Spôsob výroby roztiahnutého voštinového jadra z pásovej fólie a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Číslo patentu: 278828

Dátum: 10.11.1993

Autor: Meier Johannes

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob výroby roztiahnutého voštinového jadra z pásov (10), na ktorých sú v rovnomerných odstupoch nanesené pruhy (6) lepidla, pričom pásy (10) s pruhmi (6) lepidla navzájom predsadenými sa na seba rovnobežne skladajú a pod tlakom, eventuálne pri zvýšenej teplote navzájom zlepujú a následne sa vzniknutá naskladaná jednotka (40) rozťahuje, založený na tom, že pás (10) sa vedie jednotkou (24) na zisťovanie polohy, ktorá podľa pruhov (6) lepidla zisťuje polohu vzhľadom na prvý koniec (P) naskladanej jednotky (40) a riadi polohovací pohon (25) a rezaciu jednotku (26). Polohovací pohon (25) umiestni pás (10) k naskladanej jednotke (40) na konci (P) a pás (10) tam upevní, potom sa pás (10) začínajúc na konci (P) postupne v smere k druhému koncu (Q) s pred tým pod ním uloženým pásom (10') zlepí tak, že pruhy (6) lepidla pásu (10) dosadnú medzi pruhy (6) lepidla dole ležiaceho pásu (10') a pás (10) sa krátko pred zlepením na druhom konci (Q) pomocou rezacej jednotky (26) oddelí na dopredu určenú dĺžku, ohraničenú koncami (P, Q), ktorá určuje požadovanú šírku vyrábaného voštinového jadra, potom sa postup opakuje. Zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu pozostáva najmä zo saní (20), usporiadaných pohyblivo na vedeniach (30) ku koncom (P, Q), na ktorých je upravená jednotka (24) na zisťovanie polohy, polohovací pohon (25), rezacia jednotka (26) a pohyblivý prítlačný valec (21), ktorý pôsobí tlakom a eventuálne i zvýšenou teplotou na zlepenie pásu (10) a pod ním ležiaceho pásu (10').

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu výroby roztiahnutého vošlinového jadra z pásovej fólie, ktorá sa odvíja zo zvitka, v rovnakých odstupoch sa na ňu nanášajú pruhy lepidla a v smere odvijania sa rozrezáva na pásy, tieto pása sa vždy s rovnobežne k sebe predsadenými pruhmi lepidla skladajú na seba a pod tlakom sa navzájom spolu, pri vytvorení naskladanej jednotky, koncami zlepujú a vyťahujú. Vynález sa ďalej týka zariadenia na vykonávanie tohto spôsobu.Pri spôsobe výroby voštinového jadra podľa GB-A-l 602 778 sa na fóliu po odvihnutí zo zvitka nanášajú v pozdĺžnom smere, t. j. V smere odvijania fólie, pruhy lepidla. Potom sa z druheho zvitka odvíja rovnakým spôsobom spracovaná druhá fólia a pod tlakom sa zlepuje s prvou fóliou. Potom sa prerušovane dopravovaný, teraz dvojvrstvový fóliový pás, naprieč k smeru odvijania rozrezáva na pásy s rovnakou šírkou, pričom táto šírka zodpovedá požadovanej výška voštinového jadra. Nastrihané pásy s pruhmi lepidla sa na seba skladajú predsadene a pod tlakom sa zlepujú a následne rozťahujú.Pri podobnom známom spôsobe výroby voštinového jadra sa z fólie po odvinutí zo zvitka rezom priečnym k smeru odvijania odrezávajú tabuľky, ktoré sa na seba skladajú predsadene s pmhmi lepidla, nanesenými pri odvíjaní, a navzájom sa pod tlakom zlepujú. Z takto vytvorených naskladaných zväzkov sa opäť v smere naprieč k smeru odvijania zvitka odrezávajú pásy s šírkou zodpovedajúcou požadovanej výške voštinovćho jadra a potom sa rovnakým spôsobom spracovávajú ďalej ako pri skôr uvedenom spôsobe. Na dodržanie presného konečného rozmeru výšky voštinového jadra je potrebné prevádzať u oboch uvedených spôsoboch dodatočne opracovanie frézovaním alebo podobne.Voštinovć jadrá, vyrobené týmito známymi spôsobmi, majú šírku dopredu danú šírkou fóliových pásov a dĺžku obmedzenú počtom naskladaných pásov alebo tabuliek. Šírka pásov je maximálne asi 180 cm, pretože širšie fólíove pásy nie sú dostať, preto je možne zhotovovať voštinovć jadrá s šírkami pod asi 150 cm. Výroba je ďalej nákladná a nehospodáma najmä pre nutnosť zaistenia presnej veľkosti výšky voštinového jadra zvláštnym tríeskovým obrábaním frězovaním alebo podobne. Uvedené oddeľovanie pásov nie je dostatočne rozmerovo presné,pretože na miestach, kde sa nachádza lepidlo, je šírka naskladaných zväzkov pásov vždy menšia než na iných miestach.Z US-A-3 655 475 je ďalej známy spôsob výroby voštinového jadra uvedeného druhu, pri ktorom šírka fólie je o niečo väčšia než dvojnásobná výška neskoršieho voštinového jadra. Na fóliu sa nanáša naprieč k pozdĺžnemu smeru na jednej strane v rovnakých vzdialenostiach rozmiestneně pruhy lepidla, pričom koncové časti a stred fólie zostáva voľný a pruhy lepidla sú usporiadané tak, že na jednej polovíne celkovej šírky fólie sú pruhy lepidla usporiadané predsadene k pruhom lepidla usporiadaným na druhej polovine. Okrajová časti a stredná časť fólie sú bez lepidla. Na jednom okraji fólie a v blízkosti stredu,ale na druhej strane od tohto okraja sa prevedú v smere odvijania diery, usporiadané na rovnakej výške a presne umiestnené. Potom sa fólia v strede rozdelí. Ďalejsa dva pásy vedú usporiadaním valcov tak, že obidva pásy sa na seba priložia pri rovnakej orientácii usporiadania pruhov lepidla, tzn. že predná strana jedného fólioveho pásu doľahne na zadnú stranu druhého fólioveho pásu. Pritom sa diery použijú tak, že obidva pásy sa umiestnia tak, že pruhy lepidla jedného pásu doľahnú do stredov medzier druhého pásu. Vzniknute dvojité pásy sa skladajú na seba, pod tlakom sa zlepujú a odstrihnutim sa zbavujú okrajov, ktoré nie sú opatrené pruhmi lepidla.Tento spôsob výroby umožňuje síce na rozdiel od dopredu uvedených dvoch spôsobov výhodne výrobu voštinových jadier v princípe s ľubovoľnou šírkou, má však tú podstatnú nevýhodu, že uvedeným odstrihnutim vznikne veľká strata fóliového materiálu, s ktorou sa musí počítať. Navyše nie je týmto prídavným opracovaním, rovnako ako pri pred tým uvedených spôsoboch,možno dodržať z uvedených dôvodov presnú konečnú veľkosť výšky voštinovćhojadra.Okrem toho je známe spájať voštinove jadra opísaného druhu v roztiahnutom stave, opatrená na obidvoch stranách krycími vrstvami, sendvičovito do kompozimého materiálu, ktorý sa vyznačuje nezreteľnou hmotnosťou a pomerne vysokou pevnosťou. To je však doposial možné iba u kusovej výroby. Existuje však potreba mať v zásobe voštinove jadro, ktoré je lacné a má presný konečný rozmer, vo forme umožňujúcej kontinuálnu výrobu kompizitných dosiek, čo ukazuje nutnosť výroby jednokusových voštinových jadier s prakticky ľubovoľnou dĺžkou.Úlohou vynálezu je preto vytvoriť spôsob výroby voštinového jadra, ktorý umožní výrobu voštinovćho jadra prakticky ľubovoľných rozmerov s veľmi presnou výškou pri malých nákladoch a s čo najväčším využitím fóliového materiálu, tzn. prakticky bez odpadu, a ďalej zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu. Voštinovć jadro musí ďalej umožniť kontinuálnu výrobu kompozitných dosiek.Túto úlohu spĺňa spôsob výroby roztiahnutćho voštinového jadra z pásovej fólie, ktorá sa odvíja zo zvitka,v rovnakých odstupoch sa nanášajú pruhy lepidla a V smere odvijania sa rozrezáva na pásy, tieto pásy sa vždy s rovnobežne k sebe predsadenými pruhmi lepidla skladajú na seba a pod tlakom sa navzájom spolu, pri vytvorení naskladanej jednotky, koncami zlepujú a vyťahujú,podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že pásová fólia sa rozrezáva do pásov s šírkou, ktorá zodpovedá požadovanej výške voštinového jadra, jeden pás sa vedie jednotkou na zisťovanie polohy, ktorá podľa druhu lepidla zisťuje polohu naskladanej jednotky vzhľadom na prvý koniec a cez elektronickú riadiacu jednotku riadi polohovací pohon a rezaciu jednotku, polohovací pohon uvádza pás vzhľadom na naskladanú jednotku na konci do takej polohy, že pruhy lepidla pásu dosadnú medzi pruhy lepidla pásu ležiaceho pod ním a pás sa na konci upne, pás sa začínajúc od konca postupne v smere k druhému koncu s pásom položeným pred tým pod nim zlepí, a pás sa krátko pred zlepenim na druhom konci pomocou rezacej jednotky odreže na dopredu stanovenú dĺžku, ohraničenú koncami, ktorá určuje požadovanú šírku vyrábanćho voštinového jadra, potom sa postup opakuje.Podľa výhodného uskutočnenia vynálezu je polohovací pohon namontovaný na saniach, pohyblivých po celej dĺžke naskladaných pásov a upravených v podstate rovnobežne s ich povrchom, a pri prvom pohybe saní v smere k prvému koncu najskôr pohybujú pásom až do blízkosti tohto prvého konca za súčasného zisťovania polohy pruhov lepidla k tomuto koncu, koniec pásu sa umiestni na tomto prvom konci a pripevni, a pri následnom druhom pohybe saní v smere k druhému koncu sa na pás a aspoň na posledne uložený pás pôsobí tlakom tak,že uvedený pás sa po dĺžke uloženého pásu s týmto už nakoniec uloženým pásom zlepi, potom sa pohyby saní opakujú.Podľa výhodného uskutočnenia je možné viesť jednotkou na zisťovanie polohy súčasne niekoľko pásov s predsadene usporiadanými pruhmi lepidla a súčasne ich umiestňovať nad sebou, upevňovať a zlepovať.Podľa vynálezu je ďalej výhodné, keď sa pásy odvíjajú z jedného zvitka.Ďalej je výhodné, ked sa na vytváranie pruhov lepidla použije lepidlo so zníženou odrazovosťou oproti materiálom pásov. Pritom je výhodné, ked lepidlo na zmenšenie odrazovosti obsahuje farbivo. Lepenie sa výhodne vykonáva pri zvýšenej teplote.A konečne je výhodné, keď pruhy lepidla pásu dosadnú do stredu medzi pruhy lepidla pásu ležiaceho pod mm.Uvedenú úlohu ďalej spĺňa zariadenie na vykonávanie spôsobu výroby roztiahnutého voštinového jadra,podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že na saniach sú namontované jednotky na zisťovanie polohy, aspoň jeden polohovací pohon, aspoň jedna rezacia jednotka ajeden zdvihnuteľný prítlačný pás na zlepovanie pásu/pásov s najvrchnejším pásom naskladanej jednotky, pričom sane sú usporiadané na vedeniach pohyblivo tak, že prítlačný valec so svojím vrcholom sa pohybuje po celej šírke jednotky na zhromažďovanie voštín, usporiadanej pod ním,prítlačným valcom je spôsobované pôsobenie tlaku a zvýšenej teploty na pás/pásy a aspoň najvrchnejší pás pod ním a aspoň na jednom konci jednotky na zhromažďovanie voštín je usporiadaný upínací kus na upevnenie pasu/pásov.Podľa výhodnćho uskutočnenia vynálezu je pred jednotkou na zisťovanie polohy na saniach usporiadané brzda na pridržiavanie pásu pri pokojnom stave polohovacieho pohonu a ďalej regulátor napätia pásu. Rovnako zvitok navinutého pásu je výhodne opatrený brzdou.Podľa výhodného uskutočnenia vynálezu pozostáva jednotka na zhromažďovanie voštín z aspoň jedného páru upínacích čeľusti, usporiadaných rovnobežne so smerom vytváranej naskladanej jednotky, pričom aspoň jedna upínacia čeľusť je roztiahnuteľná. Pre nájazd je jednotka na zhromažďovanie voštín vytvorená zo stola, usporiadaného rovnobežne s vedeniami a znížiteľného naprieč na ne.Prítlačný valceje výhodne vykurovateľný.Jednotkou na zisťovanie polohy je výhodne fotobunka.Podľa ďalšieho výhodnćho uskutočnenia sú na saniach upravené i zvitky pásov.Na rozťahovanie naskladanej jednotky, opúšťąjúcej jednotku na zhromažďovanie voštín, do roztiahnutých voštinových jadier sú usporiadané otočné valce, zaujimajúce celú dĺžku naskladanej jednotky a na povrchu opatrenć kefami, ktore naprieč na smer skladania pôsobia ťahom na pasy naskladanej jednotky a medzi valcami anaskladanou jednotkou sa nachádza brzdiace zariadenie,ktoré vyvíja spätnú prídržnú silu na naskladanú jednotku, ktorá je menšia než ťahová sila valcov opatrených kefami.Otočné valce s kefami sú opatrene pohonom. Brzdové zariadenie je výhodne tvorené kefovou lištou rozkladajúcou sa aspoň najednej strane po celej dĺžke pásov.Použitie spôsobu a zariadenia podľa vynálezu je určené na kontinuálnu výrobu kompozitnej dosky s roztiahnutým voštinovým jadrom a aspoň jednou krycou vrstvou. Pri výrobe tohto voštinového jadra pozostáva pásová fólia a krycia vrstva z hliníka alebo hliníkovej zliatiny. Na výrobu tejto kompozitnej dosky sa použije dvojitý pásový lis. Voštinové jadro má výhodne jednotlivé bunky v tvare šesťuholníka.Zvláštnou výhodou vynálezu je, že pri vhodnej voľbe pomeru šírky pásov a navinutého zvitka pásovej fólie naprieč na smer odvíjania je možne vykonávať spôsob podľa vynálezu bezodpoadovým rozrezávaním fólie do jednotlivých pásov.Pasy, ktoré môžu byť bez zvláštnych nákladov známym spôsobom narezané na požadovanú výšku voštinového jadra, to znamená na presný rozmer tejto výšky, je možné pred ďalším spracovávaním skladovať. To sa výhodne prevádza tým, že pásy sa navinú do zvitkov a potom sa spôsobom podľa vymálezu odvijajú pre ich predsadené naskladanie a zlepenie účinkom zvýšenej teploty a pritlačnej sily a potom sa naprieč na smer odvljania rozrezávajú na požadovanú dĺžku.Ďalšia výhoda spôsobu podľa vynálezu je založená na tom, že je možné vyrábať prakticky ľubovoľné šírky voštinových jadier, pretože zo zvitkov je možné odvíjať potrebnú dĺžku pásov a podľa potreby prakticky ľubovoľne, podľa požadovanej šírky voštinového jadra, v smere naprieč k odvíjaniu odrezávať. Vzniknutá naskladanájednotka môže byť v stlačenom stave uložená, čím náklady na jej skladovanie sú minimálne, alebo môže byť priamo roztiahnutá. Spôsobom podľa vynálezu, pripadne s využitím zariadenia podľa vynálezu, je možné plynulo vyrábať Voštinové jadrá prakticky ľubovoľných rozmerov. Týmto spôsobom kontinualne vyrobené voštinove jadrá je možné výhodne použit na kontinuálnu výrobu kompozitnej dosky s roztiahnutým voštinovým jadrom ako vlastným jadrom a aspoň jednou krycou vrstvou.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie objasnený na príkladoch uskutočnenia podľa priložených výkresov, na ktorých obr. 1 znázorňuje V perspektívnom pohľade výrobu pásov z pásovej kovovej fólie,obr. 22, 2 b v perspektívnom pohľade a v bokoryse predsadené usporiadanie pmhov lepidla a zväzkov pásov,obr. 3 a, 3 b v perspektívnom pohľade časť roztiahnutého voštinového jadra ajeho jednotlivú bunku,obr. 4 príklad uskutočnenia zariadenia na výrobu voštinovéhojadra v bokoryse,obr. 5 rez A-A z obr. 4 s ďalšími detailmi,obr. 6, 7 ďmšie príklady uskutočnenia zariadenia na výrobu voštinovéhojadra v bokoryse a obr. 8 použitie voštinového jadra ku kontinuálnej výrobe kompozitnej dosky.Podľa obr. l sa odvíja zo zvitka 2 kovová fólia 4 v smere šípky F a v priečnom smere k tomuto smeru odvíjania sa v rovnakých odstupoch A opatruje pruhmi 6 lepidla. Pruhy 6 lepidla sa sušia napríklad v sušiacej stanici 8. Pevne na kovovú fóliu 4 priľahnú, ale pri povrchovom dotyku s ďalšou kovovou fóliou nemajú žiadny lepiaci účinok. Pomocou neznázomeného rezacieho nástroja sa kovová fólia 4 v mieste 11 rozrezáva do pásov 10 s rovnakou šírkou T. Pásy 10 sa navíjajú do zvitkov 12 a skladajú. Výhodnć je voliť šírku pásovej kovovej fólie 4 a šírku T jednotlivých pásov 10 tak, že rozrezávanie kovovej fólie 4 do pásov 10 prebieha bezodpadovo. Je vidieť,že pásy 10 je možne odrezávať v ľubovoľnej dĺžke a navíjať do zvitkov 12.Podľa obr. Za sa odvíja zo zvitka 12 jeden kus pásu 10, a umíestni sa na najvrchnejší pás 10 naskladanej jednotky 40 tak, že pruhy 6 lepidla pásu 10 a najvrchnejšíeho pásu 10 sú k sebe predsadenć, a to výhodne tak, že pruhy 6 lepidla dosadnú do stredu medzier medzi pruhy 6 lepidla vrchnejšieho pásu 10. Potom sa pás 10 odreže na požadovanú dĺžku L., v mieste 15. Niekoľkonásobným opakovaním tohto postupu vznikne naskladaná jednotka 40 so striedavo predsadenými pruhmi 6 lepidla pásov 10 10, ked sa tieto pásy 10 a 10 pri pôsobení tlaku a podľa použitého lepidla i pri eventuáine zvýšenej teplote pomocou pruhov 6 lepidla zlepia. Ako lepidlo sa výhodne použije nastavovacie lepidlo, ktoré na zlepenie pásu 10 a pásu 10 vyžaduje zvýšenú teplotu. V stlačenom stave je možne túto naskladanú jednotku 40 uložiť.Ak sú, ako znázorňuje obr. Zb, pruhy 6 lepidla s rovnomemou šírkou a usporiadané na páse 10 tak, že medzera A bez lepidla má šírku, ktorá je trojnásobkom šírky a,tzn. A 3 a, a uvedeným výhodným spôsobom sa prevedie položenie jednotlivých pásov 10 a 10 na seba, potom sa vytvorí pri roztiahnutí naskladanej jednotky 40 voštinove jadro 41 so šesťuhoľníkovými bunkami, ako je znázornene na obr. 3 a. Obr. 3 b znázorňuje jednotlivú šesťuhoľníkovú hunku 80. Roztíahnutim naskladanej jednotky 40 sa zmenší šírka voštinovćho jadra 41, ktorá pôvodne zodpovedala dĺžke L pásu 10, na šírku L. Dlžka W voštinovéhojadra 41 je závislá od počtu naskladaných pásov 10 a 10 a môže byť preto zvolená ľubovoľne. To umožňuje kontinuálnu výrobu kompozitných dosiek 90 a roztiahnutým voštinovým jadrom 41 a aspoň jednou krycou vrstvou 42 najednej strane tým, že napríklad zo skladu sa privádza na kontinuálnu výrobu kompozitnej dosky 90 ešte stlačená naskladaná jednotka 40, čo bude neskôr objasnené detailne podľa obr. 8.Zariadením podľa obr. 4 je možné vykonávať predsadenć usporiadanie pruhov 6 lepidla zväzku pásov 10 a pásu 10. Na vedeniach 30 sú pohyblivo usporiadané sane 20. Na saniach 20 je upravená jednotka 24 na zisťovanie polohy, polohovací pohon 25, rezacia jednotka 26 a nadvíhateľný prítlačný valec 21 na zlepoveníe pásu 10 s najvrchnejším pásom 10. Pohyblivosť saní 20 je taká, že prítlačný valec 21 môže svojím vrcholom R prejsť jednotku 60 na zhromažďovanie voštín, usporiadanú pod ním, v ktorej sa pásy 10 a 10 spolu spájajú do naskladanej jednotky 40, aspoň po jej celej šírke, rovnajúcej sa dĺžke L. tzn. aspoň ku koncom P, Q. Na jednom konci P naskladanej jednotky 40 je upravený upínací kus 32 na upnutie, teda prípevnenie pásu 10. Prítlačný valec 21 je v zvislom smere zdvihateľný a výhodne vyhrievateľný.Prítlačný valec 21 môže podľa ovládania V priebehu svojej jazdy ku koncom P a Q pôsobiť na pás 10 a aspoň na najvrchnejši pás 10 ležiaci pod nim za súčasného eventuálneho ohrevu tlakom, pričom pás 10 sa s najvrchnejším pásom 10 zlepí. Ohrev je, ako už bolo uvedené,potrebný pri lepidlách, ktorých lepivosť nastáva po alebo pri zvýšenej teplote.Zo zvitka 12 sa odvíja pás 10 a pomocou jednotky 24 sa určuje presná poloha pruhov 6 lepidla. Pruhy 6 lepidla slúžia súčasne ako ovládacie značky na predsadenć polohovanie pásu 10 proti najvrchnejšiemu pásu 10 naskladanej jednotky 40. Polohovací pohon 25 teraz posunie pás 10 pod upínací kus 32 tak ďaleko, že pruhy 6 lepidla dosadnú presne predsadene o rozmer 2 a k pruhom 6 lepidla dole ležiaceho pásu 10. Upínací kus 32 pridržuje pás 10 v tejto polohe. Táto poloha určuje polohu nasledujúceho prívádzajúceho pásu 10. Pred, pri alebo po polohovaní pásu 10 idú sane 20 V smere ku koncu P,pokiaľ vrchol R prítlačného valca 21 nie je nad koncom P, potom sa prítlačný valec 21 zníži a pritláča na pás 10,respektíve naskladanú jednotku 40 pri eventuálnom svojom súčasnom ohreve. V zníženom stave prítlačněho valca 21 idú sane 20 v smere k druhému koncu Q, pokial vrchol R prítlačného valca 21 nedosiahne druhý koniec Q.Krátko pred dosiahnutím druhého konca Q sa pomocou rezacej jednotky 26 odreže pás 10 na dopredu zvolenú dĺžku L, ohraničenú koncami P a Q, ktorá je závislá od požadovanej šírky L vyrábaného voštinového jadra 41. Pôsobenim tlaku a teploty sa pás 10 zlepí s najvrchnejšim pásom 10. Pás 10, prilepený k pásu 10 je teraz súčasťou naskladanej jednotky 40. Tento celý postup sa potom opakuje od začiatku, to znamená počinajúc zistením polohy pruhov 6 lepidla pásu 10 na zvitku 12 a jeho prívodom ku koncu P. Stálym opakovaním tohto postupu vznikne kontinuálne pribúdajúca naskladaná jednotka 40, ktorá sa použije na roztíahnuté voštinovć jadro 41 prakticky ľubovoľnej dĺžky W a šírky L.Obr. 5 znázorňuje rez A-A z obr. 4 s ďalšími detaiimi. Na obr. 5 je vidieť jednotku 60 na zhromažďovanie voštín a prítlačný valec 21. Jednotka 60 na zhromažďovanie voštín pozostáva zo znížiteľného stola 33 a upínacích čeľusti 34. Prítlačný valec 21 tlači pomocou tlakovćho valca 35 na naskladanú jednotku 40, uloženú na znižileľnom stole 33. Rovina stola 33 je rovnobežná so smerom pohybu saní 20 aje potrebná na vykonávanie spôsobu uvedeným zariadením iba v začiatočnej fáze. Len čo sa už vytvorila niekoľkonásobným priiepením pásov 10 naskladaná jednotka 40. takej výšky, že na naskladanú jednotku 40 môžu dosadnúť upinacíe čeľuste 34, ktore sú pomocou sily pritláčateľné a odtiahnuteľné naprieč k smeru pritlačovanía prítlačnćho valca 21, nie je stôl 33 už potrebný.Upínacie čeľuste 34, dosadnutć na naskladanú jednotku 40, potom túto naskladanú jednotku 40 pridržujú v potrebnej polohe samy, preto pritlačná sila pritlačnćho valca 21 môže pôsobiť na naskladanú jednotku 40, respektive na pás 10 a najvrchnejší pás 10. V priebehu prevádzanie spôsobu podľa vynálezu výška naskladanej jednotky 40 vzrastá. Aby bol zaručený konštantný prítlak prltlačným valcom 21, prevádza sa riadenie tlaku vyvijanćho tlakovýmí valcami 35 a/alebo neznázomenýun spôsobom nepatme zníženie naskladanej jednotky 40 pri uvoľnených upínacích čeľustiach 34. Pre toto zníženie sa môže v počiatočnej fáze využiť i stôl 33.Pri doposiaľ opisovanom spôsobe pri použití zariadenia znázorneného schematícky na obr. 4, má pri opakujúcom sa pohybe saní 2 D od napríklad konca Q ku koncu P a späť do počiatočnćho konca Q prítlačný valec 21 aktívnu funkciu iba na polovici svojej cesty - totiž ako bolo opisané iba na ceste od konca P ku koncu Q. Aby bolo možné použiť prítlačný valec 21 aktívne na celej dráhe, a tým súčasne zvýšiť účinnosť zariadenia, je upravenć zariadenie podľa obr. 6. Skôr opísane potrebne agregáty, ako jednotka 24 na zisťovanie polohy a polohovací pohon 25, sú teraz na saniach 20 upravene V dvojitom prevedení. Sú usporiadané na každej strane 1, r, videné od stredu saní 20, zrkadlovito. Ľavá strana l slúži na prívod pásu 10 zo zvitka 12. Tomuto zvitku 12 je priradený upínací kus 32 na konci P. Pravá strana r slúži na prívodu pásu 10, odvijajúceho sa zo zvitka l 2. Tejto strane r je priradený upínaci kus 32 pri konci Q.Ak idú sane 20 opísaným spôsobom pri vyvíjaní tlaku a eventuálne pri zvýšenej teplote na naskladanú jednotku 40, respektíve uložený pás 10 od konca P ku koncu Q, unášajú so sebou pás 10 pomocou agregátov usporiadaných na pravej strane r a umiestnia ho na koniec Q analogickým spôsobom ako pred tým umiestnený pás 10. Po krátkom nadvihnutí valca 21 na konci Q sa pás 10 pomocou upínacieho kusu 32 »- upevní, potom sa nový pás 10 pri ceste saní 20 unáša nimi od konca Q v smere ku koncu P a pritom sa prítlačný valec 21 pri prilepení pásu 10 nachádza v zníženom stave, to znamená, že pôsobením tlaku a tepla sa pás 10 zlepí s pod ním ležiacim, neznázomeným pásom 10 neskladanej jednotky 40. Pri každej ceste saní 20 od konca P ku koncu Q a od konca Q ku koncu P sa preto prilepí vždy jeden pás 10 alebo 10-r.Princíp zvyšovania účinnosti zariadenia, objasnený podľa obr. 6, je možne prevádzať podľa ďalšieho neztrázornenćho uskutočnenia ešte hospodárnejšie tým, že polohovanie pásov 10 na príslušných koncoch P a Q sa prevádza niekoľkými jednotkami 24 na zisťovanie polohy a polohovacími pohonmi 25, upravenými vždy na jednej strane r, l saní 20, ktore pri jazde saní 20 od jedného konca P, respektíve Q k druhému koncu Q, respektíve P pásy 10 jednej strany 1, r saní 20 unášajú so sebou a tieto pásy 10 sa na príslušných koncoch P, Q za sebou umiestňujú a pridržujú, potom sa pri ceste saní 20 pri pôsobení tlaku a eventuálne zvýšenej teploty zníženým prítlačným valcom 21 s najvrchnejším pásom 10 naskladanej jednotky 40 zlepujú.Pri takomto uskutočnení zariadenia je potrebné, aby prítlačný valec 21 vyvíjal tak vysoký tlak na naskladanú jednotku 40, respektíve na uložené pásy 10, a mal prípadne súčasne i dostatočne vysokú teplotu, čo by spôsobilo ohriatie pásov 10 a najvrchnejšieho pásu 10 naskladanej jednotky 40 do takej miery, aby došlo k zlepeniu pásov 10 a najvrchnejšieho pásu 10 naskladanej jednotky 40. Navyše je aspoň pri čiastočne súčasnom polohovaní pásov 10 potrebne ich vzájomné nastavovanie, aby pruhy 6 lepidla susedných pásov 10 boli v predsadenom usporiadaní.Ďalšie usporiadanie, ktorého princípom je zvyšovanie účinnosti zariadenia, znázorňuje silne zjednodušene obr. 7. Zo sady zvitkov 111 sa vedie prvý počet 101 pásov 10 s usporiadaním pruhov 6 lepidla predsadene na medzery súčasne jednou jednotkou 241 na zisťovanie polohy pri pohybe saní 20 v smere ku koncu P, tam sa umiestni aupevní, a pri následnom pohybe saní 20 späť v smere k druhému koncu Q sa zo sady zvitkov 112 vedie druhý počet 102 pásov 10 s usporiadaním pruhov 6 lepidla predsadene na medzery súčasne druhou jednotkou 242 pre zisťovanie polohy ku koncu Q, tam sa umiestni a upevní, S výnimkou krátkeho nadvihnutia pritlačneho valca 21 na umiestnenie a upevnenie je neustále prítlačný valec 21 pri svojom pohybe V prítlačnej polohe, preto ako prvý počet 101 pásov 10 a druhý počet 102 pásov 10 navzájom, tak sa zlepí i s najvrchnejším pásom 10 naskladanej jednotky 40.Ako z obr. 7 ďalej vyplýva, môžu byť analogickým spôsobom privádzane na oboch koncoch P, Q ešte vždy ďalšie počty 121, 122 pásov 10. Prítlačný valec 21 musi byť samozrejme vytvorený podľa toho, preto počty 101 a 121, respektíve 102 a 122 pásov 10 a aspoň najvrchnejši pás 10 naskladanej jednotky 40 sa pre dostatočné zlepenie eventuálne rovnako ohrejú a prítlačný valec 21 vyvinie prídavne potrebný tlak.Obr. 8 znázorňuje použitie naskladanej jednotky 40,vyrobenej spôsobom podľa vynálezu a výhodne využitím zariadenia podľa vynálezu, na výrobu kompozitnej dosky 90 s roztiahnutým jadrom 41 a krycími vrstvami 42. Meandrovito uložená naskladaná jednotka 40 prechádza rozťahovacím zariadením 48, ktoré v podstate pozostáva z dvoch otočných valcov 50, usporiadaných po oboch stranách naskladanej jednotky 40, ktoré sú na povrchu opatrené kefami 49. Kefy 49 pôsobia na pásy 10 naskladanej jednotky 40 naprieč k smeru jej pohybu tým, že neznázomený pohon valcov 50 podáva naskladanú jednotku 40 vyššou rýchlosťou, než ktorou jednotkou 60 pre zhromažďovanie voštin opúšťa. To môže byť jednoducho výhodne prevedené tým, že pred prívodom k valcom 50 pôsobí na naskladanú jednotku 40 prídržná sila, ktorá. ťahovú silu spôsobovanú pohonom valcov 50 brzdí. Táto prídržná sila je spôsobená brzdiacim zariadením 52, usporiadaným z oboch strán naskladanej jednotky 40, a vytvoreným najmä ako obojstranne usporiadané kefové lišty.Po priechode medzi valcami 50 je naskladaná jednotka 40 roztiahnutá do expadnovaného voštinového jadra 41. Toto roztiahnuté voštinove jadro 41 sa na oboch stranách na čelných hranách 82 buniek 80 opatri lepidlom, výhodne vo forme fólií 84, potom sa priložia krycie vrstvy 42. Sendvič, pozostávajúci z voštinovćho jadra 41 s obojstranne usporiadanými lepiacimi fóliami 84 a na nich položenými krycími vrstvami 42, pozostávajúcimi najmä z hliníka, sa privádza do priebežného lisu 70 a tam sa spája do kompozitnej dosky 90. Určením rýchlosti chodu priebežného lisu 70 a pohonu valcov 50 sa prevádza kontinuždna výroba kompozitnej dosky 90. Zámeme miemym zvýšením rýchlosti chodu priebežného lisu 70 je možne výhodne aspoň podporiť i rozťahovanie voštinovéhojadra 41.S cieľom optimálneho rozloženia lepidla na čelných hranách 82 buniek 80 je zvlášť výhodné, ked lepiaca fólia 84, ako je znázomene na obr. 8, je po priložení na roztiahnuté voštinové jadro 41 ofukovaná horúcim plynným mćdiom, najmä vzduchom. To sa vykonáva jednoducho dúchadlami 86 na horúci vzduch, usporiadanými po oboch stranách roztiahnutého voštinovćho jadra. Tento spôsob spracovania spôsobí, že lepiaca fólia 84 sa zmäkčí, respektíve nastaví a zostáva prilípnutá iba na čelných hranách 82 voštinových buniek 80. Tento pos

MPK / Značky

MPK: B31D 3/02, B65H 29/22, B32B 31/20

Značky: spôsobu, fólie, pásovej, roztiahnutého, vykonávanie, spôsob, výroby, jádra, tohto, zariadenie, voštinového

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/15-278828-sposob-vyroby-roztiahnuteho-vostinoveho-jadra-z-pasovej-folie-a-zariadenie-na-vykonavanie-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby roztiahnutého voštinového jadra z pásovej fólie a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu</a>

Podobne patenty