Spôsob výroby elektronických kariet

Číslo patentu: E 14121

Dátum: 28.12.2009

Autor: Droz François

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka spôsobu výroby komplikovaných elektronických kariet, z ktorých každá obsahuje prvú elektronickú jednotku, najmenej čiastočne usporiadanú v okienku v tuhej vrstve karty, a druhú elektronickú jednotku elektricky spojenú s prvou elektronickou jednotkou a zabudovanú vo vnútomej vrstve tvorenej z výplňového materiálu, ktorý pokrýva najmenej jeden z povrchov uvedenej druhej elektronickej jednotky. Konkrétne výplňový materiál je živice poskytnutá počas výrobného procesu v nie tuhom stave, alebo živica poskytnutá vo forme najmenej čiastočne roztavených taveninových fólií tak, aby vytvárala vnútomú vrstvu karty. Treba poznamenať, že vnútorná vrstva tvorená výplňovým materiálom, môže obsahovať ďalšie tuhé štruktúry alebo prvky,konkrétne polohovacie alebo výplňové štruktúry uvedenej vnútornej vrstvy.0002 Elektronická karta znamená bankovú kartu a taktiež iné zariadenia v rôznych formách,hlavne elektronickú visačku alebo prenosné elektronické zariadenie.0003 Spôsob je už známy z EP 1 559 068 na výrobu elektronických modulov, z ktorých každý obsahuje dve izolačné fólie, ktoré deñnujú jeho vonkajšie čelá, najmenej jeden elektronický prvok ktorý má vonkajší povrch, ktorý sa v podstate dotýka jedného z vonkajších povrchov elektronického modulu a elektronický obvod usporiadaný medzi dvomi izolačnými fóliami a pripojený na elektronický prvok. Tento spôsob poskytuje nasledovné krokyposkytnutie najmenej prvej izolačnej fólie obsahujúcej okienko na umiestnenie elektronickéhovloženie elektronického prístroja do okienka prvej izolačnej fólie. pričom uvedený elektronickýprvok je vybavený vodivými spojovacími plôškami usporiedanýrni na vnútornom povrchu oproti- položenie lepivej ochrannej fólie, ktorá pokračuje najmenej do plochy medzi elektronickým prvkom a okrajmi okienka, pričom ochranná fólia pridržiava elektronický prvok v okienku a uzatvára akúkoľvek šlrbinu medzi uvedeným elektronickým prvkom a bočnou stenou uvedeného okienka- umiestnenie elektronického obvodu do zóny blizko okienka a pripojenie elektronického prvku na elektronický obvod cez otvor poskytnutý alebo urobený v ochrannej fólii a umiestnený oproti uvedeným vodivýrn spojovaclm dráham- nanesenie výplňového materiálu na súpravu už poskytnutých prvkov a položenie druhej izolačnej fólie na výplňový materiál- zlisovanie alebo laminovanie zostavy vytvorenej prechádzajúcimi krokmi, pričom výplňovýmateriál tvorl vrstvu vyrovnávajúcu akékoľvek povrchové obrysy vyplývajúce z montovania0004 Spôsob výroby oplsaný vyššie rieši dôležitý problém, konkrétne zabrániť výplňovému materiálu, všeobecne tvorené-ho živicou, ktorá je vo viskóznom kvapalnom stave, ked sa privádza tlak na vyformovanie elektronického modulu, tiecť do akejkolvek štrbiny elektronického prvku a bočnej steny okienka, v ktorom je usporiadaný tak, aby sa zabránilo živici pokračovat najmenej čiastočne na viditeľný vonkajší povrch elektronického prvku. Avšak spósob výroby predstavuje problém vo vzťahu k postupnosti krokov, konkrétne k skutočnosti, že elektrické spojenie medzi viditeľným elektronickým prvkom a vnútomou elektronickou jednotkou sa dosahuje, ked sa elektronický prvok vložl do okienka vo vonkajšej izolačnej vrstve vyrábanej karty a lepivá ochranná fólia je na mieste. Táto postupnosť krokov spôsobuje praktický problém, ak výrobné stroje alebo zariadenia kariet nie sú všeobecne vybavené zariadením na zváranie alebo montovanie rôznych elektronických jednotiek. Všeobecne sa rozne elektronické obvody a prvky najprv montujú, aby vytvorili elektronické zariadenia a potom sa tieto elektronické zariadenia odovzdajú do konvenćného výrobného stroja alebo zariadenia kariet, v ktorom sú poskytnuté a spracované rozne materiály používané na vytvorenie kariet príslušným spôsobom. aby sa získali vysoko kvalitné elektronické karty, do ktorých sa prípadne zabudujú elektronické zariadenia. Vyššie uvedený patent podla doterajšieho stavu techniky nenevrhuje dočasné oddelenie výroby elektronických zariadeni od výroby kariet obsahujúcich tieto elektronické zariadenia. Hoci spósob, oplsaný vo vyššie uvedenom.2 dokumente, možno uskutočniť na získanie komplikovaných elektronických kariet, má veľkú nevýhodu pre tých, ktorí sú kvaliñkovanl v technike špecializovaní na výrobu hotových elektronických kariet alebo vstupov, ktorl uprednostňujú oddeliť výrobu elektronických zariadení odprocesu tvárnenia kariet. 0005 Cieľom tohto vynálezu je prekonať hlavnú nevýhodu spôsobu podľa doterajšieho stavu0006 Spôsob výroby elektronických kariet podľa vynálezu sa zväčša vyznačuje tým, že elektronická zostava alebo zariadenie, tvorené najmenej prvou elektronickou jednotkou namontovanou v okienku tuhej vrstvy karty a druhou elektronickou jednotkou usporiadanou vo vnútornej vrstve alebo v tele uvedenej karty, sa vyrába najprv pred výrobou elektronických kariet, t.j. skor, než sa pridajú tuhé vrstvy a ďalšie materiály tvoriace telo karty. Čiže elektronické zariadenie zabudované do každej karty sa robi v predbežnom kroku konvenčným procesom. Aby sa to urobilo, navrhujú sa rozne altematívne uskutočnenia spôsobu výroby kariet. Konkrétne, podľa vynálezu sa vytvorí ochranná vrstva z viacerých časti alebo zjedinej častí s najmenej jednou štrbinou.0001 Ak je ochranná fólia z viacerých častí, tieto časti majú komplementárne profily, ktoré môžu pokrývať vonkajší okraj zadného čela prvej elektronickej jednotky, pričom pokračujú do celej obvodovej zóny uvedenej prvej elektronickej jednotky a detinujú otvor, ktorý dovoľuje prechádzať elektrickému spojeniu medzi prvou a druhou elektronickou jednotkou. Tento otvor má teda menšie rozmery než rozmery prvej elektronickej jednotky. Čiže, ked sa elektronické zariadenie priviedlo do výrobného stroja alebo zariadenia kariet a prvá elektronická jednotka bola najmenej čiastočne vložená do okienka v prvej tuhej vrstve, môže ochranná fólia riadne pokryť akúkoľvek štrbínu medzi bočnou stenou okienka a prvou elektronickou jednotkou.0008 Ak je ochranná fólia tvorená z jedinej časti s najmenej jednou štrbinou, táto štrbina je bud priechodná štrbina medzi stredovým otvorom vo vrstve a jeho vonkajším okrajom, pričom uvedená štrbina je takto schopná posunúť sa nabok, aby umožnila elektrickému spojeniu prejst do uvedeného stredoveho otvoru. alebo ked štrbina nie je priechodná štrbina, je usporiadaná tak, že prvá alebo druhá elektronická jednotka môže prechádzať cez stredový otvor v ochrannej fólii posunutlm časti uvedenej ochrannej fólie nabok, umiestnene na okraji uvedeného okienka.0009 Spôsob výroby elektronických kariet podľa vynálezu zahŕňa tri hlavné alternatlvne uskutočnenia vynálezu. V prvom alternativnom uskutočnení vynálezu, ako je opisané v nároku 1 pripojenom k tomuto opisu vynálezu, sa elektronické zariadenie tvorené najmenej z prvej a druhej predmontovanej elektronickej jednotky sa najprv privedie do výrobného stroja alebo zariadenia kariet, kde sa prvá elektronická jednotka umiestni do okienka v prvej tuhej vrstve. Ďalej. ochranná fólia typu opísaného vyššie je poskytnutá a usporiadaná tak, aby v podstate pokrývala akúkoľvek štrbinu, ktorá môže existovať medzi prvou elektronickou jednotkou a bočnou stenou okienka.0010 Podľa druhého alternatlvneho uskutočnenia vynálezu, definovaného v nároku 2 pripojenom k tomuto opisu vynálezu, sa elektronická zostava alebo zariadenie najprv vyrobí a potom skôr než sa elektronické zariadenie poskytne na prvej tuhej vrstve a prvá elektronická jednotka sa usporiada v okienku v uvedenej tuhej vrstve, sa ochranná folia namontuje na uvedené elektronické zariadenie tak, že elektrické spojenie je umiestnené v otvore detinovanom ochrannou fóliou a tak, že toto je takto umiestnené medzi prvou a druhou elektronickou jednotkou. Ďalej sa predmontované elektronické zariadenie a ochranná fólia privedú do výrobného stroja alebo zariadenia, kde je poskytnutá uvedená tuhá vrstva, prvá elektronická jednotka sa výhodne vložl do okienka poskytnutého v tuhej vrstve a ochranná fólia sa nanesie na zónu po obvode okienka a, ak sa to predtým neurobilo,najmenej oproti bočnému povrchu a/alebo vonkajšiemu okraju zadného čela prvej jednotky. Vo variante druhého uskutočnenia vynálezu sa ochranná fólia najprv namontuje na uvedenú prvú jednotku nanesenim uvedenej fólie najmenej oproti vonkajšiemu okraju zadného čela uvedenej prvej jednotkyLpotom sa ustanoví elektronické spojenie s druhou elektronickou jednotkou cez otvor vuvedenej fólii skôr, než sa ochranná fólia predmontovaná s elektronickým zariadením privedie do výrobného stroja alebo zariadenia kariet, kde sa pridá prvá tuhá vrstva.0011 Podľa tretieho alternatlvneho uskutočnenia vynálezu, ako je deñnované v nároku 6 pripojenom k tomuto opisu vynálezu, sa vyrobl najprv elektronická zostava alebo zariadenie,tvorené z najmenej .prvej a druhej elektricky spojenej elektronickej jednotky a potom štruktúra obsahujúca ochrannu fóliu, ktorá má najmenej jeden otvor, ktorý má menšie rozmery než rozmery prvej elektronickej jednotky a má na svojom obvode chlopne oddelené štrbinami a pričom prvá tuhá vrstva má najmenej jedno okienko pre najmenej čiastočné prijatie prvej elektronickej jednotky.-3 Uvedená ochranná fólia sa namontuje na prvú tuhú vrstvu s uvedeným najmenej jedným otvorom uvedeného vystredeným na uvedené najmenej jedno okienko. Ďalej sa uvedená štruktúra a uvedené elektronické zariadenie privedú do stroja alebo zariadenia a prvá elektronická jednotka sa umiestni oproti uvedenému otvoru. potom sa uvedená prvá jednotka vtlačl do uvedeného okienka sklopenlm uvedených chlopni voči bočnej stene otvoru, dokým sa chlopne neuvoľnia a potom sa nepresunú späť najmenej čiastočne v smere všeobecnej roviny ochrannej fólie. Ďalej sa prvá jednotka presunie spát v smere uvedeného otvoru a uvedené chlopne sa najmenej čiastočne nanesú na bočný povrch a/alebo zadný povrch uvedenej prvej jednotky tak, aby uzatvorili akékoľvek štrbiny medzi bočnou stenou okienka a prvou jednotkou. pričom uvedené elektrické spojenie prechádza cez uvedený otvor.0012 Nakoniec v spôsobe podľa vynálezu sa na ochrannej fólii poskytne výplňový materiál,konkrétne živica, ktorá je najmenej čiastočne nie v tuhom stave, ked vrstva alebo telo kariet je najmenej čiastočne tvorené výplňovým materiálom a tento najmenej čiastočne pokrýva uvedené elektrické spojenie uvedenej elektronickej zostavy alebo zariadenia.0013 Treba poznamenať, že v jednom variante má ochranná fólia lepivý povrch. ktorý na mieste pridržiava a taktiež v nasledujúcom kroku nanášania výplňového materiálu najmenej čiastočne pokrýva elektronické spojenie, bráni, aby uvedený výplňový materiál prenikol pod ochrannú fóliu a tým tiekol do okienka. Možno si predstavit dalšie varianty pridržiavania ochrannej fólie na mieste. Napriklad tuhá vrstva môže mat lepivý vrchný povrch v oblasti poskytnutej pre ochrannú fóliu. V ďalšom variante sa ochranná fólia tepelne navari na tuhú vrstvu, konkrétne vo viacerých špecific kých oblastiach. 0014 Rôzne varianty spôsobu výroby podľa vynálezu tvoria predmet závislých nárokov.0015 Ďalšie charakteristiky a výhody spôsobu výroby elektronických kariet podľa vynálezu budú taktiež zrejmé z nasledovného podrobného opisu alternatlvneho uskutočnenia tohto spôsobu,pričom tento spôsob sa robi s odkazom na pripojené výkresy poskytované ako neobmedzujúci priklad a na ktorých- Obrázok 1 zobrazuje prvé uskutočnenie elektronického zariadenia zabudovaného v každejkarte vyrábanej podľa spôsobu podľa vynálezu- Obrázok 2 zobrazuje elektronickú zostavu alebo zariadenie podľa obrázka 1 montované s- Obrázok 3 je pohľad zvrchu na elektronickú kartu podľa vynálezu v medzistave počas spôsobu výroby podľa vynálezu- Obrázok 4 je rez pozdĺž linie IV-IV na obrázku 3 s elektronickou kartou v hotovom alebo polo hotovom stave- Obrázok 5 je rez pozdĺž línie V-V na obrázku 3 s elektronickou kartou v hotovom alebo polo hotovom stave- Obrázky 6 A a GB ilustrujú dva varianty ochrannej fólie podľa vynálezu- Obrázok 7 schematicky zobrazuje druhé uskutočnenie elektronického zariadenia zabudovaného do každej karty vyrábanej podľa spôsobu podľa vynálezu- Obrázok 8 je rez kartou ziskanou spôsobom podľa vynálezu a obsahujúcou elektronické zariadenie podľa obrázka 7- Obrázok QA schematicky zobrazuje jeden krok druhého alternativneho uskutočnenia spôsobu podľa vynálezu- Obrázok 9 čiastočne zobrazuje medziprodukt vyplývajúci z kroku zobrazené na schéme podľa- Obrázok 10 zobrazuje rez variantom elektronickej karty zlskanej sposobom podľa vynálezu- Obrázok 11 je pohľad zvrchu na ochrannú fóliu na výrobu dávky kariet podľa tretieho alterna tlvneho uskutočnenia spósobu podľa vynálezu a- Obrázky 12 A. 12 E, 120. 12 D a 12 E zobrazujú rad krokov vyskytujúcich sa vo vyššie spomenutom treťom alternatlvnom uskutočnení.0016 S odkazom na obrázky 1 až 5 bude nižšie opísané prvé altematlvne uskutočnenie spôsobu výroby elektronických kariet podľa vynálezu.-4 0017 V predbežnom kroku tohto spôsobu výroby kariet sa prvá elektronická jednotka 4 namontuje do druhej elektronickej jednotky 10, aby vytvorili elektronickú zostavu alebo zariadenie 40. Elektronická jednotka 10 je tvorená podložkou 12 typu dosky plošných spojov. na povrchu ktorej sú usporiadané rôzne súčiastky 14, 15 a 16. Tieto elektronické obvody môžu byt tvorené akýmkoľvek typom súčiastky a môžu mať rózne funkcie. Súčiastka 14 móže byť napríklad mikroprocesor. súčiastka 15 displej a súčiastka 16 akumulátor. Treba poznamenať. že druhá elektronická jednotka 10 taktiež v jednom variante tvori akumulátor, alebo v ďalšom variante tvorí anténu. Taktiež treba poznamenať. že prvá elektronická jednotka móže byť tvorená jedinou extemou elektrickou kontaktnou plóškou pripojenou na internú elektronickú jednotku karty.0018 Doska plošných spojov 12 móže byť tuhá ohybná. Táto podložka 12 pokračuje jazýčkom 18 ktorý je pružný. alebo najmenej schopný podrobiť sa elastickej deformácii. vodivé dráhy 20 a 21 na ustanovenie elektrických spojení medzi jednotkou 10 a jednotkou 4 sú usporiadané na jazýčku 18. Pre tento účel má jednotka 4 elektrické spojovacie plôšky 22, na ktoré sú elektricky pripojené koncové plóšky 20 A a 21 A dráh 20 a 21. konkrétne spájkovaním s cínom alebo pomocou vodivého lepidla. Cín možno nanášať na povrch kontaktných plóšok 22 vopred vo forme tenkej vrstvy. Treba poznamenať, že podľa terminológie použitej pre opis vynálezu. jazýček 18 vybavený vodivými dráhami tvorí elektrické spojenie medzi prvou elektronickou jednotkou 4 a druhou elektronickou jednotkou 10. Treba poznamenať. že tu oplsané elektrické spojenie je výhodný priklad. ale že možno predpokladať akýkoľvek typ elektrického spojenia medzi dvomi elektronickými jednotkami známy tým. ktori sú kvaliñkovaní v technike. Konkrétne medzi dvomi jednotkami možno zabezpečiť viac než dve vodivé dráhy alebo elektrické spojenia. Jazýček 18 môže pôsobiť ako podložka veľkého počtu elektrických spojovacích dráh medzi dvomi elektronickými jednotkami.0019 Polom. čo sa vytvorilo elektronické zariadenie 40. zabezpečí sa ochranná fólia z dvoch časti 24 a 26, pričom príslušné profily uvedených častí, ked sú zmontované. definujú stredový otvor 32,ktorým prechádza elektrické spojenie 18, pričom uvedený otvor má menšie rozmery než sú rozmery prvej elektronickej jednotky 4. Dve časti ochrannej fólie sú usporiadané medzi prvou a druhou elektronickou jednotkou 4 resp. 10, pričom elektricke spojenie 18 prechádza cez otvor 32. V zobrazenom variante dve časti majú všeobecný tvar U. V ďalšom variante má tvar U len jedna z dvoch časti. alebo obe časti majú tvar L. Ochranná fólia má zónu po obvode otvoru 32. ktorá sa nanáša oproti vonkajšiemu okraju 5 zadného čela prvej elektronickej jednotky 4. Ochranná fólia 24 a 26 potom pokračuje do zóny po obvode prvej jednotky 4. ako je to zobrazené na obrázku 2.Funkcia ochrannej fólie bude opísaná nižšie.0020 Elektronické zariadenia 40. vybavené ochrannou íóliou, sa potom privedú do výrobného stroja alebo zariadenia elektronických kariet. kde sa súčasne vyrába viacero kariet alebo vstupov vo forme doštičky alebo fólie. V stroji alebo v zariadení je zabezpečená prvá tuhá vrstva, pričom uvedená vrstva má najmenej jedno okienko 6 zabezpečené pre každú kartu a určené na prijatie,najmenej čiastočne, prvej jednotky 4 elektronického zariadenia 40. Každá jednotka 4 sa takto vloží do okienka 6 v tuhej vrstve 8. Potom sa nanesie ochranná fólia oproti obvodovej zóne okienka 6 tak. aby uzatvorila akúkoľvek štrbinu 28 medzi bočnou stenou 30 uvedeného okienka a prvou jednotkou 4. Aby sa zabezpečila. že štrbinu 28 ochranná fólia úplne uzatvára, jej dve časti 24 a 26 majú zónu 34. kde sa časti prekrývajú, pričom časť 26 má oblasť. ktorá čiastočne kryje časť 24. V jednom variante je však možné vynechať prekrývaciu zónu, avšak zmontovať tieto dve časti náležite vedla seba bez vynechania akéhokoľvek priestoru medzi nimi.0021 V nasledujúcom kroku sa na prvej tuhej vrstve 8 a na ochrannej fólii zabezpečí výplňový materiál 42 a napríklad sa na výplňový materiál privedie tlak. ktorý potom je v nie tuhom stave. aby sa vytvorí vrstva vyrábaných elektronických kariet. pričom výplňový materiál obklopuje elektrické spojenie .0022 Vo variante zobrazenom na obrázkoch 4 a 5. skôr než sa privedie tlak na výplňový materiál 42. sa na uvedenom výplňovom materiáli zabezpečí druhá tuhá vrstva 44. Výhodne. ochranná fólia zahrňa lepivyalebo teplom reaktivovatelný povrch, ktorý dovoľuje. aby uvedená ochranná fólia najprv pripevnila na zadné čelo jednotky 4 a/alebo aby sa ochranná fólia prilepila na vrchný povrchu tuhej vrstvy 8. Skutočnosť, že ochranná fólia je z dvoch alebo viacerých časti znamená. že sa môže ľahko usporiadať na okraji zadného čela elektronickej jednotky 4, pričom definuje otvor 32 ktorý dovoľuje prechádzať elektrickému spojeniu 18. Kvóli tejto vlastnosti je takto možné riadne usporiadať ochrannú fóliu potom čo sa vytvorilo elektronicke zariadenie 40.0023 Treba poznamenať. že elektronické zariadenie móže obsahovať viac než dve jednotky. konkrétne najmenej dve jednotky najmenej čiastočne usporiadané v príslušných okienkach v jednej alebo dvoch tuhych vrstvách tak, aby boli viditeľné.

MPK / Značky

MPK: G06K 19/077

Značky: kariet, spôsob, elektronických, výroby

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/15-e14121-sposob-vyroby-elektronickych-kariet.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby elektronických kariet</a>

Podobne patenty