Nové terapeutické použitie na liečenie leukémie

Číslo patentu: E 11143

Dátum: 27.12.2007

Autori: Bourrie Bernard, Casellas Pierre

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka liečenia leukémií, najmä myeloidných leukémií, ktoré sú definované v nároku 1.Leukémia je rakovinovým ochorením kostnej drene a krvi. Je možné rozlišiť štyri typy leukémie chronická myeloidná leukémia, akútna myeloidná leukémia, chronická lymfoidná leukémia a akútna lymfoidná leukémia.Myeloidné leukémie akútneho typu s rýchlou progresiou sú označované ako AML alebo Leucémie Myéloide Aigue. Myeloidné leukémie chronického typu s postupnou menej agresívnou progresíou sú označované ako CML alebo Leucémie Myelo 1 de Chronique. Ide o klonálne ochorenie kostnej drene, charakterizované klonálnou expanziou myeloidných buniek, ktoré nie sú schopné sa normálne diferencovať a akumulujú sa v kostnej dreni a krvi.V roku 2006 bolo v Spojených štátoch, podľa štúdie spoločnosti American Cancer Society diagnostikova-ných 11930 nových prípadov AML a 4500 nových prípadov CLM. V období rokov 2002 až 2006 predstavovala miera prežitia do 5 rokov 20,4 v prípade AML a 42,3 v prípade CML (Cancer and Facts Figures 2006, American Cancer Society,www.leukemia-lympho-ma.org/).Podľa francúzsko-americko-bñtskej klasifikácie (FAB) z roku 1976 existuje 8 podtypov AML, označených ako M 0 až M 7 podľa typu buniek, z ktorých sa leukémia rozvíja(Bennett et al, 1976, Proposals for the classification of the acute leukaemías. FrenchAmerican-British (FAB) co-operative group. Br J Haematol 33 (4) 451-8).Asi 95 pacientov trpiacich CML nesie genetickú translokáciu medzi chromozómami 9 a 22 leukemických buniek. Táto anomália známa ako chromozóm Philadelphia (Phl) vyvoláva nekontrolovanú proliferáciu a množenie všetkých typov bielych krviniek a krvných doštíčiek.V súčasnosti je k dispozícii na liečenie leukémie niekoľko liečiv. Avšak existuje neustále potreba nových terapeuticky účinných zlúčenín na zlepšenie stratégii liečenia pacientov trpiacich leukémiou alebo na rozvoj liečenia predstavujúceho altemativu k už známym spôsobom liečenia (Plo et al, Mol Pharrnacol, 2002, 62 304-312).Produkt N-2-(2,1,3-benzotiadiazol-5-ylamino)-6-(2,6-dichlórfenyl)pyrido 2,3-dpyrimidín-7-yl-N-(1,1-dimetyletyl)močovina je opísaný v medzinárodnej prihláške W 0 2007/003765. Jeho vzorec je uvedený nižšieTaktiež bol opísaný spôsob prípravy zlúčeniny N-2-(2, l ,3-benzotiadiazol-5-ylamíno)6-(2,6-dichlórfenyl)pyrido 2,3-dpyrimidín-7-yl-N-(1,1-dimetyletyl)močoviny.Hoci táto zlúčenina môže mat podľa testov in vitro významnú protinádorovú účinnosť, nie je možné z týchto testov in vitro predvídať distribúciu tejto zlúčeniny v tkanivách, množstvo produktu V krvnom sére, farmakokinetiku a metabolizmus, ktore majú vplyv a zúčastňujú sa účinkov uvedenej zlúčeniny in viva. Nakoniec bolo preukázané, že protinádorová aktivita in vitro nie je vždy prediktívna pre očakávame aktivity in vivo (Cancer Res. 1988 Oct l 48(l 9)z 5447-54, Cancer Chemother Pharmacol. 1996 38 548-552).Testami in vivo bolo preukázané, že zlúčenina N-2-(2,1,3-benzotiadiazol-5-ylamino)6-(2,6-dichlórfenyl)pyrido 2,3-dpyrimidín-7-yl -N -(1 , l -dimetylety 1)močovina má významnú protinádorovú aktivitu in vivo u zvierat, ktoré sú nositeľmi ľudských leukémií.Predmetom vynálezu je použitie zlúčeniny N-2-(2,l,3-benzotiadiazol-5-ylamin 0)-6(2,6-dichlórfenyl)pyrido 2,3-dpyrimidin-7-yl-N-(l,l-dimetyletyl)močoviny alebo jej hydrátu, soli alebo solvátu na prípravu liečiva určeného na liečenie leukémie, ako je to definované v nároku 1. Leukémiu predstavujú také leukémie, akými sú chronická myeloidná leukémia,akútna myeloidná leukémia, chronická lymfoidná leukémia, akútna lymfoidná leukémia a rôzne myeloproliferatívne syndrómy.Tento vynález sa týka najmä použitia zlúčeniny N-2-(2,1,3-benz 0 tiadiazol-5 ylamino)-6-(2,6-dich 1 órfenyl)pyrido 2,3-dpyrimidín-7-yl-N-( 1 , l -dimety 1 etyl)močoviny alebo jej hydrátu, soli alebo solvátu na pripravu liečiva určeného na liečenie myeloidných leukémií. Obzvlášť sa tento vynález týka použitia zlúčeniny N-2-(2,1,3-benzotiadiazol-5 ylamino)-6-(2,6-dichlórfeny 1)pyrido 2,3-dpyrimidín-7-y 1-N-( 1 , l -dimetyletyDmočovíny alebo jej hydrátu, soli alebo solvátu na pripravu liečiva určeného na liečenie leukémií typu AML. Obzvlášť sa tento vynález týka použitia zlúčeniny N-2-(2,1,3-benzotiadiazol-5-ylamino)-6(2,6-dichlórfenyl)pyrido 2,3-dpyrimidín-7-yl-N-(1,1-dimetyletyl)močoviny alebo jej hydrátu, soli alebo solvátu na prípravu liečiva určeného na liečenie leukémií typu CML.Predmet vynálezu sa vzťahuje k vyššie uvedeným použítiam na liečenie cicavcov, najmä človeka.V rámci tohto vynálezu môže byt zlúčenina N-2-(2,l,3-benzotiadiazol-5-ylamino)-6(2,6-dichlórfeny 1)pyrido 2,3-dpyrimidín-7-yl-N -(1,l-dimetylety 1)močovina podaná pokusnému zvieraťu intraperitoneálnou cestou alebo taktiež intravenóznou cestou s následným intraperitoneálnym podaním alebo taktiež intravenóznou cestou s následným perorálnym podaním.V rámci tohto vynálezu je zlúčenina N-2-(2,l,3-benzotiadiazol-5-yla 1 nino)-6-(2,6 dichlórfeny 1)pyrido 2,3-dpyrimidín-7-yl-N-(l,1-dimetyletyl)močovina formulovaná na podanie vo forme kompozicie, ktorá je prijateľné vo farmaceutickej oblasti. Tieto farmaceutické kompozície obsahujú účinnú dávku zlúčeniny N-2-(2,1,3-benzotiadiazo 1-5 ylamino)-6 -(2,6-dichlórfenyl)pyrido 2,3-d pyrimidín-7-yl -N -( l , l -dimetyletyl)močoviny alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli alebo hydrátu alebo solvátu uvedenej zlúčeniny, ako i aspoň jeden farmaceuticky prijateľný excipient.Uvedené excipienty sú zvolené podľa farmaceutickej formy a podľa požadovaného spôsobu podania z obvyklých excipientov, ktoré sú odborníkoví v danom odbore známe.Vo farmaceutických kompoziciách podľa tohto vynálezu na perorálne a intravenózne podanie môže byt zlúčenina N-2-(2,l,3-benzotiadiazol-5-ylamino)-6-(2,6-dichlórfenyl)pyrído 2,3-dpyrimidín-7-yl-N-(1,1-dimetylety 1)močovina alebo jej prípadná soľ, solvát alebo hydrát podané v jednotkovej dávkovej forme v zmesi s klasickými farmaceutickýmí excipientmi zvieratám alebo ľudským bytostiam na profylaxiu alebo liečenie vyššieuvedených porúch alebo chorôb. Výhodne sa použije formulácia PEG 400 22 / Solutol 5 / G 5 73 na liečenieintravenóznou cestou myší nesúcich nádory Kasumil.Výhodne sa použije formulácia Labrasol 21 / Solutol 5 / HCl 0,00 lN 74 na liečenie perorálnou cestou myší nesúcich nádory Kasumil alebo KGl.Výhodne sa použije formulácia PEG 400 22 / Solutol 5 / G 5 73 na liečenie intraperitoneálnou cestou myší nesúcich nádory EOL-l.Výhodne sa použije formulácia PEG 400 22 / Solutol 5 / G 5 73 na liečenieintravenóznou cestou nasledovanou intraperitoneálnym podaním myšiam nesúcich nádoryCTVl. Výhodne sa použije formulácia DMSO 5 / Tween 80 10 / HzO 85 na liečenieperorálnou cestou s následným intraperitoneálnym podaním alebo taktiež intravenóznoucestou s následným perorálnym podaním myšiam nesúcich nádory KGla.Výhodne sa použije formulácia DMSO 5 / Tween 80 10 / HgO 85 na liečenie íntravenóznou cestou s následným intrapetitoneálnym podaním myšiam nesúcich nádory K 562 alebo CMLTl.Výhodne sa použije formulácia DMSO 5 / Tween 80 10 / HgO 85 na liečenie intravenóznou cestou myší nesúcich nádory KG 1.Vhodné jednotkové dávkové formy zahŕňajú formy na perorálne podanie, akými sú tablety, mäkké a tvrdé želatínové kapsuly, prášky, granuláty a perorálne roztoky alebo suspenzie, a formy na intravenózne podanie.Môžu nastať zvláštne prípady, kedy sú vhodné i vyššie alebo nižšie dávky ani takéto dávkovanie nevybočuje z rámca vynálezu. Podľa obvyklej praxe stanoví vhodné dávkovanie pre každého pacienta ošetrujúci lekár v závislosti od spôsobu podania a hmotnosti a odpovede uvedeného pacienta.Terapia použitím zlúčeniny N-2-(2,l,3-benzotiadiazol-5-ylamino)-6-(2,6-dichlórfenyl)-pyrido 2,3-dpyrimidín-7-yl-N-(1,l-dimetyletyl)močoviny podľa tohto vynálezu môže byť použitá súčasne s inými terapiami. Najmä môže byť zlúčenina N-2-(2,1,3 benzotiadiazol-5-ylamino)-6-(2,6-dich 1 órfenyl)-pyrido 2,3-d pyrimidin-7-yl -N -( 1 , l -dimetyletyl)močovina podľa vynálezu podaná V kombinácii s jednou alebo niekoľkými protírakovinovými účinnými látkami, ktorými sú najmä protinádorové zlúčeniny, akými sú napríkladalkylačné činidlá, akými sú alkylsulfonáty (busulfan), dacarbazin, procarbazin,cloretazin, dusikaté yperity (chlormethin, melphalan, chlorambucíl, cyclophosphamid,ifosfamid), nitrozomočoviny, akými sú carmustin, lomustin, semustin, streptozocin,altretamintaxány, akými sú paclitaxel alebo taxoterantineoplastické antimetabolity antagonisty folátov, metotrexát inhíbítory syntézy

MPK / Značky

MPK: A61K 45/06, A61P 35/02, A61K 31/519, A61K 31/7068, A61K 31/704

Značky: leukémie, terapeutické, použitie, liečenie, nové

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/14-e11143-nove-terapeuticke-pouzitie-na-liecenie-leukemie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nové terapeutické použitie na liečenie leukémie</a>

Podobne patenty