Disperzia citlivá na svetlo s regulovanou viskozitou na nanesenie kovu na izolačný substrát a jej použitie

Číslo patentu: E 951

Dátum: 24.12.2003

Autori: Dupuis Olivier, Delvaux Mary-hélene

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka disperzie citlivej na svetlo s regulovanou viskozitou na nanesenie kovu na izolačný substrát a jej použitie.0002 Patent EP O 687 311 od predkladateľa tohto vynálezu sa týka polymérnej živice s regulovanou viskozitou a pH pre katalyticke nanesenie paládia na substrát, ktorá obsahuje V kombinácii soľ paládia, zložku typu kyseliny karboxylovej alebo chloridu, polymér rozpustný vo vode obsahujúcej hydroxylové a/alebo karboxylové skupiny, zásaditú zložku a rozpúšťadlo zvolené medzi vodou, metanolom a etanolom,hodnota pH je medzi. 1 a 10. Rovnako sa týka jej použitia na katalytické nanesenie paládia na povrch substrátu a na pokovovanie jeho povrchov. Napriek tomu, že tento typ polymérnej živice s paládiom. sa javí výhodný pre mnoho aplikácií pokovovania polymernych a iných substrátov, najmä z dôvodu jeho stability V čase a regulácie viskozity a pH, má určitý počet nevýhod, medzi ktorými možno uviesť potrebné použitie paládia,čo je ušľachtilý kov a zároveň drahý a málo sa vyskytujúci na trhu, potrebný prechod autokatalytickým (electroless) kúpeľom na pokovovanie nevodivého substrátu a tiež z toho dôvodu, že citlivosť živice na svetlo je obmedzená na úzky rozsah vlnových dĺžok medzi 190 a 300 nm, čo veľmi obmedzuje druh predpokladaných aplikácií a zdroj žiarenia použitého na tento účel.0003 Jedným z hlavných cieľov predkladaného vynálezu je odstránenie vyššie uvedených nevýhod a navrhnúť disperziu citlivú na svetlo s regulovanou viskozitou, ktorá nevyhnutne nepotrebuje použitie vzácneho kovu, ako je paládium, ale využíva tiež iné, všeobecnejšie a menej drahé kovy, a ktorých citlivosť na svetlo je rozšírená na vlnové dĺžky medzi 190 a 450 nm, a ktorej postačí energia ožiarenia omnoho menšia než 11 doposiaľ známych živíc, t.j. menšia než 100 mJ/cmz a nevyžaduje na pokovovanie substrátu potrebný prechod autokatalytickýmkúpeľom, pretože umožňuje priame elektrolytické pokovovanie.0004 Podľa vynálezu disperzia citlivá na svetlo obsahuje v kombinácii pigment, poskytujúci pri ožiarení svetlom vlastnosti oxidačno redukčnej reakcie, soľ kovu, komplexotvornú látku pre soľ kovu, kvapalný polymér vytvárajúci film, zásaditú zložku, organické rozpúšťadlo a vodu.0005 Podľa výhodného uskutočnenia vynálezu je pigmentom oxid titaničitý vo forme jemného prášku.0006 soľou kovu podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je soľ prechodového kovu, ktorá je predovšetkým vybraná zo skupiny zahrnujúcej meď, zlato, platinu, paládium, nikel, kobalt,striebro, železo, zinok, kadmium, ruténium, ródium a prednostne chlorid meďnatý (II), síran meďnatý(II), chlorid paládnatý (II),chlorid nikelnatý (II) alebo zmes aspoň dvoch týchto solí.0007 Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia vynálezu má kvapalný polymérny prostriedok vytvárajúci film formu roztoku alebo emulzie, najmä roztoku alkylového, akrylového,polyesterového alebo epoxidového typu, akrylovej emulzie alebo zmesi týchto látok.0008 Predkladaný vynález sa tiež týka spôsobu nanesenia kovu na povrch izolačného substrátu pomocou disperzie citlivej na svetlo, ktorý spočíva vo výberovej alebo nevýberovej aplikácii tejto disperzie vo forme filmu na substrát, vysušenie filmu naneseného na uvedený substrát a ožarovanie ultrafialovým žiarením a/alebo laserom na vlnových dĺžkach medzi 190 a 450 nm a energiou od 25 mJ/Cm 2 do 100 mJ/cmz až po získanie výberovej alebo nevýberovej vrstvy kovu na substráte.0009 Ďalšie podrobnosti a zvláštnosti vynálezu vyplynú z opisu príkladov disperzií citlivých na svetlo podľa vynálezu,ktoré nijako neobmedzujú jeho rámec, a ich aplikácií na nanesenie kovu na povrch izolačného substrátu, ako na pokovovanie jeho povrchov.0010 Ako už bolo uvedené vyššie, cieľom disperzií citlivých na svetlo s premenlivou viskozitou podľa vynálezu je nahradiťdoposiaľ známe roztoky a polymerne živice paládiom, ktorýchnevýhody boli opísané vyššie, a vyvinúť disperzie citlivé na svetlo s regulovanou viskozitou a s oveľa širšou použiteľnosťou než je to pri známych živiciach. Tieto disperzie obsahujú V kombinácii pigment, poskytujúci pri ožiarení svetlom oxidačno redukčnú reakciu, soľ kovu, komplexotvornú látku pre soľ kovu,kvapalný polymér vytvárajúci film, zásaditú zložku, organické rozpúšťadlo a vodu.0011 Výrazom pigment poskytujúci pri ožiarení svetlom vlastnosti oxidačno redukčnej reakcie sa rozumie každý pigment schopný tvoriť na povrchu pri ožiarení svetlom systém oxidoreduktorov. Častica pigmentu je polovodič a ak je táto častica vystavená zvolenému žiareniu, energia týchto žiarení umožní vytvoriť oxidoredukčnú pigmentovú časticu. Takto vytvorená častica bude môcť súčasne vykonávať obe tieto reakcie,a to redukciu katiónov adsorbovaných na povrchu a oxidáciu iónov adsorbovaných na povrchu. Tieto pigmenty sú použité vo forme jemne rozptýlených práškov s veľkosťou častice od 10 nanometrov do 10 mikrometrov, výhodne od 15 nanometrov do 1 xnikrometru. Tomuto cieľu najlepšie vyhovuje oxid titaničitý.0012 Kovom soli kovu je výhodne prechodový kov, najmä meď,zlato, platina, paládium, nikel, kobalt, striebro, železo,zinok, kadmium, ruténium alebo ródium, alebo zmes aspoň dvoch solí týchto kovov. Zo solí kovov sú najmä výhodné chlorid meďnatý (II), síran meďnatý(II), chlorid paládnatý (II), chlorid nikelnatý (II) a zmesi aspoň dvoch z nich.0013 Podľa vynálezu sa výrazom kvapalný polymér vytvárajúci film rozumie to, že polymér je vo forme roztoku alebo emulzie alebo každé podobné zlúčeniny slúžia ako činidlo regulujúce viskozitu disperzie citlivej na svetlo tak, aby sa na povrchu substrátu vytvoril súvislý a homoqénny film pomocou rôznych prostriedkov nanášania, ako je rozprašovanie, namáčanie,nanesenie valčekom, sieťotlač, natlačenie a podobne. Navyše sa tento polymér tiež zúčastňuje na oxidoredukčnej reakcii. Tým, žesa pigment ožiarením svetlom stane polovodivým, redukuje kovovékatíóny kovových soli, ale aby táto reakcia bola účinná, pigment musí tiež okysličiť inú zložku, čo je úloha, ktorú má doposiaľ tuhý film, z ktoreho sa počas sušenia po jeho nanesení odparia všetky rozpúšťadlá. Teraz pigment jednako redukuje kovové katióny, ale jednako tiež okysličuje substrát pre častice pigmentu, ktoré sú s ním V kontakte, čím zabezpečuje dobrú priľnavosť, rovnako ako polymérne matrice vytvárajúce film pre častice, ktoré nie sú V kontakte so substrátom, a tým zabezpečuje dobrú účinnosť reakcie na tuhý film. Príkladom sú polymérne roztoky vytvárajúce film, najmä roztoky alkylového,akrylového, polyesteroveho a epoxidového typu a akrylátové emulzie, ktoré sa zvyčajne používajú V alkalických prípravkoch,detergentoch, V náterových a tlačiarenských farbách, zmesi0014 Komplexotvornou látkou pre soľ kovu je výhodne kyselina karboxylová, chlorid alebo síran. Tým, že sa táto komplexotvorná látka doplňuje so soľou kovu, premieňa ju na rozpustnú formu. Príklady komplexotvorných látok typu kyseliny karboxylovej sú kyselina 2,3-díhydroxybutándiová, kyselina 2-hydroxypropán 1,2,3 ~trikarboxyloVá, ich deriváty a zmesi aspoň dvoch týchto látok.0015 Zásaditá zlúčenina použitá v rámci disperzie citlivej na svetlo slúži na neutralizovanie všetkých kyselín prítomných V disperzii a na regulovanie pH okolo 7. Príkladom použiteľných zásad sú hydroxid draselný, hydroxid sodný, amoniak a ich zmesi. Tak isto môžeme predpokladať použitie zásaditej soli, ako je uhličitan sodný, uhličitan draselný, uhličitan Vápenatý a ich zmesi. Tak isto možno použiť zmesi jednej zásady a jednej zásaditej soli.0016 Dôležitú úlohu vo svetelne senzitívnej disperzii podľa Vynálezu majú organické rozpúšťadlo a Voda. Organicke rozpúšťadlo Volíme medzi étermi, estermi, ketónmi, alkoholmi, a to jednotlivo alebo ich zmesi. Úloha organických rozpúšťadiel jeviacnásobná. Zabezpečujú najmä dobrú priľnavosť filmu na

MPK / Značky

MPK: C23C 18/20

Značky: regulovanou, nanesenie, světlo, použitie, disperzia, izolačný, viskozitou, substrát, citlivá

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/14-e951-disperzia-citliva-na-svetlo-s-regulovanou-viskozitou-na-nanesenie-kovu-na-izolacny-substrat-a-jej-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Disperzia citlivá na svetlo s regulovanou viskozitou na nanesenie kovu na izolačný substrát a jej použitie</a>

Podobne patenty