti vetra meranej anemometrom na jeho homej strane pri slabom vetre otvárať a pri silnom vetre zatvárať krídla vstupného otvoru. Pri kritickej rýchlosti vetra toto zariadenie začne vypúšťať stlačený vzduch zo zásobníka stlačeného vzduchu cez hadice do vnútomých závitovkových čapov a tým zatvárať alebo otvárať krídla vstupného otvoru. Jej súčasťou je kompresor poháňaný remeňom. Remeň prenáša výkon z prítlačnej spojky na kompresor vnútri zariadenia.12. Zásobník stlačeného vzduchu - uchováva stlačený vzduch na potreby pneumatického regulačného zariadenia.13. Trecia spojka -jej dolný kotúč je posuvne pripojený drážkami na dutom hriadeli rotora. Dolný kotúč sa posuvne pohybuje po zvislej osi rotácie nahor a nadol a rotuje s dutým hriadeľom rotora. Uvádza sa do chodu pružinami stlačenými vzduchovýmí piestami. Pri poklese tlaku v zásobníku stlačeného vzduchu vzduchové piesty uvoľnia pružiny, ktoré pritlačia kotúče spojky k sebe a remeňový prevod spustia kompresor pneumatického regulačného zariadenia.14. Smerové krídlo - účelom tejto zvislej časti pevne pripojenej na homej vodorovnej ploche výstupného otvoru je udržovanie otočného krytu v správnom smere, vstupným otvorom kolmo proti vetru.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. l -je znázomený prierez nárysu nosného hriadeľa a kmhového podstavca.Na obr. 2 -je znázomený pôdorys nosného hriadeľa a kruhového podstavca.Na obr. 3 - je znázomený pôdorys rotora.Na obr. 4 - je znázomený nárys rotora zboku v priereze.Na obr. 5 - je znázornený prierez pôdorysu otočného krytu s rotorom. Vnútri krídel vstupného otvoru sú schematicky vyznačené vnútomé vzpery. Medzi krídlami vstupného otvoru sú v priereze znázomené smerovacie lamely vstupného otvoru. V strede je pôdorys rotora V reze s detailom upevnenia listov rotora na dutý hriadeľ rotora.Na obr. 6 - je znázomený otočný kryt pri náryse spredu.Na obr. 7 -je znázomený pôdorys otočného krytu. Obrázok je otočený vstupným otvorom nadol a výstupným otvorom nahor.Na obr. 8 - je znázomený otočný kryt pri pohľade zospodu. Obrázok je otočený vstupným otvorom nadol a výstupným otvorom nahor.Na obr. 9 - je znázomený otočný kryt pri pohľade zboku.Vetemá turbína používa kinetickú energiu vetra tak ako všetky ostatné typy vetemých turbin a vetemých rotorov. Pozostáva z niekoľkých konštrukčných prvkov a hlavných dielov. Nosný hriadel 1 ukotvený pod povrchom zeme má za účel mbráníť prevráteniu celého zariadenia pod tlakom vetra, čiže slúži ako kotviaci stlp a súčasne ako hriadeľ okolo ktorého sa otáča rotor a otočný kryt. Hríadele sú veľmi dobre známe z automobilov a stĺpy zapustené pod povrch zeme sú veľmi dobre známe u mrakodrapov, kde zabezpečujú stabilitu budovy proti prevráteniu pri silnom vetre. Kruhový podstavec gje kovový odliatok, ktorý nesie hmotnosť rotora a otočného krytu tak aby sa mohli voľne otáčať okolo zvislej osi prechádzajúcej stredom nosného hriadeľa l. Najeho spodnej strane sú dutiny a otvory kvôli priestoru na remene, resp. reťaze na prenášanie získaného výkonu a taktiež kvôli šetreniu množstva potrebného kovu. Mnoho strojov a stavieb ako napríklad sochy používajú podstavce na účely spevnenia ich pozície a správneho rozloženia ich hmotnosti na povrch, na ktorom sú umiestnené. Rotor pozostáva z listov rotora i a dutého hriadeľa rotora i. Listy rotora g majú trojuholníkové profily navrhnuté tak, aby sa dal na ich šikmej hrane pripevniť plochý pás zachytávajúci tlak vzduchu prechádzajúceho priestorom rotora. Trojuholníkové listy rotora s sú zasunuté do dutého hriadeľa rotora 41 tak, aby sa zabránilo ich vytrhnutiu ohýbaním a odstredivou silou. Plochý pás materiálu na listoch rotora g je z vnútomej strany podopretý šikmými plochými vzperami Spojenými s dutým hriadeľom rotora g a profilom obdĺžnikového prierezu na vonkajšej hrane listov rotora 3. Špeciálny spoj s kovovými krúžkom,vložkami a kotviacimi tyčami na dutom hriadeli rotora i umožňujú jednoduché a zároveň pevné spojenie listov rotora 1 s dutým hriadeľom rotora i. Pokiaľje mi známe, tento typ spoja je celkom nový, aj keď kovové krúžky sa podobným spôsobom používajú na valčekových a guľôčkových ložiskách. Tento typ pevného spojenia listov rotora 3 a dutého hriadeľa rotora i je čiastočne podobný s pripojením listov rotora na hriadel pri dýzových motoroch a iných typov plynových turbín. Valcovitý obal s výstupným otvorom á je najdôležitejšia časť vetemej turbíny, pretože spolu s ostatnými časťami na nej pripevnenými usmerňuje vietor na rotor, čím zachytáva energiu vetra, smeruje vietor cez rotor do výstupného otvoru a oddeľuje pracovný priestor rotora

MPK / Značky

MPK: F03D 7/02, F03D 3/06

Značky: turbina, veterná

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/15-u6617-veterna-turbina.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Veterná turbína</a>

Podobne patenty