Deriváty 2-pyridín-2-yl-pyrazol-3(2H)-ónu, ich príprava a ich použitie v terapii ako aktivátory HIF

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis Predmetom tohto vynálezu sú nové substituované dihydropyrazolónové deriváty, ichpríprava a ich použitie v terapii ako aktivátorov transkripčného faktora HIF.Faktor indukovaný hypoxiou (HIF ako Hypoxía Inducible Factor) (HIFloL je transkripčným faktorom, ktorý je konštitučným spôsobom exprimovaný vo všetkých tkanivách. Tento proteín bol objavený v roku 1994 Greggom Semenza pri štúdiu regulačných sekvencií génu EPO. Bola identifikovaná sekvencia nachádzajúca sa v nekódujúcej polohe 3 V promótorí EPO, ktorá nesie označenie hypoxia response element (HRE) a ktorá je miestom pripojenia proteínu HIFlot umožňujúceho transkripčnú aktiváciu EPO. Následne bola sekvencia HRE tiež lokalizovaná na viac ako 50 ďalších génoch, akými sú VEGF (vascular endotelial growth factor) alebo Glutl (glucose transporter 1). Transkripčný komplex HIF-l je minimálne heterodimćrom tvoreným proteínom HIFIa alebo HIFZoL a ďalším transkripčným faktorom ARNT (skôr označovaný ako HIFIB). ARNT je exprimovaný konštitučným a stabilným spôsobom v bunkách a podstatná časť regulácie uvedeného transkripčného komplexu súvisí smnožstvom HlFlot prítomnom V bunkách a ide teda o limitujúci faktor.Za normálnych kyslíkových podmienok je proteín HlFlot rýchlo rozkladaný (polčas rozkladu sa rovná 5 minút). Tento rozklad nasleduje po hydroxylácii HIFlot alebo HIF 2 ot na prolíny 402 a 563 respektíve prolíny 405 a 531 v prípade ľudských foriem pôsobením HIF-prolylhydroxylázy HIFPHDs alebo EGLNs). Táto hydroxylácia umožňuje väzbu proteínu Von Hippell Lindau (pVHL) združeného s ubikvitín-ligázou, čo spôsobí degradácíu HIFlot alebo HIF 2 ot ubikvitín-proteazómovým systémom. Ked je bunka alebo tkanivo podrobené hypoxii/ischémii, HIFloL alebo HIF 2 oL už nie sú degradované ubikvitín-proteazómovýmsystémom a môžu sa teda združovať s ostatnými transkripčnými faktorrni komplexu HIF zaúčelom prenosu do jadra a aktivácie ich génových terčov.Aj keď hypoxia predstavuje základnú príčinu aktivácie proteínov HIFI-ot a HIF 2 oc, môžu hrat úlohu pri ich stabilizácii najmä mechanizmom fosforylácie na serín 641 a 643 aj ďalšieDokumenty W 0 2006/114213 a W 0 2008/067871 opisujú deriváty pyrazolu a ich použitie pri liečení kardiovaskulámych ochorení a hematologíckých porúch. Za účelom identifikácie zlúčenín podľa vynálezu bolo teda vykonané fenotypove triedeniezamerané na stabilizáciu proteínu HIF 1 oL a/alebo HIF 2 a.Zlúčeniny podľa tohto vynálezu zodpovedajú nasledujúcemu vzorcu (I) H . R 2 N rx R N R 1 l / B o ô Y v ktoromR znamená skupinu -S 02-NR 3 R 4 alebo skupinu -SO 2-R 4 pričom R 3, R 4 a R 5 majú ďalej uvedené významyR 1 znamená skupinu heterocykloalkyl neobsahujúcu atóm dusíka, skupinu -W-(C 3-C 6)cykloa 1 ky 1, skupinu -W-aryl, skupinu -W-heteroaryl, skupinu -W-heterocykloalkyl,skupinu -W-COOR 5 alebo skupinu -W-CONR 5 R 6,(i) pričom uvedené skupiny aryl, heteroaryl a heterocykloalkyl sú prípadne substituované na aspoň jednom atóme uhlíka aspoň jedným substituentom zvoleným zo súboru zahŕňajúceho atómy halogénov, skupiny (Cl-C 5)alkyl, skupiny -(C 1-C 5)allcylén-O-(C 1-C 5)alkyl, skupiny -(C 1-C 5)a 1 koxy, skupinu hydroxy, skupiny -halogén(C 1-CS)alky 1, ñmkcíu kyano, skupiny -O(C 1-C 5)alkylén-O-(Cl-C 5)alkyl, skupiny -O-(C 1-C 5)alkylen-NR 5 R 6,skupiny -SO 2-(C 1-C 5)alkyl, skupiny -NRSR 6 a skupiny -CO 2 R 5 a(ii) pričom platí, že, ked ide o skupinu heterocykloalkyl, obsahuje uvedená skupina aspoň jeden atóm dusíka, pričom tento posledný uvedený môže prípadne niest substituent zvolený zo skupín (Cl-C 5)alkyl, R 2 znamená atóm vodíka, skupinu -(Cl-C 5)alkyl, skupinu -(Cl-C 5)a 1 ky 1 én-O-(C 1-C 5)alkyl, skupinu -halogén(Cl-C 5)alkyl, skupinu -W-COOR 5, skupinu -W-C(O)NHR 5 alebo skupinu -W-C(O)-NR 5 R 6 pričom W, R 5 a R 6 majú ďalej uvedene významy(i) skupinu -(C 1-C 5)alkylen-, prípadne substituovanú skupinou zvolenou zo súboru zahŕňajúceho skupiny -(CH 2)n-CO 2 R 5 a skupiny -(CHz)n(C 0)NR 5 R 6, kde n má skôr uvedený význam a R 5 a R 6 majú ďalej definované významy alebo(i) sú rovnaké alebo odlišné a znamenajú nezávisle jeden od druhého atóm vodíka,skupinu -(Cl-C 5)alkyl, skupinu -(C 3-C 6)cyk 1 oa 1 kyl, skupinu -(C 1-C 5)alkylén-O-(C 1-C 5)alkyl, aryl, skupinu -CH 2-aryl, heteroaryl, heterocykloalkyl, skupinu -W-OH, skupinupričom uvedené skupiny -(C 3-C 6)cykloalkyl a heterocykloalkyl sú prípadne substituované-na aspoň jednom uhlíkovom atóme aspoň jednou skupinou zvolenou zo súboru zahŕňaj úceho skupinu -(C 1-C 5)alkyl, skupinu -(C 1-C 5)alkoxy, skupinu hydroxy, skupinu -W-NRSR 6 a skupinu -W-COzRS v prípade skupín -(C 3-C 6)cykloalkyl a heterocykloalkyl a/alebo-na aspoň jednom heteroatóme zvolenom z dusíka aspoň jednou skupinou zvolenou z -(C 1 C 5)alkylu v prípade skupiny heterocykloalkyl, kde W a n majú skôr uvedené významy a R 5 a R 6 majú ďalej uvedené významy, pričom platí,že keď R 3 a R 4 sú rovnaké, potom nemôžu znamenať atóm vodíka(ii) alebo R 3 a R 4 tvoria spoločne s atómom dusíka, ktorý ich nesie, skupinu heterocykloalkyl, prípadne substituovanú na aspoň jednom atóme uhlika a prípadne na aspoň jednom heteroatóme aspoň jedným substítuentom zvoleným zo súboru zahŕňajúceho skupinuR 5 a R 6, ktoré sú rovnaké alebo odlišné, znamenajú nezávisle jeden od druhého atóm vodíka,skupinu -(C 1-C 5)alkyl alebo skupinu (C 1-C 5)halogénalky 1.Zlúčeniny vzorca (I) môžu existovať v stave zásad alebo solí, pričom zlúčeniny vzorca(I) boli V tomto pripade prevedené na soli kyselinami alebo zásadami, najmä farmaceutický prijateľnými kyselinami alebo zásadami. Hovorí sa teda o adičných soliach, ktore tvoria súčasť vynálezu. Tieto soli sa výhodne pripravia s farrnaceuticky prijateľnými kyselinami, avšak aj soli ďalších kyselín použité napríklad na čistenie alebo izoláciu zlúčenín vzorca (I), tvoria taktiež súčasťZlúčeniny vzorca (I) môžu taktiež existovať vo forme hydrátov alebo solvátov, a tedavo forme asociácii alebo kombinácií s jednou alebo niekoľkými molekulami vody alebo srozpúšťadlom. Také hydráty a solváty tvoria taktiež súčasť vynálezu.Rôzne tautoméme formy zlúčenín vzorca (I) tvoria taktiež súčasť vynálezu.Navyše prihláška opisuje spôsob homogénneho testu priameho merania mechanizmom komplementačnej beta-galaktosidázy množstva proteínu HIFI-alfa V jadre buniek, výhodne buniek HEK, po liečení uvedených buniek testovanou zlúčeninou alebo zlúčenínami, pričom tento test spočíva V(a) zaočkovaní, výhodne na doštičky s 384 jamkami, uvedených buniek v príslušnom kultivačnom prostredí, výhodne V 1 fetálnom teľacom sére (skrátene ako SVF)(b) pridanie testovanej zlúčeniny alebo zlúčenín vo vhodnej koncentrácii v príslušnom rozpúšťadle k bunkám, ktoré boli predtým zaočkované do uvedeného kultivačného prostredia,pričom testované zlúčeniny sú výhodne zriedené v 0,1 SVF(c) inkubácii takto pripravených uvedených buniek v inkubátore pri teplote asi 37 °C,výhodne počas asi 6 hodín(d) lýze buniek V pufri určenom pre lýzu obsahujúcom chemiluminiscenčný substrát beta galaktosidázy(c) inkubácii v neprítomnosti svetla pred odčítaním a meraním luminiscencie, ktorá je funkciou aktivity beta-galaktosidázy.Zlúčeniny podľa vynálezu sa podrobilí skôr uvedenému triediacemu testu.V rámci vynálezu sa, pokiaľ nie je V texte uvedené inak, rozumie

MPK / Značky

MPK: C07D 409/14, C07D 401/14, A61K 31/4439, G01N 33/68, C07D 401/04

Značky: aktivátory, 2-pyridín-2-yl-pyrazol-3(2h)-ónu, použitie, terapii, deriváty, príprava

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/143-e16725-derivaty-2-pyridin-2-yl-pyrazol-32h-onu-ich-priprava-a-ich-pouzitie-v-terapii-ako-aktivatory-hif.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Deriváty 2-pyridín-2-yl-pyrazol-3(2H)-ónu, ich príprava a ich použitie v terapii ako aktivátory HIF</a>

Podobne patenty