Priehradový modulový lešenársky systém

Číslo patentu: 284869

Dátum: 27.12.2005

Autor: Merkel Gerald

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Riešenie sa týka priehradového modulového lešenárskeho systému so stojinami (3), vodorovnými nosníkmi (1), uhlopriečnymi vzperami (2) a príslušnými systémovými doplnkami, pričom na každej stojine (3) je umiestnený jeden alebo viac so vzájomnými odstupmi nad sebou umiestnených uzlov (4) lešení, ktoré v základnom uskutočnení pozostávajú vždy zo štyroch klinových zástrčných vreciek (6), do ktorých prostredníctvom klinových zástrčných prvkov (5, 15) zasahujú pripojovacie prvky vodorovných nosníkov (1) a uhlopriečnych vzpier (2). Klinové zástrčné prvky (5) na montáž vodorovných nosníkov (1) zasahujú do s odlišnou geometriou realizovaných klinových zástrčných vreciek (6) uzla (4) lešení, ktorých úložné otvory (6.1) vymedzené navzájom rovnobežnými bočnými stenami (6.2) majú šírku s vôľou približne 2 x 1 mm väčšou, než je hrúbka klinových zástrčných prvkov (5), alebo bočné steny (6.2) klinových zástrčných vreciek (6) sa klinovite zbiehajú. Na montáž uhlopriečnych vzpier (2) sú na oboch koncoch rúrky (2.1) uhlopriečne vzpery (2) usporiadané a vytvorené úložné hlavy (7) na klin (15) tak, že tieto úložné hlavy (7), nasadené na klinové zástrčné vrecká (6) priliehajú na stojinu (3) a sú fixované klinom (15), ktorý prechádza úložnou hlavou (7) a klinovým zástrčným vreckom (6). Klinové zástrčné prvky (5) sú na svojich predných a zadných klinových hranách (5.3) vyklenuté konkávne smerom dovnútra.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka priehradového modulového lešenárskeho systému so stojinami, vodorovnými nosníkmi, uhlopriečnymi vzperami a príslušnými systémovými doplnkami, pričom na každej stojine je umiestnený jeden alebo viac so vzájomnými odstupmi nad sebou umiestnených uzlov lešeni, ktoré v základnom uskutočnení pozostávajú vždy zo štyroch klinových zástrčných vreciek, do ktorých prostredníctvom klinových zástrčných prvkov zasahujú pripojovacie prvky vodorovných nosníkov a uhlopriečnych vzpier,pričom klinové zástrčné prvky na montáž vodorovných nosníkov zasahujú do s odlišnou geometriou realizovaných klinových zástrčných vreciek uzla lešenia, ktorých úložné otvory, vymedzené navzájom rovnobežnými bočnýrni stenami, majú šírku s vôľou približne 2 x 1 mm väčšou než je hrúbka klinových zástrčných prvkov, alebo bočné steny klínových zástrčných vreciek sa klinovito zbiehajú, a na montáž uhlopriečnych vzpier sú na oboch koncoch rúrky uhlopriečne vzpery umiestnené a vytvorené úložné hlavy pre klin tak, že tieto úložné hlavy, nasadené na klinové zástrčné vrecká, priliehajú na stojinu a sú fixované klinom,ktorý prechádza úložnou hlavou a klinovým zástrčným vreckom.Lešenia tohto druhu sú už dlhé roky súčasťou známeho stavu techniky.Z dokumentu US-A-3 420 557 je známe stavebné lešenie, ktoré je vo svojich uzloch vybavené štyrmi klinovými vreckami, do ktorých klinovými zástrčnými prvkami zasahujú vodorovné a uhlopriečne vzpery.Nevýhodou tu je, že pri montáži vodorovnej vzpery sa pripojovacia hlava vzpery spája s klinovým vreckom pomocou separátneho voľného, nestratiteľného klina. Pri uhlopriečnych vzperách sú úložne hlavy spojené s koncami uhlopriečnej vzpery otočne pomocou mechanicky málo zaťažiteľných nitových spojov.Rozhodujúcim kritériom pre úžitkové vlastnosti modulového lešenárskeho systému je veľkosť namáhania uzla lešenia pri pripojení vzpier a uhlopriečnych vzpier, čo je predpísané takzvanými pripojovacími prierezmi. Najdôležitejšími parametrami pripojovacích prierezov, ktoré opisujú zaťažiteľnost uzlov lešeni, sú ohybové momenty a ďalej priečne, zvislé a diagonálne sily. Čím lepšie tieto hodnoty sú, tým hospodámejšie konštrukcie je možné zriaďovať, pretože je potrebné menej materiálu.V modulových lešenárskych systémoch, ktoré sú na svetový trh uvádzané firmami Layher, Plettac, Rux,Hünnebeck-Röro, Cuplok a ďalšími, sa používajú uzly lešeni, ktoré sa navzájom len málo líšia svojimi tvarmi, z čoho vyplýva, že tieto modulové lešenárske systémy sa, čo sa týka ich hospodámosti a úžitkových vlastností, nachádzajú na približne rovnakej úrovni. Dosiaľ známe konštrukcie uzlov lešeni, ktoré vychádzajú z dierovaných dosiek a dierovaných púzdier, sú opisane V dokumentoch EP-A-0 389 933, W 0 97/49880 (zverejnený 31. 12. 97), pripadne DE-A-37 15 296, zatiaľ čo v dokumente EP-A-0 116 679 sú na tento účel opisané tvary tanierov a šálkou so stojanovými rozetami.Tyče lešeni sa v modulových lešeníach ako dištančné prvky vo vodorovnom a zvislom smere montujú pomocou uzlových prvkov v dvoj- alebo trojrozmemé konštrukcie,ktoré sú použiteľné ako fasádové, priestorové alebo iné lešenia.Pre variabilnú použiteľnosť, zlepšené úžitkové vlastnosti, hospodámejšie možnosti konštrukcie, znížené náklady na modulové lešenárske systémy a ich systémové súčasti a pre efektivnejšiu a menej časovú náročnú montáž týchto modulových lešenárskych systémov sa vyžadujú riešenia,ktoré sa vyznačujú úsporou materiálu a vysokou nosnosťou uzlov lešeni, pripadne vyššími pripojovacími prierezmi.Tieto systémové prvky musia byť konštruované a vo svojej spolupráci s ostatnými prvkami harmonizované, čo sa týka ich konštrukčného a mechanického spojenia na prenos sil, zaťaženia a ohybových momentov, tak aby boli spoľahlivo splnené všetky bezpečnostné technické požiadavky. Tieto bezpečnostné technické požiadavky sa týkajú takisto predpisaného zabudovania poistiek proti vyveseniu. Tieto poistky proti vyveseniu sú prídavnými systémovými konštrukčnými prvkami, ktoré sú súčasťou bezpečnostného zariadenia, ktoré pri vetre a búrlivom počasí zabraňuje naddvihnutiu podlážok lešenia.Zvislé uhlopriečne vzpery a vodorovné uhlopriečne vzpery, takzvané diagonálne zavetrovanie, sú v modulových systémoch potrebné na podchytenie a odvedenie uhlopriečnych sil a tiež v priehradových lešenárskych konštrukciách na zaistenie požadovanej stability a bezpečnosti.Na trhu známe zvislé uhlopriečne vzpery, ktoré sa používajú v modulových lešenárskych systémoch väčšiny výrobcov, sú v uzloch lešenia zaťažiteľné len pomeme malou uhlopriečnou silou.Pričinu týchto pomeme nízkych hodnôt pripustných prenášaných síl je treba hľadať v technickej konštrukcii známych vo zvislej rovine uhlopriečnych vzpier. V známych uskutočneniach pripojenia k uzlu lešenia, či už ide o dosky, taniere alebo šálky, je prípustný maximálny prenos uhlopriečnych síl do spoja s uzlom lešenia len pomeme malý, takže tieto uskutočnenia sú len málo vhodné na špeciálne priehradové konštrukcie pozostavajúce zo stojin, vodorovných nosníkov a uhlopriečnych vzpier.Modulový lešenársky systém s podstatne zlepšenými pripojovacími hodnotami je opísaný v dokumente EP-B-0 622 504. Uzol lešenia podľa tohto dokumentu pozostáva zo štyroch klinových zástrčných vreciek, do ktorých svojimi klinovými zástrčnými prvkami zasahujú pripojovacie prvky. Klinové zástrčné vrecká a klinové zástrčné prvky majú podobné tvary, pričom klinové zástrčné vrecká majú navzájom rovnobežne prebiehajúce steny.Úlohou vynálezu je zdokonalit uzol lešenia a pripojovacie prvky Vrátane príslušných uhlopriečnych vzpier a ostatných systémových prvkov na zaistenie vhodnosti modulového lešenárskeho systému vrátane systémových prvkov a podlážok pre fasády a ako priehradové konštrukcie tak, aby sa v súčinnosti všetkých systémových prvkov ďalej zvýšili pripojovacie hodnoty, pripadne zaťažiteľnost uzlov lešenia a stabilita modulového lešenárskeho systému s klinovými zástrčnými vreckami rovnobežne s fasádou a aby boli splnené najnovšie povoľovacie podmienky vrátane cyklického a dynamického namáhania.Vhodnost lešenia pre fasády znamená, že tuhost lešenia rovnobežne s fasádou sa má technickokonštrukčnými vybaveniami a ďalej vyvinutými konštrukčnými prvkami lešenia zvýšiť natoľko, aby boli bez obmedzenia splnené povoľovacie podmienky pri všetkých riadnych variantoch uskutočnenia fasádového lešenia s rozstupom medzi kotvami až 8 m. Toto vyžaduje optimalizáciu nákladov na materiál, skladovanie a prepravu, pretože sa požaduje lešenársky systém, ktorý bude kryt potreby vo všetkých oblastiach použitia lešenia. Pretože výrobné náklady tohto ďalej zdokonaleného modulového lešenárskeho systému sú približne rovnaké, prípadne nižšie než pri rámovom lešenár SK 284869 B 6skom systéme, nemalo by potom zmysel získavať alebo udržovať viacej lešenárskych systémov, ako je to dosiaľ bežné vo firmách zaoberajúcich sa stavbou lešení.Vhodnosť lešenia pre priehradové konštrukcie znamená, že hodnoty pripojovacich prierezov sa majú technicko-konštrukčnými vybaveniami ďalej zvýšiť tak, aby pripojovacia hodnota, čo sa týka prípustnej ťažnej sily uhlopriečnej vzpery vo zvislej rovine okrem toho v kladnom a zápomom smere približne zodpovedala takisto ďalej zvyšovanej prípustnej hodnote pripojovacíeho prierezu uzla lešenia pre nortnálovú silu.Uvedená úloha rieši a nedostatky známych modulových lešenárskych systémov tohto druhu do značnej miery odstraňuje priehradový modulový lešenársky systém so stojinami, vodorovnými nosnikmí, uhlopriečnymi vzperami a príslušnými systémovými doplnkami, pričom na každej stojíne je umiestnený jeden alebo viac so vzájomnými odstupmi nad sebou umiestnených uzlov lešení, ktoré v základnom uskutočnení pozostávajú vždy zo štyroch klinových zástrčných vreciek, do ktorých prostredníctvom klinových zástrčných prvkov zasahujú pripojovacie prvky vodorovných nosníkov a uhlopríečnych vzpier, pričom klinové zástrčné prvky na montáž vodorovných nosníkov zasahujú do s odlišnou geometriou realizovaných klinových zástrčných vreciek uzla lešenia, ktorých úložné otvory, vymedzené navzájom rovnobežnýmí bočnými stenami, majú šírku s vôľou približne 2 x l mm väčšou než je hrúbka klinových zástrčných prvkov, alebo bočné steny klinových zástrčných vreciek sa klinovito zbiehajú, a na montáž uhlopríečnych vzpier sú na oboch koncoch rúrky uhlopriečnej vzpery umiestnené a vytvorené úložné hlavy pre klin tak,že tieto úložné hlavy, nasadené na klinové zástrčné vrecká,priliehajú na stojinu a sú fixované klinom, ktorý prechádza úložnou hlavou a klinovým zástrčným vreckom, podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že klinové zástrčne prvky sú na svojich predných a zadných klinových hranách vyklenuté konkávne smerom dovnútra.Klinové zástrčné prvky majú výhodne zaoblený prierez,pričom zakrivenie bokov týchto klinových zástrčných prvkov sa smerom od ku stojíne privrátenej čelnej strany týchto klinových zástrčných prvkov postupne zväčšuje.Klinové hrany klinových zástrčných prvkov majú výhodne defmovanú povrchovú hrubosť s hĺbkou zdrsnenia 120 m.Hĺbka vyklenutia klinových hrán klinových zástrčných prvkov je výhodne približne 0,5 mm.Jednotlivá, vo zvislej rovine uhlopriečna vzpera pozostáva z rúrky s určitou dĺžkou, ktorá je na obidvoch svojich pod uhlom a šikmo skosených koncoch ukončená úložnou hlavou, vyhotovenou v podstate ako duté teleso v tvare kvádra, pomocou ktorých sa uskutočňuje montáž uhlopriečnej vzpery na uzle lešenia na stojíne, pričom rúrka nadväzuje na širokú stranu jednej každej úložnej hlavy,medzi kolmicou k pozdĺžnej osi rúrky a pozdĺžnou osou úložnej hlavy je uhol (x a úložná hlava okrem toho má nasledujúce znakya) úložná hlava je na svojich úzkych čelných stranách vybavená vybratiami, zodpovedajúcimí zakriveniu stojiny, a v zmontovanom stave prilieha týmto vybratím na stojinu, b) v úložnej hlave je vytvorená dutina, do ktorej cez úložný otvor v úzkej čelnej strane úložnej hlavy zasahuje klinové zástrčné vrecko stojiny, ac) do dutiny úložnej hlavy vedú ďalšie štrbinové otvory v homej strane a spodnej strane úložnej hlavy, ktorými prechádza tvaru štrbinových otvorov prispôsobený klin, ktorý prechádza štrbinovým otvorom V homej strane úložnej hlavy a potom klinovým zástrčným vreckom a vystupuje zo štrbinového otvoru v spodnej strane úložnej hlavy, čim je táto úložná hlava svojou vydutou úzkou čelnou stranou pritlačená ku stojíne, a vo zvislej rovine uhlopriečna vzpera je takto fixovaná a upnutá V zabudovanej polohe.Klin je na svojom širšom homom konci a na svojom užšom spodnom konci výhodne vybavený kolikom, ktorý bráni vykĺznutiu klina zo štrbinových otvorov V homej strane alebo spodnej strane úložnej hlavy.Klin má po celej svojej dĺžke výhodne jednotnú hrúbku steny, ktorá je menšia než šírka otvoru klinového zástrčného vrecka, a šírka štrbinových otvorov v homej strane alebo spodnej strane úložnej hlavy.Je výhodné, ak dlžka a zbiehavost klina sú volené tak,že tento klin v zasunutej polohe prechádza klinovým zástrčným vreckom, vystupuje z homej strany a spodnej strany úložnej hlavy a úzka čelná strana úložnej hlavy je prítlakom hrán klina v klinovom zástrčnom vrecku svojim vybratím plošne pritlačená ku stojíne.Ďalej je výhodné, ak rúrka uhlopriečnej vzpery je realizovaná s rôznymi dĺžkami, pričom s rastúcou dĺžkou sa zmenšuje uhol spojenia rúrky so širokou stranou úložnej hlavy.Priehradový modulový lešenársky systém podľa vynálezu sa ďalej vyznačuje tým, že na dosiahnutie potrebnej tuhosti vo vodorovnom smere pri použití ako fasádové lešenia dosadaýú na vodorovné nosníky medzi uzly lešenia prostredníctvom príchytiek rúrkovej vzpery, ktoré sú zaistené samočinnými poistkami proti vyveseniu, pričom prichytky sú pripevnené na ráme rúrkových vzpier a poistky proti vyveseniu sú zaintegrované v rámoch rúrkových vzpier a pôsobia gravitačnou silou.Klinové zástrčné prvky sú pritom pevne spojené s vodorovnými nosnikmi. Po montáži vodorovných pripojovacích prvkov sú klinové zástrčné prvky uložené v klinových zástrčných vreckách tak, že svojimi úzkymi stranami priliehajú tak na stojinu, ako aj na od stojiny odvrátenú čelnú stranu klinového zástrčného vrecka.Obojstranné dosadnutie klinových zástrčných prvkov ich úzkymi stranami, takzvanými klinovými hranami, zaisťuje v spojení s realizáciou týchto úzkych strán vysokú zaťažiteľnost zástrčného spoja. Klinové hrany majú na tento účel miesto známeho rovného priebehu smerom dovnútra vyklenutý priebeh. Hĺbka tohto vyklenutia klinových hrán môže byt približne 0,5 mm. Okrem toho, klinové hrany majú presne definovaný povrch. Okrem už spomínaného konkávneho vyklenutia majú klinové hrany defrnovanú povrchovú hrubosť s hĺbkou zdrsnenia 120 m.Klinové zástrčné prvky môžu mať analogicky ku stavu techniky obdĺžnikový prierez, to znamená mat navzájom rovnobežne bočné strany. Môžu však mat tiež zaoblený prierez. V špeciálnom uskutočnení sa zakrivenie bokov týchto klinových zástrčných prvkov smerom od ku stojíne privrátenej čelnej strany týchto klinových zástrčných prvkov postupne zväčšuje až na uhol B.Úložné otvory klinových zástrčných vreciek majú zreteľne väčšiu šírku než je hrúbka klinových zástrčných prvkov, takže na obidvoch stranách vznikne medzi bokmi klinového zástrčného prvku a vnútomýłrrti stranami klinového zástrčného vrecka vôľa približne l mm.V jednom z ďalších výhodných uskutočnení je vôľa potrebná k radiálnemu natáčaniu klinového zástrčného prvku v klinovom zástrčnom vrecku dosiahnutá tým, že bočnésteny klinového zástrčného vrecka neprebiehajú navzájom rovnobežne, ale so smerom od stojiny sa zbiehajú k sebe navzájom. Týmto spôsobom získa zástrčné klinové vrecko tvar klina s tupým hrotom, vystupujúceho od stojiny.Pomocou opísanej dvojice súčastí, to jest klinového zástrčného vrecka a klinového zástrčného prvku sa pripojujú pripojovacie prvky vodorovných nosníkov.Uhlopriečne vzpery sa pripojujú pomocou úložných hláv, ktoré sú pevne a neotočne umiestnené na obidvoch koncoch uhlopriečnej vzpery a ktoré sa nasunú na príslušné klinové zástrčné vrecká.Vo zvislej rovine uhlopriečna vzpera podľa vynálezu pozostáva z rúrky s určitou dĺžkou, ktorá je na obidvoch svojich pod určitým uhlom šikmo skosených koncoch ukončená úložnou hlavou, ktorá na ňu nadväzuje priečne, to jest svojou širokou stranou. Pevné spojenie úložnej hlavy s uhlopriečnou vzperou je dosiahnuté napriklad zváraním.Úložná hlava je realizovaná v podstate ako duté teleso v tvare kvádra, pričom rúrka uhlopriečnej vzpery nadväzuje na širokú stranu úložnej hlavy a medzi kolmicou k pozdĺžnej osi rúrky a pozdĺžnou osou úložnej hlavy je uhol ot.Úložná hlava je na svojich úzkych čelných stranách vybavená vybratiami, zodpovedajúcimi zakriveníu stojiny, a v zmontovanom stave prilieha týmto vybratím na stojinu. V úložnej hlave je vytvorená dutina, do ktorej cez úložný otvor v úzkej čelnej strane úložnej hlavy zasahuje klinové zástrčné vrecko stojiny. Do dutiny úložnej hlavy vedú ďalšie štrbinové otvory v homej strane a spodnej strane úložnej hlavy, ktorými prechádza tvaru štrbinových otvorov prispôsobený klin, ktorý prechádza štrbinovým otvorom V homej strane úloäiej hlavy a potom klinovým zástrčnýrn vreckom a vystupuje zo štrbinového otvoru V spodnej strane úložnej hlavy, čím je táto úložná hlava svojou vydutou úzkou čelnou stranou pritlačená ku stojine a vo zvislej rovine uhlopriečna vzpera je takto fixovaná a upnutá V zabudovanej polohe. Klin sa do opísanej sústavy zasunie, prípadne zarazi, čím sa dosiahne upnutie úložnej hlavy na klinovom zástrčnom vrecku.Opísaný spoj v uzle lešenia podľa vynálezu zaisťuje silové spojenie vo zvislej rovine uhlopriečnej vzpery so stojinou. Zásluhou tejto konštrukcie sa väčšia časť sil vyvodzovaných uhlopriečnou vzperou prenáša s veľmi malým pákovým účinkom priamo na stojinu.Tuhost lešenia vo vodorovnom smere, ktorá je potrebná na povolenie použitia lešenia ako fasádove lešenie, sa dosiahne zabudovaním systémových podlàžok s príchytkami na rúrky a so samočinným istením proti naddvihnutiu,ktoré je dosiahnuté pôsobením gravitačných síl. Zásluhou riešenia podľa vynálezu, to jest zásluhou poistíek proti naddvihnutiu, ktoré sú zaintegrované do systémových podlážok a pracujú na základe gravitačných síl, je možné vypustiť poistky proti naddvihnutiu, ktoré sú ešte potrebne V známych modulových systémoch.Zásluhou spolupôsobenia prvkov lešenàrskeho systému podľa vynálezu a prípustných hodnôt najdôležitejších pripojovacich veličín v uzle lešenia, ktoré sú vyššie než pri známych modulových lešenárskych systémoch, sa V súhre so silovým spojením podlážok lešenia pomocou podložiek na dosadnutie na rúrky a integrovaným samočinným zaistenim proti naddvihnutiu, čím sa dosiahne tuhosť lešenia vo vodorovnom smere, dosiahne rad výhod a možností hospodámejšie konštrukcie. Hlavná výhoda pritom spočíva V tom, že pre všetky prípady a oblasti použitia sa vystači s jedným lešenárskym systémom. Oblast použitia modulového lešenárskeho systému podľa vynálezu je možné okrem iného rozšíriť na nádrže a na okrúhle stavby. Flexibilitu a variabilitu nového modulového lešenárskeho systémuje možné prídavne zvýšiť pomocou ďalších na systém viazaných prvkov, ako sú napríklad konzoly, závesy pre vzpery a nosiče ochrannej Striešky, podľa stavebného povoľovacieho predpisu Z-8.22-86 l z 14.06.99 (Povolené uzly pre inžinierskotechnickú konštrukciu lešenia) a povoľovacieho predpisu pre fasádové lešenia Z-8.l-842 z 19.12.97 vydaného inštitúciou Inštitut ñir Bautechnik Berlin.Podstamou výhodou je, že použitie modulového lešenárskeho systému podľa vynálezu V jeho riadnom uskutočnení a v súlade s návodom na stavbu a použitie je tiež v súlade s prvým právne platným povolením pre modulový lešenársky systém, ktoré bolo vydané podľa najnovších povoľovacích smemíc pre fasádove lešenia. Nový modulový lešenársky systém sa pritom môže používat bez dosiaľ potrebných dokladov o použiteľnosti vo fomie statických výpočtov pre najrôznejšie varianty konštrukcie fasádového lešenia a bez dosiaľ potrebného povolenia pre jednotlivé prípady.Nové, prípadne hospodámejšie možnosti konštrukcie a výhody z hľadiska inžinierskotechnickej konštrukcie lešenia vyplývajú tiež z mimoriadne vysokej zaťažiteľnosti pripojenia v zvislej rovine uhlopriečnych vzpier v interakcii s ostatnými zlepšeniami, prípadne vyššími hodnotami pripojovacieho prierezu v uzloch lešenia. Oblasťami použitia modulového lešenárskeho systému podľa vynálezu sú napriklad nosné, opomé a bedniace lešenia, montáž a demontáž priehradových nosných konštrukcií, ako sú haly,strechy hál, pomocné mostíky, regály, nosné plošiny, tribúny, pódiá, veľtržné stánky a nosné konštrukcie pre reklamné objekty s ľubovoľným rozpätím, tvarom a veľkosťou.Použitie systému uhlopriečnych vzpier vo zvislej rovine podľa vynálezu prináša značné rozšírenie možnosti použitia modulových lešení pre efektívnu stavbu a demontáž ako aj hospodámu, jednoduchú, ľahkú, rýchlu a spoľahlivú montáž lešenia s rozmanitými možnosťami montáže priehradových konštrukcií.Značné výhody, najmä pri použití na stavbu bednenia,vyplývajú tiež z možnosti pracovat bez medzier medzi bedniacimi doskamí a stojinami lešenia, pretože nosníky dosahujú v jednej rovine až ku stojine.Zásluhou opisanej novej technickej konštrukcie uzla lešenia s podstatne vyššou zaťažiteľnosťou tohto uzla, najmä s vyššou zaľažiteľnosťou ohybovým momentom V pripojení uhlopriečnej vzpery, je možné značne znížiť počet uhlopriečnych vzpier vo zvislej rovine. Pri všetkých riadnych variantoch uskutočnenia fasádových lešení je možné až na niekoľko výnimočných prípadov podľa uvedeného povoľ Vacieho predpisu úplne pominút zabudovania diagonál.Prehľad obrázkov na výkresochPodstata vynálezu je ďalej objasnená na neobmedzujúcich príkladoch jeho uskutočnení, ktoré sú opísané na základe prípojených výkresov, ktoré znázorňujú na obr. l tvarovanie klinových zástrčných prvkov,na obr. 2 a 3 geometriu klinového zástrčného vrecka,na obr. 4 konštrukciu klinovej zástrčnej hlavy,na obr. 5 rezy V rovinách A-A a B-B klinovou zástrčnou hlavou z obr. 4.2,na obr. 6 klinovú zástrčnú hlavu so zasunutým klinom,na obr. 7 kompletnú uhlopriečnu vzperu podľa vynálezu,na obr. 8 pôdorysný pohľad na uhlopriečnu vzperu V zabudovanej polohe a na obr. 9 konštrukciu uzla lešenia podľa vynálezu s klinovými zástrčnými vreckami, dvojicou zavesených vodorovných nosníkov a zavesenou uhlopriečnou vzperou.Na obr. 1.1 je znázomené uskutočnenie koncov vodorovného nosníka 1, na ktorých stranách sú pripevnené klinové zástrčné prvky 5. Na obr. 1.1 pravý koniec vodorovného nosníka 1 je vybavený klinovým zástrčným prvkom 5,ktorého klinové hrany 5.3 sú do hĺbky W približne 0,5 mm vyklenuté smerom dovnútra. Klinovć hrany 5.3 zvierajú s plochou klinového zástrčnćho prvku 5 pravý uhol a majú deñnovanú hrubost povrchu s hĺbkou 120 m. Na obr. l je znázomený prehľad výhodných prierezov klinových zástrčných prvkov 5. Boky 5.1 klinových zástrčných prvkov 5 môžu byt tiež vyklenuté, to jest byť realizované so zaoblením. V špeciálnom uskutočnení, ktoré je znázomená na obr. 1.2 dole, ss uhol B zakrivenia na ku stojine 3 privrátenej čelnej strane 5.2 rovná nule a v axiálnom smere vodorovného nosníka l sa zväčšuje.Na obr. 2 a 3 je znázomená geometria klinového zástrčného vrecka 6, pričom na moduloch stojiny 3 sú s určitými odstupmi v uzloch 4 lešenia pripevnené, výhodne privarené, vždy štyri klinové zástrčné vrecká 6.V prvom uskutočnení klinového zástrčného vrecka 6 na obr. 2 (zväčšené rezy A-B) má klinové zástrčné vrecko 6 navzájom rovnobežné bočné steny 6.2, medzi ktorými je úložný otvor 6.1 so zreteľne väčšou šírkou, než je hrúbka zaveseného klinového zástrčného prvku 5.Medzipriestor, prípadne vôľa z medzi bokmi klinových zástrčných prvkov 5 a vnútomými stranami bočných stien 6.2 klinového zástrčného vrecka 6 je vždy približne z l mm.Zásluhou tejto geometrie párovania klinových zástrčných prvkov 5 a klinových zástrčných vrecíek 6 je umožnené radiálne natočenie vodorovného nosnika 1 v uhle y,ktoré je výhodné na stavbu lešenia okolo okrúhlych stavieb.V druhom príklade uskutočnenia klinového zástrčného vrecka 6 podľa obr. 3 sa bočné steny 6.2 klinového zástrčného vrecka 6 navzájom zbiehajú, takže spolu v priereze zvierajú z obr. 3 zjawiý ostrý uhol.Na obr. 4 je znázomená konštrukcia úložnej hlavy 2 pre klin 15, realizované ako duté teleso v tvare kvádra. Na obr. 4.1 je znázomená homá strana 13 so štrbinovým otvorom 12 na klin 15.Plášť úložnej hlavy 7 pozostáva zo širokých strán 8 a úzkych čelných strán 9. Úložná hlava 2 dosadá svojím vybratím 9.1 v zabudovanom stave podľa obr. 8 a 9 na stojinu 3.V ľavej časti obr. 4.2 je znázornená široká strana 8 úložnej hlavy 2, na ktorej je podľa obr. 7 pod uhlom a pripevnená šikmo zrezaná rúrka 2.1 uhlopriečnej vzpery 2. V pravej časti obr. 4.2 je znázomená úzka čelná strana 9 s úložným otvorom 11, do ktorého sa pri montáži uhlopriečnej vzpery 2 na stojinu 3 zasunie klinové zástrčné vrecko 6.Na obr. 4.3 je analogicky k obr. 4.1 znázomená spodná strana 14 úložnej hlavy 2 so štrbinovým otvorom 12, z ktorého pri montáži vystupuje klin 15.Rezy A-A a B-B na obr. 5 ukazujú realizáciu dutiny 10 úložnej hlavy 2 a tiež pomery sily stien a dutiny 10. Do dutiny 10 sa úložnými otvormi 11 vloží klinové zástrčné vrecko 6 a táto dutina 10 pomocou štrbinových otvorov 12 slúži tiež na vedenie klina 15. Steny môžu byt na okrajoch štrbinových otvorov 11 V oblasti zasúvania zaoblené.Na obr. 6 je znázomený čelný, prípadne bočný pohľad na úložnú hlavu 7, to jest na jej širokú stranu 8 a úzku čelnú stranu 9, pričom je zasunutý klin 15, to jest klin 15 sa nachádza vo lixovacej polohe.Kolíky 16 v kline 15 umožňujú požadovanú pohyblivosť tohto klina 15 pri montáži a demontáži a zaisťujú, aby sa tento klin 15 nestratil.Na obr. 7 je znázomená konštrukcia kompletnej uhlopriečnej vzpery 2, ktorá pozostáva z rúrky 2.1 a úložných hláv 7 .Dlžka L uhlopriečnej vzpery 2 je pri premennom uhle a varíabilná.Na obr. 8 je opísaná uhlopriečna vzpera 2, ktorá pozostáva z úložnej hlavy 7 a rúrky 2.1, znázomená v zabudovanej polohe. Znázomený uzol 4 na stojine 3 je vybavený štyrmi klinovýrni zástrčnými vreckami 6. Pravé, na obr. 8 skryté klinové zástrčné vrecko 6 je zasunuté do úložnej hlavy 2, to jest do jej úložného otvoru 11 V úzkej čelnej strane 9. Je vložený klin 15, ktorý prechádza štrbinovým otvorom 12 v homej strane 13 úložnej hlavy 2, klinovým zástrčným vreckom 6 a štrbinovým otvorom 12 v spodnej strane 14 úložnej hlavy 2, ako je toto zrejmé z obr. 6. Úzka čelná strana 9 úložnej hlavy 7 s vybratím 9.1 je v dôsledku prítlaku vloženým klinom 15 plošne pritlačená ku stene stoj iny 3.Z obr. 9 je zrejmá konštrukcia uzla 4 lešenia s klinovými zástrčnými vreckami 6 a dvoma zavesenými vodorovnými nosníkmi 1, ako aj jednou zavesenou uhlopriečnou vzperou 2. Táto uhlopriečne vzpera 2 je v smere šípky úložným otvorom 11 úložnej hlavy 7 nasunutá na klinové zástrčné vrecko 6 tak, že toto klinové zástrčné vrecko 6 zapadne do úložnej hlavy 7 a vzájomné fixovanie dvojice úložná hlava 7 - klinové zástrčné vrecko 6 sa vykoná klinom 15.1. Priehradový modulový lešenársky systém so stojinami (3), vodorovnými nosníkmi (l), uhlopriečnymi vzperami (2) a príslušnými systémovými doplnkami, pričom na každej stojine (3) je umiestnený jeden alebo viacej so vzájomnými odstupmi nad sebou umiestnených uzlov (4) lešení , ktoré v základnom uskutočnení pozostávajú vždy zo štyroch klinových zástrčných vrecíek (6), do ktorých prostredníctvom klinových zástrčných prvkov (5, 15) zasahujú pripojovacie prvky vodorovných HOSHÍkOV (l) a uhlopriečnych vzpier (2), pričom a) klinové zástrčné prvky (5) na montáž vodorovných nosnikov (l) zasahujú do s odlišnou geometriou realizovaných klinových zástrčných vrecíek (6) uzla(4) lešení, ktorých úložné otvory (6.1), vymedzené navzájom rovnobežnými bočnýrni stenami (6.2), majú šírku s vôľou približne 2 x l mm väčšou než je hrúbka klinových zástrčných prvkov (5), alebo bočné steny (6.2) klinových zástrčných vrecíek (6) sa klinovilo zbiehajú, a b) na montáž uhlopriečnych vzpier (2) sú na oboch koncoch rúrky (2.1) uhlopriečne vzpery (2) umiestnené a vytvorené úložné hlavy (7) pre klin (IS) tak, že tieto úložné hlavy (7), nasadené na klinovom zástrčnom vrecku (6), priliehajú na stojinu (3) a sú fixované klinom (15), ktorý prechádza úložnou hlavou(7) a klinovým zástrčným vreckom (6), v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že klinové zástrčné prvky (S) sú na svojich predných a zadných klinových hranách (5.3) vyklenuté konkávne smerom dovnútra.2. Priehradový modulový lešenársky systém podľa nároku Lvyznačujúci sa tým,žeklinovézástrčné prvky (5) majú zaoblený prierez, pričom zakriveníe bokov (5.1) týchto klinových zástrčných prvkov (5) sa smerom od ku stojine (3) privrátenej čelnej strany týchto klinových zástrčných prvkov (5) postupne zväčšuje až na uhol

MPK / Značky

MPK: E04G 7/00

Značky: priehradový, lešenársky, systém, modulový

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/14-284869-priehradovy-modulovy-lesenarsky-system.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Priehradový modulový lešenársky systém</a>

Podobne patenty