Autonómna vykurovacia sústava

Číslo patentu: U 2333

Dátum: 10.12.1999

Autor: Ivanenko Genadij Genadievič

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Oblast techniky Technické riešenie sa týka autonómnej vykurovacej sústavy pre vyhrievanieobytných budov, ktorá je vytvorená z ohrievače teplonosného média, obehového čerpadla, prívodného a spätného potrubia a vyhrievanej podlahy, ktoré sú spojenés prlvodným a spätným potrubím do jedného vyhrievacieho obvodu.Doterajší stav techniky Doteraz je známa vykurovacla sústava, skladajúca sa zo zariadenia na ohrevteplonosného média vo forme kotla na ohrievanie vody, obehového čerpadla,prívodného a spätného potrubia a radiátora, ktorá sa inštaluje vo vykurovaných miestnostiach a je spojená potrubím do jedného uzavretého obvodu (viď napríklad E.F.Buznikov et al. Priemyselné a vykurovacie kotolne, E.F. Buznikov, K.F. Roddajts,E.J.Berziňš - Moskva, Energoizdat, 1984, s.102). Nevýhodou tejto vykurovacej sústavy je, že vykurovanie miestností sa uskutočňuje cestou iba konvekcie vzduchu,nachádzajúcehou sa V miestnosti. Takto vytvorené teplo v miestnosti, resp. že takéto rozloženie teplôt vzduchu vpriestore medzi podlahou a stropom nezabezpečuje človeku potrebné pohodlie. Doteraz známe systémy podlahového vykurovania sú založené na centrálnom systéme, kde vo vyhrievanej podlahe sú inštalované vyhrievacie obvody rúrok po celej ploche miestnosti, uloženie betónovej podlahy je taktiež na celej ploche, na ktorú sa následne ukladajú keramické dlaždice, drevené parkety, resp. iný druh podlahy. Nevýhodou poplsaného systému podlahového vykurovania je, že vprípade úniku teplonosného média cez defekty vrúrkach,vspojovacích prvkoch vyhrievacieho obvodu alebo vprípade vzniku trhlín vrúrach vyhrievacieho obvodu, či vdôsledku možného zamrznutia rúr alebo vdôsledku upchatia rúr je potrebné demolovat celú vyhrievanú podlahu, čo je spojené so značnými hmotnými výdavkami na opravu vyhrievanej podlahy tejto vykurovacejPodstata technického riešenia Uvedené nedostatky, spočivajúce najmä V znížení výdavkov na opravu vyhrievanej podlahy v prípade vzniku úniku teplonosného média a tiež vo vytvorenípohodlia pri jej vyhotovení, montovaní a prevádzkovaní do značnej miery odstraňuje- z autonómna vykurovacia sústava pre vyhrievanie obytných budov, ktorá je tvorená ohrievačom teplonosného média, obehovým čerpadlem, prívodným potrubím, spätným potrubim a podlahou, ktorej podstata spočíva v tom, že podlaha je tvorená najmenej dvoma vyhrievacími prvkami s pevne uloženým rúrkovým vyhrievacím obvodom, ktoré sú navzájom rozoberateľne spojené prepojovacimi rýchlospojkami,pričom jedna prepojovacia rýchlospojka vyhrievanej podlahy je rozoberateľne pripojená na privodné potrubie s guľovým montážno-regulačným ventilom, vyústujúca do obehového čerpadla a druhá prepojovacia rýchlospojka je rozoberateľne pripojená je v spodnej časti na spätné potrubie s guľovým montážno-regulačným ventilom, pričom vhornej časti spätného potrubia je pripevnená expanzná nádoba.Je nutné, že ohrievač teplonosného média je tvorený výmenníkom tepla s plynovým horákom, ktorý je spojený prepojovacim hrdlom s najmenej jedným regulačným ventilom a uzatváracím ventilom s plynovou tlakovou nádobou, pričom výmennik tepla je na jednom konci prepojený spojkou na spätnej rúrke sospätným potrubím, na ktorom je pripevnený gulový montážne-regulačný ventil a na druhom konci je prepojený prívodným potrubim so spojkou a guľovým montážnym ventilom s obehovým čerpadlom.Je prirodzené, že vyhrievacle prvky sú tvorené rámom vyhrievacieho prvku, do ktorého je uložená najmenej jedna tepelnoizolačná vložka, na ktorú je voľne uložený rúrkový vyhrievací obvod so zaliatou podlahovou doskou, na ktorú sa ukladá podlahové teleso.Je výhodné, ak zaliatou podlahovou doskou je betónová zmes.Je tiež výhodné, ak zaliatou podlahovou doskou je plastový materiál.Ďalej je výhodné, ak zaliatou podlahovou doskou je roztavený kov.Ďalej je výhodné, ak podlahovým telesom sú drevené parkety.Ďalej je výhodné, ak podlahovým telesom je linoleum.Ďalej je výhodné, ak podlahovým telesom sú keramické dlaždice.Pre správnu funkciu je potrebné, ak elastická rohož je vytvorená z rúrkového vyhrievacieho obvodu z elastického materiálu, ktorý je pripevnený na elastickútepelnovodivú dosku a elastickú tepelnoizolačnú dosku, na ktorú je pripevnenáelastická hydroizolačná doska .Prehľad obrázkov na výkrese Technické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov,kde na obr. 1 jeznázornená principiálna schéma autonómnej vykurovacej sústavy, na obr. 2 je znázornený vyhrievaci prvok, na obr. 3 je v reze znázornený vyhrievaci prvok, na obr.4 je znázornený variant vyhrievcieho prvku, ak zaliatou podlahovou doskou je roztavený kov, na obr. 5 je V reze znázornený variant vyhrievcieho prvku, ak zaliatou podlahovou doskou je roztavený kov, na obr. 6 je znázornený elastický vyhrievaciprvok a na obr. 7 je v reze znázornený elastický vyhrievaci prvok.Príklady uskutočnenia technického riešeniaAutonómna vykurovacia sústava podľa technického riešenia, ktorá je naplnená vodou ako teplonosným médiom, podľa obr.1, pozostáva z ohrievača teplonosného média 1, ktorý je zložený z výmennika tepla lg, ktorý je tvaru špirálového rúrkového hada. Výmenník tepla 12 je ohrievaný podľa potreby plynovým horákom g. Do plynového horáka ll je privádzaný, plyn z plynovej tlakovej nádoby 1 §, ktorý slúži ako zásobník plynu prostredníctvom prepojovacieho hrdla E. V prepojovacom hrdle 1 §je umiestnený jeden regulačný ventil 151 a jeden uzatvárací ventil 13, ktorými sa nastavuje požadovaný prevádzkový režim ohrievača teplonosného média 1.Výmenník tepla 12 je spojený s podlahou 2 prívodným potrubím § a spätnou rúrkou Q spojenou so spätným potrubím g. Na spätnej rúrke 13 je pripevnená spojka 511 a na spätnom potrubí § je pripevnený gulový montážno-regulačný ventil Q,ktorými je riadená autonómna vykurovacia sústava. V hornej časti spätného potrubia 4 l je umiestnená expanzná nádoba Q, ktorou je do autonómneho systému vykurovania privádzaná voda ako teplonosné médium v prípade jeho úniku pri poruchách, resp. pri jeho napĺňaní. Na prívodnom potrubí g je umiestnené obehové čerpadlo Q, ktorým je zabezpečená cirkulácia vody, ako teplonosného média v celej autonómnej vykurovacej sústave. Na prívodnom potrubí § je umiestnená spojka âl, gulový montážno-regulačný ventil 32 a gulový montážny ventil fg, ktorými sa tiež nastavuje požadovaný prevádzkový režim autonómnej vykurovacej sústavy.Podlaha g je tvorená šestnástimi vyhrievacími prvkami Ä, susediace sú navzájom stavebnicovo spojené. V každom jednom vyhrievacom prvku 21 je pevne uložený rúrkový vyhrievaci obvod 32, ktorým cirkuluje voda, ako teplonosné médium.Rúrkový vyhrievaci obvod g každého jedného vyhrievacieho prvku a je ukončený- 4 rozoberatelnýml prepojovacími rýchlospojkami 23, ktorými je navzájom spojený vyhrievací obvod gg do jedného spojeného kusu v celej podlahe g. Jedno ukončenie rúrkového vyhrievacieho obvodu Q je prepojovacou rýchlospojkou gg spojené s prívodným potrubím § a druhé ukončenie rúrkového vyhrievacieho obvodu ga je prepojovacou rýchlospojkou Q spojené so spätným potrubím 5. Prepojením rúrkového vyhrievacieho obvodu g so spätným potrubím 51 a prívodným potrubím ą je zabezpečená cirkulácia vody, ako teplonosného média v celej autonómnej vykurovacej sústave. vyhrievací prvok g, podľa obr.2, je zložený z rámu vyhrievacieho prvku 211,ktorý je umiestnený po jeho obvode. Do rámu vyhrievacieho prvku 211, podľa obr.3,sú uložené dve tepelnoízolačné vložky ľ, na ktoré sa ukladá rúrkový vyhrievací obvod 22. Rúrkový vyhrievací obvod gg je zaliatý vytvrdíteInou betónovou zmesou, na ktorú sa po jej vytvrdnutí ukladajú drevené parkety.Autonómna vykurovacia sústava podľa technického riešenia, ktorá je naplnená vodou ako teplonosným médiom, podľa obr.1, pozostáva z ohrievača teplonosného média 1, ktorý je zložený z výmenníka tepla 12, ktorý je tvaru špirálového rúrkového hada. Výmennik tepla 12 je ohrievaný podľa potreby plynovým horákom 11. Do plynového horáka 11 je privádzaný plyn z plynovej tlakovej nádoby m, ktorý slúži ako zásobník plynu prostredníctvom prepojovacieho hrdla 15. V prepojovacom hrdle 1 § je umiestnený jeden regulačný ventil lg a jeden uzatvárací ventil l 3, ktorými sa nastavuje požadovaný prevádzkový režim ohrievača teplonosného média |.Výmennik tepla g je spojený s podlahou g prívodným potrubím ga spätnou rúrkou 13 spojenou so spätným potrubím 5. Na spätnej rúrke Q je pripevnená spojka Q a na spätnom potrubí § je pripevnený guľový montážne-regulačný ventil j,ktorými je riadená autonómna vykurovacia sústava. V hornej častí spätného potrubia 5 je umiestnená expanzná nádoba Q, ktorou je do autonómneho systému vykurovania privádzaná voda ako teplonosné médium v pripade jeho úniku pri poruchách, resp. pri jeho napĺňaní. Na privodnom potrubí g je umiestnené obehové čerpadlo Q, ktorým je zabezpečená cirkulácia vody, ako teplonosného média v celej autonómnejvykurovacej sústave. Na privodnom potrubí §je umiestnená spojka 31, guľový

MPK / Značky

MPK: F24D 3/14

Značky: sústava, vykurovacia, autonómna

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/13-u2333-autonomna-vykurovacia-sustava.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Autonómna vykurovacia sústava</a>

Podobne patenty