Polygonálne zariadenie a systém generujúce aerosól

Číslo patentu: E 20550

Dátum: 28.12.2012

Autori: Ruscio Dani, Plojoux Julien

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis sa týka zariadenia generujúceho aerosól s polygonálnym priečnym prierezom. Opis sa tiež týka systému, ktorý zahrnuje zariadenie generujúceho aerosól a nabíjacie zariadenie na prijatie zariadenia generujúceho aerosól.Fajčiarske výrobky, V ktorých substrát vytvárajúci aerosól, taký ako substrát obsahujúci tabak, je zahrievaný skôr než spaľovaný, sú známe v stave techniky. Cieľom takýchto zahrievaných fajčiarskych výrobkov je zníženie známych škodlivých zložiek dymu produkovaných spaľovaním a pyrolitickou degradáciou tabaku v bežných cigaretách. Typicky je v takýchto zahrievaných fajčiarskych výrobkoch je aerosól generovaný prenosom tepla zo zdroja tepla na fyzicky oddelený substrát alebo materiál vytvárajúci aerosól, ktorý môže byť umiestnený v zdroji tepla, okolo neho alebo smerom po prúde od neho. Počas fajčenia sú zo substrátu vytvárajúceho aerosól prenosom tepla zo zdroja tepla uvoľňované prchavé zlúčeniny a strhávané do vzduchu prechádzajúceho cez fajčiarsky výrobok. Ked uvoľnené zlúčeniny ochladnú, kondenzujú za vytvorenia aerosólu, ktorý je inhalovaný užívateľom.Skupina dokumentov zo stavu techniky opisuje zariadenia generujúce aerosól na konzumáciu alebo fajčenie zahrievaných fajčiarskych výrobkov. Takéto zariadenia zahmujú,napríklad, zahrievané fajčiarske systémy a elektricky zahrievané fajčiarske systémy.Bolo by žiaduce poskytnúť zariadenie generujúce aerosól, ktoré je schopné odvádzať nadbytok tepla vygenerovaného zariadením počas používania. Tiež by bolo žiaduce poskytnúť takéto zariadenie generujúce aerosól, ktoré je ergonomické z hľadiska držania pri používaní. Tiež by bolo žiaduce poskytnúť takéto zariadenie, ktoré zostáva nehybné pokiaľ sa nepoužíva.Tiež je známe zo stavu techniky sekundáme zariadenie na nabíjanie zariadenia generujúceho aerosól pokiaľ sa zariadenie generujúce aerosól nepoužíva. Poskytnutie takéhoto sekundárneho nabíjacieho zariadenia umožňuje zariadeniu generujúcemu aerosól, aby bolo menšie aľahšie. Sekundárne nabíjacie zariadenie môže byť tiež vybavené prostriedkami na ukladanie informácii týkajúcich sa používania zariadenia generujúceho aerosól.Dokument US 2010/0313901 A opisuje systém generujúci aerosól zahrnujúci zariadenie vytvárajúce aerosól a sekundáme zariadenia na nabíjanie zariadenia generujúceho aerosól, ktoré znižuje možnosť nesprávneho pripojenia zariadenia generujúceho aerosól na sekundáme zariadenie.Termín zariadenie generujúce aerosóľ, ako je tu použitý, odkazuje na zariadenie, ktoré interaguje so substrátom vytvárajúcim aerosól na vytváranie aerosólu. Substrát vytvárajúciaerosól môže byť súčasťou výrobku vytvárajúceho aerosól, napríklad, súčasťou fajčiarskehovýrobku. Zariadenie generujúce aerosól môže zahrnovať jeden alebo viacero komponentov použitých na dodávanie energie zo napájacieho zdroja do substrátu vytvárajúceho aerosól na vytváranie aerosólu. Napríklad, zariadením generujúcim aerosól môže byť zahrievané zariadenie vytvárajúce aerosól. Zariadenie vytvárajúce aerosól môže byť elektricky zahrievané zariadenie vytvárajúce aerosól alebo plynom zahrievané zariadenie vytvárajúce aerosól. Zariadením generujúcim aerosól môže byť fajčiarske zariadenie, ktoré interaguje so substrátom vytvárajúcim aerosól výrobku vytvárajúceho aerosól, aby generovalo aerosól, ktorý je priamo inhalovateľný do pľúc uživateľa cez ústa užívateľa.Termín Substrát generujúci aerosól, ako je tu použitý, odkazuje na substrát schopný uvoľňovať prchavé zlúčeniny, ktoré môžu vytvárať aerosól. Takéto prchavé zlúčeniny môžu byť uvoľňované zahrievanim substrátu vytvárajúceho aerosól. V niektorých prípadoch, ako altematíva k zahrievaniu alebo k spaľovaniu, môžu byť prchavé zlúčeniny uvoľňované chemickou reakciou alebo mechanickým stimulom, takým ako ultrazvuk. Substrát vytvárajúci aerosól môže byť pevný alebo kvapalný alebo môže obsahovať ako pevné, tak kvapalné zložky. Substrát vytvárajúci aerosól môže byť adsorbovaný, pokrytý, impregnovaný alebo inak nanesený nosič alebo podložku. Substrát vytvárajúci aerosól môže byť zvyčajne súčasťou výrobku vytvárajúceho aerosól alebo fajčiarskeho výrobku.Substrát vytvárajúci aerosól môže obsahovať nikotín. Substrát vytvárajúci aerosól môže zahrnovať tabak, napríklad, môže obsahovať materiál zahrnujúci tabak, ktorý obsahuje prchavé tabakové Vonné zlúčeniny, ktoré sa uvoľňujú zo substrátu vytvárajúceho aerosól pri zahrievaní. V preferovaných uskutočneniach môže Substrát vytvárajúci aerosól obsahovať homogenizovaný tabakový materiál, napríklad, vylisované tabakové listy. Substrát vytvárajúci aerosól môže obsahovať aspoň jeden vytvárač aerosólu, taký ako propylénglykol alebo glycerín.Termíny výrobok vytvárajúci aerosól a fajčiarsky výrobok ako sa používa v tomto texte, odkazuje na výrobok obsahujúci substrát vytvárajúci aerosól, ktorý je schopný uvoľňovať prchavé zlúčeniny, ktoré môžu vytvárať aerosól. Napríklad, výrobok vytvárajúci aerosól môže byť fajčiarsky výrobok, ktorý generuje aerosól, ktorý je priamo inhalovateľný do pľúc užívateľa cez ústa užívateľa. Výrobok vytvárajúci aerosól môže byť určený na jedno použitie.Výhodne, výrobok vytvárajúci aerosól je zahrievaný výrobok vytvárajúci aerosól, ktorý je výrobkom vytvárajúcim aerosól obsahujúcim Substrát, ktorý vytvára aerosól určený na zahrievanie skôr ako spaľovanie za účelom uvoľňovania prchavých zlúčenín, ktoré môžu vytvárať aerosól. Aerosól vytváraný zahrievanim substrátu vytvárajúcim aerosól môže obsahovat menej známe škodlivé zložky, ktoré sú produkované spaľovaním alebo pyrolytickoudegradáciou substrátu vytvárajúceho aerosól. Výrobok vytvárajúci aerosól môže byť, alebo môžeV jednom aspekte, je poskytnuté podlhovasté zariadenie vytvárajúce aerosól majúce polygonálny priečny prierez. Polygón obsahuje najmenej 6 strán.Poskytnutím zariadenia vytvárajúceho aerosól s takýmto mnohoplošným priečnym rezom, sa zväčší plocha povrchu zariadenia v porovnaní so zariadením majúcim kruhový priečny rez. Použitie polygónu s najmenej 6 stranami výhodne poskytuje užívateľovi väčší ergonomický hmatový dojem, zatiaľ čo zväčšenie plochy povrchu zabezpečí rozptyl tepla.Okrem toho, poskytnutie polygonálneho priečneho rezu, s rovnými stranami, výhodne zvyšuje stabilitu zariadenia, keď je zariadenie umiestnené na povrchu kým nie je v prevádzke.Polygón môže obsahovať medzi 6 a 16 strán, výhodne medzi 7 a 12 strán. V jednom preferovanom uskutočnení, polygón obsahuje 10 strán.Polygón môže byt pravidelný polygón, Termín pravidelný polygón odkazuje na polygón,ktorý je izogonálny, čiže všetky uhly sú rovnaké, arovnostranný, čiže všetky strany majú rovnakú dĺžku. Zariadenie vytvárajúce aerosól má pravidelný polygonálny priečny prierez pozdĺž svojej kompletnej dĺžky. Alternatívne, zariadenie vytvárajúce aerosól môže mat pravidelný polygonálny priečny prierez, ktorý sa rozširuje len pozdĺž jeho dĺžky. Tam kde sa pravidelný polygonálny priečny prierez nerozširuje pozdĺž celej dĺžky zariadenia vytvárajúceho aerosól, tak sa napríklad, priečny prierez zariadenia vytvárajúceho aerosól môže menit kvôli tlačidlu, takému ako tlačidlu včlenenému do zariadenia vytvárajúceho aerosól, pričom toto tlačidlo je prispôsobené na aktiváciu zariadenia pri používaní.Ako sa používa v tomto texte, termin dĺžka odkazuje na rozmer V pozdĺžnom smere. Termín pozdĺžny odkazuje na hlavnú os podlhovastého zariadenia vytvárajúceho aerosól. Ako sa používa v tomto texte, termín priečny odkazuje na smer kolmý na pozdĺžny smer.Najmenej jeden koniec zariadenia vytvárajúceho aerosól sa môže zužovať. Alternatívne,obidva konce zariadenia vytvárajúceho aerosól sa môžu zužovať. Výhodne, polomer jedného alebo obidvoch zúžených koncov je najmenej 50 z maximálneho polomeru zariadenia vytvárajúceho aerosól. Polomer polygónu je meraný od stredu polygónu po jeho vrchol.Keď sa najmenej jeden koniec zariadenia vytvárajúceho aerosól zužuje, výhodne,najmenej jeden koniec zariadenia vytvárajúce aerosól je pozdĺžne zúžený najmenej asi 5 z dĺžky zariadenia. Výhodnejšie, najmenej jeden koniec zariadenia vytvárajúceho aerosól je pozdĺžne zúžený najmenej asi 7 z dĺžky zariadenia. Ešte výhodnejšie, najmenej jeden koniec zariadenia vytvárajúceho aerosól je pozdĺžne zúžený najmenej asi 7,5 .Ak je najmenej jeden koniec zariadenia vytvárajúceho aerosól zúžený, zúženie môže byťVýhodne, podlhovasté zariadenie vytvárajúce aerosól obsahuje vonkajší kryt majúci otvor na prijatie substrátu prispôsobený na prijatie substrátu vytvárajúceho aerosól, zahrievací prvok prispôsobený na zahrievanie substrátu vytvárajúceho aerosól na generovanie aerosólu, a napájací zdroj prispôsobený na poskytnutie energie pre zahrievací prvok. Zariadenie môže tiež obsahovať spínač na kontrolovanie dodávanej energie znapájacieho zdroja do zahrievacieho prvku.Keď zariadenie vytvárajúce aerosól obsahuje otvor na príjem substrátu, zásobník môže byť poskytnutý vo vnútri otvoru. Držiak je prispôsobený na udržanie substrátu vytvárajúceho aerosól susediaceho s koncom zariadenia generujúceho aerosól majúcim otvor. V držiaku a vo vonkajšej časti krytu môže byť vytvorených viacero prívodov vzduchu ku viacerým vzduchovým kanálom v rámci zariadenia. Vzduchové kanály môžu divergovať od prívodov vzduchu vo vnútri zariadenia keďže sa vonkajší kryt rozchádza so zužovaním. Poskytnutie takýchto vzdušných kanálov môže zlepšovať strhávanie vzduchom vo vnútri zariadenia. Okrem toho, strhávaný vzduch môže zlepšovať izoláciu medzi substrátom vytvárajúcím aerosól a vonkajším krytom.Otvor na prijatie substrátu môže byť prispôsobený na prijatie fajčiarskeho výrobku obsahujúceho substrát vytvárajúci aerosól majúci náustok adistálny koniec, pričom substrát vytvárajúci aerosól je pri distálnom konci.Pri používaní, používateľ (používateľka) prikladá svoje pery k náustku fajčiarskeho výrobku a inhaluje pokým je zariadenie aktivované. Vzduch a akýkoľvek vygenerovaný aerosól vo vnútri zariadenia je odvádzaný cez náustok fajčiarskeho výrobku za účelom inhalácíe používateľom. Keď používateľ inhaluje, vzduch a aerosól sa pohybujú cez fajčiarsky výrobok zdistálneho konca knáustku. V niektorých uskutočneniach, môže byt vzduch vedený do zariadenia cez koniec zariadenia proximálne na fajčiarsky výrobok. V niektorých uskutočneniach, vzduch môže byť vedený do zariadenia cez bočnú stenu. V iných uskutočneniach, vzduch môže byť vedený do zariadenia cez kombináciu proximálneho konca zariadenia a bočnú stenu zariadenia.F ajčiarsky výrobok môže mať v podstate valcovitý tvar. Fajčiarsky výrobok môže byť v podstate podlhovastý. Fajčiarsky výrobok môže tiež mat dĺžku a obvod v podstate kolmé na dĺžku. Substrát fajčiarskeho výrobku sa môže vkladať do otvoru zariadenia generujúceho aerosól tak, že dĺžka fajčiarskeho výrobku je v podstate paralelná so smerom prúdenia vzduchu V zariadeni generujúcom aerosól.Vonkajší kryt zariadenia generujúceho aerosól môže byt vyrobený z dvoch, štyroch alebo viacerých časti. Časti sú výhodne spolu spojené pozdĺž priečneho rezu zariadenia, a môžu byťprispôsobené na zapojenie V blizkosti tlačidla na zariadení. Ak vonkajší kryt obsahuje štyri časti,

MPK / Značky

MPK: A61M 11/04, A24F 47/00, A61M 15/06

Značky: zariadenie, polygonálne, aerosol, systém, generujúce

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/15-e20550-polygonalne-zariadenie-a-system-generujuce-aerosol.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polygonálne zariadenie a systém generujúce aerosól</a>

Podobne patenty