Urinárny katéter

Číslo patentu: E 18670

Dátum: 22.12.2010

Autori: Dahlberg Niklas, Lovmar Martin

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technická oblasť vynálezu Tento vynález sa týka urinárneho katétra obsahujúceho pretiahnutý driek so zavádzacim koncom a rukoväť pripojenú k pretiahnutému drieku v určitej vzdialenosti od uvedenéhozavádzacieho konca. Katéterje obzvlášť použiteľný pre užívateľky.Tento vynález sa týka urinámeho katétra na odvádzanie moču z močového mechúra. Močové katétre sa napríklad používajú veľkou skupinou osôb na periodické katétrovanie, čo je každodenná procedúra, ktorá sa uskutočňuje niekoľkokrát denne. Typicky sa katétre pre periodicke katétrovanie používajú u pacientov trpiacich močovou inkontinenciou alebo u nespôsobilých jedincov, akými sú napriklad paraplegici alebo tetraplegici. Pri používaní periodického katétra môže byť močový mechúr vyprázdnený prirodzenou alebo umelou uretrou. Mnoho katétrov na periodické katétrovanie je vybavených hydrofilným povlakom alebo obdobným povlakom poskytujúcim hladký a kĺzavý povrch pre bezpečne a pohodlné zavedenie do urinárneho kanála.Za týmto účelom by katétre mali byť konštruované tak, aby umožnili ľahkú manipuláciu a ľahké zavedenie do močovodu, dokonca aj V prípade užívateľov s obmedzenou zručnosťou. Okrem toho, aby sa obmedzilo riziko napríklad infekcii močového traktu, malí by byť katétre výhodne ovládateľné hygienickým spôsobom bez priameho styku rúk so zavádzacou časťou katétra, aby sa zamedzilo kontaminácii ešte pred vlastným použitím. Veľmi krátke katétre, akými sú katétre zamýšľané na použitie ženskými užívateľmi, môžu vyžadovať dodatočné úchopné prostriedky umožňujúce ľahké zavedenie katétra. Takéto dodatočné úchopné prostriedky sú napriklad opísané vo W 0 96/41653 a W 0 94/26342. Avšak katétre podľa tam opisaných riešení sú štruktúrne pomerne zložité a ich výroba je nákladná a obtiažna.Ďalej bolo navrhnuté použiť katćtre, ktoré majú von otvorené kanály namiesto uzatvorených kanálov na vedenie moču cez katéter. Také katétre sú napriklad uvedené na obrázkoch 28 - 30 dokumentu W 0 03/002179. Avšak aj tento typ katétrov je pomerne zložitý a nákladné vyrobiteľný. Okrem toho je proces zavedenia tohto typu katétra pomerne obtiažny, najmä v prípade použitia krátkeho katétra. Ďalej je obtiažne regulovateľné prúdenie moču cezkanály a existuje tu riziko, že dôjde k náhodnému vytekaniu moču pozdĺž kanálov, čo má za následok, že moč odteká nekontrolovateľne a napríklad sa rozlieva tam, kde to nie je žiadúce.Ďalej dokument W 0 2004/056290 uvádza zariadenie na odvedenie moču z močovéhomechúra ktore má pretiahnutý otvor prebiehajúci pozdĺž katétrového drieku. Avšak tento pretiahnutý otvor prebieha iba cez obmedzenú prednú časť katétra. Na zadnom konci namiesto toho katéter obsahuje konvenčnú uzatvorenú dutinu. Ešte ďalší dokument US 3 630 206 uvádza urinárny katéter obsahujúci otvorené odvádzacie kanály vyhotovené v strednej časti, pričom táto stredná časť je obklopená trubicovým členom. Tento trubicový člen je zozačiatku určený na krytie takmer celej strednej časti katétra a potom je po zavedení katétra stiahnutý späť za účelom obnaženía strednej časti pre styk s močovodom. Avšak uvedené otvorené odvádzacie kanály prebiehajú iba v časti katétra, ktorá je celkom zavedená do močovodu. Obdobne dokument US 5 562 622 uvádza urinámy katéter obsahujúci otvorené vonkajšie kanály na zavádzacom konci, tieto kanály potom vedú do uzatvoreného kanála v zadnej časti katétra.Záverom je treba konštatovať, že stále existuje potreba mať k dispozícii katétre, ktoré môžu byť konštruované pre jednoduché a hygienické použitie a to dokonca v prípade, že užívatelia majú obmedzenú zručnosť, a ktoré môžu byť vyrobené nákladovo efektívnym spôsobom. Existuje teda dopyt po katétri, ktorého použitie v močovode by bolo prirodze nejšie.Je teda preto cieľom tohto vynálezu poskytnúť urinárny katéter, ktorý aspoň čiastočne eliminuje skôr diskutované problémy doterajšieho stavu techniky.Tento cieľje dosiahnutý pomocou urinárneho katétra podľa pripojených nárokov.Podľa prvého predmetu vynálezu je poskytnutý urinárny katéter podľa nároku l.Tým sa získa katéter, ktorého použitie je ľahké a ktorý je jednoducho vyrobiteľný. Tento katéter môže byť napríklad vyrobený tvárnením vstrekovaním a vzhľadom na to, že tu neexistuje žiadny stredový kanál a podobné stredové časti, je tvárnenie katétra pomerne jednoduché.Ďalej použitie pretiahnutćho odvádzacieho otvoru alebo otvorov pozdĺž odvádzacieho otvoru alebo otvorov poskytuje kontakt medzi močovodom a odvádzaným močom. To je veľká výhoda, pretože poskytuje prirodzenejšíe využitie močovodu, u ktorého sa napríkladpredpokladá, že obmedzuje riziko infekcií urinárneho traktu a podobne.Poskytnutie rukoväte umožňuje veľmi pohodlné použitie katétra a to ako pri jeho zavádzaní, tak aj pri jeho vyťahovaní, a rukoväť môže taktiež plniť funkciu nárazníkovćho prostriedku, čím sa obmedzí riziko zavedenia katétra príliš ďaleko do močovodu.Poskytnutie vyprázdňovacieho konca, ktorý vedie vyprázdňovacie otvory až za rukoväť, zaručuje, že moč vyteká regulovaným spôsobom, čo znižuje riziko rozliatia moču, a zaisťuje, že moč neprichádza do styku s rukou zvierajúcou rukoväť.Vyprázdňovací koniec sa zužuje V smere od uvedenej rukoväte. To ešte viac zlepšuje regulovateľnosť vypúšťania moču z vyprázdňovacieho konca a umožňuje uvoľňovanie moču z hrotu vyprázdňovacieho konca.Rukoväť môže mať ľubovoľnú formu a tvar, ktoré zaisťujú, že vyčnieva z pretiahnutého drieku. Avšak V rámci výhodného vyhotovenia rukoväť vyčnieva bočne na jednej strane katétra. Pritom rukoväť môže smerovať pri použití smerom hore, čo umožňuje pohodlnú a ľahkú manipuláciu s katétrom. Rukoväťou môže byť napríklad úchopný kruh umožňujúci zavedenie prsta cez tento kruh.Ďalej je výhodné, že vyprázdňovací koniec je sklonený vzhľadom na smer pretiahnutého drieku a smerovaný od uvedenej rukoväte. Takto bude vyprázdňovací koniec smerovať smerom dole, keď sa rukoväť drží v polohe, kedy smeruje smerom hore, čo ďalej zlepšuje uvoľňovanie moču z vyprázdňovacieho konca.Výhodne sú tu poskytnuté aspoň dva vyprázdňovacie kanály a výhodnejšie aspoň tri vyprázdňovacie kanály, pričom uvedené kanály sú rozdelené pozdĺž obvodu katétra. Takto tu napriklad môže byť poskytnutý prvý vyprázdňovací kanál na strane katétra, ktorý sa nachádza v polohe protiľahlej k rukoväti, a vždy jeden vyprázdňovací kanál nachádzajúci sa na každej z obidvoch strán medzi uvedeným prvým vyprázdňovacím kanálom a stranou katétra, na ktorej sa nachádza mkoväť. Pritom budú všetky kanály výhodne usporiadané v strede alebo pod stredom katćtra, ked je rukoväť umiestnená v polohe smerujúcej hore. To ešte viac zlepšuje uvoľňovanie vyprázdňovaného moču.Výhodne vyprázdňovací kanál alebo kanály prebiehajú od hrotovej časti zavádzacieho konca katétra ku koncu alebo k miestu blízkemu koncu vyprázdňovacieho konca. Ďalej je výhodné, keď vyprázdňovací kanál alebo kanály vrátane uvedeného pretiahnutćho otvoru prebiehajú cez v podstate celý vyprázdňovací koniec.Uvedený katćter môže mať ľubovoľnú veľkost vhodnú na katétrovanie. Avšak tento katéter je obzvlášť použiteľný ako pomeme krátky katćter, ktorý je zamýšľaný na použitie u žien. Takto je výhodné, keď má pretiahnutý driek dĺžku v rozsahu 5 - 15 cm a výhodne 7 až12 cm a najvýhodnejšie dĺžku asi 10 cm. Takto sa získa veľmi kompaktný a samostatný katéter, ktorý môže byť ľahko použitý užívateľmi.Aby sa ďalej uľahčilo zavedenie katétra, môže pretiahnutý driek mať povrch vykazujúci male trenie, pričom môže byť napríklad potiahnutý materiálom vykazujúcim male trenie. Taktiež je možné vybaviť povrch katétra hydrofilným materiálom, pričom tento hydrofilný materiál výhodne poskytuje povrchu katétra charakter malého trenia, keď dôjde k zvlhčeniu katćtra. Napríklad pretiahnutý driek môže byť v podstate celý z hydrofilného materiálu. Alternatívne môže byť pretiahnutý driek vybavený povrchovým hydrofilným povlakom.Vyprázdňovacie kanály môžu mat ľubovoľnú formu, pričom napríklad môžu mať profil V tvare V alebo profil v tvare U. Avšak v rámci výhodného uskutočnenia majú vyprázdňovacie kanály priemernú šírku otvoru, ktorá je užšia ako najširšia šírka vyprázdňovacieho otvoru. Tak napríklad môžu mať tieto kanály prierez v tvare C. Tým sa minimalizuje únik moču z kanálov. Obzvlášť je výhodné, keď je priemerná šírka otvoru menšia ako 1/2 a výhodne menšia ako 1/3 najširšej šírky vyprázdňovacieho kanála.V časti katétra zamýšľanej na zavedenie za zvieračový sval a do močového mechúra je v blízkosti zavádzacieho konca usporiadaný pretiahnutý otvor alebo otvory so širším prierezom. Tým je uľahčené prúdeníe moču do vyprázdňovacieho kanála alebo kanálov. Avšak alternatívne môžu mať pretiahnuté otvory rovnakú šírku otvoru pozdĺž celého pretiahnutého drieku.Tieto a ďalšie aspekty vynálezu budú zrejmé z ďalej opísaných uskutočnení a objas nené pomocou odkazov na tieto uskutočnenia.Za účelom objasnenia vynálezu na príkladoch bude vynález detailnejšie opisaný v nasledujúcej časti opisu s použitím odkazov na uskutočnenia vynálezu, ktoré sú znázornené na pripojených výkresoch, na ktorých obr. l znázorňuje pohľad odspodu na katéter podľa jedného uskutočnenia podľa tohto vynálezu,obr. 2 znázorňuje bočný pohľad na katéter podľa obr. l,obr. 3 znázorňuje priečny prierez katétrom z obr. 1 a obr. 2 vedený pozdĺž línie III-lll zobrazenej na obr. 2,obr. 4 znázorňuje perspektívny pohľad na katéter z obr. 1 - 3 so zobrazenými prierezmí

MPK / Značky

MPK: A61M 25/00

Značky: katéter, urinárny

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/15-e18670-urinarny-kateter.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Urinárny katéter</a>

Podobne patenty