Anti-NGF protilátky a spôsoby, ktoré ich používajú

Číslo patentu: E 11805

Dátum: 24.12.2003

Autori: Shelton David, Pons Jaume, Rosenthal Arnon

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Anti-NGF protilátky a spôsoby, ktoré ich používajú Opis OBLASŤ TECHNIKY0001 Vynález sa týka anti-NGF protilátok (ako sú napriklad anti-NGF antagonistické protilátky). Vynález sa ďalej týka použitia týchto protilátok V liečbe a/alebo prevencii bolestí, vrátane bolesti po chirurgickom výkone, bolesti u reumatoidnej artritídy a bolesti u osteoartritídy.0002 Nervový rastový faktor (N GF) bol prvý neurotrofin, ktorý bol identiñkovaný, a jeho úloha v rozvoji a prežívaní ako periférnych tak centrálnych neurónov bola dobre charakterizovaná. Bolo ukázané, že NGF je rozhodujúci faktor na prežitie a podporu pri rozvoji perifémych sympatických a embryonálnych senzorických neurónov a bazálnych cholinérgnych neurónov predného mozgu. Smeyne et al., Nature 368 246-249 (1994) a Crowley et al., Cell 76 1001-101 1 (1994). NGF up-reguluje expresiu neuropeptidovv senzorických neurónoch (Lindsay and Harmer, Nature 337 362-364 (1989 a jeho aktivita je sprostredkovaná prostredníctvom dvoch rôznych v membráne viazaných receptorov, TrkA receptora a p 75 spoločného neurotroñnového receptora (niekedy nazývaného vysokoañnitný a nizkoañnítný NGF receptor, v danom poradí). Chao et al., Science 232 518-521 (1986). Čo sa týka prehľadu o NGF, viď Huang et al.,Annu. Rev. Neurosci. 24 677-736 (2001) Bibel et al., Genes Dev. 14 2919-2937(2000). Bola určená kryštálová štruktúra NGF a NGF v komplexe s trkA receptorom. Viď Nature 254 411 (199 l) Nature 401 184-188 (1996).0003 Nervový rastový faktor (NGF) bol prvý neurotrofin, ktorý bol identifikovaná, a jeho úloha v rozvoji a prežívaní ako perifémych tak centrálnych neurónov bola dobre charakterizovaná. Bolo ukázané, že NGF je rozhodujúci faktor na prežitie a podporu pri rozvoji perifémych sympatických a embryonálnich senzorických neurónov a bazálnych cholinérgnych neurónov predného mozgu (Smeyne, et al., Nature 368 246-249 (1994) a Crowley, et al., Cell 76 1001-1011 ( 1994. NGF up-reguluje expresiu neuropeptidov v senzorických neurónoch (Lindsay, et al., Nature 337 362-364 (1989 a jeho aktivita je sprostredkovaná prostredníctvom dvoch rôznych v membráne viazaných receptorov,TrkA tyrozinkinázového receptora a p 75 receptora, ktorýje štrukturálne príbuznýs ďalšími členmi receptorovej rodiny faktora nekrotizujúceho nádory (Chao, et al.,Science 232 518-521 (l 986.0004 Okrem účinkov v nervovom systéme je NGF stále viac spojovaný s procesmi mimo nervový systém. Bolo napríklad ukázané, že NGF zosiluje vaskulárnu perrneabílitu (Otten, et al., Eur J Pharmacol. 106 199-201 (1984, zosiluje imunitné reakcie T a B lymfocytov (Otten, et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 86 10059-10063(l 989, indukuje díferenciáciu lymfocytov a proliferácíu žimych buniek a spôsobuje uvoľňovanie rozpustných biologických signálov zo žimych buniek (Matsuda, et al.,Proc. Natl. Acad. Sci. USA 85 6508-6512 (1988) Pearce, et al., J. Physiol. 372 379393 (1986) Bíschoff, et al., Blood 79 2662-2669 (1992) Horígome, et al., J. Bíol. Chem. 268 14881-14887 (1993. I keď bolo ukázané, že exogénne pridaný NGF je schopný mať všetky z týchto účinkov, je dôležité poznamenať, že bolo iba zriedka ukázané, že endogénny NGF je dôležitý v ktoromkoľvek z týchto procesov in vivo(Torcia, et al., Cell. 85(3) 345-56 (1996. Preto nie je jasné, aký účinok by mohla mať,pokiaľ vôbec nejaký, inhibícia biologickej aktivity endogénneho NGF.0005 NGF je tvorený celý rad bunkových typov vrátane žímych buniek (Leon, et al.,Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91 3739-3743 (1994, B lymfocytov (Torcia, et al., Cell 85 345-356 (1996), keratinocytov (Di Marco, et al., J. Biol. Chem. 268 2283822846, buniek hladkého svalstva (Ueyama, et al., J. Hypertens. 11 1061-1065(1993, ñbroblastov(Lindho 1 m, et al., Eur. J. Neurosci. 2 795-801 (1990, buniek bronchiálneho epitelu (Kassel, et al., Clin, Exp. Allergy 31 1432-40 (2001, renálnych mesangiálních buniek (Steiner, et al., Am. J. Physiol.261 F 792-798 (1991 a myotubulov kostemého svalstva (Schwartz, et al.,J Photochem, Photobiol. B 66 195200 (2002. NGF receptory boli nájdené v celom rade bankových typov mimo nervový systém. Napríklad TrkA bol nájdený v humánnych monocytoch, T a B lymfocytoch a žímych bunkách.0006 Asociácia medzi zvýšenými hladinarni NGF a celým radom zápalových stavov bola pozorovaná u chorých osôb, a tiež v niekoľkých zvieracích modeloch. Tieto stavy zahrnujú systémový lupus erytémtodes (Bracci-Laudiero, et al., Neuroreport 4 563-5650007 Konzistentne je zvýšená hladina NGF v periférnych tkanívách asociovaná ~s hyperalgéziou a zápalom a bola pozorovaná u mnohých foriem artritídy. Synovium pacientov postihnutých reumatoidnou artritídou exprimuje vysoké hladiny NGF, zatial čo bolo publikované, že v nezapálenom synoviu je NGF nedetekovateľný (Aloe, et al.,Arch. Rheum. 35 351-355 (1992. Podobné výsledky boli pozorované u laboratórnych potkanov s experimentálne indukovanou reumatoidnou artritídou (Aloe, et al., Clin. Exp. Rheumatol. 10 203-204 ( 1992. Zvýšené hladiny NGF boli publikovanéu transgénnych artritických myší spoločne so zvýšením počtu žímych buniek. (Aloe, et al., Int. J. Tissue Reactions-Exp. Clin. Aspects 15 139-143 (l 993. Zverejnená PCT č. W 0 02/096458 opisuje použitie anti-NGF protilátok s určitými vlastnosťami V liečení rôznych porúch súvisiacich s NGF, ako je napríklad zápalový stav (napr. reumatoidná artritída). Bolo publikované, že puriñkovaná anti-NGF protilátka injikovaná transgénnej myši s artritídou nesúcou gén humármeho nádorového nekrotizujúceho faktora a (TNFa) spôsobila zníženie počtu žímych buniek, a tiež pokles hladín histamínu a substancie P v synovii myší s artritídou (Aloe et al., Rheumatol. Int. 14 249-252 (1995. Bolo ukázané, že exogénne podávanie NGF protilátky znížilo zvýšenú hladinu TNF-a, ktorá sa vyskytuje u artritických myší (Manni et al., Rheumatol. Int. 18 97-102 ( 1998. 0008 V chondrocytoch osôb s osteoartritídou bola tiež pozorovaná zvýšená expresia NGF a vysokoañnitného NGF receptora (TrkA) (Iarmone et al., Rheumatology 41 1413-1418 (2002.0009 Boli publikované hlodavčie anti-NGF antagonistické protilátky. Viď napr. Hongo et al, Hybridoma (2000) 19(3) 215-227 Ruberti et Al. (1993) Cell. Molec. Neurobiol. 13(5) 559-568. Predsa len, keď sú hlodavčie protilátky použité terapeuticky u ľudí, u významného množstva liečených jedincov sa vyvíje humánna anti-myšacia protilátková reakcia. Okrem toho sa preukázalo, že efektorové funkcie myšacích protilátok sú u človeka menej účinné. Existuje teda značná potreba anti-NGF antagonistických protilátok, vrátane humanizovaných anti-NGF antagonistických protilátok.0010 Vynález opísaný v tomto texte sa týka protilátok k nervovému rastovému faktoru.V jednom aspekte vynález poskytuje protilátku proti nervovému rastovému faktom(NGF) alebo jej ůagment obsahujúci(a) tu CDR z variabilnej oblasti ťažkého reťazca sekv. id. č. 1 a(b) tri CDR z variabilnej oblasti ľahkého reťazca sekv. id. č. 2kde CDR sú CDR podľa Kabata, CDR podľa Chothíy alebo kombinácie CDR podľa Kabata a podľa Chothíy, a kde protilátka alebo jej fragment viaže humármy NGF s KD 2 nM alebo nižší, ako je stanovené povrchovou plazmonovou rezonanciou BIAcore.V ďalšom aspekte vynález poskytuje protilátku proti nervovému rastovému faktoru(NGF) alebo jej fragment obsahujúci(a) variabilnú oblasť ťažkého reťazca obsahujúcu(iii) CDR 3 oblasť vybranú zo skupiny, ktorú tvorí sekv. id. č. 58 a 60 a(b) variabilnú oblast ľahkého reťazca obsahujúcu(iii) CDR 3 oblasť vybranú zo skupiny, ktorú tvon sekv. id. č. 57, 59 a 61kde protilátka alebo jej fragment viaže humánny NGF s KD 2 nM alebo nižší, ako je stanovené povrchovou plazmonovou rezonanciou BIAcore.V ďalšom aspekte vynálezu je humanizovaná a afmitne vyzrelá protilátka, E 3, ktorá špecificky viaže humánny a hlodavčí nervový rastový faktor (NGF). Aminokyselinové sekvencie variabilných oblastí ťažkého reťazca a ľahkého reťazca E 3 sú ukázané na obrázkoch 1 A (sekv. id. č. l) a IB (sekv. id. č. 2), v danom poradí. CDR časti protilátky E 3 (vrátane CDR podľa Chothíy a Kabata) sú schématicky ukázané na obrázkoch IA a lB. Aminokyselinové sekvencie E 3 ťažkých a ľahkých reťazcov a individuálne predĺžené CDR sú tiež ukázané nižšie (viď protilátkové sekvencie uvedené nižšie).001 l V ďalšom aspekte vynálezu je protilátka obsahujúca fragment alebo oblasť protilátky E 3 (v tomto texte zameniteľne nazývaná E 3). V jednom uskutočnení tragment je ľahký reťazec protilátky E 3, ako je ukázané na obrázku lB. V ďalšom uskutočnení fragment je ťažký reťazec protilátky E 3, ako je ukázané na obrázku lA.V ešte ďalšom uskutočnení fragment obsahuje jednu alebo viac variabilných oblastí ľahkého reťazca a/alebo ťažkého reťazca protilátky E 3. V ešte ďalšom uskutočnení fragment obsahuje jeden alebo viac úsekov určujúcich komplementaritu (CDR) ľahkého reťazca a/alebo ťažkého reťazca protilátky E 3, ako je ukázané na obrázku IA a lB. 0012 V ďalšom aspekte vynálezu je protilátka obsahujúca ľahký reťazec, ktorý je kódovaný polynukleotidom, ktorýje produkovaný hostiteľskou bunkou, s číslom depozitu ATCC č. PTA-4893 alebo ATCC č. PTA-4894. V ďalšom aspekte vynález je protilátka obsahujúca ťažký reťazec, ktorý je kódovaný polynukleotidom, ktorýje produkovaný hostiteľskou bunkou, s číslom depozitu ATCC č. PTA-4895. V ďalšom aspekte vynález je protilátka obsahujúca (a) ľahký reťazec, ktorý je kódovaný polynukleotidom, ktorýje produkovaný hostiteľskou bunkou, s číslom depozitu ATCC č. PTA-4894 alebo ATCC č. PTA-4893 a (b) ťažký reťazec, ktorý je kódovaný polynukleotidom, ktorý je produkovaný hostiteľskou bunkou, s číslom depozitu ATCC č. PTA-4895 (na uľahčenie tohto textu majú polynukleotídy produkované deponovanou hostiteľskou btmkou čísla depozitu ATCC č. PTA-4894, PTA-4893 a PTA-4895).V ďalšom aspekte vynález je protilátka obsahujúca variabilnú oblasť ľahkého reťazca takého ľahkého reťazca, ktorý je kódovaný polynukleotidom, ktorý je produkovaný hostiteľskou bunkou, s číslom depozitu ATCC č. PTA-4894 alebo ATCC č. PTA-4893. V ďalšom aspekte vynález je protilátka obsahujúca variabilnú oblasť ťažkého reťazca takového ťažkého reťazca, ktorý je kódovaný polynukleotidom, ktorý je produkovaný hostiteľskou bunkou, s číslom depozitu ATCC č. PTA-4895. V ďalšom aspekte vynález je protilátka obsahujúca (a) variabilnú oblasť ľahkého reťazca takého ľahkého reťazca,ktorý je kódovaný polynukleotidom, ktorýje produkovaný hostiteľskou bunkou, s číslom depozitu ATCC č. PTA-4894 alebo ATCC č. PTA-4893 a (b) variabilnú oblasť ťažkého reťazca takého ťažkého reťazca, ktorý je kódovaný polynukleotidom, ktorý je produkovaný hostiteľskou bunkou, s číslom depozitu ATCC č. PTA-4895. V ešte ďalšom aspekte vynález je protilátka obsahujúca jeden alebo viac CDR kódovaných (a) polynukleotidom, ktorý je produkovaný hostiteľskou bunkou, s číslom depozitu ATCC č. PTA-4894 a/alebo (b) ťažký reťazec, ktorý je kódovaný polynukleotidom, ktorý je produkovaný hostiteľskou bunkou s číslom depozitu ATCC č. PTA-4895.0013 V niektorých uskutočneniach protilátka obsahuje konštantnú oblasť humármeho ťažkého reťazca IgGZa. V niektorých uskutočneniach protilátka obsahuje konštantnú oblasť humánneho ľahkého reťazca kappa. V niektorých uskutočneniach protilátka obsahuje modiñkovanú konštantnú oblasť, ako je napríklad konštantná oblasť, ktorá je imunologicky inertná, napr. nevyvoláva komplementom sprostredkovanú lýzu alebo nestirnuluje od protilátok závislú bunkami sprostredkovanú cytotoxicitu (ADCC).V ďalších uskutočneniach je konštantná oblasť modiñkovaná tak, ako je opísané v Eur. J. Irnmunol. (1999) 29 2613-2624 patentovej prihláške PCT č. PCT/GB 99/01441 a/alebo britskej patentovej prihláške č. 9809951 .8. V ešte ďalších uskutočneniach protilátka obsahuje konštantnú oblasť humánneho ťažkého reťazca IgG 2 a obsahujúcu nasledujúce mutácie A 33 OP 331 na S 330 S 33 l (číslovanie aminokyselín je vztialmuté0014 V ďalšom aspekte vynález poskytuje polypeptidy (ktoré môžu alebo nemusia byt protilátkou) obsahujúcou akýkoľvek jeden alebo viac z nasledujúcich a) jeden alebo viac CDR z protilátky E 3, ukázané na obrázkoch IA a lB b) CDR H 3 z ťažkého reťazca protilátky E 3, ukázané na obrázku IA c) CDR L 3 z ľahkého reťazca protilátky E 3, ukázané na obrázku lB d) tri CDR z ľahkého reťazca protilátky E 3, ukázané na obrázku lB e) tri CDR z ťažkého reťazca protilátky E 3, ukázané na obrázku IA a f) tri CDR z ľahkého reťazca a tri CDR z ťažkého reťazca protilátky E 3, ukázané na obrázkoch lA a IB. Vynález ďalej poskytuje polypeptidy (ktoré môžu alebo nemusia byť protilátkou) obsahujúcou akýkoľvek jeden alebo viac z nasledujúcich a) jeden alebo viac (jeden, dva, tri, štyri, päť alebo šesť) CDR pochádzajúcich z protilátky E 3,ukázané na obrázkoch IA a lB b) CDR pochádzajúce z CDR H 3 z ťažkého reťazca protilátky E 3, ukázané na obrázku IA a/alebo c) CDR pochádzajúce z CDR L 3z ľahkého reťazca protilátky E 3, ukázané na obrázku IB. V niektorých uskutočneniach CDR môžu byť CDR podľa Kabata, CDR podľa Chothiy alebo kombinácie CDR podľa Kabata a podľa Chothiy (v tomto texte nazývané predĺžené alebo spojené CDR).V niektorých uskutočneniach polypeptidy (ako je napríklad protilátka) viažu NGF (ako je napríklad humánny NGF). V niektorých uskutočneniach polypeptidy obsahujú akúkoľvek z CDR konfigurácii (vrátane kombinácií, variantov, apod.) opísaných0015 Okrem toho sú opísané polypeptidy (ako je napriklad protilátka), ktoré obsahujú variabilnú oblasť ťažkého reťazca obsahujúce sekv. id. č. 9, kde 134 je S, L, V A alebo I a N 35 je substituovaná N, T alebo S. Na uľahčenie tohto textu, termin substítuovaný alebo je v tomto kontexte alebo ako odkaz na aminokyselinu sa týka

MPK / Značky

MPK: C07K 14/48, A61K 39/395, C07K 16/22, A61P 25/04

Značky: používajú, anti-ngf, protilátky, spôsoby

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/144-e11805-anti-ngf-protilatky-a-sposoby-ktore-ich-pouzivaju.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Anti-NGF protilátky a spôsoby, ktoré ich používajú</a>

Podobne patenty