Požiarna klapka

Číslo patentu: U 2334

Dátum: 10.12.1999

Autori: Kuráň Jozef, Mocný Ernest

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka požiarnej klapky určenej na montáž do vzduchotechnických potrubí so štvorhranným alebo kruhovým prierezom.Známe požiarne klapky bývajú niekedy nedostatočne tuhé a pri konečnej montáži ich treba repasovať, aby bolo možné voľne otáčať listy týchto klapiek. Listy sú vyhotovené z jednej až štyroch vrstiev bezazbestových, vláknocementových dosiek. Os otáčania listu klapky je u známych klapiek vodorovná. Známe sú tiež klapky, V ktorých je vnútorná plocha plášťa klapky v mieste uzavretej polohy listu klapky vybavená úzkym prúžkom speniteľnej hmoty nepresahujúcim šírku 15 mm. Takéto riešenie V prípade požiaru nezabezpečuje dokonalé utesnenie medzery medzi plášťom alistom klapky. Nezamedzuje tiež vedeniu tepla medzi priľahlou a odvrátenou časťou plášťa klapky.Nevýhody známych požiarnych. klapiek odstraňuje požiarna klapka pre vzduchotechnické potrubie so štvorhranným alebo kruhovým prierezont a predstavuje riešenie, V ktorom je plášť klapky tvorený priľahlým a odvráteným dielom a ich konce sú vybavené prírubovým spojom. V tomto prírubovom spoji sú priľahlá a odvrátená príruba vybavené ohnutými okrajmi obopínajúcimi izolačný rám, pričom obe príruby sú pripojené k dielom plášťa posunuto a takto vytvorené okraje dielov plášťa podopierajú izolačný rám. Prírubový spoj je z vnútornej strany plášťa klapky uzatvorený speniteľnou izoláciou. Na upevnenie nábojov v prírubovom spoji, V ktorých sú V samomazacích puzdrách uloženéčapy nesúce list klapky, sú na odvrátenej prírube vytvorenéprírubové držiaky a držiaky s otvorom na odvrátenom diele plášťa.Na tepelné odizolovanie sú oproti držiakom vytvorené V priľahlej prírube vybrania.Je výhodné, ak na utesnenie a tepelnú izoláciu listu klapky sa V mieste priechodu. čapov cez speniteľnú izoláciu vytvorí kruhové vybranie. Do tohto vybrania sa vloží pevná podložka a speniteľná podložka. Na tepelné odizolovanie držiaka listu satento zakryje príložkou a vložkou.Okrem otáčania listu klapky s Vodorovnou osou otáčania je voľný čap vybavený pätným. ložiskom umožňujúcim otáčanie listu klapky okolo zvislej osi. Pri klapke V kruhovom vyhotovení sa s výhodou v prírubovom spoji použije plochá príruba a plochá príruba s držiakmi. Na vytvorenie izolačného rámu sa použijú kruhové segmenty.Prehľad obrázkov na výkresochRiešenie požiarnej klapky je znázornené na výkresoch, kdeobr.1 je v pravouhlom premietaní znázornený nárys požiarnej klapky so štvorhranným prierezom s listom klapky V otvorenom stave, naobr.2 je znázornený ľavý bokorys požiarnej klapky podľa obr. 1,naobr.3 je znázornený rez A-A vyznačujúci prírubový spoj pniľahlého a odvráteného dielu plášťa a izolačného rámu, naobr.4 je v reze B-B znázornená uloženie otáčacieho čapu, naobr.5 je v reze C-C znázornené uloženie voľného čapu so spätným ložiskom a naobr.6 je V pravouhlom premietaní znázornený nárys požiarnejNa priložených obrázkoch 1 a 2 je znázornená štvorhranná požiarna klapka, ktorej plášť l je vytvorený z priľahlého dielu g a odvráteného dielu §, ktoré sú spojené prírubovým spojom 5. Prírubový spoj 3 pozostáva z priľahlej príruby § a odvrátenej príruby Z, medzi ktorými je vsadený izolačný rám § upevnený sťahovacími skrutkami §. Na pevné vsadenie izolačného rámu § do prírubového spoja 3 sú príruby § a Z vybavené ohnutým okrajom lg a diely g a Ž plášťa majú presmuúúce okraje lg. Na uloženie otáčacieho čapu gg a voľného čapu gg sú na odvrátenej prírube Z vytvorené prírubové držiaky Ž s otvormi a na odvrátenom diele § sú vytvorené držiaky gg s otvormi, ku ktorým sú pevne pripojené náboj gl ložiska a uzatvorený náboj lg ložiska. Na zamedzenie prestupu tepla cez priruby É a Z je v mieste prírubového držiaka g vytvorené na priľahlej prírube É vybranie lg a na priľahlom diele 3 plášťa vybranie lg. Na vnútornom obvode plášťa l je na mieste uzavretej polohy listu ll klapky upevnená speniteľná izolácia l§, ktorá slúži na utesnenie listu pri požiari. Dokonalé utesnenie listu ll klapky v mieste priechodu otáčacieho čapu gg a voľného čapu gg cez speniteľnú izoláciu lg zabezpečia podložky gl a speniteľné podložky g§ Lmúestnené vo vybraniach lg. Pomocou otáčacieho čapu gg a voľného čapu lg je V samomazacích puzdrách gg otočne uložený list ll klapky, ktorého pripojenie zabezpečujú držiaky gg listu, tepelne izolované vložkami lg a príložkami gá. Plášť l klapky sa bežne V prevádzke montuje tak, že os otáčania listu ll klapky je vodorovná. Pätné ložisko ll pozostávajúce z vybrania lg v čape, guľky ll a priložky 35 umožňuje montáž klapky aj v polohe, keď os otáčania listu ll klapky je zvislá. ovládacie prvky klapky na zabezpečenie otvorenej a uzatvorenej polohy listu ll klapky sú umiestnené na paneli lg so spúšťacim zariadením. Spustenie listu ll klapky sa uskutočňuje odklopením aretačnejpáky ll a uvoľnením prestavovacej páky lg. V uzatvorenej polohelistu ll klapky je prestavovacia páka lg podopretá.panelom lg 5 poistným zariadením. Prestavovaciu páku čiastočne chráni kryt ll.Na obr. 6 je kruhová požiarna klapka s hlavnými časťami ako V príklade 1 s tým rozdielom, že prírubový spoj A je vytvorený pomocou plochej príruby äâ a plochej príruby s držiakmi §§. Na vytvorenie izolačného rámu § sa používajú segmenty §§.Požiarna klapka podľa technického riešenia je využiteľná pre vzduchotechnické potrubie so štvorhranným alebo kruhovým prierezom nachádzajúce sa v prostredi podľa STN O 3 8203 (Iso 9223), kde je najviac stredný stupeň (C 3) koróznej agresivityatmosféry. Požiarna klapka poskytuje chránenému požiarnemu úseku požiarnu odolnosť 90 minút.

MPK / Značky

MPK: F24F 11/02

Značky: požiarna, klapka

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/13-u2334-poziarna-klapka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Požiarna klapka</a>

Podobne patenty