Súprava elipsových šablón

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka súpravy elipsových šablón určenej najmä pre žiakov a študentov na manuálne kreslenie e|íps aspadá do oblasti školských pomôcok.Medzi školské pomôcky okrem iného patria aj rôzne druhy šablón. Sú to šablóny kruhové, šablóny znázorňujúce obrysy štátov predstavujúce tak ich hranice, šablóny maticové, šablóny na chemické vzorce. Šablóny sú vyhotovené väčšinou zplastu ako ploché telesá srozmiestnenými obrazcami. Na trhu však nie sú známe šablóny na kreslenie e|íps. Tieto sa kreslia len ručne alebo pomocou krivítka. Tieto kresby však nie sú dokonalé. Poslednou možnosťou ako získat elipsu, je narysovat si ju známou geometrickou metódou. Je to však veľmi namáhavé ačasovo náročné.Preto vznikla požiadavka na taký pomocný prostriedok,ktorý by vyhovoval kladeným požiadavkám na rýchlu adokonalú kresbu e|íps. Výsledkom tohto trendu vkonštrukciách šablón jeďalej popisované technické riešenie.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje súprava elipsových šab|ón podľa tohto technického riešenia, a ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorená buď sústavou zo sústredne do seba zapadajúcich elipsovitých prstencov srozdielnymi veľkosťami polosí a/alebo je tvorená sústavou -elipsovitých otvorov srozdielnymi veľkosťami polosí rozmiestnenými na ploche monolitického telesa.Podstatou technického riešenia je aj opatrenie telipsovitých prstencov alebo taktiež okrajov elipsovitých otvorov horizontálnymi avertikálnymi strediacími ryskami za účelom ľahkého naorien tovania elipsy vrysovanom obrazci.Jedným podstatným znakom technického riešenia je taktiež samotná konštrukcia spodných okrajových častí každého elipsovitého prstenca alebo elipsovitého otvoru, ktorá zabraňujeroztekaniu rysovacieho tušu pod okraje šablóny. Je to zabezpečené obvodovým zárezom na ich okrajových častiach.Ekvivalentným podstatným znakom technického riešenia sú dištančné výstupky umiestnené na spodných stranách každého elipsovitého prstenca alebo monolitického telesa.Ďalším znakom technického riešenia je umiestnenie aspoň dvoch sústav zo sústredne do seba zapadajúcich elipsovitých prstencov srozdielnymi veľkosťami polosí na ploche monolitického telesa. Zvyšné voľné miesto na ploche môže byt vyplnenésústavou elipsových otvorov smenším rozmerom polosí.Napokon podstatou technického riešenia je zabezpečenie sústavy so sústredne do seba zapadajúcími elipsovými prstencami ato prekrývajúcim aretačným úchytom.Výhody súpravy elipsových šablón podľa technického riešenia spočívajú najmä vtom, že dovoľuje rýchluadokonalú konštrukciu elíps. Pritom je zabezpečený výber veľkosti elipsy podľa veľkosti jej hlavnej jpolosi. Ďalšou jeho prednosťou je jeho variabilita vsklone elipsy podľa veľkosti jej vedľajšej polosi. Ďalšia výhoda spočíva vskladačkovej konštrukcii súpravy, čím je dosiahnuté maximálne využitie plochy telesa šablóny.Prehľad obrázkov na výkresochSúprava elipsových šablón podľa technického riešenia bude bližšie ozrejmená pomocou výkresov, na ktorých obr.1 znázorňuje skladačkovú konštrukciu súpravy elipsových šablón, obr. 2 znázorňuje priečny reztouto súpravou, kde je vidno obvodový zárez. Obr. 3 znázorňuje alternatívne riešenie sdištančnými výstupkamizabraňujúce roztekaniu tušu cez okraje šablóny. Obr. 4 znázorňuje šablónu selipsovými otvormi sekvivalentným 30 ° sklonom kruhov. Obr. 5 znázorňuje kombinovanú elipsovú šablónu. Obr. 6 znázorňuje ďalšiu konštrukciu aretačného úchytu, obr. 7 znázorňuje tzv. krycie teleso selipsovitým otvorom. Obr. 8 znázorňuje jednu konštrukciu aretačného úchytu na spojenie troch sústav elipsovitých prstencov anapokon obr. 9 znázorňuje spojenie len jednej sústavy elipsovitých prstencov.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je popísaná konštrukcia prvej základnej súpravy elipsových šablón podľa technického riešenia. Zobr. 1 je zrejmá jej konštrukcia pre ekvivalentný sklon kruhov 20 °. Pozostáva z troch elipsovitých prstencov 1 srozdielnymi velkostami hlavných polosi. Vonkajší elipsovitý prstenec 1, t.j. velkostne najväčší elipsovitý prstenec 1 jevložený do elipsovitého otvoru g v tzv. krycom telese ą. Teleso 3selipsovitým otvorom gje znázornené na obr. 7. Vnútorný elipsovitý prstenecl vytvára vstrede sústavy otvor. Elipsovité prstence 1 do seba sústredne zapadajú, čím sa vytvorí Skladačka, pomocou ktorej je možné narysovat štyri veľkosti elíps. Od veľkosti hlavnej polosi je odvodený najväčší rozmer elipsyaod veľkosti vedľajšej polosi je odvodená šírka elipsy. Elipsovité prstence 1 sú opatrené stredovými horizontálnymi avertikálnymi ryskami i. Zobr. 2 jezjavné, že vnútorné dolné avonkajšie horné okraje každého majú obvodový zárez 5 slúžiaci nae|ipsovitého prstenca 1 zamedzenie roztekania tušu od okrajov šablóny. Navyše, elipsovité prstence 1 sú zo spodnej strany opatrené dištančnými výstupkami g. Vzájomnú súdržnosť elipsovitých prstencov zaisťuje aretačný úchyt 1 ako je to znázornené na obr. 9. Aretačný úchyt 1 je vtomto prípade zrealizovaný ako ochranný jednodielny nasúvacíneúplný kryt zasunuteľný do dvoch protiľahlých čiastočnýchobvodových drážiek vtelese 3. Jednoduchšia verzia súpravyelipsovitých šablón neobsahuje obvodové zárezy 5 ale lendištančné výstupky 6 umiestnené na spodnej časti elipsovitýchprstencov 1 ako je to znázornené na obr. 3.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je popísaná konštrukcia druhej základnej súpravy elipsových šablón podľa technického riešenia znázornená na obr. 4. Tvorená je monolitickým telesom ą, na ploche ktorého je rozmiestnená sústava tridsiatichsiedmych elipsovitých otvorov 2 srozdielnymi velkostami polosí pre ekvivalentný sklon kruhov 30 °. Pritom okraje elipsovitých otvorov g sú opatrené stredovými horízontálnymi avertikálnymi ryskamigł. Spodná plocha monolitického telesa g je opatrená dištančnými výstupkami Q.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je popísaná kombinovaná konštrukcia súpravy elipsových šablón podľa technického riešenia znázornená na obr. 5. Tvorená je monolitickým telesom g, na ploche ktorého je rozmiestnená sústava sedemnástich elipsovitých otvorov g srozdielnymi veľkosťami polosí. Pritom okraje elipsovitých otvorov g sú opatrené stredovými horizontálnymi a vertikálnymi ryskami i. Spodná plochamonolitického telesa g je opatrená dištančnými výstupkami Q. Do

MPK / Značky

MPK: B43L 13/20, G09B 11/04

Značky: súprava, elipsových, šablon

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/15-u2710-suprava-elipsovych-sablon.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Súprava elipsových šablón</a>

Podobne patenty