Číslo patentu: E 3872

Dátum: 28.12.2004

Autori: Kaya Atilla, Yaroglu Tolga, Kara Serkan

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka kompresora, V ktorom nasávací tlmič minimalizuje hluk, tvorený počas chladiaceho cyklu chladiacej zmesi.0002 V chladiacich zariadeniach je chladenie dosiahnuté cirkuláciou chladiacej zmesi v cykle, ktorý obvykle obsahuje kondenzátor, ktorý prenáša teplo von, tlakový ventil, používaný na reguláciu tlaku, výparník, absorbujúci teplo a kompresor. V kompresoroch, používaných vo vyššie uvedenom cykle, v ktorých sa využívajú nasávacie tlmiče, dosahuje Chladiaca zmes,využívaná na zabezpečenie chladenia, blok valca bez jej ohriatia a dochádza k zamedzeniu hluku, ktorý by mohol byť spôsobený chladiacim zariadením. Nasávací tlmič býva obvykle vyrábaný z plastického materiálu a je umiestnený alebo na hlave valca,alebo medzi hlavou valca a ventilovým blokom. Nasávaná Chladiaca zmes dosahuje blok valca pri prechode cez tlmič, ktorého časť,tvoriaca nasávacie potrubie, je umiestnená vo vnútri hlavy valca. Medzitým je nevyhnutná minimalizácia vytváraného hluku0003 V doterajšom stave techniky je v patentovom dokumente US 5 101 931, alebo EP 0 027 3 ll uvedený opis tlmiča,minimalizujúceho hluk, pričom jeho dve komory sú spojené trubicou.0004 V doterajšom stave techniky je v patentovom dokumente US 5 341 654 uvedený opis tlmiča minimalizujúceho hluk pri rôznych frekvenciách pomocou jeho dvoch komôr, ktoré majú vstupy s rozličnými priemermi.0005 Cieľom tohto vynálezu je realizácia kompresora,obsahujúceho nasávací tlmič, pričom hluk, ktorý je tvorený chladiacou zmesou, je minimalizovaný.0006 Kompresor, navrhnutý tak, aby spĺňal ciele tohtovynálezu, je zobrazený na priložených nákresoch, na ktorýchObrázok 2 zobrazuje náhľad na nasávacie potrubie.Obrázok 3 zobrazuje schematický náčrt nasávacieho potrubia, obsahujúceho tlmiaci kanál a tri komory tlmiča.Obrázok 4 zobrazuje schematický náčrt nasávacieho potrubia, obsahujúceho tlmiaci kanál a dve komory tlmiča.Obrázok 5 zobrazuje schematický náčrt nasávaciehopotrubia, obsahujúceho tri tlmiace kanály a tri komory tlmiča.Obrázok 6 zobrazuje schematický náčrt nasávaciehopotrubia s niekoľkými vodiacimi výčnelkami na vstupnýcha výstupných otvoroch a obsahuje tri tlmiace kanályObrázok 7 zobrazuje schematický načrt nasávaciehopotrubia, obsahujúceho dva tlmiace kanály, ktorénavzájom spájajú rozličné komory a obsahuje taktiež0007 Prvky zobrazené na obrázkoch sú očíslované nasledovneblok ventilu Výstupný otvor tlmiča Štrbina14 - vstupný otvor prietokovej rúrky15 - Výstupný otvor prietokovej rúrky 16 - vstupný otvor vodiaceho výčnelku17 - Výstupný otvor vodiaceho výčnelku0008 V bežnom domácom použití, napríklad V chladiacich zariadeniach, je obeh chladiacej zmesi využívaný na realizáciu chladenia dosiahnutý pomocou kompresora (1).0009 Kompresor (1) obsahuje valec (2), ktorý zabezpečuje pumpovanie chladiacej zmesi dovnútra, hlavu valca (3),umiestnenú na valci (2), cez ktorú cirkuluje nasávaná a vypúšťaná chladiaca zmes, blok ventilu (5), na ktorom je umiestnená hlava valca (3), nasávaci tlmič (4) obvykle vytvorený z plastu, ktorý zabezpečuje, že chladiaca zmes s redukovanou akustickou energiou, cirkulujúca vo vnútri, dosahuje blok valca bez ohriatia a taktiež zabezpečuje zamedzovanie hluku, ktorý môže byť generovaný chladiacou zmesou.0010 Nasávací tlmič (4) obsahuje hlavu tlmiča (8), ktorou je tlmič (4) pripojený ku hlave valca (3), Výstupný otvor tlmiča(6), umiestnený nad hlavou tlmiča (8) a zabezpečujúci prechod chladiacej zmesi do valca (2), najmenej dve komory tlmiča (12) s rozličnými objemovými rezonančnými frekvenciami na dosiahnutie akustického tlmenia na rôznych frekvenciách, pričom dochádza ku redukovaniu akustickej energie, nasávaci otvor (9), umožňujúci prechod chladiacej zmesi, prietokovú rúru (10) obvykle so Štvorhranným prierezom, umiestnenú cez nasávaci otvor (9) a Výstupný otvor tlmiča (6) a ktorého konce sú otvorené do rozličných komôr tlmičov (12), Štrbinu (7) na prietokovej rúrke(10), najmenej jeden tlmiaci kanál (13) obvykle s kruhovým prierezom, v ktorom jeho časti v komore tlmiča, s ktorými je spojený vstupným a výstupným otvorom, majú rozličné plochy prierezov a pomocou ktorého je vytvorené spojenie medzi komorami(12) tlmiča a taktiež paralelný prechod pre akustickú energiu.0011 Prietoková rúrka (10) obsahuje vstup do prietokovej rúrky(14) umiestnený pri vstupe nasávacieho otvoru (9) a Výstupný otvor (15) prietokovej rúrky, umiestnený pri vstupe do výstupného otvoru (6) tlmiča.0012 Tlmiaci kanál (13), ktorý je spojený s komorami tlmiča(12) obsahuje vstupný otvor (16) tlmiaceho kanálu, siahajúci do jednej komory (12) tlmiča, ktorá je bližšie k nasávaciemu otvoru(6) a tlmí zvukové vlny nežiaducich frekvencií s pomocou prierezu (A 5) a Výstupný otvor (17) tlmiaceho kanálu s odlišnou plochou prierezu (A 6), ako je plocha prierezu vstupného otvoru0013 Plocha prierezu, cez ktorú prechádza tok sa smerom po prúde zužuje od nasávacieho otvoru (9) na nasávacom tlmiči (4) k nasávaciemu výstupnému otvoru (6) na minimalizovanie faktorov,ktoré by obmedzili tok chladiacej zmesi a znížili termodynamickú efektívnosť nasávacieho tlmiča (4) tým, že by spôsobovali straty tlaku. Tým je minimalizovaná možnosť narušovania jednotnosti toku zmenšenými časťami v priereze, stavom hraničnej vrstvy,alebo počas prechodu naklonenými alebo ohnutými oblasťami. Pre tento dôvod je plocha prierezu (A 1) nasávacieho otvoru (9) na vonkajšej strane komory (12) tlmiča menšia, ako plocha prierezu(A 3) výstupného otvoru (15) prietokovej rúrky je menšia, ako plocha prierezu (A 4) výstupného otvoru (6) tlmiča vo vnútri komory (12) tlmiča.0014 V inom spôsobe použitia tohto vynálezu obsahuje nasávací tlmič (4) komoru (12) tlmiča, spojenú s nasávacím otvorom (9),druhú komoru (12) tlmiča s rozličnými objemovými rezonančnými frekvenciami, spojenými s výstupnýnx otvoron 1 (6) tlmiča, tretiu komoru (12) tlmiča s rozličnými objemovými frekvenciami,umiestnenú medzi ostatnými dvomi komorami (12) tlmiča a tlmiaci

MPK / Značky

MPK: F01N 1/08, F04B 39/00

Značky: kompresor

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/14-e3872-kompresor.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompresor</a>

Podobne patenty