Elektrický jednostopový dopravný prostriedok s garantovaným dojazdom/výjazdom a spôsob spracovania dát v elektronickom systéme dopravného prostriedku

Číslo patentu: U 7527

Dátum: 01.08.2016

Autor: Kojnok Daniel

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka konštrukcie odľahčeného a inteligentného elektrického jednostopového dopravného prostriedku s garantovaným dojazdom/výjazdom. Atribút garantovaného dojazdu je opodstatnený,pretože ide o elektrický dopravný prostriedok bez pedálov. Technické riešenie sa tiež týka spôsobu spracovania dát v elektronickom systéme dopravného prostriedku. Technické riešenie patrí do oblasti jednostopových dopravných prostriedkov.Zo stavu techniky sú všeobecne známe konštrukcie bicyklov, ktoré sú založené na použití zdvojeného rámu delta. Takéto usporiadanie bicyklového rámu sa vyznačuje sedlovou rúrkou. Na bicyklový rám okrem ostatných nevyhnutných súčastí je následne implementovaný reťazový pohonný a prevodový mechanizmus. Bicykel klasickej konštrukcie má pomerne veľkú hmotnosť.V kategórii elektrických bicyklov sú známe konštrukcie, kde klasický bicykel je v základných znakoch doplnený o batériu a elektromotor. Hmotnosť elektrického bicykla sa tak ešte zvýši. Po vybití batérií počas jazdy je elektrický bicykel funkčný len šliapaním do pedálov.Je známa aj konštrukcia bicykla, ktorého základný bicyklový rám lichobežníkového tvalu je vyrobený z drevených lepených a ohýbaných profilov, ako je to opisované a znázornené napr. na webovej stránke http//www.doba.sk/201 1/07/05/na-drevenom-bicykli-ekologicky-a- pohodlne/ .Dosiaľ na trhu absentuje segment jednostopového dopravného prostriedku, ktorý by bol jednoduchej ľahkej konštrukcie len s elektrickým pohonom a ktorý by mal zároveň garantovaný dojazd pri návrate alebo garantovaný výjazd do cieľa. Táto požiadavka je kritická, pokiaľ v elektrickom jednostopovom dopravnom prostriedku absentuje zariadenie monitorujúce stav (napätie) batérie.Zariadenie na permanentný monitoring batérií aplikovateľné napriklad v novovyvinutom odľahčenom a inteligentnom elektrickom jednostopovom dopravnom prostriedku s garantovaným dojazdom/výjazdom je nutné, lebo tento dopravný prostriedok nemá inú formu pohonu. V tomto prípade na garantovaný dojazd/výjazd je nutné sledovať všetky vplyvy, ktoré majú dosah na kapacitu batérie.Zo stavu techniky sú v oblasti dopravy všeobecne známe navigačné zariadenia implementované do bicyklov odnímateľné z prichytenej konzoly, čo dokumentujeme napr. stránkou http//hammerhead.io.Pri bicykloch je známy aj jednoduchý spôsob navigácie, kde indikačné LED diódy sú implementované do riadidiel, čo dokumentujeme stránkou https//www.vanhawks.com. Nedostatky vyplývajúce zo stavu techniky spočívajú najmä v tom, že navigačné zariadenia sú jednoúčelové bez iných funkcionalít a sú pomerne drahé.Nedostatky z opísaných riešení zo stavu techniky vyplývajúce z veľkej hmotnosti elektrických bicyklov,z malého komfortu vybavenia elektrických bicyklov a chýbajúceho monitoringu parametrov batérie, ako je napätie batérie s prihliadnutím na starnutie batérie, vonkajšiu teplotu, terénne prevýšenia, plynulosť premávky na trase, aktuálne zaťaženie z meraného prúdového odberu a pod., poskytli možnosť riešiť tento problém vhodnými technickými prostriedkami podľa zadaných podmienok, najmä so zreteľom na garantovaný dojazd/výjazd a rozšírenie funkcionalít navigácie, na jednoduchosť a originalitu konštrukcie. Výsledkom tohto úsilia je ďalej opisovaná konštrukcia odľahčeného a inteligentného elektrického jednostopového dopravného prostriedku s garantovaným dojazdom/výjazdom a spôsob spracovania dát V elektronickom systéme dopravného prostriedku podľa technického riešenia.Uvedené nedostatky sú odstránené konštrukciou odľahčeného a inteligentného elektrického jednostopového dopravného prostriedku s garantovaným dojazdom/výjazdom a spôsobom spracovania dát v elektronickom systéme dopravného prostriedku podľa tohto technického riešenia. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že jeho konštrukcia pozostáva z usporiadania rámových dielov, kde spodná rámová rúrka, ktorá je na jednom konci ukončená hlavovou rúrkou s riadidlami, zas svojím druhým koncom prechádza pod tupým uhlom do vidlicovej zadnej stavby. Usporiadanie rámových dielov môže byť napr. tvaru písmena delta. Hlavová rúrka je s koncami vidlicovej zadnej stavby prepojené hornou rámovou rúrkou s vidlicovým ukončením. Horná rámová rúrka môže byť aj zalomená. Vo vidlicovom ukončení zadnej stavby a hornej rámovej rúrky je uložený náboj zadného kolesa s elektromotorom. V spodnej rámovej rúrke je úložisko batérií. Dolná časť spodnej rámovej rúrky obsahuje otvor na vkladanie a vyberanie batérií s uzatváracím a/alebo uzamykateľným prvkom. Výhoda tohto usporiadania je v tom, že batérie sú uschované v ráme, a tak nerušia čistotu dizajnu. Vzhľadom na to, že tento elektrický dopravný jednostopový prostriedok neobsahuje klasický me 1 Dchanický reťazový prevod a pedále, tak prístup k batériám je umožnený zospodu tohto rámu. Na vhodnej časti hornej rámovej rúrky vyčnieva profilové prichytenie sedla. Profilové prichytenie sedadla môže byť spevnené pevnou alebo teleskopíckou priečkou. Na dolnú časť hornej rámovej rúrky nadväzuje vidlicové ukončenie. Tento odľahčený a inteligentný elektrický jednostopový dopravný prostriedok s garantovaným dojazdom/výjazdom môže byť na ktoromkoľvek vhodnom mieste vybavený konektorom dobíjania elektrickou energiou. Tiež obsahuje inteligentné osvetlenie. Odľahčený a inteligentný elektrický jednostopový dopravný prostriedok s garantovaným dojazdoIn/výjazdom ďalej obsahuje modul permanentného monitoringu batérií zaradený medzi batérie a elektromotor a prípadne obsahuje aj navigačné/informačné a výstražné zariadenie. Modul permanentného monitoringu batérií je vložený do prispôsobenej hornej časti spodnej rámovej rúrky a pripojiteľný je cez konektory. K spodnej rámovej rúrke alebo na vidlicovú zadnú stavbu sú vhodným spôsobom aplikované pevné stúpadlá buď na spoločnom držiaku, alebo samostatne. Modul permanentného monitoringu batérií pozostáva z prepojenia vstupu a výstupu so zaradeným meračom napätia a meračom prúdu,ktorých výstupy sú vedené do prvého a druhého vstupu prvej programovacej a riadiacej jednotky. Na výstup prvej programovacej a riadiacej jednotky je pripojený prvý modul bluetooth. Na tretí vstup prvej programovacej a riadiacej jednotky je pripojený výstup zo senzora vonkajšej teploty. Prvá programovacia a riadiaca jednotka je prepojená s SD kartou. Alternatívne merač napätia a merač prúdu môžu byť zlúčené do jedného meracieho bloku.Navigačné/informačné a výstražné zariadenie je včlenené do riadidiel alebo je prichytené o riadidlá alebo o hornú priamu alebo zalomenú rámovú rúrku. V najzákladnejšej verzii z hľadiska zapojenia zariadenie pozostáva z druhej programovacej a riadiacej jednotky, na ktorej prvý vstup je pripojený druhý modul bluetooth. Na prvý a/alebo druhý výstup druhej programovacej a riadiacej jednotky je pripojený displej a/alebo reproduktor.Navigačné/inforrnačné a výstražné zariadenie pre jednostopové dopravné prostriedky s rozšírením o ďalšie funkcionality je ďalej riešené tak, že na tretí vstup druhej programovacej a riadiacej jednotky je pripojený spínač sirény a/alebo celého zariadenia a na tretí výstup druhej programovacej a riadiacej jednotky je pripojená siréna. Spínač sirény a siréna nahradzujú funkciu klasického bicyklového zvončeka. Spínač sirény môže slúžiť aj na odpojenie všetkých elektrických komponentov od batérie. Na druhý vstup druhej programovacej a riadiacej jednotky je pripojený kompas, pomocou ktorého sa správne smeruje, orientuje samotný odľahčený a inteligentný elektrický jednostopový dopravný prostriedok s garantovaným dojazdom/výjazdom. Ďalej na štvrtý vstup druhej programovacej a riadiacej jednotky môže byť pripojený proximity senzor, prípadne na piaty a/alebo šiesty vstup druhej programovacej a riadiacej jednotky môže byť pripojený senzor osvetlenia a/alebo otrasový senzor. Proximity senzor plní funkciu potvrdenia signalizácie zobrazovanej na displeji, napríklad poklepom. Otrasový senzor môže plniť funkciu ochrannú na zabezpečenie celého odľahčeného a inteligentného elektrického jednostopového dopravného prostriedku s garantovaným dojazdom/výjazdom proti odcudzeniu. Funkcionality rozširuje napr. mikrofón pripojený na siedmy vstup druhej programovacej a riadiacej jednotky a/alebo vibrátor pripojený na štvrtý výstup druhej programovacej a riadiacej jednotky. Mikrofón môže slúžiť na bezpečné telefonovanie počas jazdy alebo na ovládanie smartfónu.Z konštrukčného hľadiska navigačné/informačné a výstražné zariadenie pre jednostopové dopravné prostriedky s garantovaným dojazdom/výjazdom je riešené tak, že druha programovacia a riadiaca jednotka,druhý modul bluetooth, modul kompasu, reproduktor, siréna, otrasový senzor sú implementované vnútri telesa zvončeka. Spínač sirény a/alebo zariadenia, proximity senzor, senzor osvetlenia, vibrátor a mikrofón sú implementované na vonkajšku telesa zvončeka. Displej je výhodne tvorený maticou LED dićd a je implementovaný na vonkaj šku telesa zvončeka.Spôsob spracovania dát v elektronickom systéme dopravného prostriedku s garantovaným dojazdom/výjazdom je založený na postupnosti krokov- Zber dát o stave batérií v module permanentného monitoringu batérií. Príslušné meracie hardvérové prostriedky monitorujú hodnoty napätia batérií, okamžitého odberu prúdu pri aktuálnom zaťažení, vonkajšej teploty, zohľadňuje sa starnutie batérií, terénne prevýšenia, plynulosť premávky na trase.- Technológia bluetooth nasleduje odosielanie uvedených dát o stave batérií z permanentného monitoringu batérií k spracovaniu do mobilného komunikačného hardvérového prostriedku s obsiahnutou navigačnou aplikáciou.- Spracovanie dát o stave batérií, navigačných dát z GPS, kde sa generujú funkčné závislosti a ich interakcie, pričom výstupom sú dáta garantovaného doj azdu/výj azdu. V tomto prípade, keď na odľahčenom a inteligentnom elektrickom jednostopovom dopravnom prostriedku s garantovaným dojazdom/výjazdom nie je aplikované navigačné/informačné a výstražné zariadenie, tak dáta o garantovanom dojazde/výjazde sú zvukovo alebo vizuálne prezentované len na mobilnom komunikačnom hardvérovom prostriedku (napr. smartfóne) umiestnenom u vodiča.- Prípadne je ešte možné (a to je výhodné uskutočnenie tohto spôsobu) odosielanie dát o garantovanom dojazde/výjazde, resp. ďalej navigačných/informačných a výstražných dát z mobilného komunikačného hardvérového prostriedku smerovať/odosielať bluetooth technológiou do navigačného/informačného a výstražnéhozariadenia umiestneného na odľahčenom a inteligentnom elektrickom jednostopovom dopravnom prostriedku s garantovaným doj azdom/výj azdom.Výhody konštrukcie odľahčeného a inteligentného elektrického jednostopového dopravného prostriedku s garantovaným dojazdom/výjazdom a spôsobu spracovania dát v elektronickom systéme dopravného prostriedku podľa tohto technického riešenia sú zjavné z účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Konštrukcia odľahčeného a inteligentného elektrického jednostopového dopravného prostriedku s garantovaným dojazdom/výjazdom s ušľachtilým, hladkým a jednoduchým dizajnom má zníženú hmotnosť oproti bežným elektrickým bicyklom a predĺžený dojazd. Je to odľahčený a inteligentný elektrický jednostopový dopravný prostriedok s garantovaným doj azdom/výj azdom bez zložitej kabeláže a s doplnkami z prírodných materiálov.Odľahčený a inteligentný elektrický jednostopový dopravný prostriedok s garantovaným doj azdom/výj azdom doplnený o modul permanentného monitoringu batérií a prípadne aj o navigačné/informačné a výstražné zariadenie v spojení s mobilným komunikačným hardvérovým prostriedkom (napr. smartfónom) s navigačnou aplikáciou a bluetooth technológiou zabezpečuje garantovaný dojazd do cieľa návratu alebo výjazdu a ochranu celého odľahčeného a inteligentného jednostopového dopravného prostriedku.Použité navigačné/informačné a výstražné zariadenie je v tomto prípade implementované do telesa tvam klasického zvončeka pre bicykle, ale môže to byť aj iný vhodný tvar.Doprava na odľahčenom a inteligentnom elektrickom jednostopovom dopravnom prostriedku s garantovaným doj azdom/výj azdom podľa tohto úžitkového vzoru je šetrná k životnému prostrediu, je finančne nenáročná. Elektromobilita je prístupná na prepravu más ľudí.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch je ozrejmený odľahčený a inteligentný elektrický jednostopový dopravný prostriedok s garantovaným dojazdom/výjazdom a spôsob spracovania dát v elektronickom systéme dopravného prostriedku podľa technického riešenia. Na obrázku l je V bočnom pohľade zobrazená konštrukcia odľahčeného a inteligentného elektrického jednostopového dopravného prostriedku s garantovaným dojazdom/výjazdom s jeho základnými znakmi s modulom permanentného monitoringu batérií a bez navigačného/informačného a výstražného zariadenia. Na obrázku 2 je v bočnom pohľade zobrazená konštrukcia odľahčeného a inteligentného elektrického jednostopového dopravného prostriedku garantovaným dojazdom/výjazdom s jeho základnými znakmi s modulom permanentného monitoringu batérií a aj s navigačným/informačným a výstražným zariadením. Na obrázku 3 je zobrazené delta usporiadanie základných rámových dielov s náhľadom na uloženie batérií a modul permanentného monitoringu batérií. Na obrázku 4 je zobrazená schéma spôsobu spracovania dát v elektronickom systéme odľahčeného a inteligentného elektrického jednostopového dopravného prostriedku s garantovaným dojazdom/výjazdom len s implementovaným modulom permanentného monitoringu batérií s mobilným komunikačným hardvérovým prostriedkom (napr. smartfónom) umiestnenom u vodiča. Na obrázku 5 je zobrazená názorna schéma spôsobu spracovania dát v elektronickom systéme odľahčeného a inteligentného elektrického jednostopového dopravného prostriedku s garantovaným dojazdom/výjazdom s implementovaným modulom permanentného monitoringu batérií a navigačnýIn/informačným a výstražným zariadením. Na obrázku 6 je zobrazená schéma zapojenia modulu permanentného monitoringu batérií pre odľahčené inteligentné elektrické jednostopové dopravné prostriedky s garantovaným doj azdom/výjazdom. Na obrázku 7 je zobrazená schéma zapojenia navigačného/informačného a výstražného zariadenia pre odľahčené inteligentné elektrické jednostopové dopravné prostriedky s garantovaným dojazdom/výjazdom. Na obrázku 8 je znázornená jedná možná konštrukcia navigačného/informačného a výstražného zariadenia pre odľahčené inteligentné elektrické jednostopové dopravné prostriedky s garantovaným doj azdom/výj azdom realizovaná na telese zvončeka.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované na ilustráciu, a nie ako obmedzenia technických riešení. Odborníci znalí stavu techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia. Aj takéto ekvivalenty budú spadať do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.Pre odborníkov znalých stavu techniky nemôže robiť problém optimálneho návrhu konštmkcie a zapojení, preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísaná prvá konštrukcia odľahčeného a inteligentného elektrického jednostopového dopravného prostriedku s garantovaným dojazdon 1/výjazdom, ktorá je znázornená na obrázkoch 1 a 3. Konštrukcia pozostáva z usporiadania rámových dielov v tvare písmena delta, kde spodná rámová rúrka l, ktorá je na jednom konci ukončená hlavovou rúrkou 2 s riadidlami 2, zas svojím druhým koncom prechádza pod tupým uhlom do vidlicovej zadnej stavby â. Hlavová rúrka g je s koncami vidlicovej zadnej stavby à prepojená hornou zalomenou rámovou rúrkou i s vidlicovým ukončením. Vo vidlicovom ukončení zadnej stavby â a hornej zalomenej rámovej rúrky i je uložený náboj zadného kolesa s elektromotorom Q. V spodnej rámovej rúrke l je úložisko batérií Q. Odľahčený a inteligentný elektrický jednostopový dopravný prostriedok s garantovaným dojazdom/výjazdom ďalej obsahuje modul Z permanentného monitoringu batérií zaradený medzi batérie Q a elektromotor Q. Dolná časť spodnej rámovej rúrky l obsahuje otvor Q na vkladanie a vyberanie batérií Q s uzatváracím prvkom. Z hornej časti zalomenia hornej zalomenej rámovej rúrky í vyčnieva proñlové prichytenie Q sedla Q. Na dolnú časť zalomenia hornej zalomenej rámovej rúrky í nadväzuje vidlicové ukončenie. K spodnej rámovej rúrke l sú aplikované stúpadlá m.Modul Z permanentného monitoringu batérií Q je vložený do hornej časti spodnej rámovej rúrky l a má bezdrôtové prepojenie s mobilným komunikačným hardvérovým prostriedkom (smartfónom) s prepojením napr. na GPS, ako je to znázornené na obrázku 4. Mobilný komunikačný hardvérový prostriedok(smartfón) je umiestnený u vodiča. Zapojenie modulu Z permanentného monitoringu batérií Q je zobrazené na obrázku 6 a pozostáva z prepojenia vstupu m a výstupu l 7 so zaradeným meračom Q napätia a meračom Q prúdu, ktorých výstupy sú vedené do prvého a druhého vstupu prvej programovacej a riadiacej jednotky 20,na ktorej výstup je pripojený prvý modul 3 bluetooth. Na tretí vstup prvej programovacej a riadiacej jednotky g je pripojený výstup zo senzora g vonkajšej teploty. Prvá programovacia a riadiaca jednotka g je prepojená s SD kartou g. Alternatívne merač Q napätia a merač Ľ prúdu je zlúčený do jedného meracieho bloku.Funkcia jednotlivých komponentov odľahčeného a inteligentného elektrického jednostopového dopravného prostriedku s garantovaným dojazdom/výjazdom vyplýva zo spôsobu spracovania dát v elektronickom systéme odľahčeného a inteligentného elektrického jednostopového dopravného prostriedku s garantovaným dojazdom/výjazdom, s konštrukciou a zapojením opísanými v tomto príklade, ktorý možno názorne ozrejmiť na obrázku 4. Spôsob spracovania dát v elektronickom systéme odľahčeného a inteligentného elektrického jednostopového dopravného prostriedku s garantovaným dojazdom/výjazdom s použitím len modulu Z permanentného monitoringu batérií Q je založený na postupnosti krokov zberu dát o stave batérií Q pomocou modulu Z permanentného monitoringu batérií. Nasleduje krok odosielania dát o stave batérií Q z modulu Z permanentného monitoringu batérií Q bluetooth technológiou, prvým modulom g bluetooth na spracovanie do mobilného komunikačného hardvérového prostriedku g s obsiahnutou navigačnou aplikáciou. Nasleduje spracovanie dát o stave batérií Q, navigačných dát z GPS, kde výstupom sú dáta o garantovanom dojazde/výjazde, pričom dáta o garantovanom dojazde/výjazde sú zvukovo a/alebo vizuálne prezentované len na mobilnom komunikačnom hardvérovom prostriedku (smartfóne) umiestnenom u vodiča.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísaná druhá konštrukcia odľahčeného a inteligentného elektrického jednostopového dopravného prostriedku s garantovaným dojazdom/výjazdom, ktorá je znázornená na obrázkoch 2 až 4. Konštrukcia je už v dostatočnej miere opísaná v príklade l. Rozdiel je v tom, že ďalej obsahuje navigačné/informačné a výstražné zariadenie §, ktoré je integrované do riadidiel 2 alebo je prichytené o riadidlá 2 alebo je prichytené o hornú zalomenú rámovú rúrku A. V najzákladnejšej verzii navigačné/informačné a výstražné zariadenie g pozostáva z druhej programovacej a riadiacej jednotky 24, na ktorej prvý vstup je pripojený druhý modul g bluetooth. Na prvý a/alebo druhý výstup programovacej a riadiacej jednotky g je pripojený displej g a/alebo reproduktor 27.Navigačné/informačné a výstražné zariadenie § s rozšírením o ďalšie funkcionality znázornené na obrázku Z je ďalej riešené tak, že na tretí vstup druhej programovacej a riadiacej jednotky g je pripojený spínač g sirény a na tretí výstup druhej programovacej a riadiacej jednotky g je pripojená siréna g. Na druhý vstup programovacej a riadiacej jednotky g je pripojený kompas g. Ďalej na štvrtý vstup druhej programovacej a riadiacej jednotky g je pripojený proximity senzor 2. Na piaty a šiesty vstup druhej programovacej a riadiacej jednotky g je pripojený senzor x inteligentného osvetlenia a otrasový senzor g. Funkcionality rozširuje aj mikrofón ä pripojený na siedmy vstup druhej programovacej a riadiacej jednotky g a vibrátor g pripojený na štvrtý výstup druhej programovacej a riadiacej jednotky g.Z konštrukčného hľadiska navigačné/informačné a výstražné zariadenie Q pre jednostopové dopravné prostriedky aplikované v konštrukcii odľahčeného a inteligentného elektrického jednostopového dopravného prostriedku s garantovaným dojazdom/výjazdom je riešené tak, že druhá programovacia a riadiaca jednotka g, druhý modul § bluetooth, kompas g, reproduktor g, siréna g a otrasový senzor g sú implementované vnútri telesa zvončeka. Spínač g sirény, proximity senzor g, senzor E osvetlenia, vibrátor g a mikrofón

MPK / Značky

MPK: B60L 11/18, B62M 6/90

Značky: prostriedku, spracovania, dopravného, spôsob, prostriedok, elektricky, systéme, garantovaným, jednostopový, elektronickom, dopravný

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/13-u7527-elektricky-jednostopovy-dopravny-prostriedok-s-garantovanym-dojazdom-vyjazdom-a-sposob-spracovania-dat-v-elektronickom-systeme-dopravneho-prostriedku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektrický jednostopový dopravný prostriedok s garantovaným dojazdom/výjazdom a spôsob spracovania dát v elektronickom systéme dopravného prostriedku</a>

Podobne patenty