Pretiahnutý stenový útvar veľkého prierezu a spôsob jeho vytvárania

Číslo patentu: 279815

Dátum: 08.12.1993

Autor: Matiere Marcel

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pretiahnutý stenový útvar (1) je určený na znášanie vnútorného tlaku, ktorý môže presahovať 0,1 MPa a vytvára uzavretý tesný trubicový priestor (A) zrezaného priečneho prierezu. Pozostáva z dolnej časti tvorenej pevnou doskou (2) z betónu, spočívajúcou na podklade, a z hornej časti (3) tvorenej tenkou kovovou stenou v tvare zakrivenej klenby, usporiadanej medzi dvoma bočnými koncami (31, 31') rovnobežnými s pozdĺžnou osou a spojenými s doskou (2), každý pomocou pozdĺžneho spojovacieho dielu, majúceho hornú časť napájajúcu sa tangenciálne na bočný koniec (31, 31') klenby (3). Horná plocha (22) dosky (2) má šírku v podstate rovnajúcu sa vzdialenosti medzi dvoma bočnými koncami (31, 31') zakrivenej klenby (3). Každý spojovací diel je tvorený rovinným doskovým dielom (4, 4'), priloženým zvonku k zodpovedajúcej bočnej ploche (23, 23') dosky (2) a pridruženým k pridržovacím prostriedkom (5, 42), uspôsobeným vzdorovať priečnym posuvom uvedeného doskového dielu (4, 4') pozdĺž zodpovedajúcej bočnej plochy (23, 23') dosky (2) pôsobením síl (15) vyplývajúcich z vnútorného tlaku a odďaľovania sa uvedených doskových dielov (4, 4') pôsobením vonkajších namáhaní (13).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka pretiahnutého stenového útvaru určeného na znášanie zvýšeného vnútorného tlaku, ktorý môže presahovať 0,1 MPa, ako aj vonkajších namáhaní, a vzťahuje sa najmä na vytváranie kanálových vedení na dopravu tekutín pod tlakom, určených na vytváranie vo vonkajšom prostredí a eventuálne zakrytých V zemi zásypom.Vynález sa môže vo všeobecnosti použiť na vytváranie akéhokoľvek kanálového vedenia s veľkým dopravovaným prietokovým množstvom pod tlakom, napríklad na vytváranie asanačných systémov alebo zásobení vodou, mestského kúrenia a tlakových kanálových vedení pre hydroelektricke závody.Kanálové vedenia na dopravu tekutín sa spravidla vytvárajú z kovových potrubných dielov kruhovćho priečneho prierezu, ktoré sa ukladajú koncami k sebe a tesne sa spájajú.Je známe, že kruhová kovová stena malej hrúbky môže vzdorovať značným vnútomým tlakom, a preto z dôvodov úspor pri výrobe a z prepravných dôvodov sa tlakové vedenia vyrábajú z kovu aspoň vždy V pripade, keď sú vonkajšie pretlaky malé, napríklad v prípade výtlačných potrubí. Pri kladení sa však potrubie s tenkou kovovou stenou môže pôsobením vlastnej hmotnosti pretvárať do oválneho tvaru, čo môže spôsobiť ťažkosti pri jeho zváraní. Je preto numé osadzovať výstuhy, ktoré komplikujú výrobu a zvyšujú hmotnosť potrubia, a pokiaľ sa nechajú na mieste,komplikujú obeh tekutiny.V početných prípadoch, napríklad pre asanačné alebo vodovodné siete, sa potrubie ukladá na dno výkopu a zasypáva sa zásypovým materiálom. Obvykle sa ryha zasypáva pred uvedením potrubia pod tlak, a potrubie je tak v prázdnom stave vystavované vonkajším namáhaniam, vyvíjaným zásypom a eventuálnym ďalším zaťaženiam. Po uvedení do činnosti sú tieto vonkajšie namáhania kompenzovane vnútomým tlakom, ale ten sa môže meniť a niekedy môže byť zrušený. Vo všetkých prípadoch môže vyvíjané zaťaženie vyvolať pretvorenie potrubia do oválneho tvaru alebo jeho stlačenie.Preto sa podzemné potrubia vytvárajú obvykle bud z kovových nírok dosť veľkej hrúbky a s vonkajšími výstuhami, alebo z rúrok zo železobetónu s predpätím alebo bez predpätia.Aby sa umožnila doprava a osadenie takých rúrok, je však nutné obmedzovať ich rozmery a v dôsledku toho priechodný profil, takže priemer v praxi nepresahuje 2,5 m,aby zostal v cestnom priechodnom profile.Na vyriešenie tohto problému sa už navrhovalo vytvárať podzemné vedenia veľkého prierezu zo vzájomne spájaných kovových panelov a majúcich všeobecne vlnitý profil, čo im dovoľuje lepšie vzdorovať vonkajším zaťaženiam a rozdielnym sadaniam. Také konštrukcie však nie sú určené na znášanie vnútomého tlaku a existuje určité riziko stlačenia potrubia v prípade vonkajších zaťažení.Na vytváranie vedení veľkého prierezu schopných súčasne vzdorovať vnútomćmu tlaku a vonkajším zaťaženiam, autori vynálezu už skôr navrhli v európskom patentovom spise 0 329 9 l 2 vytvoriť trubicový stenový útvar zmiešaného typu valeového zrezaného prierezu a majúcehov priečnom priereze dolnú časť v tvare masívnej železobetónovej dosky, a homú časť vo forme zakrivenej klenby,tvorenej tenkou kovovou stenou, ktorej dva postranné konce sú upevnené na betónovú dosku, a to každý pomocou spoja zakotveného na hornej ploche rovinnej dosky a napájajúceho sa tangenciálne na zodpovedajúci koniec klenby.Také zmiešané vyhotovenie dovoľuje optimálne použiť materiály.Keďje vedenie pod tlakom, kovová klenba je vystavená iba ťahovým namáhaniam a môže byť vytvárané z tenkých stenových dielcov dosť malej hrúbky, s ktorými sa dá ľahko manipulovať a ktoré môžu byť spájanć zváraním na zabezpečenie tesnosti pod tlakom.Okrem toho však vzhľadom na zrezaný prierez v základni horná kovová časť dobre vzdorujc klenbovým účinkom vonkajším namáhaniam, a to aj v prázdnom stave. Rovinná základňa, ktorá slúži ako výstuha, je vystavené ohybovým napätiam, ale môže im dobre vzdorovať v dôsledku toho, že je tvorená betónovou doskou, pri ktorej sa dá určiť hrúbka a výstuž v závislosti od znášaného zaťaženia a napätia. Okrem toho taká základňa poskytuje na vedenie dobrú úložnú plochu, pretože dovoľuje roznášať vyvíjané napätia na podklad a vzdorovať rozdielnym sadaniam.Doska môže byť výhodne odlievaná postupne na mieste, alebo môže byť vytvorená z prefabrikovaných dielcov, ukladaných jeden za druhým.V uvedenom európskom patentovom spise EP 0 392 912 je kovová klenba pripojená k doske pozdĺž jej dvoch bočných okrajov profrlmi obsahujúcimi homú časť,napájajúcu sa tangenciálne na klenbu, a dolnú časť, zaliatu na hornej ploche dosky spôsobom dovoľujúcim vzdorovať namáhaniam na vytrhnutie a súčasne zabezpečujúcím tesnosť.Taký spôsob upevnenia sa dobre hodí na prípad, kde je doska vytváraná z prefabrikovaných dielcov, ale môže komplikovať realizáciu, ked je doska liata na mieste. Okrem toho pri veľkých vnútorných tlakoch je možné sa obávať z dlhodobého hľadiska vzniku trhlín v betóne s ohľadom na vyvijanć napätia.Vynález si preto kladie za úlohu navrhnúť nové riešenia, ktoré by umožnili zjednodušiť spôsob upevnenia kovovej klenby, zmenšiť riziko vzniku trhlín v betóne a vyľahčiť dosku. Okrem toho sa kladie za úlohu zjednodušiť vytváranie zostavy kanálového vedenia použítím týchto nových riešení.Vynález sa teda vo všeobecnosti vzťahuje na pretiahnutý stenový útvar typu opisaného v európskom patentovom spise EP 0 392 912, pozostávajúci z dolnej časti tvorenej pevnou doskou z betónu, spôsobilou vzdorovať ohybu a majúcou dolnú plochu spočívajúcu na podklade, hornú plochu a dve bočné plochy rovnobežne s pozdĺžnou osou, a z homej časti tvorenej tenkou kovovou stenou v tvare zakrivenej klenby, usporiadanej medzi dvoma bočnými koncarni rovnobežnými s pozdĺžnou osou a Spojenými s doskou každý pomocou pozdĺžneho spojovacieho dielu,majúceho homú časť napájajúcu sa tangenciálne na bočný koniec klenby a dolnú časť upevnenú k doske.Podľa vynálezu má homá plocha dosky šírku v podstate rovnajúcu sa vzdialenosti medzi dvoma bočnými koncami zakrivenej klenby, pričom každý spojovací diel je tvorený rovinným doskovým dielom, priloženým zvonku k zodpovedajúcej bočnej ploche dosky a pridruženým k pridržovacím prostriedkom prispôsobeným vzdorovať priečnym posuvom uvedeného doskového dielu pozdĺž zodpovedajúcej bočnej plochy dosky pôsobením napätí vyplývajúcich z vnútomého tlaku a oddeľovania uvedených doskových dielov pôsobením vonkajších namáhaní.Pre optimálne vzdorovaníe vonkajším namáhaniam, ako aj vnútomému tlaku, lcryje klenba v podstate polkruh so stredom v podstate na úrovni hornej plochy dosky.Na zabezpečenie veľkého dopravného prierezu, bez nadmemého zväčšenia šírky dosky, môže byť účelne dodať klenbe stredový uhol väčší ako 180. V tomto prípade môžu byt bočné steny dosky naklonené vzhľadom na homú vodorovnú plochu V uhle zodpovedajúcom orientácii dotyčnice ku koncovému bodu klenby, čím sa umožní prikladanie oboch bočných doskových dielov na upevnenie klenby, umiestnených V jej predĺžení.Výhodne sú pozdĺžne doskové diely na upevňovanie klenby pritláčanć k zodpovedajúcej bočnej ploche dosky tlakom aspoň postačujúcim na to, aby trením vzdoroval priečnemu posuvu dosky.Na zlepšenie pevnosti dosky v ohybe a na jej vyľahčenie je však výhodné ju vystaviť predpínacím napätiam v priečnom smere.V tomto prípade môžu byť oba pozdĺžne doskové diely na upevňovanie klenby na doske spojené medzi sebou priečnymi prútmi rozmíestnenými po celej dĺžke stenovćho útvaru a prebiehajúcimi každý po celej šírke dosky, pričom prechádzajú oboma doskovými dielmí a doskou, pričom každý prút je opatrený na každom konci vnútomým prostriedkom na opretie na zodpovedajúcom doskovom diele,pričom tieto prúty sú vystavené ťahu dovoľujúcemu zabezpečovať súčasne odolnosť dosky proti napätiam v ohybe vyplývajúcim z vnútomého tlaku a prítláčaniu každého upevňovacieho doskového dielu na zodpovedajúcu bočnú plochu dosky pod tlakom dostatočným na vzdorovaníe priečnemu posunu dosky.Na zabezpečenie tesnosti je výhodné, aby rúrovitý stenový útvar bol celkom vymedzovaný kovovými stenami,vzájomne medzi sebou zvarenými. V tomto prípade sú oba bočné konce klenby vzájomne spolu spojené priečnym tenkým doskovým dielom, zakrývajúcim jednu z vodorovných plôch, t. j. homú alebo dolnú plochu dosky a majúcim dva pozdĺžne rovnobežne okraje, pevne a tesne pripojene pozdĺž zodpovedajúceho bočnćho konca klenby.Tento priečny doskový diel teda zabezpečuje súčasne tesnosť a pridržovanie pozdĺžnych doskových dielov, najmä na vzdorovaníe proti ich odťahovaniu od seba pôsobením vonkajších namáhani.Na zlepšenie odolnosti proti účinkom priečneho posuvu môže byť každý upevňovací stenový diel opatrený na svojej vnútomej strane, obrátenej k doske, najmenej jednou vystupujúcou zachycovacou časťou, spolupôsobiacou s najmenej jednou priradenou zahĺbenou časťou, vytvorenou v požadovanej movni na zodpovedajúcej bočnej ploche dosky.V prípade, ked je doska odlievaná na mieste a tvorí teda súvislú plochu, tesnosť môže byť eventuálne zabezpečená homou plochou dosky samotnej. Medzi každý upev ňovací doskový diel a bočnú stenu dosky, ku ktorej je pritláčaný, bude v takom prípade vložený tesniaci povrazec.Klenba je teda vytvorená z pozdĺžnych prefabrikovaných dielov, umiestnených jeden za druhým, pričom každý úsek klenby je vytvorený z jediného dielu obsahujúceho strednú časť v tvare polovičnej škrupiny tvoriaci vlastnú klenbu a predĺženú na každej strane v podstate rovinnou časťou, tvoriacou upevňovací doskový diel, pričom každá polovičná škrupina tvorí so svojimi dvoma upevňovacími doskovými dielmí monoblokový dielec kryjúci zostavu priečneho prierezu.V inom vyhotovení však klenba môže byť tiež tvorená z najmenej troch prefabrikovaných dielov, a to najmenej jedného stredného dielu zakrivenćho v stave klenby a z dvoch bočných dielov, obsahujúcich každý dolnú rovinnú časť tvoriacu upevňovací doskový diel na zodpovedajúcej bočnej stene dosky, a hornú časť, spôsobilú sa tangenciálne napájať na bočný okraj stredného dielu a pripojená k tomuto strednému dielu súvislým zvarom.Bude zrejmé, že táto homá časť doskového dielu presahujúca nad úroveň homého povrchu dosky tvori výhodne strediaci okraj na stredenie klenbového dielu.Oba pozdĺžne doskové diely môžu byť upevnené vopred na priečny doskový diel tak, že tvoria prefabrikovanú zostavu, spôsobilú na umiestnenie samostatne na dosku,pričom klenbový diel je privarený pozdĺž svojich bočných okrajov k homým koncom uvedených doskových dielov.Priečny doskový diel môže byť okrem toho vytvorený z dvoch samostatných častí, privarených každá na jeden z bočných dielov, a orientovaných jedna k druhej tak, že sa vzájomne prekrývajú a dovoľujú ľahké približovanie bočných dielov pri ich upevñovaní na dosku a uvádzanie dosky pod predpätie, pričom obe časti priečneho doskovćho dielu sú vzájomne zvarené po stabilizácii, Taký pretiahnutý stenový útvar môže byť vytváraný rôznymi spôsobmi.Podľa prveho spôsobu, obzvlášť výhodnćho, sa po otvorení výkopovej ryhy na určitej dĺžke a vytvorení zrovnaného a ubitého dna postupne vytvára aspoň na určitej dĺžke súvislá doska z betónu, odlievaná na mieste a do ktorej je vložená výstuž, pričom táto doska sa odlieva medzi dvoma debniacimi rovinnýmí dielmí, ktorých tozstup je aspoň na úrovni homej plochy dosky v podstate rovný rozstupu medzi bočnými koncami kruhového segmentu, pričom na vytvorenie každého úseku homej kovovej časti sa priložia na bočné plochy dosky dva pozdĺžne doskové diely, ktoré sa privárajú ku koncom priľahlých pozdĺžnych doskových dielov už položených, a ukladá sa úsek klenby tak, že sa privára jednak pozdĺž priečneho spoja so skôr položeným úsekom klenby a jednak na home konce pozdĺžnych stenových dielov.Je obzvlášť účelne použiť ako debnenie pozdĺžne doskové diely, ktoré sú teda ukladane súčasne s výstužou a opierajú sa o ňu, a betónová doska sa odlieva medzi týmito doskami.V obvyklejšom prípade, ked je doska krytá priečnym doskovým dielom môže byť tento diel vopred privarený k obom pozdĺžnym stenovým dielom tak, že tvorí sústavu,ktorá môže byť ukladaná na dosku a kĺzať pozdĺž nej až do dotyku so zostavou predtým uloženou, ku ktorej sa privarí.Taká sústava sa však môže tiež použiť ako debnenie, v ktorom sa odlieva zodpovedajúca časť dosky, ktore je v tomto prípade tvorené prefabrikovanými dielcami ukladanými jeden za druhým, pričom každý dielec je tvorenýzostavou priradenou dielcu dosky. Na vytvorenie nového úseku pretiahnutého stenového útvaru sa najpw ukladá dielec dosky v predĺžení už položenćho dielca, vzájomne sa zvaria oproti sebe ležiace okraje pozdĺžnych doskových dielov a priečnych doskových dielov, a potom sa na zodpovedajúcu zostavu osadí díelec klenby, ktorý sa privarí pozdĺž svojích bočných koncov k pozdĺžnym doskovým dielom a pozdĺž priečneho spoja s už uloženým dielcom klenby.Je však možne ďalšie výhodne vyhotovenie, pri ktomm je kovová časť stenoveho útvaru vytvorená z prefabrikovaných úsekov obsahujúcich každý zakrivenú stenu predĺženú dvoma pozdĺžnymi doskamí a ktorého dolné okraje sú pripojené k priečnemu doskovému dielu. V tomto prípade sa po otvorení výkopovej ryhy najprv ukladajú uvedené kovové diely jeden za druhým, spočívajúce každý na uloženej ploche priečnym stenovým dielom tvoriacim jeho dolnú časť, potom sa zvaria medzi sebou aspoň na určitej dĺžke a odleje sa betónová doska vo vnútri stenového útvaru do debnenia tvoreného jeho dolnou časťou.Také vyhotovenie môže byť ešte Zdokonalená tým, že sa spoja pozdĺžne stenové diely dvoma priečnymi stenami upevnenými pozdĺž dolných okrajov a pozdĺž homých koncov pozdĺžnych doskových dielov. Zostava dvoch príečnych stien a dvoch pozdĺžnych stenových dielov tak tvorí kovový skriňový útvar, majúci v priereze uzavretý prierez ktorý sa vyplní betónom tak, že vytvára dosku,ktorá je vystužená kovovou stenou tohto skriňovćho útvaru.Vždy keď to bude možné, bude stavenisko vybavené ohýbačkou dovoľujúcou vytvárať na mieste klenbové dielce, takže plechy sú tak dopravované ako rovinné. Táto Ohýbačka môže byť napokon uložená priamo na už vybetonovanú dosku.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je bližšie vysvetlený v nasledujúcom opise na príkladoch uskutočnenia s odvolaním sa na pripojené výkresy, v ktorých znázorňuje obr. l schematický príečny rez pretiahnutým stenovým útvarom podľa vynálezu, obr. 2 priečny rez iným uskutočnením, obr. 3 podrobnosť upevnenia doskovćho dielu s predpatím vo zväčšenej mierke,obr. 4 a 5 schematický priečny rez inými vyhotoveniamí pretiahnutého stenového útvaru podľa vynálezu, obr. 6 schematickě zobrazenie dvoch etáp vytvárania prefabrikovaného dielu, obr. 7 podrobnosť obzvláštneho vyhotovenia osadenía klenby, obr. 8, 9, 10 a ll schematické zobrazenia po sebe nasledujúcich etáp konštruovania kanálového potrubnćho vedenia jedného z vyhotovení stenoveho útvaru podľa vynálezu, obr. 12 pozdĺžny rez priečnym spojom medzi dvoma prefabrikovanými dielcami dosky, obr. 13 perspektívnu schému obzvláštneho vyhotovenia dovoľujúceho postupnú zmenu prierezu a obr. 14, 15 a 16 priečny rez inými vyhotoveniamí vynálezu.Na obr. l je znázomený schematicky v priečnom reze pretiahnutý stenový útvar 1 umiestnený do výkopovej ryhy10 a spočívajúci na vyrovnanom dne 11 ním ubitom, pričom stenový útvar je po položení zakrytý zásypom.Stenový útvar 1 je tvorený z dvoch častí, a to dolnej časti 2, tvorenej pevnou rovinnou doskou, vytvorenou normálne zo železovćho alebo predpätého betónu, a hornej časti 3 tvorenej tenkou kovovou stenou v tvare valcovej klenby, vymedzujúcej s doskou trubicový priestor A zrezanćho kruhového prierezu, ktorým môže prúdíť tekutina so zvýšeným tlakom P, presahujúcim napríklad 0,1 MPa.Ako bude zrejme v ďalšom, pevná doska 2 je výhodne odlievaná postupne na mieste, no môže byť tiež tvorená z prefabrikovaných dielcov, kladených jeden k druhému.Homá časť 3 je vytvorená z prvkov kovovej steny, tvoriacej úseky kladené jeden za druhým. Každý úsek má tvar klenby zakrivenej do oblúka medzi dvoma bočnými koncami 31, 31, predĺženými tangenciálne dvoma rovinnými doskovými dielmí 4, 4. Výhodne, no nie obmedzujúcim spôsobom, klenba 3 kryje polkruh.Doska 2, ktorá spočíva na podklade dolnou plochou 21, je vymedzovaná vodorovnou homou plochou 22 a dvoma bočnými plochami 23, 23, rovnobežnými s osou stenového útvaru. V najbežnejšom vyhotovení sú bočné plochy 23, 23 zvislć, no sú možno aj ine usporiadania. Podľa podstatného znaku vynálezu sa šírka homej plochy 22, ktorá zodpovedá rozstupu bočných plôch 23, 23, rovná vzdialenosti medzi bočnými koncami 31, 31 valcovej klenby 3, t. j. v znázomenom príklade priemeru kruhovćho prierezu. Pozdĺžne doskove diely 4, 4, predlžujúce smerom dole klenbu 3, tak môžu byť pritláčané zvonku na bočné plochy 23, 23, ku ktorým sú upevnené.Účinkom radiálnych síl 15 vyplývajúcich z vnútoměho tlaku P je klenba 3 vystavená ťahovým napätiam, ktoré sú zachytávané na úrovni bočných koncov 31, 31 doskovými dielmí 4, 4. Tieto doskovć diely teda môžu byť upevnené na doske 2 prostriedkami dovoľujúcimi jednoducho vzdorovať silám priečneho posunu, ktoré sa vyvíjajú pozdĺž bočných plôch 23, 23 dosky, ked je stenový útvar uvedený pod tlak.Homá časť 3 okrem toho dobre vzdoruje klenbovým účinkom vonkajším namáhaniam 13 vyvíjaným zásypom 12 a ďalším zaťaženiam, najmä keď je vnútomý tlak zrušený. Je jednoducho potrebne udržovať konštantný odstup medzi bočnými koncami 31, 31 klenby 3, a to sa môže dosiahnuť jednoducho pomocou tenkého doskového dielu 32, ktorý prekrýva hornú plochu 22 dosky 2 a je privarený svojimi bočnými okrajmi na konce 31, 31 klenby. Vodorovný doskový diel 22 vytvára s pozdĺžnymi doskovými dielmí 4,4 skríňový útvar, ktorý môže byť spojený s doskou 2 jednoduchými zlievacími príchytkami, rozmiestnenými po celom povrchu.Železobetónová doska 2, ktorá zabezpečuje stuženie stenového útvaru 1, je obzvlášť spôsobilá na vzdorovanie namáhaniam v ohybe, ktorým je vystavené. Stačí skutočne určiť rozmerové charakteristické vlastnosti a výstuž dosky v závislosti na namáhaniach vyplývajúcich z vnútomého tlaku.Na lepšie vzdorovanie priečnym posunom pri zvyšovaní trenia môžu byť pozdĺžne doskové diely 4, 4 pritláčané určitým tlakom na bočné plochy 23, 23 dosky. S týmto cieľom je výhodné, ako je znázomenć, spojiť medzi sebou pozdĺžne doskovć diely 4, 4 pomocou radu ťahadiel vo forme prútov 5, ktoré prebiehajú po celej šírke dosky 2 a ktorých konce 51, 51 prechádzajú pozdĺžnymi doskovými dielmí 4, 4 a sú vybavené rozšírenými hlavami 52, 52, o SK 279815 B 6píerajúcimi sa zvonku o oba doskové diely 4, 4. Ked sa vyvinie ťah na prúty 5, silno sa prítláčajú pozdĺžne doskové diely 4, 4 na bočné plochy 23, 23 dosky 2.Ťah prútov 5 môže byť jednoducho dostatočný na zabezpečovanie spojenia klenby 3 s doskou 2, vzhľadom na vyvolávanć trenie, a vzdorovať tak sklonu k odlepovaniu a zdvíhaniu klenby pôsobením vnútomého tlaku P, Okrem toho V neprítomnosti tlaku prúty 5 vzdorujú sklonu bočných koncov 31, 31 odďaľovať sa pôsobením vonkajších namáhaní 13 vyvíjaných zásypom 12 a zabezpečujú udržovanie polkruhového tvaru steny 3, ktorá tak vzdoruje vybočovaniu a sklonu pretvárať sa na oválny tvar zaťaženiami vyvíjanými zásypom.Ťahadlá môžu však tiež tvoriť predpínacie prúty 5, uvedené pod dostatočne ťahové napätie, aby dovoľovalo doske 2 vzdorovať namáhaniu V ohybe, ktorému je vystavená pôsobením vnútomého tlaku P. Týmto predpätím je možné podstatne uľahčiť doske 2 a jej výstuži 24.Predpätie dosky 2 môže byť uskutočnené klasicky, napríklad ako je znázomené podrobne na obr. 3. Každý prút 5 prechádza s vôľou kanálom 53, vytvoreným V hrúbke dosky 2 kolmo najej bočné plochy 23, 23. Každý koniec 51 prúta 5 prechádza zodpovedajúcim doskovým dielom 4 v otvore 41 vytvorenom s týmto cieľom aje vybavený závitom na to, aby umožnil naskrutkovanie matice 52, ktorá sa opiera o doskový diel 4 prostredníctvom toríckého člena 53 a opomého prvku 54 vzéýomne priradených tvarov.Pomocou klasických prostriedkov sa prúty 5 uvádzajú do požadovaného predpätia a blokujú sa prostredníctvom matíc 52, potom sa kanálikom 56 vytvoreným na tento účel vstrekuje do kanála 53 cementová malta, aby sa predpínacie prúty 5 spojili s doskou 2.V tomto prípade slúži výstuž 24 v podstate na to, aby umožňovala manipuláciu s doskou, keď je doska tvorená prefabrikovanými dielcami, a aby sa vylúčili riziká vzniku trhlín, najmä účinkom predpätía.Tak je zabezpečené jednak dokonalé spojenie klenby 3 s doskou 2, ajednak jej dostatočné pevnosť na vzdorovanie napätiam V ohybe, bez toho, aby bolo potrebné zvýšiť jej hrúbku alebo veľkosť výstuže.Výhodne je na zlepšenie spojenia medzi doskovýmí dielmí 4, 4 a doskou 2 každý doskový diel 4, 4 opatrený na vnútomej ploche obrátenej k doske vystupujúcimi časťami, tvorenými výstužným dielom 43, ktorý obklopuje otvor 41 a vníká do zodpovedajúceho vybrania Vytvoreného na bočnej ploche 23 dosky 2.Je potrebné povšimnúť si to, že použitie vybiehajúcích zaehycovacích častí na vzdorovanie sklonu upevňovacích doskových dielov 4, 4 k priečnemu posunu bude účelné vo všetkých prípadoch, dokonca i keď sú upevňovacie doskové diely jednoducho pritlačené bez tlaku na bočné plochy dosky.Ked sa doska odlieva na mieste, môže sama tvoriť súvislú plochu uzatváraciu stenový útvar, ak dopravovaná tekutina níe je agresívna vzhľadom na betón a ak jeho kvalita môže zabezpečiť tesnosť. Stačí teda, ako je znázomené na obr. 2, Vložiť medzi pozdĺžne doskové diely 4, 4 a bočné plochy 23, 23 dosky 2 tesniace povrazce 26, pričom zovretie spojov je zabezpečené jednoduchým pritlačením pozdĺžnych doskových dielov 4, 4.Najčastejšie sa však dáva prednosť tomu, aby uzavretý trubícový priestor na obeh tekutiny bol celkom vymedzovaný zvarenými kovovými stenami podľa usporiadania znázomeného na obr. l. Doska 2 je teda krytá priečnymdoskovým dielom 32 privareným na bočné konce klenby 3. Je tak zabezpečená jednoducho tesnosť tým, že stena je celkom zvarená a vylúči sa kontakt medzi betónom a dopravovanou tekutinou.Pretože doskový diel 32 je pritláčaný k doske 2 pod tlakom P, môže doskový diel tvoriť len tesniacu vrstvu malej hrúbky, ako je vyznačené na obr. 3.Bude jasné, že nie je nevyhnutné používať predpínacie prúty 5 a že udržovaníe rozstupu bočných koncov 31, 31 sa môže zabezpečovať jednoducho doskou 32. Pozdlžne doskové diely 4, 4 teda môžu byť upevnené na bočných plochách 23, 23 dosky 2, napriklad kotvovýmí skrutkami,dovoľujúcimi pritláčať doskové diely 4, 4 na bočné plochy 23, 23 s tlakom iba postačujúcim na to, aby zabezpečil trením udržovanie tvaru klenby 3 pri zabraňovaní zdvíhania koncov 31, 31 klenby.Ak sú pozdĺžne diely 4, 4 opatrené zachycovacími prostriedkami, ako sú vystupujúce časti 42, stačí udržiavať ich odstup konštantný, aby sa zabezpečílo spojenie klenby 3 s doskou 2.Je však potrebné, aby vzájomný odstup pozdĺžnych doskových dielov 4, 4 odpovedal presne odstupu bočných plôch 23, 23 dosky. Je možné zabezpečiť dotyk rektiñkačnými podložkami, ale je účelnejšie, ako je ukázané na obr. 5, vytvoriť príečny doskový diel 32 z dvoch častí,pričom časť 32 prebieha po v podstate celej šírke dosky 2,ale je privarená iba na jednej strane najeden z pozdĺžnych doskových dielov 4, zatiaľ čo na druhý pozdĺžny doskový diel 4 je privarená na jednej strane druhá časť 32 majúca šírku takú, že jej druhá časť prekrýva koniec časti 32. Oba doskové diely 4, 4, pripojené k zodpovedajúcim častiam 32, 32, sú osadené na dosku 2 bez problémov a môžu sa eventuálne vzájomne priblížiť na pritlačenie doskových dielov 4, 4 na plochy 23, 23, a potom sa po stabilizácii privaruje jedna na druhú vzájomne sa prekrývajúcimi koncami častí 32, 32.Vynález sa však neobmedzuje na tieto vyhotovenia a je možné si predstaviť ďalšie varianty. Napríklad V prípade obr. 4 je spojenie medzi bočnými koncami 31, 31 klenby 3 zabezpečené príečnou doskou 33, ktorá je privarená na dolné konce pozdĺžnych doskových dielov 4, 4. Každý kovový úsek je tak tvorený klenbou 3, ktorej konce sú spojené základňou 33, ktorá spočíva na podklade. Doska 2 sa tak nachádza vo mútri kovovej steny takto vytvorenej a je výhodne liata vo vnútri debnenia, takto vytvoreného dolnou časťou kovovej konštrukcie.Okrem toho môže byť klenba 3 vytvorená ako jeden celok, ako je znázomené na obr. l, kde je zakrívená polvalcová časť 3 jednoducho predĺžená za jej bočné konce 31, 31 rovinnými časťami tvoriacimi pozdĺžne doskové diely 4, 4. Každá polovičná škrupina tak tvorí so svojimi dvoma prírubami 4, 4 monoblokový diel, ktorý kryje zostavu príečneho prierezu.Na uľahčenie dopravy, najmä V prípade Veľkých proñlov, však môže byť výhodné vytvoriť kovovú časť z niekoľkých dielov, zodpovedajúcich strednému zakrivenému prvku 33 v tvare klenby a dvoch pozdĺžnych doskových dielov 4, 4, ktorých najväčšia časť je pritlačovaná k bočným plochám 23, 23 a ktorých homé okraje 40, 40 sa napájajú a sú upevnené zvarmi 35 k spodným bočným okrajom stredného prvku 33. Zvary 35, 35 môžu byť umiestnené na úrovni bočných koncov 31, 31 a priečneho dos kového dielu 32. V tomto prípade kryje zakrivená stena 33 klenbovú sústavu.

MPK / Značky

MPK: F16L 1/038, E02D 29/05, F16L 9/22

Značky: prierezu, vytvárania, pretiahnutý, útvar, spôsob, stěnový, velkého

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/15-279815-pretiahnuty-stenovy-utvar-velkeho-prierezu-a-sposob-jeho-vytvarania.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pretiahnutý stenový útvar veľkého prierezu a spôsob jeho vytvárania</a>

Podobne patenty