Stabilizátor pre spodné a/alebo horné tiahlo poľnohospodárskeho traktora

Číslo patentu: E 16991

Dátum: 20.12.2011

Autor: Sauermann Hans

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Stabilizátor pre spodné a/alebo horné tiahlo poľnohospodárskeho traktora0001 Vynález sa týka stabilizátora pre spodné a/alebo horné tiahlo trojbodového závesu poľnohospodárskeho traktora podľa predvýznakovej časti patentového0002 Z dokumentu DE 199 44 740 A 1 je známy stabilizátor pre spodné tiahlo poľnohospodárskeho traktora. Tento stabilizátor je opatrený teleskopom, ktorý je tvorený rúrkou a v nej behajúcim piestom. Medzi oboma je usporiadaná pružina,ktorá piest pružne spája s rúrkou. Piest je uskutočnený ako dvojdielny, pričom oba diely sú voči sebe navzájom prestaviteľné pomocou závitu. Týmto spôsobom je nastaviteľná dĺžka piestu. Toto je dôležité preto, aby bolo možné prispôsobiť dĺžku stabilizátora okamžitým potrebám. Aby sa teleskop na verejnej komunikáciizablokoval, je na rúrke výkyvne uchytený aretačný strmeň, ktorý presahujeprotioporu piestu. Tento stabilizátor sa v praxi široko osvedčil.0003 Z dokumentu EP 1 342 399 A 1 je známy druhovo zhodný stabilizátor. Tento stabilizátor slúži na stabilizáciu spodného a/alebo horného tiahla trojbodového závesu poľnohospodárskeho traktora. Stabilizátor je opatrený teleskopom, ktorý pozostáva z rúrky a v nej posuvne uloženého piestu. Tieto sú navzájom pružne spriahnuté pružinou. Piest je dĺžkovo prestaviteľný otáčaním v závite. Na rúrke je okrem toho výkyvne uložený aretačný strmeň, ktorý v aretačnej polohe presahuje protioporu piestu. Tento aretačný strmeň je možné previesť do uvoľnenej polohy, v ktorej je teleskop voľne pohyblivý.0004 Úlohou vynálezu je nájdenie stabilizátora v úvode spomínaného druhu, ktorý sa bude vyznačovať jednoduchšou manipuláciou. 0005 Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená znakmi patentového nároku 1.0006 Stabilizátor podľa nároku 1 slúži hlavne pre spodné tiahlo, je však vhodnýaj pre horné tiahlo trojbodového závesu. Stabilizátor má v podstate za úlohupôsobením pružiny korigovať bočný pohyb spodného, pripadne horného tiahla. Tým je umožnené plávajúce napojenie na ňom pripevneného pracovného zariadenia, čo je napr. pri pluhu nevyhnutné. Aby sa táto úloha splnila, je stabilizátor opatrený aspoň jedným teleskopom, pozostávajúcim z rúrky a v nej posuvne uloženého piestu. Piest a rúrka sú navzájom pružne spriahnuté najmenej jednou pružinou. Pri stranovom výkyvnom pohybe spodného, prípadne horného tiahla je stabilizátor stláčaný, prípadne naťahovaný, čo vedie k zodpovedajúcej pružnej sile. Týmto spôsobom pôsobí stabilizátor pružne proti stranovému pohybu bez toho, aby ho úplne znemožňoval. S trojbodovým závesom poľnohospodárskeho traktora spojené pracovné zariadenie je takto pružne vedené. Nakoľko rôzne pracovné zariadenia môžu mať veľmi rozdielne šírky, je potrebné, aby sa mohla nastaviť dĺžka stabilizátora. Toto nastavovanie dĺžky by sa nemalo vykonávať teleskopom samotným, pretože by sa inak so zmenou šírky prídavného zariadenia podstatne menil pracovný bod pružiny. Aby sa táto nastaviteľnost docielila, je piest dvojdielny a pomocou najmenej jedného závitu dĺžkovo nastaviteľný. Takto možno otáčaním jednej časti piestu nastavit dĺžku piestu tak, že stabilizátor môže byť prispôsobený daným potrebám prídavného zariadenia. Stabilizátor vyvodzuje takto na spodné, prípadne horné tiahlo trojbodového závesu poľnohospodárskeho traktora pružnú silu, ktorá prídavné zariadenie pri vzrastajúcich bočných výkyvoch voči poľnohospodárskemu traktoru uvádza opäť späť do požadovanej stopy. Prídavné zariadenie môže napriek tomu vykonávať bočné pohyby, aby sa pluh mohol napr. vyhnúť kameňu v pôde. Toto počas prevádzky na poli potrebné správanie prídavného zariadenia je pri prejdení poľnohospodárskeho traktora do verejnej cestnej premávky problematické. Najmä pri prechádzaní zákrut môže dôjsť k vybočeniu prídavného zariadenia, čím by bola neprípustným spôsobom táto verejná prevádzka ohrozená. Z tohto dôvodu je potrebné, aby teleskop stabilizátora bol vo verejnej cestnej premávke Zablokovaný. Tým je spoľahlivo zabránené výkyvnému pohybu spodného, prípadne horného tiahla trojbodového závesu poľnohospodárskeho traktora. Aby sa táto aretácia mohla realizovať jednoduchým spôsobom, je na rúrke výkyvne uchytený najmenej jeden aretačný strmeň. Tento aretačný strmeň obopína v aretačnej polohe najmenej jednu protioporu piestu. Pod aretačnou polohou sa pritom rozumie každá poloha,v ktorej je teleskop najmenej čiastočne blokovaný. Nepatrná pohyblivostteleskopu v aretačnej polohe nehrá žiadnu úlohu. V uvoľnenej polohe neovplyvňuje aretačný strmeň naproti tomu teleskop vôbec, takže tento je pôsobením najmenej jednej pružiny pohyblivý. Takto stabilizátor vyhovie takpožiadavkám počas prevádzky na poli. ako aj vo verejnej cestnej premávke.0007 Aby sa nastavila dĺžka piestu stabilizátora, bolo pri známych stabilizátoroch potrebné otáčať aretačný strmeň do uvoľnenej polohy a následne piest zaskrutkovať tak ďaleko, aby zásluhou závitu zaujal požadovanú polohu. V uvoľnenej polohe aretačného strmeňa však už nie je pre obsluhujúci osobu ľahké spoznať, ktorú konkrétnu dĺžku by piest mal zaujať. Z tohto dôvodu sa prestavovanie dĺžky piestu muselo viackrát prerušiť, aby sa prestavením aretačného strmeňa do aretačnej polohy umožnilo skontrolovanie dĺžky piestu.0008 Na riešenie tohto problému je použité opatrenie spočívajúce v tom, že protiopora rúrky je tvorená najmenej jedným v podstate rotačne symetrickým diskom. Tým je piest nezávislý na jeho natočenl. Týmto spôsobom sa môže prestavovanie dĺžky piestu vykonávať v aretačnej polohe aretačného strmeňa. V tejto je však teleskop aretovaný, takže dosiahnutie správnej dĺžky piestu je bezprostredne bez ďalších opatrení viditeľné. Tým je prestavovanie dĺžky piestu podstatne zjednodušene a najmä aretačný strmeň sa nemusí zdĺhavo nastavovať do aretačnej polohy a nadväzne opäť do uvoľnenej polohy. Alternatívne možno prestavovanie dĺžky piestu vykonávať tiež blízko aretačnej polohy. Ak majú záberné plochy piestu a aretačného strmeňa vzdialenosť maximálne 5 mm, môže byť stále ešte dostatočne presne skontrolované nastavenie dĺžky piestu.0009 Aby sa zabránilo nežiaducemu prestaveniu natočenia piestu, je podľa nároku 2 výhodné, ak piest je v zábere s najmenej jedným blokovacím strmeňom,ktorý spolupôsobí s protioporou alebo ďalšou protioporou rúrky alebo piestu, aby sa zabránilo otáčaniu piestu. Ak je použitá len jedna ďalšia protiopora, ktorá spolupôsobí s blokovacím strmeňom, môže byť piest prestavovaný len o celočíselné násobky stúpania závitu. Toto je často nedostatočné, takže je potrebné jemnejšie prestavovanie. V tomto prípade sa použijú dva blokovacie strmene a/alebo najmenej dve ďalšie protiopory, aby sa takto možnostprestavenia rozšírila na celočíselné násobky polovice stúpania závitu. Ak súpoužité najmenej štyri ďalšie protiopory, môže byť jemnosť prestavovania zlepšená ešte ďalej na celočíselný násobok štvrtiny stúpania závitu.0010 Pre ďalšie zlepšenie manipulácie so stabilizátorom je podľa nároku 3 výhodné, ak blokovací strmeň je výkyvný do ovládacej polohy, takže blokovací strmeň je použiteľný ako rukoväť na otáčanie piestu. Týmto spôsobom sa získa dlhá páka na otáčanie piestu. Toto uľahčuje otáčanie piestu, pretože na vyvodenie potrebného krútiaceho momentu sú potrebné len relatívne malé sily. Okrem toho sa blokovací strmeň takto využije na dvojaký účel.0011 Aby sa zabránilo tomu, že sa blokovací strmeň samovoľne napr. počas jazdy uvoľní, je podľa nároku 4 výhodné, ak ďalšia protiopora blokovacieho strmeňa je tvorená pružne pridržovaným tlačidlom, ktoré je pružne predpnuté smerom von a zatlačením je otočné dovnútra. Tým sa zabráni tomu, abypredmety, ako sú konáre alebo pod., mohli blokovaciu polohu blokovacieho strmeňa nedopatrením uvoľniť.0012 Tlačidlo je podľa nároku 5 uvediteľné do blokovacej polohy, v ktorej je blokovací strmeň fixovaný. Okrem toho je blokovací strmeň uvediteľný do uvoľnenej polohy, v ktorej je blokovací strmeň výkyvný. Prevádzanie tlačidlá z jednej polohy do druhej sa deje s výhodou otočením okolo jeho osi.0013 Ak má byť protiopora samotná použitá ako poistka proti otočeniu piestu, je podľa nároku 6 výhodné, ak protiopora je pre uloženie blokovacieho strmeňa sploštená a/alebo opatrená vrubom. Touto nepatrnou odchýlkou od ideálnej rotačnej symetrie protiopory v oblasti uchytenia blokovacieho strmeňa sa dosiahne spoľahlivý prenos krútiaceho momentu z blokovacieho strmeňa na protioporu a tým na piest. Pritom je zaistené, že blokovací strmeň je vo svojej blokovacej polohe zaistený proti otáčaniu, zatiaľ čo v uvoľnenej polohe blokovacieho strmeňa je protiopora voľne otočná. Najmä môže pritom aretačný strmeň zostať vo svojej aretačnej polohe bez toho, aby sa tým ovplyvnilo otáčanie protiopory a tým piestu. Zodpovedajúco vývodom k nároku 2 sa môže jemnejšie prestavovanie dĺžky docieliť tým, že sploštenie, prípadne vruby na protiopore, savykonajú viacnásobne. S výhodou sa použijú najmenej dve sploštenia alebo

MPK / Značky

MPK: A01B 59/041

Značky: spodné, traktora, tiahlo, poľnohospodárskeho, stabilizátor, horné

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/15-e16991-stabilizator-pre-spodne-a-alebo-horne-tiahlo-polnohospodarskeho-traktora.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stabilizátor pre spodné a/alebo horné tiahlo poľnohospodárskeho traktora</a>

Podobne patenty