Zariadenie na čistenie plynov

Číslo patentu: E 12843

Dátum: 20.09.2007

Autori: Koltsakis Grigorios, Samaras Zissis

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka zariadení na čistenie plynov na báze kovových pien, najmä zariadenia na dodatočné čistenie výfukových plynov. ktoré zahŕňa kovové puzdro vytvárajúce dutinu s prívodnou rúrou aodvodnou rúrou advoma penovými segmentmi vyrobenými z vrstvených platní kovovej peny umiestnenými dodráhy komunikácie medzi prívodnou rúrou a odvodnou rúrou.Uvažovaný kovový penový materiál je oplsaný vmedzinárodnej patentovej prihláške W 0 2004089564 a výrobný postup je opísaný vo W 0 2005037467. Podľa tohto postupu sa kovová pena vyrába v platniach požadovanej dĺžky a šírky.Penové filtre na použitie v týchto zariadeniach alebo na vloženie do nich sú známe zaplikácií tiltrovania tuhých znečisťujúcich látok z naftových splodín. hoci väčšina znich je na báze keramických materiálov. Keramické peny sveľkosťou pórov dostatočne malou na dosiahnutie dobrej účinnosti filtrácie obyčajne vykazujú pomerne vysokú tlakovú stratu v dôsledku veľkého počtu uzavretých pórov. Navyše je otýchto penách známe, že sakumuláciou vyššieho množstva sadzi vo filtri dochádza kznižovaniu filtračnej účinnosti, až sa napokon pozoruje vyfukovanie, teda záporná účinnosť.Ďalším nedostatkom keramických pien je obmedzenie týkajúce sa tvarovania hotového filtra na použitie v uvedených zariadeniach alebo vloženie do nich. Je teda velmi ťažké dosiahnuť veľkú ñltračnú plochu v obmedzenom priestore potrebnú v automobilových aplikáciách.Z dokumentu W 0 01/94010 je známy kovový nosič katalyzátora, ktorý pôsobí tak, že výfukové plyny spalovacieho motora vstupujú do výfukovej rúry ado prieduchu a prúdia smerom von cez perforácie v nej vytvorené a sú vychylované vnútorným uzáverom. Prstencová klapka presmeruje prietok plynu cez perforáciespäť do prieduchu a cez katalytický prvok vo forme zátky priepustnej pre plyn, potomprúdi cez ďalší katalytický prvok vo forme zátky a ďalej je tlačený do serpentínovej dráhy do rúry a von z nej cez perforácie. Táto dráha núti výfukové plyny do kontaktu s katalytickým povlakom výfukovej rúry a s vnútorným katalytickým povlakom tvarovateľného katalytického prvku. Povrch tvarovaterného katalytického prvku a vnútorný povrch výfukovej rúry môžu byť vybavené povlakom katalytických materiálov. Katalyticky kontaktovaný plyn podliehajúci reakciám znižujúcím znečistenie kontaktom s katalytickými povlakmi vychádza von vo forme vyčisteného výfukového plynu. Táto publikácia však nerieši vyššie uvedené nedostatky, najmäpodobné riešenia s podobnými nedostatkami ako vo vyššie uvedenom pripade.Patent W 0 94/12777 (Flaekt) publikuje zariadenie na znižovanie koncentrácii nezdravých a znečisťujúcich prvkov vo výfukových plynoch z naftových motorov. Publikuje vstupnú komoru (23), vonkajšiu komoru (24) a výstupnú komoru (28) a tok prebieha vtomto poradí. Publikuje aj membránu (26) a katalytický povlak. Tento dokument znova publikuje podobné riešenia ako vo vyššie uvedenom prípade, ktorévšak majú podobné nedostatky.V známom doterajšom stave techniky sa navrhovaný materiál vo všeobecnostioznačuje ako porézny kov bez konkrétneho uvedenia podrobnosti výrobnéhoDokument DE 10 2005 010248 publikuje spôsob výroby kovovej peny, ale kovová pena vyrobená týmto spôsobom stále vykazuje podobné nedostatky a navyše aj jav vyfukovania.Okrem toho sa niektoré známe uskutočnenia vyznačujú potrebou podpory tepelnej regenerácie filtrov pomocou elektrických ohrievačov. Preto sa odporúča použitie najmenej dvoch valcovitých filtračných prvkov. Vzhladom na obmedzenia súvisiace s materiálom, výrobným postupom filtračných prvkov a potrebou viacerých filtračných prvkov je hrúbka ñltračných prvkov obmedzená na rozmedzie 0,5 až 20Rozmedzie velkosti pórov odporúčané na použitie s osobitnou výhodou od 100 do 600 m je pomerne malé. Aj filtračné hrúbky sú velmi úzke.Ďalšie známe riešenia sa týkajú použitia keramických pien, čo vedie ktomu,že neposkytujú riešenie vyššie uvedených nedostatkov.US 4 175 107 (Fukada) publikuje kalalytický konvertor na čistenie výfukových plynov zo spaľovacieho motora. Publikuje vstupnú, vonkajšiu a výstupnú komoru, aleprietok môže smerovať kamkoľvek, a ďalej publikuje katalytické pNky.EP 1344907 A 1 publikuje zariadenie pozostávajúce ztelesa so štruktúrou otvorených buniek alebo otvorených pórov, napriklad vyrobené z kovovej peny alebo z kovovej drôtenky s otvorenými pórmi s poréznosťou 7,9 až 39,4 pórov na centimeter, ktorá sa určuje na základe počtu pórov v priamke. Poréznosť môže mať rôzne hodnoty, ale len jednu danú hodnotu pre isté zariadenie. Okrem toho to má tendenciu riešiť problém získania zariadenia oxidujúceho sadze pri najnižšej možnejteplote, ktoré je odolné proti upchàvaniu.Účelom predloženého vynálezu je napraviť vyššie uvedené nedostatky apoužitie voblasti predloženého vynálezu je zamerané najmä na oblasť katalytických substrátov na dodatočné čistenie výfukových plynov benzínovýchPodla predloženého vynálezu sa teda navrhuje zariadenie s významom podľaPodla ďalšieho hlavného uskutočnenia vynálezu sa navrhuje zariadenie na dodatočné čistenie výfukových plynov, ktoré popri dvoch hlavných penových segmentoch ďalej zahŕňa dva sekundárne penové segmenty vyrobené z vrstvených platni kovovej peny umiestnených do dráhy komunikácie medzi prívodnou rúrou a odvodnou rúrou. Toto zariadenie je pozoruhodné tým, že dva sekundárne penovésegmenty zahŕňajú aj viacero vrstiev platní kovovej peny, ktoré sú umiestnené okolopozdĺžnej osi puzdra takým spôsobom, aby vo vnútri puzdra vytvárali vnútornú komoru, vonkajšiu komoru, výstupnú komoru a uzavretú komoru, pričom tieto komory komunikujú s prívodnou resp. odvodnou rúrou tak, že počas používania je prietok výfukových plynov motora usmerňovaný z vnútornej komory cez vonkajšiu komoru a uzavretú komoru do výstupnej komory, čim nadobúdajú radiálne zložky rýchlostivzhľadom na pozdĺžnu os puzdra.Podľa výhodného uskutočnenia vynálezu sa tieto penové segmentyzariadenia skladajú zo sústredných vrstiev platni kovovej peny.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia vynálezu sú penové segmentystočené okolo perforovaných rúr.Podla osobitného uskutočnenia vynálezu sú priemery týchto perforovanýchPodľa ďalšieho osobitného uskutočnenia vynálezu je perforáciaperforovaných rúr lokálne variabilná.Podla výhodného uskutočnenia vynálezu majú vrstvy kovovej peny povlakPodľa ďalšieho výhodného uskutočnenia vynálezu je nános katalyzátoravrstiev kovovej peny variabilný v každom smere.Podla konkrétneho uskutočnenia predloženého vynálezu má membrána diskovitý tvar, pričom vonkajší priemer nadobúda akúkoľvek hodnotu väčšiu akopriemer perforovaných rúr a nižšiu ako priemer vonkajšieho puzdra.Podľa ďalšieho konkrétneho uskutočnenia predloženého vynálezu jePodľa ďalšieho konkrétneho uskutočnenia predloženého vynálezu jeperforácia membrány lokálne variabilná.Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu je perforovaná rúra uzavretá na jednom konci membránou dískového tvaru ana opačnom konci membránoudískového tvaru, čo núti prúd plynu vstupujúci do vnútornej komory prechádzať cez

MPK / Značky

MPK: F01N 3/28, B01D 53/94, F01N 3/022

Značky: zariadenie, plynov, čistenie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/15-e12843-zariadenie-na-cistenie-plynov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na čistenie plynov</a>

Podobne patenty