Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka kapsule na prípravu vopred stanoveného množstva nápoja vhodného pre konzumáciu s použitím lisovateľného produktu, a použitia takejto kapsule V systéme pozostávajúcom zo zariadenia, ktoré obsahuje nádobu na držanie výmennej kapsule, a zariadenia pre dávkovanie tekutíny, určeného na privádzanie určitého množstva tekutiny, ako napríklad vody, pod tlakom do výmennej kapsule, pričom výmenná kapsula obsahuje obvodovú stenu, dno, uzatvárajúce obvodovú stenu na prvom konci, a veko, uzatvárajúce obvodovú stenu na druhom konci, naproti dnu, pričom stena, dno a veko uzatvárajú vnútorný priestor obsahujúci lisovateľný produkt, v ktorom je umiestnené zariadenie pre dávkovanie tekutiny pre privádzanie tekutiny do lisovateľného produktu cez dno, za účelom vytvorenia nápoja, pričom nádoba obsahuje nosnú plochu, a kde kapsula je umiestnená tak, aby aspoň čiastočne dosadala na nosnú plochu pre vypúšťanie pripraveného nápoja z kapsule cez veko a nosnú plochu, pričom veko obsahuje dierovaný a/alebo porézny materiál v tvare listu, a systém obsahuje výpust, ktorý je pri používaní prepojený s vekom pre vypúšťanie pripraveného nápoja z kapsule a privádzanie nápoja do nádoby ako je pohár.0002 Takáto kapsula, ktorej veko obsahuje otvory pre odvádzanie pripraveného nápoja z kapsule a privádzanie nápoja do nádoby, je sama o sebe známa. Tieto kapsule sú známe ako otvorené kapsule, pretože kapsula samotná má dierované alebo porézne časti, atak je pred použitím otvorená pre okolitú atmosféru (aj keď otvorená kapsula môže byť obsiahnutá napr. vo Vzduchotesnom vonkajšom obale). Pri použití otvorenej kapsule V zariadení systému v natiahnutej polohe, teda polohe pripravenej privádzať tekutinu do lisovateľného produktu V kapsuli, otvorená kapsula je umiestnená v nádobe, pričom veko kapsule smeruje k nosnej ploche a dno kapsule smeruje k dávkovaciemu zariadeniu.0003 Nevýhodou vyššie uvedeného systému používajúceho otvorenú kapsulu je, že pri prívode tekutiny pod tlakom môže už pripravený nápoj pretekať cez výpust systému po prechode dierovaným a/alebo poréznym vekom v tvare listu. To znamená, že časť pripraveného nápoja, pripadne zmiešaného so vzduchom, ktorý je dostupný medzi vekom a výpustom systému, sa môže pokúsiť prejsť medzi kapsulou a nosnou plochou, aj keď kapsula je pritlačená proti nosnej ploche.0004 Preto je predmetom tohto vynálezu poskytnutie kapsule pre prípravu vopred stanoveného množstva nápoja, kde riziko pretekania pripraveného nápoja po prechode dierovaným a/alebo poréznym materiálom v tvare listu je minimalizované.0005 Preto sa podľa prvého aspektu tohto vynálezu kapsula vyznačuje vlastnosťami podľa0006 Vytvorením nepriepustnej vonkajšej obvodovej oblasti okolo výpustnej oblasti určenej na vypúšťanie pripraveného nápoja z kapsule, je pripravený nápoj aktívne nútený prejsť výstupnou oblasťou a následne výpustom systému. V dôsledku toho je riziko, že pripravený nápoj sa bude snažiť prejsť medzi vekom kapsule a nosnou plochou nádoby, minimalizované. Tak namiesto toho, aby sa, napríklad, nádoba pritlačila na nosnú plochu vyššou prítlačnou silou, systém podľa tohto vynálezu môže presnejšie viesť pripravený nápoj z kapsule smerom k výpustu systému.0007 Je potrebné poznamenať, že patent US 4136202 opisuje kapsulu obsahujúcu látku pre výrobu nápoja. Kapsula sa v podstate skladá z utesneného telesa, ktorý má všeobecný tvar ostrého zrezaného kužeľa s obrubou na jeho základni a s membránou uzatvárajúcou túto základňu. Dokument W 02008/ l 17329 opisuje kapsulu pre stroje na prípravu horúcich nápojov.0008 S výhodou sa podľa ďalšieho aspektu tohto vynálezu ako pružný dierovaný a/alebo porézny materiál v tvare listu používa pružná fólia, ako je napríklad polymérny film, aspoň čiastočne opatrený určitým množstvom výstupných otvorov. Takouto pružnou fóliou môže byť napríklad viacvrstvová fólia z PET-P a CCP a podľa ďalšieho aspektu tohto vynálezu môže obsahovať prvú vrstvu z PET-P s hrúbkou približne 12 m a druhú vrstvu z CPP s hrúbkou približne 30 mm.0009 V ďalšom spracovaní tohto vynálezu sa v stredovej časti veka nachádza určitě množstvo výstupných otvorov, pričom nepriepustné vonkajšia obvodová oblasť veka neobsahuje žiadny výstupný otvor. Z tohto dôvodu sa veko, ktoré obsahuje výstupnú oblasť a nepriepustnú vonkajšiu obvodovú oblasť, môže vyrobiťjednoduchým spôsobom.0010 V alternatívnom uskutočnení tohto vynálezu sa na strane veka smerujúcej k nosnej ploche systému môže nachádzať ďalší v podstate prstencový tesniaci prvok, ktorý tvorí nepriepustnú vonkajšiu obvodovú oblasť veka. Takýto prstencový tesniaci prvok sa po pripevnení veka ku kapsuli môže ľahko pripojiť k vonkajšej ploche veka. Podľa ďalšieho aspektu tohto vynálezu môže byť veko a prstencový tesniaci prvok vyrobený z rovnakého materiálu, Napríklad prstencový tesniaci prvok z viacvrstvovej fólie, ako je popísané vyššie,môže byť pripojený, napríklad pomocou lepidla alebo tesnenia, na vonkajšiu stranu veka z viacvrstvovej fólie.0011 V ďalšom uskutočnení tohto vynálezuje tiež možné, aby bol prstencový tesniaci prvok z pružného materiálu, ako je plast, naprüçlad PE alebo guma. Prstencový tesniaci prvok môže byť pripojený na stranu veka smerujúcu k nosnej ploche nádoby pomocou vhodného lepidla.Takýto pružný tesniaci prvok sa môže použiť s výhodou, pretože pri uzatvorení nádoby, tedapri pritlačení kapsule na nosnú plochu, sa môže tesniaci prvok trochu stlačiť, čím sa vytvorí tesnenie medzi vekom a nosnou plochou.0012 Aby sa ďalej zabránilo pretekaniu medzi nosnou plochou a kapsulou, natiahne sa nepriepustná vonkajšia obvodová oblasť od obvodovej steny radiálne smerom dovnútra, s výhodou na viac než radiálnu vzdialenosť, medzi 1 mm-5 mm od obvodovej steny. Takýto rozmer nepriepustnej vonkajšej obvodovej oblasti, poskytuje dostatočnú ochranu pred pretekaním pripraveného nápoja a súčasne poskytuje dostatočne veľkú výstupnú oblasť,vhodnú na vypúšťanie pripraveného nápoja z kapsule.0013 V ďalšom spracovaní tohto vynálezu, kapsula s výhodou obsahuje obrubu vystupujúcu smerom von, pričom ktejto obrube vystupujúcej smerom von je pripojené veko. Takáto obruba môže mať radiálnu dĺžku na strane smerujúcej k veku približne 0,2 mm d 0,025 mm. Radiálna dlžka sa môže definovať ako rozmer obruby medzi vnútornou stranou obvodovej steny kapsule a vonkajším obvodovým okrajom obruby. V dôsledku takejto obruba sa horná časť nádoby môže ľahko pritlačiť na kapsulu a tým aj veko na nosnú plochu nádoby pri posunutí hornej časti nádoby smerom k nosnej ploche.0014 Podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezu môže výstupná oblasť obsahovať 100170 otvorov, prednostne 110-150, výhodnejšie približne 145 otvorov, pričom priemer otvoru je medzi 0,4 mm l 0,05 mm a 0,2 mm i 0,05 mm, s výhodou približne 0,3 mmi 0,05 mm. Vzhľadom k uvedeným otvorom, pripravený nápoj opustí kapsulu s požadovanou rýchlosťou,takže doba prípravy nebude príliš dlhá, napríklad nie viac ako 40 sekúnd, prednostne nie viac ako 30 sekúnd. Tieto otvory s týmito priemermi tiež zabrňujú časticiam praženej a mletej kávy opustit kapsulu.0015 Vynález sa ďalej týka použitia kapsule na prípravu vopred stanoveného množstva nápoja v zariadení takéhoto systému.0016 Vynález sa ďalej objasní pomocou príkladov, neobmedzuje sa len na ne, s odkazom na výkres, kde Obr. 1 znázorňuje systém pre prípravu nápoja podľa prvého uskutočnenia tohto vynálezu Obr. 2 znázorňuje druhé uskutočnenie systému podľa tohto vynálezu Obr. 3 znázorňuje čiastočný schematický pohľad v priečnom reze na kapsulu podľa tohto vynálezu a Obr. 4 znázorňuje schematický pohľad v priečnom reze na druhé uskutočnenie kapsule podľa tohto vynálezu.0017 Je potrebné poznamenať, že rovnaké alebo zodpovedajúce prvky na rôznych výkresoch sú označené rovnakými alebo zodpovedajúcimi vzťahovými značkami.0018 Na Obr. 1 je znázornený systém l pre prípravu vopred stanoveného množstva nápoja vhodného pre konzumáciu s použitím lisovateľného produktu podľa prvého uskutočneniatohto vynálezu. Systém l obsahuje zariadenie 4 obsahujúce vymeniteľnú otvorenú kapsulu 2.Zariadenie 4 obsahuje nádobu 3 pre držanie vymeniteľnej otvorenej kapsule 2. Zvyčajne má nádoba 3 aspoň čiastočne doplnkový tvar k tvaru kapsule 2. Zariadenie 4 ďalej obsahuje zariadenie pre dávkovanie tekutiny 5 pre privádzanie určitého množstva tekutiny, ako je voda,pod tlakom napr. 9 barov, do vymeniteľnej kapsule 2.0019 Vymeniteľná otvorená kapsula 2, ktorá sa nachádza v nádobe 3 zariadenia 4,pozostáva z v podstate tuhej obvodovej steny 6, dna 7 uzatvárajúceho obvodovú stenu 6 na prvom konci 8, a z veka 9 uzatvárajúceho obvodovú stenu 6 na druhom konci 10 oproti dna 7. Obvodová stena 6, dno 7 a veko 9 uzatvárajú vnútomý priestor ll, obsahujúci lisovateľný produkt. Lisovateľný produkt prednostne obsahuje iste množstvo praženej a mletej kávy. V tomto príklade vymeniteľná kapsula 2 obsahuje isté množstvo lisovateľného produktu, napr. približne 5,0-6,5 g praženej a mletej kávy, s výhodou približne 5,2 g ł 0,15 g, vhodnej na prípravu jednej porcie nápoja, s výhodou jedného pohára nápoja, napr. 30-200 ml pripraveného nápoja.0020 V znázomenom uskutočnení systému 1 je dno 7, presnejšie jeho vstupná oblasť 15,kapsuly 2 pri používaní prispôsobené na to, aby sa prepichlo prepichovacími prostriedkami dna 12, za účelom vytvorenia prepichnutého otvoru 13 V dne 7. Pri používaní sa tekutina zo zariadenia pre dávkovanie tekutiny 5 privádza otvorom 14 cez prepichnutý otvor 13 vo vnútornom priestore ll kapsule.0021 Podľa tohto vynálezu obsahuje veko 9 kapsuly 2 pružný dierovaný a/alebo porézny materiál V tvare listu, v tomto uskutočnení je to pružná fólia, ako napríklad polymémy film,s určitým množstvom otvorov 23, ktorými môže nápoj vytekať z kapsule 2. Pružná fólia môže byť viacvrstvová fólia z PET-P vrstvy približne 12 mm a CPP vrstvy približne 30 mm. Okrem toho veko obsahuje nepriepustnú vonkajšiu obvodovú oblasť 30, ktorá obklopuje výstupnú oblasť 32. Výstupná oblasť 32 je prispôsobená pre vypúšťanie pripraveného nápoja z kapsule 2 do výpustu 26 systému l. Takáto konštrukcia veka 9 zabraňuje pretekaniu pripraveného nápoja okolo výpustu 26 systému (označený šípkami 40) tým, že vedie pripravený nápoj cez výstupnú oblasť 32 a následne cez výpust 26.0022 Nepriepustná vonkajšia obvodová oblasť 30 veka 9 je tvorená dodatočným v podstate prstencovým tesniacim prvkom 31, ktorý je pripojený na stranu veka 9 smerujúceho k nosnej ploche 3 b, napríklad prilepením, prizváraním a podobne. V znázomenom uskutočnení je prstencový tesniaci prvok z pružného materiálu, ako je plast, napríklad PE alebo guma. Prstencový tesniaci prvok 31 sa natiahne od obvodovej steny 6 radiálne smerom dovnútra, s výhodou na viac než radiálnu vzdialenosť L (pozri Obrázok 3), medzi l mm-5 mm odobvodovej steny 6. Kapsula obsahuje von vystupujúcu obrubu 24, na ktorú sa pripojí veko 9,

MPK / Značky

MPK: B65D 85/804, A47J 31/36

Značky: nápoja, kapsula, spôsob, systém, přípravy

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/14-e15979-system-kapsula-a-sposob-pripravy-napoja.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém, kapsula a spôsob prípravy nápoja</a>

Podobne patenty