Žľab používaný pri výrobe a odlievaní roztaveného kovu

Číslo patentu: E 8724

Dátum: 29.12.2005

Autori: Sipilä Jussi, Lumppio Juha

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa vzťahuje na žľab používaný pri výrobe a odlievaní roztaveného kovu, ako je napríklad meď.0002 Výroba medi zahŕňa etapu, pri ktorej sú 2 bežnej medi V odlievacom zariadení na elektrolytické čistenie medi odliate medené anódy. Žľaby sú pokryté oceľovým plášťom a obložene žiaruvzdorným materiálom a sú buď otvorené alebo majú kryt. Žľaby sú osadené vo vhodnom sklone tak, aby tavenina tiekla pôsobením gravitačnej sily. Pre presun a dávkovanie taveniny sú potrebné taktiež nádrže, ako napríklad stabilizaćná nádrž, kde tavenina je naliata do stabilizačnej nádrže 2 tavnej pece a pohyb roztaveneho kovu je v nej stabilizovaný pred jeho nasmerovaním do žlabov. Okrem toho sa často používajú prechodové nádrže a dávkovacie nádrže. Pri náraste kapacity odlievacieho zariadenia musia byť taviace žľaby o to dlhšie, 2 dôvodu väčších problemov s chladnutím a tuhnutím medi V žľaboch, než predtým. Ak meď tuhne V žľabe, toku taveniny vznikne prekážka a roztavený kov tečie cez žľab. Aby sme predišli tuhnutiu, roztavená meď je nahriata na dostatočne vysokú teplotu V tavnom reaktore, čím teplota roztaveneho kovu udrží kov v stave tečenia a žľab sa nahreje až k odlievaciemu zariadeniu. Žľaby sú obložene žiaruvzdorným materiálom, jeho opotrebenie je priamo úmerne teplote kovu, ktorý žlabmi preteká čim vyššia teplota taveniny,tým rýchlejšie opotrebenie povrchu. To prirodzene prináša vyššie náklady na údržbu. Tuhnutie taveniny V žľaboch je obzvlášť pravdepodobne na začiatku odlievania, keď sú žľaby ešte studené. 0003 Na konci odlievania žľaby a nádrže rýchlo chladnú,V dôsledku čoho roztavený kov v nich tuhne. Podobne v prípade akéhokoľvek prerušenia procesu odlievania môže byť tok roztaveneho kovu v žlaboch a nádržiach prerušený alebo znížený do takej rniery, že kov stuhne a žľabový system musí byť predpokračovaním odlievania alebo začiatkom noveho odlievania0004 Predchádzajúce pokusy o vyriešenie opísaneho technického problému boli založené na použití plynoveho horáka alebo elektrických rezistorov. Plameň plynového horáka bol umiestnený tak, aby nahrieval roztavený kov, žľab a nádrže. Problémom však je, že horáky nenahrejú žľaby až na teplotu tavenia medi a preto žlaby majú počas odlievania chladivý efekt. Až doteraz nebolo pomocou elektrických rezistorov V žlabe možne dosiahnuť dostatočný ohrev z dôvodu nadmerne velkých strát tepla.0005 Americká patentová prihláška US 5.744.093 opisuje žľabovú konštrukciu použitú V súvislosti s odlievaním medi, u ktorej žľab, ktorý má oceľový plášť a je obložený žiaruvzdorným materiálom, je vybavený izolačným krytom. Pridavný ohrev žľabu je realizovaný plynovým horákom. Systém odvodu plynov zo žľabu sa nachádza V kryte žľabu. Kryt Žľabu zároveň funguje ako izolácia pre vyžarovane teplo uvoľnené zo žľabu. Jednou slabou stránkou žľaboveho systemu prezentovaného V publikácii je, že v dôsledku komínoveho efektu plyn uniká cez naklonený horúci žľab vybavený krytom, čím sa ochladzuje horúci kov V žľabe. Tesniaca zátka, ktorá je prezentovaná ako riešenie problému, nie je vhodná pre žlabový system podľa nášho vynálezu, ktorý využíva pre reguláciu toku roztaveného kovu stabilizaćné a prechodove nádrže. Ďalej V súlade S dokumentom GB 2041411 je Všeobecne známa metóda umiestnenia plynových horákov na kryt žľabu za účelom ohrevu roztaveného kovu tečúceho na dne žľabu. V súlade S dokumentom EP O 011 696 bola u predchádzajúcej metódy využitá technika osadenie paralelných výhrevných prvkov do krytu žľabu tak, aby boli kolmo na smer toku roztaveneho kovu.0006 Zámerom predkladaneho vynálezu je eliminovať problemy predchádzajúcich metód a ponúknuť vylepšenú žlabovú konštrukciu na presun roztaveného kovu. Ďalším cielom Vynálezu je poskytnúť žlabovú konštrukciu a konštrukciu nádrží, ktorá slúži na presun roztaveného kovu 2 tavnej pece do odlievacieho zariadeniaspoľahlivo a odolne voči prerušeníam odlievania. Základnýmcieľom je spoľahlivý presun medi 2 anódovej pece do odlievaciehos vynálezom je definované V súlade s patentovým nárokom 1.Z nadväzujúcich patentových nárokov vychádzajú špeciálne vyhotovenia. vynález je založený na skutočnosti, že kryt vybavený elektrickými rezistormi je umiestnený v žľabovej konštrukcii, V jej žľaboch a nádržiach, ktoré ohrieva tam, kde preteká meď, a na skutočnosti, že komínový efekt vytvorený v žľabe s krytom, je obmedzený ustáleným tlakom tvoreným na hornom okraji zakrytej časti žľabu.0008 Výhrevne kryty v súlade s vynálezom môžu byť osadené k použitiu napríklad v žľaboch na presun tekutého kovu,V prechodových nádržiach, 2 ktorých je tavenina dávkovaná do odlievacích nádrži, a V odlievacich nádržiach, 2 ktorých je tavenina dávkovaná do odlievacich foriem.0009 vynález ponúka značne výhody. Umožňuje ohrev žľabovej konštrukcie pomocou menšieho množstva energie v porovnaní s tradičnými riešeniami horákov. Produkcia tepla sa ľahko nastavuje a predchádza sa vzniku lokálneho teplotneho stresu, čo bráni popraskaniu plášťa žľabov. Tendencia odlievacieho zariadenia k prestojom je zredukovaná, pretože odlievanie môže byť prerušene bez rizika, že v žľaboch a nádržiach kov zatuhne. Vynález predlžuje životnosť plášťa nádrží a žľabov a obzvlášť anódovej pece.0010 Žľabová konštrukcia V súlade s vynálezom je vyhotovená tak, aby roztavený kov, ako napriklad roztavená meď tiekla pôsobením gravitačnej sily v naklonenom žľabe obloženom žiaruvzdorným materiálom a má oceľový plášť, a aspoň časť žľabu a nádrži je zakrytá izolačným krytom. V kryte žľabu je osadený minimálne jeden elektrický rezistorový prvok, ktorý ohrieva žľab a udržiava kov roztopený, a na hornom okraji krytej časti žľabu je osadený horák alebo dúchadlo horúceho plynu vytvárajúceustálený tlak v komore žľabu, ktorý spomaľuje pťúdidCĺ PĺYalebo ho zastavuje alebo dokonca spôsobuje, že plyn prúdi smerom nadol. Kryty osadené na vrchu nádrží sa používajú počas odlievania a počas doby medzi odlievanim a počas akýchkoľvek prestávok v odlievaní. Kryty nádrží sa ľahko umlestňujú na svoje miesto a snimajú z neho z dôvodu ich ľahkej štruktúry. Výhrevný(-e) prvok (-ky) môžu byť umiestnene v kryte nádrži, takže budú presahovať do vnútorného priestoru nádrže, kde počas procesu preteká tavenina.0011 Nižšia časť žľabu V žľabovej konštrukcii v súlade s vynálezom obsahuje samotný žľab, V ktorom tečie roztavený kov. Prierez priestorom žľabu pre taveninu má napríklad tvar písmena U, ktorý sa otvára a rozširuje smerom nahor. Vnútorná plocha žľabu, ktorá je V kontakte s roztaveným kovom, je obložená Žiaruvzdorným materiálom, akým je napriklad keramická vrstva. vhodným materiálom je žiaruvzdorná zlievateľná malta. Žiaruvzdorný materiál tvorí prietokový kanál pre roztavený kov,ktorý je prednostne žľab rozširujúci sa smerom nahor so zaobleným spodkom. Je výhodne prietokový kanál dimenzovať tak,že za normálnych prevádzkových podmienok horná plocha tećúceho roztaveného kovu stúpne do výšky, ktorá predstavuje 10 až 20 celkovej výšky prietokoveho kanála. Vonkajší plášť žľabu je podľa možnosti vyrobený 2 kovu, akým je napríklad oceľ. Pri výrobe keramickeho povlaku oceľový plášť slúži ako forma a uľahčuje prepravu na miesto inštalácie.0012 Žľabová konštrukcia v súlade s jedným vyhotovenim vynálezu obsahuje kovový obal, napríklad oceľový plášť, ktorý vytvára vonkajšiu plochu spodnej časti žľabu, dalej žiaruvzdorný obklad, ktorý vymedzuje prietokový kanál roztaveného kovu,a izolačnú vrstvu, ktorá sa nachádza medzi žiaruvzdorným obkladom a kovovým plášťom, izolačná vrstva býva podstatne lepšia pre tepelnú izoláciu než Žiaruvzdorný obklad.0013 V jednom vyhotovení vynâlezu je teplota medi, ktorá preteká žľabom, V rozsahu lO 80 °C až l 300 °C. Žiaruvzdorný obkladprietokoveho kanála žľabovej konštrukcie je s výhodou taký

MPK / Značky

MPK: C21B 7/14, B22D 35/06, F27D 3/14

Značky: žľab, výrobe, roztaveného, používaný, odlievaní

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/14-e8724-zlab-pouzivany-pri-vyrobe-a-odlievani-roztaveneho-kovu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Žľab používaný pri výrobe a odlievaní roztaveného kovu</a>

Podobne patenty