Spôsob prípravy alkalicky a tepelne stabilných polyolov

Číslo patentu: E 1026

Dátum: 31.12.2002

Autor: Van Lancker Frank

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predkladaný vynález sa týka spôsobu prípravy alkalicky a tepelne stabilných polyolov, v ktorom sú cukrové alkoholy spracovávané s činidlami za vzniku stabilizovaného sirupu cukrového alkoholu a stabilizovaný alkoholový sirup je ďalej čistený tak, že sa stabilizovaný sirup cukrového alkoholu prečistí priechodom cez aspoň jednu iónovo výmennú živicu.Polyolmi sa myslia sirupy cukrových alkoholov, ktorými sa odkazuje na hydrogenačné produkty polysacharidových hydrolyzátov, ktoré zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na hydrolyzáty získané zo škrobu, xylanov, arabinoxylanov, celulózy alebo iných rastlinných polysacharidov. Typické hydrolyzáty škrobu sú napríklad dextróza, glukózovê sirupy s vysokou hustotou, husté maltózové sirupy, štandardné glukózové sirupy a maltodextríny zahrňujúce maltodextríny s nízkou hustotou. Alkalická a tepelná stabilita cukrových alkoholov je dôležitá v niekoľkých priemyselných a potravinových aplikáciách, ako je uvedené V JP 63/079844 a EP O 711 743. Alkalická a tepelná stabilita V týchto patentových dokumentoch je získaná spracovaním cukrových alkoholov pomocou činidiel takým spôsobom,že je odstránené také nmožstvo vznikajúcich farebných zložiek,aké je len možné.V JP 63/079844 sú sirupy cukrových alkoholov upravené pri pH 9,5 až 13 pri vysokých teplotách v čase od 30 minút do 2 hodín.V EP 0 711 743 je stabilizácia docielená cez fermentačný,oxidačný a karamelizačný stupeň.Takto stabilizovaný sirup cukrových alkoholov je dalej čistený za vzniku konečného produktu.V JP 63/079844 tento čistiaci krok zahŕňa prečistenie sirupu cez živicové iónomeniče. Sirup, ktorý bol ochladený na 50 °C,bol najskôr prečistený cez silno kyslú katiónovú živicu, potom cez slabú alebo strednú bázickú aniónovú živicu a nakoniec cezzmesnú vrstvu zloženú z tých istých katiónových. a aniónovýchživíc, ako je uvedené vyššie, a V pomere 12. Teplota, pri ktorej dochádzalo k čisteniu cez živicu, nebola v tomto dokumente uvedená.V príklade 1 EP O 711 743 je stabilizovaný sirup čistený cez silne kyslú katiónovú živicu a silne bázickú aniónovú živicu. Tiež tu nie je uvedená teplota, pri ktorej dochádzalo k čisteniu cez živicu.V EP 1 095 925 je uvažovaný na čistenie vylepšený spôsob, kde sú sirupy cukrových alkoholov spracovávané kvôli tepelnej a alkalickej stabilite. V tomto spôsobe sa čistenie stabilizovanêho sirupu cukrových alkoholov uskutočňuje aspoň jedným priechodom cez silne kyslú katiónovú živicu pri teplote pod 50 °C, lepšie pri teplote pod 40 °C a najlepšie pri teplote medzi 20 °C a 30 °C.V EP l 095 925 je spomínaná dôležitosť pracovnej teploty živíc vzhľadom na úroveň redukujúcich cukrov požadovaných po čistení. Z toho je zrejmé, že pracovné teploty pod 30 °C sú dôležité pre produkty, ktoré majú vynikajúcu tepelnú a alkalickú stabilitu, ako je vyžadované pre množstvo aplikácií.Teplota je viac dôležitá v prípade, kedy obsah hydrolyzovateľnêho cukrového alkoholu, ako je maltitol,maltotriitol a hydrogénovanê oligosacharidy, sa V sirupe zvyšuje.V US 5 254 174 je uvažovaná dôležitost pracovnej teploty silných kyslých katiónových živíc vzhľadonl na hydrolýzu spracovávanêho substrátu. Tu vzhľadom na spracovávanie oligosacharidov je navrhované použitie silných kyslých katiónových živíc pri teplote medzi 25 °C a 35 °C, aby sa zabránilo hydrolýzeV US 4 329 183 je uvažované, ako zabrániť inverznej reakcii sacharózy počas dekationizácie pomocou kontroly teploty silno kyslej katiónovej živice medzi 25 °C a 30 °C.Použitie silných kyslých katiónových živíc počas rafináciestabilizovaných. sirupov cukrových alkoholov má však nevýhodu, pokiaľ je potreba produktov s nízkym obsahom redukujúcich cukrov, je nutné pracovat pri teplote 20 °C až 30 °C. Na chladenie sirupov na túto relatívne nízku teplotu je vyžadované ďalšie chladiace zariadenie a energia. V dôsledku týchto nízkych teplôt sa zvyšuje viskozita týchto relatívne koncentrovaných sirupov a ich dalšie spracovanie sa dalej komplikuje (zvyšovanie tlaku V živiciach). To je hlavne prípad sirupov získaných hydrogenáciou, napríklad škrobových hydrolyzátov, ktoré sú hlavne zložené z di-, tri- a vyšších oligosacharidov (napríklad stredný a hustý maltózový sirup, maltodextríny). Ďalšia nevýhoda silných. kyslých živíc je spojená s faktom, že je nutný veľký nadbytok kyseliny na ich regeneráciu. V EP O 262 711 je uvažovanê použitie kombinácie slabo kyslej katiónovej živice a slabo alebo stredne bázickej aniónovej živice na čistenie riedenej repnej cukrovej štavy. Malo by byt poznamenanê, že tento spôsob sa snaží o čiastočnú demineralizáciu riedenej repnej cukrovej šťavy (ako je opísané v príkladoch). Avšak je z týchto príkladov zrejmé, že odstránenie katiónov a farby je nedostatočné. Predmetom predkladaného vynálezu je poskytnúť spôsob prípravy alkalicky a tepelne stabilných polyolov, ktorý nemá uvedené nevýhody. Tento cieľ je dosiahnutý poskytnutím spôsobu prípravy alkalicky a tepelne stabilných polyolov, kde- alkoholové sirupy sú spracovávané tak, aby sa získalstabilizovaný sirup cukrových alkoholov a- stabilizovaný sirup cukrových. alkoholov je ďalej čistený priechodom cez aspoň jednu iónovo výmennú živicu,a kde je stabilizovaný sirup cukrového alkoholu čistený dvojitým priechodonu cez katiónovú aniónovú iónovo výmennú konfiguráciu(CACA), zahrňujúcu aspoň prvú slabo kyslú katiónovú iónovo výmennú živicu a druhú silnú, strednú alebo slabú bázickúaniónovú iónovo výmennú živicu.V uprednostňovanom spôsobe predkladaného vynálezu je použitá teplota 20 °C až 60 °C.V uprednostňovanom spôsobe podľa predkladaného vynálezu používa CACA konfiguráciu systém trojstupňovej iónexovej kaskády s pevným lôžkom, ktorý zahŕňa aspoň tri páry kolón, pričom každý pár sa skladá z kolóny naplnenej katiónovou iónovo výmennou živicou a kolóny naplnenej aniónovou iónovo výmennou živicou. Aspoň dva páry kolón sú používané na čistenie stabilizovaného sirupu cukrového alkoholu, zatiaľ čo aspoň tretí pár kolón sa regeneruje.Tento systém má výhodu v tom, že rafinácia stabilizovaného sirupu cukrového alkoholu môže byt uskutočňovaná kontinuálne.V špecifickom uprednostňovanom spôsobe podľa predkladaného vynálezu je uvedená katiónová iónovo výmenná živica v kolóne v dvoch vrstvách, vrstva iónovo výmennej živice na výstupe kolóny sa skladá zo silnej kyslej iónovo výmennej živice.Vo viac špecifikovanom spôsobe podľa predkladaného vynálezu uvedená silná kyslá iónovo výmenná živica predstavuje 0,5 až 50 objemu katiónovej iónovo výmennej živice v kolóne.V ešte viac špecifikovanom spôsobe podľa predkladaného vynálezu uvedená vrstva silnej kyslej iónovo výmennej živice predstavuje 5 až 25 objemu katiónovej živice v kolóne.V uprednostňovanom spôsobu podľa predkladaného vynálezu je používaná teplota medzi 30 °C až 50 °C.V špecifickyt uprednostňovanom spôsobe podľa predkladaného vynálezu je používaná teplota medzi 35 °C až 45 °C.V konkrétnom spôsobe podľa predkladaného vynálezu spracovania cukrových alkoholov na stabilizované sirupy cukrových alkoholov v prvom stupni zahŕňa hydrogenáciu odpovedajúceho polysacharidového hydrolyzátu za vzniku hydrogénovaného sirupu cukrového alkoholu, po ktorom sa uskutočňuje tepelné a alkalickéspracovanie hydrogénovaného sirupu za vzniku uvedenéhostabilizovaného sirupu cukrového alkoholu.

MPK / Značky

MPK: C07C 29/00, C13D 3/00, C07C 31/00

Značky: polyolov, stabilných, spôsob, tepelně, alkalický, přípravy

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/15-e1026-sposob-pripravy-alkalicky-a-tepelne-stabilnych-polyolov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy alkalicky a tepelne stabilných polyolov</a>

Podobne patenty