Pásková kazeta a pásková tlačiareň

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka páskovej kazety, ktorá je odnímateľne nainštalovaná V páskovej tlačiarni a ktorá je nakonfigurovaná tak, aby do nej bola odnímateľne zabudovaná pásková kazeta, ktorá vykonáva tlač na pásku vloženú V páskovej0002 Pásková kazeta je známa tým, že keď je nainštalovaná do zapuzdrenej časti páskovej tlačiarne, selektívne zatlačí niekoľko detekčných spinačov zriadených na zapuzdrenej časti kazety tak, aby umožnila páskovej tlačiarni rozpoznať typ pásky uloženej vo vnútri puzdra kazety (Širka pásky, režim tlače,atď). Presnejšie povedané, detekčná časť kazety je zriadená V časti spodnej plochy páskovej kazety, kde sú vytvorené priechodné otvory V takom vzore, ktorý zodpovedá typu pásky. Keď je pásková kazeta nainštalovaná V zapuzdrenej časti kazety,niekoľko detekčných spinačov, ktoré sú neustále tlačené smerom nahor je selektívne zatlačených podľa vzoru priechodných otvorov vytvorených v detekčnej časti kazety. Pásková tlačiareň rozpozná typ pásky V páskovej kazete nainštalovanej V zapuzdrenej časti kazety na základe kombinácie zatlačených a nezatlačených spinačov 2 viacerých detekčných spinačov.0003 Dokument US 2006/233582 A 1 môže byť považovaný za najbližší k doterajšiemu stavu techniky a opisuje kazetu obsahujúcu zapuzdrenie v podobe krabice, ktorá obsahuje hornú stenu, spodnú stenu vytvorenú po okrajoch hornej steny a spodnej steny a indikátorovú časť v spodnej stene zapuzdrenia aoznačujúce prvok medzi množinou prvkov typu pásky. Kazeta jeusporiadaná na spodnej stene kazety.PTL 1 Japonská otvorená patentová publikácia 4-133756 PTL PTL 2 Japonský patent 35436590005 Je možné zvýšiť počet typov pásky, ktoré môžu byť zistené pomocou tlačiarne na štítky zvýšením počtu detekčných spínačov zriadených zapuzdrenej časti kazety a počtu priechodných otvorov, ktoré môžu byť vytvorené V detekčnej časti kazety zriedenej na spodnej ploche páskovej kazety. Avšak k dispozícii sú tiež rôzne otvory na podporu podávacieho valčeka pásky, rôzne cievky a podobne, na spodnej ploche páskovej kazety, ktorá je oproti opláštenej časti kazety, keď je nainštalovaná pásková kazeta. V súlade s tým je oblasť, V ktorej môže byť vytvorená detekčná časť kazety, obmedzená. Preto, aby bola vytvorená konvenčná pásková kazeta umožňujúca detekciu väčšieho počtu typov pásky, pre väčší počet priechodných otvorov, ktoré majú byť vytvorené v detekčnej časti kazety, môže byť potrebný väčší priestor a tým môže byť pásková kazeta veľká.0006 V opláštenej časti kazety tlačiarne na štítky sú k dispozicii hnacie hriadele pre podávanie pásky a farbiacej stužky namontované v páskovej kazete, držiak hlavice, ktorý má tepelnú hlavu a podobne. V súlade s tým je oblasť, V ktorej môžu byť zriadené detekčné spínače, obmedzená. Preto V snahe urobiť konvenčnú tlačiareň na Štítky na detekciu väčšieho množstvatypov pásky, môže byť pre väčší počet detekčných spínačovzriadených opláštenej časti kazety potrebný väčší priestor a preto tlačiareň na štítky môže byť veľká.0007 Predmetom predkladaného vynálezu je poskytnúť páskovú kazetu, ktorá môže indikovať typ pásky medzi veľkým nmožstvom typov pások, bez toho, aby sa vyrábala veľká kazeta. Ďalším predmetom predkladaného vynálezu je poskytnúť tlačiareň na štítky, ktorá môže rozpoznať typ pásky páskovej kazety nainštalovanej v tlačiarni na štítky medzi veľkým množstvom typov pások bez toho, aby sa vyrábali tlačiarne na štítky veľkého formátu.0008 Podľa prvého aspektu predkladaného vynálezu, pásková kazeta obsahuje zapuzdrenie V podobe krabice, ktoré obsahuje hornú stenu, ktorá má hornú plochu, spodnú stenu, ktorá má spodnú plochu a je oproti hornej stene a bočnú stenu, ktorá má stanovenú výšku a je vytvorená pozdĺž okrajov hornej steny a spodnej steny, obsahuje pásku, ktorá je uložená v puzdre, prvú indikačnú časť, ktorá je zriadená na bočnej stene zapuzdrenia a označuje prvý prvok z nmožstva prvkov typu pásky na páske, a druhú indikačnú časť, ktorá je zriadená na spodnej stene zapuzdrenia a označuje druhý prvok z množstva prvkov typu pásky,druhý prvok je odlišný od prvého prvku.0009 V páskovej kazete podľa prvého aspektu predkladaného vynálezu sú prvá indikačná časť a druhá indikačná časť usporiadané V separátnych polohách. Z tohto dôvodu môžu byť prvá indikačná časť a druhá indikačná časť poskytnuté efektívne aj keď každá stena zapuzdrenia má obmedzený priestor. Prvá indikačná časť a druhá indikačná časť sú poskytované účinne V rôznych stenách (napríklad na bočnej stene respektíve na spodnej stene). Ďalej, pretože prvá indikačná časť a druhá indikačná časť ukazujú rôzne prvky (napríklad prvý prvok respektíve druhý prvok) typu pásky, prvá indikačná časť a druhá indikačná časť môžu byť upravené na indikovanie veľkého počtu typov pások. Preto môže človek identifikovať typ pásky z pásky namontovanejvo vnútri puzdra, spomedzi veľkého množstva typov pások, jednoducho pomocou vizuálnej kontroly prvej indikačnej časti a druhej indikačnej časti.0010 V páskovej kazete V súlade s prvým aspektom tohto vynálezu, môže prvá indikačná časť indikovať aspoň šírku pásky ako prvý prvok. V takomto prípade môže človek určiť šírku pásky pomocou vizuálnej kontroly prvej indikačnej časti, čo je dôležitá informácia pre správnu tlač.0011 V páskovej kazete v súlade s prvým aspektom tohto vynálezu môže prvá indikačná časť ďalej indikovať, ako prvý prvok, či je spôsob tlače normálny obraz alebo zrkadlový obraz. V takom prípade môže človek určiť aj šírku pásky aj spôsob tlače pomocou vizuálnej kontroly prvej indikačnej časti, čo sú dôležité informácie pre správnu tlač.0012 V páskovej kazete V súlade s prvým aspektom tohto vynálezu môže druhá indikačná časť indikovať, ako druhý prvok,farbu pásky a farbu tlače, farba pásky má farbu samotnej pásky a farba tlače je farba, ktorá má byť vytvorená na páske. V takom prípade môže človek určiť farbu pásky a farbu tlače pomocou vizuálnej kontroly druhej indikačnej časti, čo sú obe dodatočné informácie odlišné od iných informácií, ako sú informácie dôležité pre správnu tlač.0013 Pásková kazeta v súlade s prvým aspektom tohto vynálezu môže ďalej zahŕňať farbiacu stužku, ktorá je namontovaná vo vnútri zapuzdrenia, a ktorá má byť použitá pre tlač na pásku, a druhá indikačná časť môže indikovať, ako farba tlače, farbu atramentu na farbiacej stužke. V takomto prípade môže človek ľahko identifikovať farbu atramentu farbiacej stužky pomocou vizuálnej kontroly druhej indikačnej časti.0014 V páskovej kazete v súlade s prvým aspektom tohto vynálezu, môže byť zriadený otvor alebo uzavretie v každom z väčšieho počtu stanovených miest v prvej indikačnej časti v súlade s vopred stanoveným vzorom, ktorý zodpovedá typu pásky nainštalovanom v puzdre, a môže byť zriadený otvor alebouzavretie v každom 2 väčšieho počtu stanovených miest v druhej

MPK / Značky

MPK: B41J 15/04, B41J 11/00

Značky: kazeta, tlačiareň, pásková

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/136-e16512-paskova-kazeta-a-paskova-tlaciaren.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pásková kazeta a pásková tlačiareň</a>

Podobne patenty