Súprava čelného bloku vozidla a vozidlo obsahujúce túto súpravu

Číslo patentu: E 5486

Dátum: 29.06.2006

Autori: Berne Sébastien, Riviere Caroline

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Súprava čelného bloku vozidla a vozidlo obsahujúce túto súpravu0001 Vynález sa týka súpravy čelného bloku pre motorové vozidlo. typu obsahujúceho- čelnú plochu určenú na uchytenie na predok konštrukcie motorového vozidla a- zariadenie na upevnenie optických blokov, obsahujúce dve podpery vodstupe od seba na podpieranie každého zoptických blokov, pričom každá podpera je upevnená zjednej strany na čelnú plochu a určená na uchytenie zdruhej strany na bočnú stranu karosérie motorového vozidla, kde elasticita každej z podpier je podstatne vyššia ako elasticita čelnej plochy na absorpciu pohybov vyplývajúcich z nastavenia príslušného boku, z čelnej plochy a/alebo z príslušného optického bloku.0002 Dokument EP 1 232 932 opisuje súpravu predného bloku uvedeného typu, v ktorom sú podpery zložené zdvoch rozličných a oddelených nosníkov určených každý pre jeden optický blok, pričom každý nosník obsahuje koniec napevno uchytený kčelnej ploche a rozširuje sa do výbežku zboku čelnej plochy.0003 Absorpcia pohybov podmienených nastaveniami umožňuje vyhnúť sa tomu, že nedostatok kontinuity povrchu viditelnej časti optického bloku a príslušný blatník znižuje značne estetickú kvalitu vozidla.0004 Doplnenie nosníkov podpery optických blokov však zvyšuje zložitosť montáže súpravy čelného bloku a taktiež náklady na jeho výrobu.0005 Cielom tohto vynálezu je poskytnúť súpravu čelného bloku uvedeného typu, ktorý má ľahkú výrobu a nizke náklady.0006 Vynález teda navrhuje sústavu čelného bloku motorového vozidlauvedeného typu. vyznačujúcu sa tým, že zariadenie na uchytenie obsahujespojovací prvok spojujúci podpery avyrobený zrovnakého materiálu ako podpery.0007 Podľa iných uskutočnení, súprava čelných blokov obsahuje jednualebo viac nasledujúcich znakov, samostatne alebo podľa všetkých technicky možných kombinácií- každá podpera obsahuje prvú časť uchytenú na čelnej ploche a druhú časť určenú na podoprenie optického bloku a na napojenie na blatnik,pričom prvá a druhá časť sú spojené medzi sebou pásom, ktorý je z rovnakého materiálu ako prvá a druhá časť, a má vyššiu flexibilitu ako je flexibilita pNej a druhej časti okolo osi- jeden alebo každý spojovací prvok spojuje medzi sebou druhé častí podpier- zariadenie na uchytenie obsahuje priečku, ktorá je priečne uložená medzi podperami a tvorí spojovací prvok- priečka je spojená každým zo svojich koncov s podperou prostredníctvom zakrivenia- každé zakrivenie prechádza podstatne rovnobežne s pozdĺžnou stredovou rovinou motorového vozidla, ked je sústava čelného bloku namontovaná na motorové vozidlo a- obsahuje aspoň jeden z nasledujúcich prvkov- dva optické bloky podoprené každý príslušnou podperou- zosilnenie štítu určeného byť zakrytý plášťom krytu a0008 Vynález sa týka taktiež motorového vozidla obsahujúceho sústavu čelného bloku, takého aký je definovaný vyššie.0009 Ďalej je vynález bližšie vysvetlený pomocou prikladu uskutočnenia v súvislosti s výkresom. Ten ukazujeobr. 1 je rozložený perspektivny pohlad na sústavu čelného bloku podľatohto vynálezu, určený na uchytenie na predok konštrukcie motorového vozidlaobr. 2 je pohľad podobný pohľadu zobr. 1, znázorňujúci len čelnú plochu azariadenie na uchytenie optických blokov sústavy čelného bloku z obr. 1obr. 3 je podobný rozložený pohľad ako je na obr. 2 aobr. 4 je podobný pohľad ako na obr. 3, znázorňujúci samotné zariadenie na uchytenie.0010 Ako je znázornená na obr. 1. sústava čelného bloku g obsahuje čelnú plochu g určenú na uchytenie na predok konštrukcie g motorového vozidla 1,jeho samotná predná časť je zobrazená, optické bloky Q, napr. v počte dvoch,zariadenie na uchytenie optických blokov na čelnú plochu g, a kryt Z.0011 Vozidlo obsahuje na karosérii blatníky §, upevnené známym spôsobom, ktorý je sám o sebe známy, na štruktúru 3. Blatniky § sú nastavené tak, aby sledovali horné okraje a vonkajšie bočné okraje optických blokov Q.0012 Každý optický blok Q obsahuje spôsobom, ktorý je sám osebe známy, značne nepriepustný kryt, obsahujúci priesvitné sklo auzatvárajúci jeden alebo viac reflektorov, ako napriklad stretávacie svetlá, diaľkové svetlá,hmlové svetlá a/alebo smerové svetlá.0013 Orientácie použité nižšie v opise sú obvyklé na orientácie používané pri motorových vozidlách.0014 Teda pojmy predný, zadný, pozdĺžny, priečny, bočný, dolný,horný, hore a dole je treba chápať podľa orientácie a smeru pohybu motorového vozidla za chodu, znázorneného šipkou § na obr. 1.0015 Ako je znázornená na obr. 2 a 3, čelná plocha g je v podstate pevná a obsahuje rám 10 prechádzajúci priečne k pozdĺžnemu smeru L vozidla.0016 Rám lg vymedzuje centrálny otvor g, a obsahuje homú priečku g adolnú priečku 14, horizontálnu apriečnu, spojené medzi sebou bočnými vertikálnymi stĺpikmi g.0017 Stĺpiky m a priečka g sú napríklad z rovnakého materiálu a získané zakružovaním kovovej rúrky do prevráteného písmena U. Priečka 14, je napríklad kovová rúrka.0018 Priečka A je pevne uchytená na stĺpiky 1 § prostredníctvom svoriek 1 § z umelej hmoty, získanej napríklad vylisovaním umelej hmoty na stĺpiky jlg,apriečku 14 vopred pripravenú vo forme. Svorky 1 § obopínajú stĺpiky E a priečku 14.0019 Čelná plocha Q je tzv. hybridná následkom kombínovaného použitia kovu a plastu.0020 Čelná plocha obsahuje dva páry nožičiek lg (obr. 3) zariadenia na uchytenie § na čelnej ploche g. Každý pár je umiestnený na príslušnom stĺpiku 1 §, nožičky g (obr. 3) sú umiestnené postranne na výstupku príslušného stĺpika 16 smerom do exteriéru čelnej plochy g. Nožičky i (obr. 3) sú napríklad z rovnakého materiálu ako svorky lg.0021 Každý stĺpik 1 E 5 má súčasť spodného kraja 22, predlžujúci stĺpik 16 smerom dole od priečky 14.0022 Priečka 15 obsahuje dve súčasti bočných krajov 2 § (obr. 3) predlžujúce postranne priečku 14 smerom von od stĺpikov 16.0023 Ako je znázornené na obr. 2 až 4, zariadenie Q obsahuje 2 podpery gg od seba postranne oddelené, a usporiadané postranne zkaždej strany čelnej plochy i (obr. 2 a 3). Každá podpera §Q je určená na podoprenie optického bloku 5 (obr. 1).0024 Každá podpera §o obsahuje kolmý stĺpik g a predĺžený nosník 34prechádza vodorovné a postranne smerom von od spodného kraja stĺpika gg,a určený na podoprenie optického bloku 5.

MPK / Značky

MPK: B62D 25/08, B60Q 1/00

Značky: vozidlo, čelného, túto, obsahujúce, súpravu, vozidla, bloků, súprava

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/14-e5486-suprava-celneho-bloku-vozidla-a-vozidlo-obsahujuce-tuto-supravu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Súprava čelného bloku vozidla a vozidlo obsahujúce túto súpravu</a>

Podobne patenty