Zostavná konštrukcia rodinného domu

Číslo patentu: U 310

Dátum: 08.12.1993

Autor: Kerekeš Richard

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka zostavnej konštrukcie rodin ného domu, ktorý je vytvorený ako jednotrakt s nenosnýmiV súčasnosti sú známe systémy rodinných domov sendvičovej konštrukcie, ktorých obvodové steny sú vytvorené ako kompaktné panely typizovaných rozmerov, ktoré neumožňujú dispozičnú a tvarovú variabilnosť konštrukcie. Pomerne veľké rozmery panelov sťažujú dopravu na stavenisko a manipuláciu pri vlastnej montáži. Nevýhodou je tiež jednoplášťová konštrukcia, ktorá priznáva existenciu stykových špár medzi pa nelmi a nezabezpečuje dostatočnú ochranu proti navĺhaniuUvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje zostavná konštrukcia rodinného domu vytvoreného ako jednotrakt s nenosnými priečkami podľa tohoto technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom, že obvodový drevený skelet je tvorený sústavou vertikálnych nosných stĺpikov, rozostavených po obvode v rovnakých rozostupoch a sústavou sedlových väzníkov usporiadaných v rovnakom rastri ako vertikálne nosné stĺpiky Priestor ohraničený vždy dvoma susednými vertikálnymi nosnými stĺpikmi je vyplnený tepelnoizolačnou vrstvou vytvárajúcou s vertikálnymi nosnými stĺpikmi obvodové nosné steny, opatrené po celej ploche vnútorným plášťom a vonkajším plášťom z cementotrieskových dosiek. Obvod vonkajšieho plášťa je opatrený predsadeným plášťom tvoreným vápenopieskovými tehla mitak, že medzi vonkajším plášťom a predsadeným plášťom jeVýhodou zostavnej konštrukcie rodinného domu je jednoduchý nosný systém, umožňujúci meniť veľkosť objektu vždy o násobok rozostupu medzi dvoma susednými vertikálnymi nosnými stĺpikmi, s viacerými dispozičnými variantami. Energeticky úspornými obalovými konštrukciami sa dosahuje optimálne dispozičné a objemové riešenie. K výhodám nesporne patrí rýchla montáž, minimálna náročnosť prípravných stavebných prác a stavebných prác bez nutnosti využitia ťažšej stavebnej techniky. Ďalším pozitívom je ekologická nezávadnosť použitých materiálov a dvojplášťová vetraná obvodová konštrukcia, ktorá zabezpečuje minimálny únik tepelnej energiea účinné odvetranie vlhkosti z konštrukcie.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené prostredníctvom výkresov, na ktorých znázorňuje obr. 1 celkový pohľad na prizemný rodinný dom, obr. 2 celkový pohľad na rodinný dom s rôznou podlažnosťou. Obr. 3 znázorňuje priečny rez prízemného rodinného domu a obr. 4 pozdlžny rez rôznopodlažného rodinného domu. Na obr. 5 je znázornený pôdorys prizemného rodinného domu, na obr. 6 pôdorys rodinného domu s rôznou podlažnosťou a obr. 7 znázorňuje v reze skladbu dvojplášťovejZostavná konštrukcia rodinného domu podľa obr. 3 pozostáva z obvodového dreveného skeletu l, ukotveného kotevnými skrutkami v základovej konštrukcii, ktorý je tvorený sústavou vertikálnych nosných stĺpikov 2 rozostavených po obvodev rovnakých rozostupoch a sústavou sedlových väzníkov 3 us poriadaných v rovnakom rastri ako vertikálne nosné stĺpiky 3.Priestor ohraničený vždy dvoma susednými vertikálnymi nosný mi stĺpikmi g je vyplnený tepelnoizolačnou vrstvou Zyytvára júcou s vertikálnymi nosnými stĺpikmi 2 obvodové nosné stenyopatrené po celej ploche vnútorným plášťom 5 a vonkajšímplášťom Q z cementotrieskových dosiek. Obvod vonkajšieho plášťa É je opatrený predsadeným plášťom g tvoreným vápencpieskovými tehlami tak, že medzi vonkajším plášťom É a predsadeným plášťom 2 je vytvorená vzduchovámedzera §.Montáž zostavnej konštrukcie rodinného domu sa uskutočňuje priamo na mieste na vopred vybetónovanú základovú konštrukciu, do ktorej sa osadia kotevné skrutky na ukotvenie vertikálnych nosných stĺpikov 3, z ktorých sa vytvorí zvislá nosná konštrukcia ich rozostavením po obvode vo vzájomnej vzdialenosti cca 500 mm. Priestor ohraničený vždy dvoma susednými vertikálnymi nosnými stĺpikmi 2 sa vyplní tepelnoizolač nou vrstvou 7 z NOBASILU. Takto vytvorené obvodové nosné ste ny sa zakryjú po celej ploche vnútorným plášťom 5 a vonkajšímVodorovnú nosnú konštrukciu tvoria spodné pásy sedlových väzníkov Ž, ktoré sa uložia na vertikálne nosné stĺpiky g a slúžia ako podklad na tepelnoizolačný strop.strešnú konštrukciu tvoria bočné pásy sedlových väzníkov3 v sklone 20 °. Plášť strešnej konštrukcie sa vytvorí z dre veného záklopu opatreného z vonkajšej strany hydroizolačnou vrstvou, napr. asfaltovými šindľami. Pri zakladaní podlahy je potrebné do podlahy uložiť chráničky na vodoinštaláciu. kanalizáciu a elektroinštaláciu.Vonkajší plášť Q obvodových nosných stien sa vo vzdialenosti cca 20 mm obmuruje vápenopieskovými tehlami, z ktorých sa vytvorí predsadený plášť 2 objektu, čím vznikne medzi von kajším plášťom 6 a predsadeným plášťom 9vzduchovámedzera §. Napojenie na inžinierske siete je riešené individuálne. Situovanie objektu rešpektuje napojenie na komunikačný systém, okolitü zástavbu a svetové strany. skladbou obvodového plášťa podľa tohoto technického rie šenia je splnená požiadavka optimálnych tepelnoizolačnýchvlastností a dosiahne sa účinné odvetranie vlhkosti, ktorátieto vlastnosti vo zvýšenej miere negatívne ovplyvňuje.

MPK / Značky

MPK: E04B 1/14, E04B 1/26, E04H 1/00, E04B 1/10

Značky: konštrukcia, rodinného, zostavná

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/13-u310-zostavna-konstrukcia-rodinneho-domu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zostavná konštrukcia rodinného domu</a>

Podobne patenty