Farmaceutický prostriedok a použitie tohto prostriedku na prípravu liečiva

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Farmaceutický prostriedok obsahujúci farmaceuticky prijateľnú nosičovú látku a farmaceuticky účinné množstvo heparinoidnej zlúčeniny alebo nízkomolekulárneho heparínu a antagonistickej zlúčeniny pôsobiacej proti zrážaniu doštičiek. Tento prostriedok je vhodný na ošetrovanie alebo prevenciu trombogénnych stavov spojených s trombózou v súvislosti s ischemickou poruchou. Do rozsahu vynálezu tiež patrí použitie tohto farmaceutického prostriedku na prípravu liečiva na liečenie alebo prevenciu fyziologického stavu súvisiaceho s ischemickou poruchou spojenou s trombózou.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka farmaceutického prostriedku obsahujúceho zlúčeninu majúcu anti-Xa účinnosť,ktorou je heparinoidná zlúčenina alebo nízkomolekulámy heparín, a zlúčeninu pôsobiacu proti zrážaniu doštičiek, ktorý má neočakávanú účinnosť pri liečení a prevencii fyziologickćho stavu pacienta s ischemickou poruchou súvisiacou s trombózou. Vynález sa tiež týka použitia tohto prostriedku na liečenie alebo prevenciu fyziologického stavu súvisiaceho s ischemickou poruchou spojenou s trombózou.Z doterajšieho stavu techniky je známe, že antagonisty receptora doštičkového fibrinogénu sú účinné činidlá na inhibíciu vytvárania trombu závislého od doštičiek V modeloch koronámej trombózy pri zvieratách. Podobné výsledky z klinických štúdií ukázali, že antagonisty receptora doštičkového fibrinogénu znižujú dopad hlavných ischemických príhod pri ich podávaní vysoko ohrozeným pacientom prekonávajúcim perkutánnu transluminálnu koronámu angioplastiku. Ale terapeutický rozsah je pre túto triedu zlúčenín veľmi úzky, čiastočne preto, že vysoký stupeň inhibície zrážania doštičiek ex vivo požadovaný na antitrombotickú účinnost je často spojený s výrazným predĺžením času lqvácania matrice, čo je znak komplikácií nežiaduceho krvácania.Heparíny s nízkou molekulovou hmotnosťou (low molecular weight heparins LMWH) a heparinoidné zlúčeniny (HC) boli účinne používané v posledných niekoľkých rokoch na prevenciu a liečenie trombózy žil a súvisiaceho tromboembolizmu. Tieto látky, LMWH a HC teda postupne prenikali do liečebných programov pri indikáciách arteriálnej trombózy. Predbežné výsledky favorizujúce používanie LMWH a HC oproti nefrakcionovanému heparínu pri arteriálnych trombotických indíkáciách sú podporované niekoľkými farmakodynamickými, farmakokinetickými a mechanickými rozdielrni medzi týmito dvomi skupinami zlúčenín. Napriklad spoľahlivú a bezpečnú antikoaguláciu možno dosiahnut s látkami LMWH a HC subkutánnym dávkovaním bez monitorovania. V porovnaní s heparínom majú látky LMWH a HC vyššiu biologickú dostupnosť, pomeme dlhý polčas životnosti a zdá sa,že majú bezpečnejší profil. Navyše sú látky LMWH odolnejšie ako heparín proti neutralizácii doštičkovým faktorom 4, ktorý je uvoľňovaný z aktivovaných doštičiek, pravdepodobne V mieste arteriálnej trombózy.Hemostáza, biochémia koagulácie krvi, je extréirme zložitý jav, pri ktorom normálna plná krv a telesné tkanivo spontánne zastavia krvácanie z poškodených ciev. Účimiá hemostáza vyžaduje kombinovanú činnosť cievnych, doštičkových a plazmových faktorov a rovnako tak kontrolného mechanizmu zabraňujúceho nadmemému zrážaniu. Porucha, nedostatočnost alebo nadbytok ktorejkoľvek z týchto zložiek môže viest k hemoragickým alebo trombotickým následkom.Adhézia doštičiek, rozprestretie a zrážanie na extrabunkových matriciach sú hlavne javy pri vytváraní trombu. Tieto javy sú sprostredkovávané skupinou adhezívnych glykoproteínov, teda ñbrinogénom, fibronektínom a von Willebrandovým faktorom. F ibrinogén je spolupôsobiaci faktor pri zrážaní doštičiek, zatiaľ čo fibronektín podporuje reakcie na zachytenie a rozprestretie a Willebrandov faktor je významný na zachytenie a rozprestretie na subendoteliálnych matriciach. Väzbové miesta pre fibrinogén, fibronektín a von Willebrandov faktor boli lokalizované na proteínovom komplexe membrán doštičiek známom pod označením glykoproteín Ilb/IIIa.Adhezívne glykoproteíny, podobne ako ñbrinogén, sa neviažu na normálne pokojové doštičky. Ak je však doštička aktivovaná agonistom, ako je trombín alebo adenozíndífosfát, zmeni doštička svoj tvar a pravdepodobne vytvorí väzbové miesto GPlIb/IIIa prístupne ñbrinogénu. Blokovanie receptora fibrinogénu teda zabraňuje zrážaniu doštičiek a následnému vytváraniu trombu a je užitočné pri prevencii a liečení patologických trombogénnych stavov, ako sú mŕtvica, periférna arteriálna okluzívna porucha, roztrúsená intravaskuláma koagulácia a akútne koronáme syndrómy, ako je nestabilná angí na a infarkt myokardu.Vynález sa týka farmaceutického prostriedku, ktorého podstata spočíva v tom, že obsahuje farmaceutický prijateľnú nosičovú látku a farmaceutický účinne množstvo heparinoidnej zlúčeniny alebo nízkomolekulámeho heparinu a antagonistové zlúčeniny pôsobiace proti zrážaniu doštičiek.Vo výhodnom uskutočnení tohto farmaceutického prostriedku podľa vynálezu je nízkomolekulárny heparín zvolený zo skupiny zahŕňajúcej enoxaparín, nardroparín, dalteparín, cenroparín, pamapa 10rin, reviparin, ardeparín/RD heparin/RDH alebo tinzaparin. A najvýhodnejšie je týmto nízkomolekulárnym heparínom enoxaparín.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia tohto farmaceutického prostriedku podľa vynálezu je heparinoidnou zlúčeninou danaparoid.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia tohto farmaceutického prostriedku podľa vynálezu je antagonistom zrážania doštičiek abciximab, N-N-N-(4-(piperidín-4-yl)butanoyl)-N-etylglycylaspartyl-L-B-cyklohexylalanín, N-N-N-4-(piperidírr-4-yl)butanoyl)-N-etylglycyljaspartyl-L-B-cyklohexylalanínarnid alebo N-(n-butylsulfonyl)-4-(piperidin-4-ylbutyloxy)-L-fenylalanin.Do rozsahu predmetného vynálezu tiež patrí použitie farrnaceuticky účinného množstva definovaného farmaceutického prostriedku podľa vynálezu na prípravu liečiva na liečenie alebo prevenciu fyziologického stavu súvisíaceho s ischemickou poruchou spojenou s trombózou.Týmto fyziologickým stavom je výhodne akútny koronámy syndróm, napríklad nestabilná angína alebo infarkt myokardu.Výhodné je podľa vynálezu definované použitie, pri ktorom liečenie alebo prevencia prebieha pri chirurgickom zákroku koronámeho arteriálneho bypasu alebo pri transluminálnej koronámej angioplastike, najlepšie pri perkutánnej transluminálnej angioplastike.Farmaceutický prostriedok podľa predmetného vynálezu teda obvykle obsahuje farmaceutický vhodnú nosičovú látku, farrnaceuticky účinné množstvo zlúčeniny majúcej anti-Xa účinok, ktorou je heparinoidná zlúčenina alebo nízkomolekulámy heparín, a antagonistovú zlúčeninu proti zrážaniu doštičiek.Deflnovaný farmaceutický prostriedok a použitie je možné uplatniť pri liečení a prevencii trombogénneho stavu spojeného s ischemickou poruchou, vyvolanou trombózou u pacienta, pričom sa pri tomto liečení alebo prevencii pacientovi podáva farmaceutický účinné množstvo zlúčeniny uvedeného farmaceutického prostriedku.Vynález obj asňuje, nijako však neobmedzuje, nasledujúci podrobný opis s pripojenýrni obrázkami.V opise predmetného vynálezu majú použité pojmy nasledujúci významVýrazom pacient sa myslí človek alebo iný cicavec.Výrazom účinné množstvo sa myslí množstvo zlúčeniny podľa vynálezu, Spôsobilé vyvolať žiaduci terapeutický účinok.Výrazom zlúčenina pôsobiaca proti zrážaniu doštičiek (PAAC) sa myslí zlúčenina, ktorá sa viaže na receptor GPlľb/IIIa doštičiek (antagonista receptora GPI 1 b 1 HIa) a konkurenčne bráni viazaniu fibrinogénu, ñbronektínu a von Willenbranovmu faktom, pričom tiež inhibuje zrážanie aktivovaných doštičiek.Výrazom zlúčenina s anti-Xa účinkom sa myslí heparinoidná zlúčenina alebo heparín s nízkou molekulovou hmotnosťou (LMWH) alebo jej syntetický derivát.Vo výhodnom uskutočnení podľa predmetného vynálezu opisujú ďalej uvedené publikácie vhodné PAAC Lynch a kol., J. Pharm. Expt. Them 272 (1)20, (1995) Kereiakes a kol. JACC 27(3) str. 536,1996 Peerlínkc a kol., Circulation 88(4) str. 1512, 1993 Barrett a kol., Clin. Pharmacol. Ther. 56(4), str. 377, 1994 Cook a kol., Thromb. Haemostas. 70(5), str. 838, 1993 Plow a kol., Proc. Natl. Acad. Scí. USA 82, str. 805 7 až 8061 N 985) Ruggerí a kol., Proc. Natl. Acad. Sci. USA str. 5 7085712 N 986) Ginsberg a kol., J. Bíol. Chem. 260, str. 3931 až 3936 0985) a Gartner a kol. J. Biol. Chem. 260, 11 str. 891 až 894 11987) Plow E. F. a kol. Proc Natl. Acad. Sci. USA 79, str. 3711 až 3715 (1982) Tjoeng a kol., patenty Spojených štátov amerických č. 5 037 808 4 897 313 a 4 992 463 Adams a kol., patent Spojených štátov amerických č. 4 857 508 Haverstick, D. M. a kol., Blood 66(4), str. 946-952 (1985) Topol a kol., The Lancet 343, str. 881 (1994) francúzska prihláška vynálezu číslo 86117507 Zimmerman a kol., patent Spojených štátov amerických č. 4 683 291 európska zverejnená prihláška vynálezu číslo O 319 506 patenty Spojených štátov amerických č. 5 023 233 a 4 952 562 medzinárodná zverejnená prihláška vynálezu číslo W 0 91104746 patent Spojených štátov amerických č. 5 086 069 medzinárodná zverejnená prihláška vynálezu číslo WO 92113117 patenty Spojených štátov amerických č. 5 053 392 5 064 814 5 051 405 európska zverejnená prihláška vynálezu číslo O 479 481 a číslo O 478 362 patent Spojených štátov amerických č. 5,292,756 medzinárodná zverejnená prihláška vynálezu číslo W 0 95110295 a W 0 89111538. Výhodnejšie PAAC sú opísané v medzinárodných zverejnených prihláškach vynálezu číslo W 0 89/11538 WO 95110295 alebo v patente Spojených štátov amerických č. 5 292 756 pričom ako konkrétne výhodné zlúčeniny sú, tak ako už bolo uvedené, Reopro® (abciximab), N-N-N-(4-piperidín-4-yl)butanoyl-N-etylglycyljasparagyl-L-B-cyklohexylalanin, N-N-N-(4-(piperidín-4-yl)butanoyl)-N-etylglycylasparagylL-B-cyklohexylalanínarnid (PBGACA) alebo N-(n-butylsulfonyl)-4-(piperidín-4-ylbutyloxy)-L-fenylalanín (BSPBPA).Vo výhodnom uskutočnení podľa predmetného vynálezu sú v nasledujúcich publikáciách uvedené vhodné LMWH na účely predmetného vynálezu a spôsoby prípravy LMWH európsky patent č.0014184 Medical Research Reviews 12(4), str. 373 (1992), Drugs of the Future 12 (1), str. 45(1987) medzinárodná zverejnená prihláška vynálezu číslo W 0 92/19249 patent Spojených štátov amerických č. 4 692 435, Barrowcliffe, Thramb. Res. 12, str. 27 až 36 (1977), európska zverejnená prihláška vynálezu číslo 37319 a 76279 patent Spojených štátov amerických č. 4,804,652 medzinárodná zverejnená prihláška vynálezu číslo W 0 81/3276 európska zverejnená prihláška vynálezu číslo 244235 a 244236 patenty Spojených štátov amerických č. 4 486 420 4 692 435 4 826 827 3 766 167 európska zverejnená prihláška vynálezu číslo 40144 347588 a 380943, patenty Spojených štátov amerických č. 4 533 549 4 629 699 a európska zverejnená prihláška vynálezu číslo 269981. Napríklad sa môže zlúčenina s anti-Xa účinkom vyrobiť nasledujúcim spôsobom obohatením frakcionáciou s použitím etanolu a/alebo molekulového sita, napriklad gélovou ñltráciou alebo membránovou Íiltráciou LMWH obsiahnutým v štandardnom heparíne a kontrolovanou chemickou (pomocou kyseliny dusitej, B-elimináciou alebo oxidáciou jodistanom) alebo enzymatickou (heparinázami) depolymerizáciou. Podmienky depolymerizácie sa starostlivo kontrolujú za získania produktu s požadovanou molekulovou hmotnosťou. Všeobecne sa používa depolymerizácia s použitím kyseliny dusitej. Rovnako sa používa depolyrnerízácia benzylesteru heparínu B-elimináciou, ktorá poskytuje ten istý typ fragmentov ako enzymatická depolymerizácia pomocou heparináz. LMWH s nízkou protizrážacou aktivitou a zachovávajúci si základnú chemickú štruktúru sa pripraví depolymerizáciou s použitím oxidácie jodistanom alebo odstraňovaním frakcie LMWH víažucej antitrombín, alebo sa pripraví inými spôsobmi, použitím imobilizovaného antítrombínu na absorpciu.Ďalej je potrebné uviesť, že je výhodný LMWH má priemernú molekulovou hmotnosť približne 3 000 až približne 6 500. Obchodne dostupne LMWH, vhodné na použitie podľa predmetného vynálezu, zahrnujú nasledujúce produkty Clexane®/Klexane®/L 0 ven 0 x® (Enoxaparín (ENOX s priemernou molekulovou hmotnosťou 4 500 i 1 000 a s rozdelením molekulovej hmotnosti zložky 2 000(16,0 z 4,0 ) a 2 000 až 8 000 (78,0 i 10,0 ), anti-Xa účinok (IU/mg vztiahnuté na sušinu) 90 až 125 a pomer anti-Xa/anti-Ila 3,3 až 5,3 Fraxíparin® (Nardroparín) majúci priemernú molekulovú hmotnost 4 300 i 700, a s rozdelením molekulovej hmotnosti zložky 2 000 (l 5 ), 2 000 až 4 000(45 i 10 ) a 2 000 až 8 000 (85 10 ), anti-Xa účinok (IU/mg vztiahnuté na sušinu) 95 až 130 a pomer anti-Xa/anti-Ila 2,5 až 4,0 Fragmin® (Dalteparín) majúci priememú molekulovú hmotnosť 6 000 400, s rozdelením molekulovej hmotnosti zložky 3 000 (5,0 až 13,0 ) a 8 000 (15,0 až 25,0 ), anti-Xa účinok (IU/mg vztiahnuté na sušinu) 110 až 210 a pomer anti-Xa/anti-Ila 1,9 až 3,2 Embolex®/Monoempolex® (Certroparín) majúci priemernú molekulovú hmotnosť 5 200 i l 000, s rozdelením molekulovej hmotnosti zložky 2 000 (10 až 25 ) a 8 000 (75 až 90 ), anti-Xa účinok (lU/mg vztiahnuté na sušinu) 80 až 120 a pomer anti-Xa/anti-Ila 1,5 až 2,5 Fluxum®/lV 1 inidalton®/Lowhepa® (Pamaparín) majúci priemernú molekulovú hmotnosť 5 000 i 1 000,rozdelenie molekulovej hmotnosti zložky 3 000 (20 až 30 ) a 3 000 až 8 000 (50 až 60 ), anti-Xa účinok (IU/mg vztiahnuté na sušinu) 75 až 110 a pomer anti-Xa/anti-IIa 2,0 až 3,0 Logiparin® (Tinzaparín) majúci priememú molekulovú hmotnosť 3 400 až 5 600, rozdelenie molekulovej hmotnosti zložky 2 000 (2,0 až 16 ) a 2 000 až 4 000 (66 t 6,0 ) a 8 000 (12,0 až 38,0 ), anti-Xa účinok(IU/mg vztiahnuté na sušinu) 70 a pomer anti-Xa/anti-Ila 1,5 až 2,5 Clivarin® (Reviparín) a Normiflo® (ardeparín/RD heparín/RDH). Výhodný LMWH podľa vynálezu sa pripraví spôsobom podľa patentov Spojených štátov amerických č. 4 486 420 a 4 692 435, výhodnejší je však enoxaparín.Podľa iného výhodného uskutočnenia vynálezu je zlúčeninou s antí-Xa účinnosťou heparinoidná zlúčenina. V ďalej uvedených publikáciách sú uvedene výhodné heparinoidné zlúčeniny vhodné na účely predmetného vynálezu a spôsoby výroby tejto vhodnej heparinoidnej zlúčeniny patent Spojených štátov amerických č. 4 438 108 európsky patentový spis číslo EP 66908 Zammtt a kol.,Thromb. Haemostas. 71 (6) 759 (1 994) a Gent. A kol., Círculation 93, str. 80 (1996). Výhodnou obchodne dostupnou heparinoidnou zlúčeninou podľa vynálezu je Orgaran® (Danaparoid) majúci priemernú molekulovú hmotnosť približne 6 500, anti-Xa účinok (IU/mg vztiahnuté na sušinu) približne 10 a pomer antí-Xa/anti-Ila približne 28.Výhodnými trombogénnymi stavmi na liečenie a prevenciu podľa vymálezu sú mŕtvica, ateroskleróza, angiogenéza, trombóza, tromboembolické stavy, ako je trombóza hlbokých žíl, pľúcna embólia alebo tromboílebitída, roztrúsená intravaskulárna koagulácia alebo tromboembolické príznaky spojené s rakovinou, sepsou alebo s pôrodnýrni komplikáciami, okluzívne ochorenia periférnych artérií a akútne koronáme príznaky, ako je nestabilná angína a infarkt myokardu, hemodialýza alebo potreby mimotelového obehu pri chirurgickom zákroku alebo pri poškodení tkaniva fosfolipázou A 2 (PLAŽ),najvýhodnejšírni stavmi na liečenie sú nestabilná angina a infarkt myokardu.Vynález sa výhodne používa pri liečení, keď je potenciálna možnost výskytu patologickćho trombogénneho stavu, ako sú prípady, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu chirurgie bypasu koronámej artěrie alebo pri perkutánnej transluminálnej koronárnej angioplastike s prípadným umiestnením intrakoronámeho stentu výhodnejšou aplikáciou vynálezu je použitie pri perkutánnej transluminálnej an 10gioplastike s prípadným umiestnením intrakoronámeho stentu.Iným výhodným využitím vynálezu je použitie farmaceutický účinného rrmožstva zlúčeniny s anti-Xa účinnosťou a zlúčeniny pôsobiacej proti zrážaniu doštičiek pri príprave liečiv na ošetrovanie a na prevenciu fyziologických stavov spojených s ischernickou chorobou súvisiacou s trombózou.Pri liečení a prevencii sa môžu zlúčeniny s anti-Xa aktivitou a zlúčeniny pôsobiace proti zrážaniu doštičiek podávať rôznym spôsobom, ako je napriklad kombinovaná terapia s prípadnými liečebnými postupmi. Napríklad zlúčeniny s anti-Xa účinkom a zlúčeniny pôsobiace proti zrážaniu doštičiek sa môžu podávať pacientovi súčasne alebo v rôznych časoch s tou podmienkou, že sa podávajú tak, aby V určenom časovom intervale boli v tele pacienta prítomné farmaceutický účinné množstvá oboch zlúčenín a aby výsledkom bol terapeutický účinok podľa vynálezu.Pri uskutočňovaní uvedeného postupu liečenia alebo prevencie je možné použiť kit na liečenie a na prevenciu fyziologických stavov spojených s ischemickou chorobou súvisiacou s trombózou, pričom tento kit (súprava) obsahuje jednotlivé jednotky, z ktorých aspoň jedna obsahuje zlúčeninu s antiXa účinkom a aspoň jedna iná obsahuje zlúčeninu pôsobiacu proti zrážaniu doštičiek a uvedené jednotky obsahujú farmaceutický nosič, pričom je tento kit možno využiť na účinné uskutočňovanie kombinovaných terapií podľa vynálezu. Tento kit môže ďalej obsahovať aspoň jednu jednotku so zlúčeninou s anti-Xa účinkom bez zlúčeniny pôsobiacej proti zrážaniu doštičiek a aspoň jednu jednotku so zlúčeninou pôsobiacou proti zrážaniu doštičiek bez prítomnosti zlúčeniny s anti-Xa účinkom.V praxi môžu byť zlúčenina s anti-Xa účinkom a zlúčenina pôsobiaca proti zrážaniu doštičiek podávané parenterálne, topicky, rektálne, transdermálne, intrapulmonálne alebo perorálne, výhodne sa však podávajú parenterálne a/alebo orálne.Vhodné prostriedky obsahujúce zlúčeniny podľa vynálezu sa môžu pripravovať obvyklými spôsobmi. Napríklad zlúčeniny použité podľa vynálezu môžu byť suspendované alebo rozpustené vo vhodnom nosičovom materiáli.Prostriedky podľa vynálezu majú formu umožňujúcu najvhodnejšie podávanie a vynález sa preto týka farmaceutického prostriedku obsahujúceho zlúčeniny podľa vynálezu, ktorý je vhodný na použitie v humánnej a vo veterinárnej medicíne. Tieto prostriedky sa môžu pripravovať obvyklými spôsobmi s použitím jedného alebo niekoľkých vhodných nosičov, pomocných čínidiel alebo excípientov. Ako príklady pomocných čínidiel je možné uviesť riedidlá, sterilné vodné prostriedky a rôzne netoxické organické rozpúšťadlá. Farmaceutické prostriedky môžu byť vo forme tabliet, píluliek, kapsúl,pastiliek, tabletiek, tvrdých bonbónov, granúl, práškov, vodných roztokov alebo suspenzií, roztokov pre injekcie, elixírov alebo sirupov, roztokov alebo suspenzií na intrapulmonálne podávanie, pričom môžu obsahovať jedno alebo niekoľko čínidiel zo súboru zahŕňajúceho sladidlá, ochucovadlá, farbivá alebo stabilizátory, tak aby bol získaný farmaceutický prijateľný prípravok.Voľba vehikula a obsahu zlúčenín použitých podľa vynálezu sa riadi rozpustnosťou a chemickýrni vlastnosťami zlúčenín, obzvlášť spôsobom podávania a famiaceutickou praxou. Napríklad je možné na výrobu tabliet použiť excipienty, ako sú sterilná voda, Ringerov roztok, laktóza, citrát sodný, izotonické soľné roztoky (fosforečnan monosodný alebo disodný, chlorid sodný, draselný, vápenatý alebo horečnatý, alebo zmesi takýchto solí), uhličitan sodný a dezintegračne činidlá, ako je škrob, kyselina algínová a niektoré komplexné silikáty v kombinácii s mazivarni, ako je stearát horečnatý, lauiylsulfát sodný a mastenec. Na prípravu kapsúl je výhodné použiť laktózu a polyetylénglykoly s vysokou molekulovou hmotnosťou. Vodné suspenzie môžu obsahovať emulgátory alebo činidlá uľahčujúce suspendovanie. Použiť možno tiež riedidlá, ako je sacharóza, etanol, polyetylénglykol, propylénglykol, glycerol a chloroforrn alebo ich zmesi.Na parenterálne podávanie sú vhodné emulzie, suspenzie alebo roztoky zlúčenín podľa vymálezu v rastlinnom oleji, napríklad v sezamovorn, podzemnicovom alebo olivovom oleji, alebo vo vodno-organických roztokoch, ako je voda a propylénglykol, injektovateľne organické estery, ako je etyloleát i sterilné vodné roztoky farmaceutický vhodných solí. Roztoky solí zlúčenín použitých podľa vynálezu sú obzvlášť vhodné na podávanie intramuskulámymi, intravenóznymi, intraarteriálnymi alebo subkutánnymi injekcíami alebo irifúziami. Vodné roztoky, zahrnujúce tiež roztoky solí v čistej destilovanej vode, sa môžu používať na intravenózne podávanie za predpokladu, že je ich hodnota pH vhodne nastavená a sú vyvážene pufrované alebo izotonizované vhodným množstvom glukózy alebo chloridu sodného a sú Sterilizovaná teplom, ožiarením alebo mikrofiltráciou.Zlúčeniny s anti-Xa účinnosťou a zlúčeniny pôsobiace proti zrážaniu doštičiek podľa vynálezu môžu byť formulované spôsobom, ktorý zabraňuje rýchlemu uvoľňovaniu z vaskulámej (tepnovej alebo žilovej) steny konvexiou a/alebo difúziou, čím sa predlži čas zotryania prostriedku v mieste žiadaného účinku. Uloženie je možné uskutočniť do kopolymémej matrice, ako je etylénvinylacetát alebo polyvinylalkoholový gél obalený povlakom Silasticu. Altematívne môžu byt zlúčenina s anti-Xa účinkom a zlúčenina pôsobiaca proti zrážaniu doštičiek uvoľňované lokálne z implantovaného silikónového polyméru.

MPK / Značky

MPK: A61K 39/42, A61K 39/395, A61K 31/715, A61K 38/00, A61K 39/40, A61K 31/445

Značky: farmaceutický, prostriedku, použitie, přípravu, tohto, prostriedok, liečivá

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/14-286024-farmaceuticky-prostriedok-a-pouzitie-tohto-prostriedku-na-pripravu-lieciva.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Farmaceutický prostriedok a použitie tohto prostriedku na prípravu liečiva</a>

Podobne patenty