Kogeneračné energetické zariadenie s motorom s rotujúcimi spaľovacími komorami

Číslo patentu: U 2728

Dátum: 11.12.2000

Autor: Tomčík Ferdinand

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predstavované technické riešenie sa týka kogeneračného energetického zariadenia s motorom s rotujúcimi spaľovacími komorami určeného na vykurovanie bytových alebo priemyselných priestorov a na ich klimatizáciu aspadá do oblasti energetiky.Doteraz známe kogeneračné energetické zariadenia sú väčšinou poháňané klasickými piestovými spaľovacími motormi,ktoré sú pomerne hlučné, konštrukčné zložité, majú stále veľkú spotrebu paliva. Opotrebovanie motora je značnég pretože obsahuje veľa trecích plôch. k hVleteckom priemysle sú zasanzaužívané reaktívne motory. Turboreaktívny motor nazývaný aj prúdový motor. Vňom sa pri dostatočne rýchlom lete vháňa vzduch pod zvýšeným tlakom avspaľovacej komore potom horí palivo so vzduchom. Vznikajúci plyn sa vypúšťa dýzami, čím poháňa letúň dopredu. Turboreaktívny motor nepracuje dobre pri rýchlostiach nižších ako 450 km za hodinu, pretože pri rýchlostiach pod touto hranicou sa do spaľovacej komory nedostáva dost vzduchu pod dostatočným tlakom. Pri rýchlosti 2000 km za hodinu je jeho efektívnosť zrovnateľná so spiestovými motormi. Turboreaktívnymotor sa používa vletectve tam, kde je dôležité prudké zrýchlenie avysoké rýchlosti ana pohon riadených striel.Druhým typom reaktívneho motora je náporový reaktívny motor. Podobný je turboreaktívnemu motoru. Aj do neho sa vháňavzduch pôsobením vysokej rýchlosti. Palivo sa však nespaľuje sovzduchom. Keď sa dosiahne dostatočný-tlak, pri ktorom sa palivo zapáli, automaticky hsauuuzavrú špeciálne ventily, cez ktoré prúdi vzduch. Pohon umožňujú zhorené čplyny, prúdiace veľkou rýchlosťou zadnými dýzami. Na prvý zápal sa používa elektrická sviečka, potom už horenie prebieha automaticky. Použité boli vraketových strelách.Tretim typom reaktívneho motora je turbokompresorový motor. Vtomto motore sa vzduch stláča mechanicky. Používa sa na to otočný kompresor, ktorý poháňa plynová turbína umiestnená vprúde výfukových plynov. Vzduch sa vháňa do čelnej časti motora atam sa stláča. Vňom potom horí palivo, zvyčajne letecký benzín. Prúd zhorených plynov poháňa turbínu kompresora auniká veľkou rýchlosťou zdýzy. Aby turbokompresorový motor mohol pracovat maximálnou silou, musí byt horúci. Tieto motory sú veľmi hlučné, kde zdrojom hluku je práve turbína.Štvrtým typom reaktívneho motora je turbovrtuľový motor. Vturbokompresorovom motore sa turbína používa iba na pohon kompresora. Turbínai však môže poháňat aj vrtuľu. Takáto hnacia jednotka sa nazýva turbovrtuľová. Využíva však aj reaktivny pohon, ale najviac energie produkuje turbína. Hluk týchto motorovokrem turbíny znásobuje ešte vrtula.Plynové turbíny sa nepouživajú iba vletectve. Plynovým turbínovým motorom sú poháňané aj autá arôzne vozidlá. Aj niektoré elektrárne alode sú poháňané plynovým turbínovým motorom.Ani jeden zo štyroch vyššie opisaných reaktívnych motorov aani plynové turbíny nie sú vhodné pre osadenie doPreto vznikla požiadavka na takú konštrukciu kogeneračného energetického zariadenia svhodným motorom, ktorý by bol jednoduchej konštrukcie snízkou spotrebou paliva a tichýmchodom. Výsledkom tohto úsilia je ďalej popisované technické riešenie vo forme úžitkového vzoru.Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje kogeneračné energetické zariadenie podľa riešenia, a ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva zmotora srotujúcimi spaľovacími komorami, ktorého výstup je cez prevodovku pripojený na alternátor alebo generátor na výrobu elektrickej energie. Výstup alternátora alebo generátora je elektrickou rozvodnou sieťou pripojený ksústave elektrických odporových vykurovacích teliesalalebo ksústave klimatizačných jednotiek. Motor srotujúcimispaľovacími komorami pozostáva aspoň z jedného rotora s významným rozmerom vradiálnom smere. Rotor je krátkej axiálnej konštrukcie,takže je tvaru disku. Rotor obsahuje aspoň dve spaľovacie komory. Rotor je upevnený spolu so združeným kompresorom na spoločnom hriadeli. Pritom je rotor spriahnutý so-združeným kompresorom cez vzduchový plniaci kanál zasahujúci až do spaľovacej komory. Rotor plní zároveň funkciu zotrvačníka. Spaľovacie komory sú uložené tangenciálne na obvode rotora orientované jedným smerom. Výfuky jednotlivých spaľovacích komôr vyústujú do prstencového výfukového kanála saspoň jedným vonkajším výfukom spalín. Nad prstencovým výfukovým kanálom je umiestnený prstencový chladiaci kanál len vblízkosti rotora alebo na jednej strane zasahuje až nad kompresor a na druhej strane zasahuje až nad vonkajší výfuk spalín. Do spaľovacích komôr je ešte zavedený palivový prívod.Podstatou motora s rotujúcimi spaľovacími komorami osadeného vkogeneračnom energetickom zariadení podľa riešenia je taktiež nasávacia mriežka, ktorou je prekrytý združený kompresor. Prvá časť združeného kompresora je axiálna a druhá časťzdruženého kompresora je radiálna. Nasávacia mriežka plní aj funkciu čističa vzduchu.Jedným podstatným znakom technického riešenia a to z hľadiska zapaIovania zápalnej zmesi je konštrukčné umiestnenie sústavy zapaľovacích permanentných magnetov, ktoré môžu byt umiestnené na telese výfukového kanála alebo na telese krytu rotora alebo na telese prstencového chladiaceho kanála alebo na nasávacej mriežke.Ďalším znakom riešenia je umiestnenie zapaľovacej cievky vkaždej spalovacej komore. Každá spaľovacia komora pritom obsahuje zapaľovaciu elektródu. Spaľovacie komory sú prepojenéDôležité je taktiež riešenie radiálneho palivového prívodu do spaľovacej komory cez axiálny otvorvhriadeIi, čo je podstatou predstaveného technického riešenia. Prívod vzduchu môže byt pritom radiálny alebo axiálny.Za účelom regulácie výkonu motora srotujúcimi spaľovacími komorami sú Spaľovacie komory opatrené protitlakovými klapkami, ktoré fungujú automaticky -čo je podstatou technického riešenia.Napokon podstatou motora srotujúcimi spaľovacími komorami podľa riešenia je také zoskupenie na zvýšenie výkonu, kde na jednom hriadeli sú oproti sebe orientované dva združené kompresory. Medzi nimi je umiestnený jeden alebo dva rotory so spaľovacími komorami.Výhody kogeneračného energetického zariadenia osadeného motorom s rotujúcimi spaľovacími komorami podľa opísaného riešenia spočívajú najmä vtom, že motor je jednoduchej konštrukcie so združeným kompresorom, ktorého prvá axiálna časť zabezpečuje nasávanie vzduchu, čiže zabezpečuje dostatok

MPK / Značky

MPK: F02B 61/06, F03B 13/00, F03H 5/00, F02B 73/00, F02B 65/00, F02K 5/00

Značky: motorom, spalovacími, rotujúcimi, energetické, kogeneračné, zariadenie, komorami

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/15-u2728-kogeneracne-energeticke-zariadenie-s-motorom-s-rotujucimi-spalovacimi-komorami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kogeneračné energetické zariadenie s motorom s rotujúcimi spaľovacími komorami</a>

Podobne patenty