Špeciálny lanový vozík s reverzným systémom bubna a spôsob ovládania bubna lanového vozíka

Číslo patentu: 288152

Dátum: 18.12.2013

Autori: Šmál Peter, Suchomel Jozef, Ilčík Štefan, Štollmann Vladimír

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Predmetom vynálezu je konštrukcia špeciálneho lanového vozíka s reverzným systémom bubna, spôsob ovládania hlavného chodu bubna, spôsob ovládania reverzného chodu bubna a spôsob práce špeciálneho lanového vozíka pri použití hlavného a reverzného chodu bubna počas rovnakého smeru rotácie obežného lana v obežnom lanovom systéme, pričom špeciálny lanový vozík s reverzným systémom pozostáva z dvoch plne funkčných rozpájateľných častí (7a, 7b) a každá časť (7a, 7b) špeciálneho lanového vozíka je vybavená reverzným chodom bubna (6) pre lano (5), pričom každá časť (7a, 7b) pozostáva zo skrine (20), v ktorej je na ložiskách (17) umiestnené rotačné zariadenie, ktoré pozostáva z pevne spojených častí na spoločnú rotáciu a pohybujúcich sa častí okolo jeho pevne spojených častí, ďalej je konštrukcia špeciálneho lanového vozíka vybavená brzdou (22, 23) na obežnom lane a brzdou na nosnom lane.

Text

Pozerať všetko

Predmetom vynálezu je konštrukcia špeciálneho lanového vozíka s reverzným systémom bubna, spôsob hlavného chodu bubna, spôsob reverzného chodu bubna a spôsob práce špeciálneho lanového vozíka pri použití hlavného a reverzného chodu bubna. Vynález má využitie prednostné pri špeciálnych zariadeniach s akumulátorom energie, ktoré sú označované názvom RELAZ. Vynález má ďalej široké využitie pri dlhotraťových lanových dráhach, lomených lanových dráhach a pri preprave nákladov v oblasti lesného hospodárstva, poľnohospodárstva, stavebníctva a lanovkovej dopravy vo všeobecnosti.Doteraz známe konštrukcie lanových vozíkov nie sú vybavené reverzným systémom, ktorý by zabezpečoval reverzný chod bubna bez toho, aby dochádzalo ku zmene smeru rotácie obežného lana v obežnom lanovom systéme. Doteraz známe konštrukcie lanových vozíkov neumožňujú efektívnu prácu viacerých vozíkov na jednom nosnom lane tak, že sú poháňané a ich ftmkcie zabezpečované jedným obemým lanom. Doteraz známe konštrukcie lanových vozíkov nie sú schopné pracovať v prekrytom čase tak, že V jednej časti vozíka je umožnené v prípade potreby ťažné lano aktívne vysúvať a v druhej časti vozíkaje umožnené v prípade potreby ťažné lano navíjať na tej istej dlhotraťovej dráhe počas rovnakého smeru rotácie obežného lana.V súčasnosti je známe riešenie podľa PP 37-2008 o názve Mechanické rekuperačné lanové zariadenie s prídavným deleným protizávažím a gravitačným lanovým vozíkom. Ide o mechanické rekuperačné lanové zariadenie s prídavným deleným protizávažím a gravitačným lanovým vozíkom, ktoré akumuluje gravitačnú potenciálnu energiu vozíka a nákladu do gravitačnej potenciálnej energie prídavného deleného protizávažia,ktoráje následne použitá na pohon lanového zariadenia.Toto známe konštrukčné riešenie vozíka obsiahnuté v tomto vynáleze, rovnako ako ostatné známe predchádzajúce štandardné riešenia vozíkov v oblasti lanových zariadení, neumožňujú použitie reverzného chodu bubna bez toho, aby dochádzalo ku zmene smeru rotácie obežného lana V obežnom lanovom systéme.Uvedené nedostatky doteraz známych štandardných konštrukčných riešení lanových vozíkov na vyťahovanie a príbližovanie nákladov v bežných a ťažko prístupných terénoch odstraňuje nová konštrukcia špeciálneho lanového vozíka s reverzným systémom.Podstatou novej konštrukcie špeciálneho lanového vozíka s reverzným systémom podľa vynálezu je to, že každá časť špeciálneho lanového vozíka na jednom spoločnom nosnom lane v prípade potreby umožňuje funkciu hlavného, neutrálneho a reverzného chodu bubna bez toho, aby bol zmenený smer rotácie obežného lana v obežnom lanovom systéme. Táto inovácia umožňuje efektívnu prácu viacerých častí špeciálneho lanového vozíka resp. viacerých vozíkov najednom nosnom lane v prekrytom čase. Zatiaľ čo vjednej časti špeciálneho lanového vozíka prebieha funkcia hlavného chodu bubna, teda napr. aktívneho vysúvania zdvíhacieho resp. ťažného lana, v druhej časti špeciálneho lanového vozíka je umožnené prostredníctvom reverzného chodu bubna napr. navíjanie zdvíhacieho resp. ťažného lana alebo vyťahovanie nákladu zboku pod nosné lano. Aktívne vysúvanie a aktívne navíjanie lana pri hlavnom a reverznom chode bubna závisí od smeru navinutia zdvíhacieho lana na bubne vo vozíku. Konštrukcia špeciálneho lanového vozíka s reverzným systémom má viacero variantov vyhotovenia.Špeciálny lanový vozík s reverzným systémom podľa vynálezu pozostáva z dvoch základných resp. viacerých samostatných častí podľa potreby. Každájedna časť špeciálneho lanového vozíka je samostatná, plne funkčná a pracovne nezávislá od druhej časti vozíka. Každá časť špeciálneho lanového vozíka s reverzným systémom pozostáva z rotačného zariadenia, ktoré je upevnené v ráme vozíka na ložiskách resp. iných klzných zariadeniach.Rotačné zariadenie hlavnej verzie špeciálneho lanového vozíka s reverzným systémom pozostáva z pevne spojených častí a pohybujúcej sa časti okolojeho pevne spojených častí. Pevne spojené časti rotačného zariadenia pozostávajú z rotačného hriadeľa, na ktorom je pevne upevnený bubon na zdvíhacie resp. ťažné lano,planétové koleso resp. vnútomá časť lanovnice a brzdový kotúč. Brzdový kotúč prechádza kotúčovou brzdou, ktorá je pevne spojená s rámom vozíka.Pohybujúca sa časť rotačného zariadenia V potrebnom smere okolo jeho pevne spojenej časti je tvorená vonkajšou obvodovou časťou lanovnice, rotačnými satelitnými a rotačným kotúčom. Rotačný kotúč je umiestnený na ložiskách a prechádza kotúčovou brzdou, ktoráje pevne spojená s rámom vozíka. Rotačný kotúč je ďalej prepojený s rotačnými satelitnými. Rotačné satelity sú umiestnené medzi planétovým kolesom resp. vnútomou časťou lanovnice a vonkajšou obvodovou časťou lanovnice. Vonkajšiu obvodovú časť lanovniceje možné v prípade potreby spojiť prostredníctvom spojky s brzdovým kotúčom. Na rotačnom hriadeli je ďalej umiestnená prostredníctvom ložísk voľná lanovnica. Voľná lanovnica môže byť upevnená aj variantným spôsobom tak, že ložiská sú upevnené na upínacom zariadeni. Upínacie zariadenie je pevne spojené s rámom vozíka. V tomto pripade je voľná lanovnica s vnútomým výrezom. Každá časť špeciálneho lanového vozíka s reverzným systémom je ďalej vybavená dvomi brzdami na obežnom lane, ktoré sú pevne spojené s rámom vozíka.Reverzný systém vo vozíku je zabezpečovaný novou konštrukciou rozpájateľnej lanovnice. Rozpájateľná lanovnica podľa vynálezu pozostáva z planétového kolesa resp. vnútomej časti lanovnice, rotačných satelitov, vonkajšej obvodovej časti lanovnice a rotačného kotúča. Rotačné satelity sú prepojené s rotačným kotúčom a sú umiestnené medzi planétovým kolesom resp. vnútomou obvodovou časťou lanovnice a vonkajšou obvodovou časťou lanovnice.Podstatou konštrukcie špeciálneho lanového vozíka s reverzným systémom podľa vynálezu je použitie hlavného a reverzného chodu. Hlavný a reverzný chod v špeciálnom lanovom vozíku umožňuje zmenu navíjania a odvíjania zdvíhacieho resp, ťažného lana podľa potreby počas jedného smeru rotácie obebiého lana v obežnom lanovom systéme. Špeciálny lanový vozík s reverzným systémom pohybujúci sa po jednom nosnom lane pozostáva z dvoch resp. viacerých častí. Jednotlivé časti špeciálneho lanového vozíka s reverzným systémom pracujú na jednom nosnom lane ako jeden vozík alebo každá časť samostatne nezávisle od ostatných časti, Zdrojom pohonu všetkých častí špeciálneho lanového vozíkaje jedno obežné lano. Napriek tomu,že zdrojom pohonu je len jedno obežné lano, tak každá časť špeciálneho lanového vozíka dokáže v prekrytom čase pracovať nezávisle od iných častí špeciálneho lanového vozíka, Reverzný systém umožňuje to, že ak sa vjednej časti špeciálneho lanového vozíka zdvíhacie resp. ťažné lano odvíja, tak súčasne v druhej časti vozíka je možné v prípade potreby zdvíhacie resp. ťažné lano navíj ať počas jedného smeru rotácie obežného lana a opačne.Hlavný chod bubna spočíva v tom, že sa odaretuje kotúčová brzda brzdového kotúča bubna, kotúčová brzda rotačného kotúča satelitov a zaaretuje sa spojka medzi kotúčovou brzdou a vonkajšou obvodovou časťou lanovnice resp. rozpájateľnou lanovnicou. Krútiaci moment z vonkajšej obvodovej časti lanovnice sa takto prenáša cez zaaretovanú spojku priamo na hriadeľ, na ktorom je bubon ťažného resp. zdvíhacieho lana. V tomto prípade všetky rotačné časti rotačného zariadenia rotujú jedným rovnakým smerom bez zmeny krútiaceho momentu.Reverzný chod bubna spočíva v tom, že sa odaretuje spojka medzi kotúčovou brzdou a vonkajšou obvodovou časťou lanovnice resp, rozpájateľnou lanovnicou a odaretuje sa kotúčová brzda brzdového kotúča bubna. Zaaretuje sa kotúčová brzda rotačného kotúča satelitov. Krútiaci moment z vonkajšej obvodovej časti lanovnice sa takto prenáša rotačnými satelitmi cez planétové koleso resp. vnútomú časť lanovnice na hriadeľ,na ktorom je bubon ťažného resp. zdvíhacieho lana. V tomto prípade vonkajšia obvodová časť lanovnice rotuje v smere chodu obežného lana. Rotačné satelity sú zaaretované prostredníctvom rotačného kotúča, ktorý je zaaretovaný kotúčovou brzdou. Rotačné satelity sa otáčajú len okolo vlastnej osi, čím menia smer otáčania planétového kolesa resp, vnútomej časti lanovnice. Bubon zdvíhacieho lana sa takto otáča opačným smerom ako vonkajšia obvodová časť lanovnice, čimje docielený reverzný chod bubna.Aktívne vysúvanie a navíjanie zdvíhacieho lana v špeciálnom lanovom vozíku závisí od smeru navinutia zdvíhacieho lana na bubne, Ďalej závisí od smeru vedenia obežného lana okolo vonkajšej obvodovej časti lanovnice ajeho smeru rotácie v obežnom lanovom systéme.Podľa vynálezu je možné aj variantné vyhotovenie konštrukcie špeciálneho lanového vozíka s reverzným systémom, ktorého konštrukcia je obdobná ako v predchádzajúcom prípade. Reverzný systém pri tomto variante je riešený cez kužeľové kolesá. Obdobne pri tomto variante každá časť špeciálneho lanového vozíka s reverzným systémom pozostáva z rotačného zariadenia, ktoré je upevnené v ráme vozíka na ložiskách. Rotačné zariadenie obdobne ako v predchádzajúcom prípade pozostáva z pevne spojených častí a pohybujúcej sa časti okolo jeho pevne spojených častí. Pevne spojené časti rotačného zariadenia pozostávajú z rotačného hriadeľa, na ktorom je pevne upevnený bubon pre ťažné resp. zdvíhacie lano, kužeľové planétovć koleso na bubne a brzdový kotúč. Brzdový kotúč prechádza kotúčovou brzdou, ktorá je pevne upevnená na ráme vozíka.Pohybujúca sa časť rotačného zariadenia v potrebnom smere okolo jeho pevne spojenej časti je tvorená prednostne lanovnicou, kužeľovým planétovým kolesom na lanovnici, kužeľovými satelitmi, ktoré sú umiestnené na rotačnom kotúči. Rotačný kotúč prechádza kotúčovou brzdou, ktorá je pevne spojená s rámom vozíka. Rotačný kotúč je ďalej prepoj ený s kužeľovými satelitmi.Kužeľové satelity sú umiestnené medzi kužeľovým planétovým kolesom lanovnice a kužeľovým planétovým kolesom bubna. Lanovnicu je možné v prípade potreby spojiť prostredníctvom spojky s brzdovým kotúčom, Na rotačnom hriadeli je ďalej umiestnená prostredníctvom ložísk voľná lanovnica. Voľná lanovnica môže byť upevnená aj variantným spôsobom, ktorý je už spomenutý v predchádzajúcom hlavnom variante. Každá časť špeciálneho lanového vozíka s reverzným systémom je ďalej vybavená dvomi brzdami na obežnom lane, ktoré sú pevne spojené s rámom vozíka.Reverzný systém v tomto variante vozíka pozostáva z lanovnice umiestnenej na ložiskách, kužeľového planétového kolesa na lanovnici, kužeľového planétového kolesa na bubne, kužeľových satelitov umiestnených rotačne na rotačnom kotúči. Kužeľové satelity sú umiestnené medzi kužeľovými planétovými kolesami. Hlavný chod bubna spočíva v tom, že sa odaretuje kotúčová brzda brzdového kotúča bubna, kotúčová brzda rotačného kotúča kužeľových satelitov a zaaretuje sa spojka medzi kotúčovou brzdou a lanovnicou. Krútiaci moment z lanovnice sa takto prenáša cez zaaretovanú spojku priamo na hriadeľ, na ktorom je bubon ťažného resp. zdvíhacieho lana. V tomto prípade všetky rotačná časti rotačného zariadenia rotujú jedným rovnakým smerom bez zmeny krútiaceho momentu.Reverzný chod bubna spočíva V tom, že sa odaretuje spojka medzi brzdovým kotúčom bubna a lanovnicou. Ďalej sa odaretuje kotúčová brzda brzdového kotúča bubna. Zaaretuje sa kotúčová brzda rotačného kotúča kužeľových satelitov. Krútiaci moment z lanovnice sa takto prenáša kužeľovými satelitmi z kužeľového planétového kolesa lanovnice na kužeľové planétové koleso bubna. V tomto prípade lanovnica rotuje v smere chodu obežného lana. Kužeľové satelity sú zaaretované prostredníctvom zaaretovaného rotačného kotúča kotúčovou brzdou a otáčajú sa len okolo vlastnej osi, čím menia smer otáčania kužeľového planétového kolesa bubna. Bubon zdvíhacieho lana sa takto otáča opačným smerom ako lanovnica, čím je docielený reverzný chod bubna.Podľa vynálezu je možné aj ďalšie variantné vyhotovenie špeciálneho lanového vozíka s reverzným systémom, ktorého konštrukcia je obdobná ako v predchádzajúcich prípadoch. Reverzný systém pri tomto variante je riešený cez valčekové kolesá. Obdobne pri tomto variante každá časť špeciálneho lanového vozíka s reverzným systémom pozostáva z rotačného zariadenia, ktoré je upevnené v ráme vozíka na ložiskách. Rotačné zariadenie obdobne ako v predchádzajúcom prípade pozostáva z pevne spojených častí a pohybujúcej sa časti okolo jeho pevne spojených častí. Pevne spojené časti rotačného zariadenia pozostávajú z rotačného hriadeľa, na ktorom je pevne upevnený bubon pre zdvíhacie resp. ťažné lano, planétové koleso a brzdový kotúč. Brzdový kotúč prechádza kotúčovou brzdou, ktoráje pevne spojená s rámom vozíka.Pohybujúca sa časť rotačného zariadenia v potrebnom smere okolo jeho pevne spojenej časti je tvorená lanovnicou, planétovým kolesom spojeným s lanovnicou, valčekovými satelitmi, ktoré sú umiestnené v klietke rotačného kotúča. Rotačný kotúč je spojený s klietkou rotačného kotúča a prechádza kotúčovou brzdou,ktorá je pevne spojená s rámom vozíka. Valčekové satelity spájajú planétové koleso spojené s lanovnicou a planétové koleso spojené s bubnom. Lanovnicu je možné v prípade potreby spojiť prostredníctvom spojky s brzdovým kotúčom. Variant špeciálneho lanového vozíka je vybavený voľnou lanovnicou, Voľná lanovnica rotuje na ložiskách, ktoré sú umiestnené na upínacom zariadení. Upínacie zariadenie je pevne spojené s rámom vozíka. Každá časť špeciálneho lanového vozíka s reverzným systémom je ďalej vybavená dvomi brzdarni na obežnom lane, ktoré sú pevne spojené s rámom vozíka.Reverzný systém v tomto variante vozíka pozostáva z lanovnice umiestnenej na íožiskách, ktorá je spojená s planétovým kolesom. Ďalej pozostáva z planétového kolesa spojeného s bubnom prostredníctvom rotačného hriadeľa a valčekových satelitov, ktoré sú klietkou spojené s rotačným kotúčom. Valčekové satelity spájajú planétové kolesá.Hlavný chod bubna spočíva V tom, že sa odaretuje kotúčová brzda brzdového kotúča bubna, kotúčová brzda rotačného kotúča valčekových satelitov a zaaretuje sa spojka medzi kotúčovou brzdou a lanovnicou,ktorá je spojená s planétovým kolesom lanovnice. Krútiaci moment z lanovnice sa takto prenáša cez zaaretovanú spojku priamo na hriadeľ, na ktorom je bubon ťamého resp. zdvíhacieho lana. V tomto prípade všetky rotačná časti rotačného zariadenia rotujú jedným rovnakým smerom.Reverzný chod bubna spočíva v tom, že sa odaretuje spojka medzi brzdovým kotúčom bubna a lanovnicou, Ďalej sa odaretuje kotúčová brzda brzdového kotúča bubna. Zaaretuje sa kotúčová brzda rotačného kotúča valčekových satelitov. Krútiaci moment z lanovnice sa takto prenáša valčekovými satelitmi z planétového kolesa spojeného s lanovnicou na planétové koleso spojené s bubnom. V tomto pripade lanovnica rotuje v smere chodu obežného lana. Valčekové satelity V klietke sú zaaretované prostredníctvom zaaretovaného rotačného kotúča kotúčovou brzdou a otáčajú sa len okolo vlastnej osi, čím menia smer otáčania planétového kolesa spojeného s bubnom. Bubon ťažného resp. zdvíhacieho lana sa takto otáča opačným smerom ako lanovnica, čím je docielený reverzný chod bubna.Spôsob hlavného chodu, spôsob reverzného chodu a spôsob práce špeciálneho lanového vozíka s reverzným systémom podľa vynálezu je uskutočnený tak, že na jednom nosnom lane sa zaaretujú časti špeciálneho lanového vozíka v potrebnej vzdialenosti od seba prostredníctvom brzdy na nosnom lane. V jednej časti špeciálneho lanového vozíka, kde je potrebná funkcia hlavného chodu, sa zaaretuje spojka medzi kotúčovou brzdou a lanovnicou, odaretuje kotúčová brzda brzdového kotúča a kotúčová brzda rotačného kotúča.V druhej časti špeciálneho lanového vozíka, kde je potrebné realizovať reverzný chod, zaaretuje sa kotúčová brzda rotačného kotúča a odaretuje sa kotúčová brzda brzdového kotúča. Ďalej sa odaretuje spojka medzi kotúčovou brzdou a lanovnicou, Hlavný chod bubnaje daný vtedy, ked bubon ťažného resp. zdvíhacieho lana sa otáča rovnakým smerom ako lanovnica, okolo ktorej je opásané obežné lano. Reverzný chod je daný tým, že keď bubon zdvíhacieho resp. ťažného lana rotuje opačným smerom, ako je smer rotácie lanovnice, 10okolo ktorej je opásané obežné lano. Lanovnica, ktorá je opásaná obežným lanom, je pri hlavnom a reverznom chode bubna poháňaná týmto obežným lanom. Lanovnica, okolo ktorej je opásané obežne lano, vždy rotuje rovnakým smerom, ako je smer rotácie obežného lana v obežnom lanovom systéme. Obežný lanový systém je vhodným spôsobom priebežne dopínaný na potrebné montážne napnutie. Tento spôsob práce umožňuje podľa potreby v prekrytom čase efektívne aktívne vysúvat lano z jednej časti vozíka a navíjať lano v druhej časti vozíka počas rovnakého smeru obežného lana v obežnom lanovom systéme. Spôsob je vhodný aj na realizáciu funkcie lanového vyťahovača. Takto môže efektívne pracovať viacero vozíkov podľa potreby na jednom nosnom lane. Aktívne vysúvanie a navíjanie zdvíhacieho resp. ťažnćho lana v špeciálnom lanovom vozíku závisí od smeru navinutia zdvíhacieho resp. ťažného lana na bubne vozíka a od smeru vedenia a opásania obežného lana okolo lanovnice a smeru jeho rotácie v obežnom lanovom systéme.Z uvedeného vyplýva, že špeciálny lanový vozík s reverzným systémom podľa vynálezu má široké uplatnenie. Uvedené príklady rôznych altematív konštrukcie špeciáhieho lanového vozíka s reverzným systémom ako aj možnosti jeho použitia neobmedzujú rozsah využitia predmetu vynálezu.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch je znázomená konštrukcia špeciálneho lanového vozíka s reverzným systémom bubna, variantné riešenia konštrukcie špeciálneho lanového vozíka s reverzným systémom bubna a spôsob použitia reverzného systému bubna podľa vynálezuobr. 1 - znázorňuje pohľad na konštrukciu špeciálneho lanového vozíka s reverzným systémom bubna, obr. 2 - znázorňuje hlavnú konštrukciu špeciálneho lanového vozíka s reverzným systémom bubna v jeho priečnom reze, obr. 3 - znázorňuje pohľad z prednej strany na konštrukciu rozpájateľnej lanovnice pri hlavnom konštrukčnom prevedení špeciálneho lanového vozíka s reverzným systémom bubna, obr. 4 - znázorňuje pohľad priečneho rezu zboku na konštrukciu rozpájateľnej lanovnice pri hlavnom konštrukčnom prevedení špeciálneho lanového vozíka s reverzným systémom bubna, obr. 5 - znázorňuje pohľad z prednej strany na variantnú konštrukciu rozpájateľnej lanovnice pri hlavnom konštrukčnom prevedení špeciálneho lanového vozíka s reverzným systémom bubna, obr. 6 - znázorňuje pohľad v reze na hlavnú konštrukciu špeciálneho lanového vozíka s reverzným systémom bubna, pri ktorej sú zaaretované časti počas realizácie hlavného chodu bubna, obr. 7 - znázorňuje pohľad v reze na hlavnú konštrukciu špeciálneho lanového vozíka s reverzným systémom bubna, pri ktorom sú zaaretované časti počas realizácie reverzného chodu bubna, obr. 8 - znázorňuje pohľad v reze na variantnú konštrukciu špeciálneho lanového vozíka s reverzným systémom bubna, pri ktorej je reverzný systém riešený prostredníctvom kužeľových kolies, obr. 9 - znázorňuje pohľad v reze na variantnú konštrukciu špeciálneho lanového vozíka s reverzným systémom bubna, pri ktorej sú maretované časti počas realizácie hlavného chodu bubna, obr. l 0 - mázorňuje pohľad V reze na variantnú konštrukciu špeciálneho lanovćho vozíka s reverzným systémom bubna, pri ktorom sú zaaretované časti počas realizácie reverzného chodu bubna, obr. ll - znázorňuje pohľad v reze na ďalšiu variantnú konštrukciu špeciálneho lanového vozíka s reverzným systémom bubna, pri ktorej je revermý systém riešený prostredníctvom valčekových kolies, obr. 12 - znázorňuje pohľad v reze na ďalšiu variantnú konštrukciu špeciálneho lanového vozíka s reverzným systémom bubna, pri ktorej sú zaaretované časti počas realizácie hlavného chodu bubna, obr. 13 - znázorňuje pohľad v reze na ďalšiu variantnú konštrukciu špeciálneho lanového vozíka s reverzným systémom bubna, pri ktorom sú zaaretované časti počas realizácie reverzného chodu bubna, obr. 14 - mázorňuje spôsob práce v prekrytom čase, pri ktorom má jedna časť špeciálneho lanovćho vozíka hlavný chod bubna a druhá časť špeciálneho lanového vozíka reverzný chod bubna.Na obr. l je znázomený pohľad na konštrukciu špeciálneho lanového vozíka s reverzným systémom bubna, ktorá pozostáva z dvoch samostatných a plne funkčných častí ZŠ, 1 h. Špeciálny lanový vozík s reverzným systémom bubna podľa vynálezu pozostáva ďalej z behúňovej časti, ktorá je vybavená brzdou äł, g, na nosnom lane, rámom vozíka, rotačným zariadením, brzdou 2 QD, Q QĚ na obežnom lane, kotúčovou brzdou Q § 12, 35, g., spojkou gł, 2, reverzným systémom, ktorý je súčasťou rotačného zariadenia a skupinou kladiek.Na obr. 2 je znázomená hlavná konštrukcia špeciálneho lanového vozíka s reverzným systémom bubna v jeho priečnom reze, ktorá umožňuje prednostne zmenu hlavného chodu bubna a reverzného chodu bubna,čím reguluje aktívne vysúvanie a navíjanie zdvíhacieho resp. ťažnćho lana vo vozíku podľa potreby počas

MPK / Značky

MPK: B66D 1/02, B66C 21/02, B61B 7/02

Značky: vozíka, spôsob, lanový, reverzným, systémom, ovládania, špeciálny, bubna, lanového, vozík

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/14-288152-specialny-lanovy-vozik-s-reverznym-systemom-bubna-a-sposob-ovladania-bubna-lanoveho-vozika.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Špeciálny lanový vozík s reverzným systémom bubna a spôsob ovládania bubna lanového vozíka</a>

Podobne patenty