Vstrekovacie zariadenie aromatickej látky do plynného a kvapalného média

Číslo patentu: U 2318

Dátum: 08.11.1999

Autori: Reiter Róbert, Kováč Pavol

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vstrekovacie zariadenie aromatickej látky do plynného a kvapalnéhoTechnické riešenie sa týka presného dávkovania odorizačnej látky vstrekovaním do plynného alebo kvapalného média a riešiproblém zabezpečenia včasného rozpoznania netesností najmä V plynárenskej rozvodovej sieti.Pre zabezpečenie bezpečnej prevádzky plynárenskej rozvodovej siete je potrebné do vykurovacieho plynu pridávať zapáchajúce látky všeobecne známe pod pojmom odoranty. S využitím tohto obohateného plynu sa uskutočňuje kontrola tesnosti plynových rozvodov.Proces odorizácie sa v súčasnosti realizuje buď priamym dávkovaním odorantu do vykurovacieho plynu alebo obohacovaním odvetveného prúdu vykurovacieho plynu. Dôležitým predpokladom správnej odorizácie vykurovacieho plynu je zabezpečiť konštantné špecifické dávky odorantu, t. j. potrebné hmotnostné množstvo odorizačných pár na objemovú jednotku vykurovacieho plynu. Samotná realizácia odorizácie sa zabezpečuje pomocou odorizačných zariadení.Zariadenia, ktoré zabezpečujú odorizáciu na princípe odparovania odorizačnej látky z konštantnej hladiny a prostredníctvom využitia odvetveného prúdu vykurovacieho plynu, sú charakteristické tým, že obsahujú tlakovú pracovnú nádobu, nad ktorou je usporiadaný zásobník odorantu. Uvedené nádoby sú prepojené pomocou rúrok, na ktoré nadväzuje uzatvárací a regulačný mechanizmus. Jeho funkciou je uzatvárať a otvárať priechod odorizačnej látky zo zásobníka odorantu do pracovnej tlakovej nádoby a tým udržiavať V tejto nádobe úroveň hladiny odorantu vstabilnej výške. U starších konštrukcií odorizačných zariadenísa úroveň hladiny odorantu udržiava pomocou plavákového systému. Vlastná konštrukcia plavákového systému spôsobuje, že systém nie je vždy tesný a nie je úplne spoľahlivý. Zariadenie preto musí byt potom vybavené aj prepadovou nádobou, do ktorej V prípade poruchy plavákového systému pretečie odorizačná kvapalina 2 pracovnej nádrže.Novšie typy odorizačných zariadení uvedený problém odstraňujú. Sú charakteristické tým, že uzatvárací a regulačný mechanizmus je tvorený dvojicou rúrok, ktorou je spojený zásobník odorantu s tlakovou pracovnou nádobou, v ktorej je umiestnené vyhrievacie teleso ponorené v kvapaline. Jedna z rúrok je nátoková a druhá je vyrovnávacia. Nátoková rúrka je zaústená ako na dno pracovnej tlakovej nádoby, tak aj na dno zásobnej nádoby. Vyrovnávacia rúrka je zaústená V úrovni zvolenej výšky hladiny odorantu v pracovnej tlakovej nádobe a nad úrovňou hladiny odorantu v zásobnej nádrži. Konštantná hladina odorantu v pracovnej tlakovej nádobe je udržiavaná s využitím princípu rozdielnosti tlakových pomerov.spoločnou nevýhodou oboch uvedených zariadení sú vysoké nároky na uskladňovanie a manipuláciu s horľavým a zdraviu škodlivým odorantom, ktorý umožňuje využívat v odorizačných zariadeniach len zásobníkové nádrže s menšími objemami. Preto je potrebné pomerne často menit prázdne nádrže za plné. Častá výmena zásobníkových nádrží je potrebná hlavne pri zaradení odorizačných zariadení do systému regulačnej stanice s vysokými výkonnostnými parametrami. Problémom vo funkcií zariadení na odorizáciu, ktoré využívajú odparovací princíp odorizácie vykurovacích plynov, je zabezpečiť rovnomernost nasýcovania v prípade výraznejšej zmeny podmienok prúdiaceho plynu.Medzi rozšírené systémy odorizácie vykurovacích plynov v súčasnosti patria injekčné technológie. Výhodou tohto spôsobu odorizácie je hlavne dávkovanie odorantu, ktoré je nezávislé od kolísania podmienok toku plynu. Množstvo proporcionálnych impulzov snímaných impulznými snímačmi objemového meracieho zariadenia uvádza do činnosti zdvihy elektromagneticky poháňaného piestovéhodávkovacieho čerpadla. Každým zdvihom čerpadlo dopravuje nastavenémnožstvo odorantu v objemových jednotkách cez vstrekovaciu dýzu do prúdu plynu. Odorant je nasávaný zo zásobnej nádrže cez permanentne naplnený zásobník. Napriek modernému princípu vykazujú tieto systémy niektoré nedostatky. Napríklad, že počet možností konštrukčného riešenia tohto typu zariadení zmenšuje konštrukcia plavákového systému, ktorým je vybavený prevádzkový zásobník. Funkcia týchto zariadení je založená na princípe vákuového okruhu,čo si vyžaduje použitie technicky a tým aj ekonomicky náročnejších prvkov konštrukcie.Horeuvedené nedostatky odstraňuje vstrekovacie zariadenie aromatickej látky do plynného a kvapalného média podľa technického riešenia, ktorého podstatou je, že má hlavnú nádrž aromatickej látky spojenú prvým odvzdušňovacím potrubím s filtračným dielcom vyústeným do atmosféry a súčasne prvým potrubím so spodnou častou prevádzkového zásobníka vybaveného snímačom hladiny aromatickej látky. Prevádzkový zásobník je pritom zhora prepojený druhým odvzdušňovacím potrubím s filtračným dielcom a zdola druhým potrubím s podtlakovým vstupom injekčného dopravného zariadenia, ktorého pretlakový výstup je tretím potrubím so zaradeným tlakovým snímačom napojený na vstrekovaciu dýzu a súčasne prepojený cez tretie odvzdušňovacie potrubie s filtračným dielcom vyústeným do atmosféry i s druhým odvzdušňovacím potrubím. Prvé, druhé i tretie potrubie a prvé, druhé i tretie odvzdušňovacie potrubie obsahuje taktiež uzatváracie a spojovacie armatúry, pričom hlavná nádrž je prepojená s tlakovou pumpou cez pretlakový spätný ventil a tlakový snímač i injekčné dopravné zariadenie je elektricky prepojené sJe výhodné, ak prevádzkový zásobník obsahuje stavoznak zhora prepojený horným potrubím s filtračným dielcom vyústeným do atmosféry a zdola spojený druhým potrubím s podtlakovým vstupom injekčného dopravného zariadenia prostredníctvom dolného potru bia a/alebo, ak je v prvom potrubí za hlavnou nádržou zaradenáprvá uzatváracia armatúra s prvým filtrom, V druhom potrubí za hlavnou nádržou druhá uzatváracia armatúra s druhým filtrom a v tretom potrubí za pripojeným tlakovým snímačom spätný ventil, výstupná uzatváracia armatúnaa vstrekovacia dýza.Ďalej je výhodne, ak je medzi prevádzkovým zásobníkom a filtračným dielcom zapojená v druhom odvzdušñovacom potrubí štvrtá uzatváracia armatúra a ak je tlaková pumpa cez spätný tlakový ventil zapojená V tretom odvzdušňovacom potrubí i cez časť prvého odvzdušňovacieho potrubia spojená s hlavnou nádržou, pričom horná uzatváracia armatúra je umiestnená na prvom odvzdušňovacompotrubí medzi prípojom pretlakového spätného ventilu tlakovej pum py a filtračným dielcom.Taktiež je výhodné, ak pretlakový výstup injekčného zariadenia V tretom potrubí a podtlakový vstup injekčného dopravného zariadenia v druhom potrubí je prepojený obtokovým potrubím ceztlakový ventil, pričom je obtokové potrubie vybavené tlakovým bez pečnostným Ventilom.Zároveň je výhodné, ak riadiaca jednotka je elektrickyVstrekovacie zariadenie aromatickej látky do plynného a kvapalného média podľa technického riešenia umožňuje spoľahlivé sledovanie hladiny odorantu V prevádzkovom zásobníku a vyhodnocovanie jej stavu riadiacou jednotkou, pričom systém sledovania hladiny poskytuje priestor na vytváranie viacerých variant konštrukčných avšak funkčne rovnocenných vyhotovení a usporiadaní prevádzkového zásobníka, čo je zvlášt výhodné pri riešení celkovej koncepcie zariadenia. Odorizačné zariadenie je kombináciou podtlakovej a pretlakovej časti, čo vytvára podmienky pre zaradenie čerpadla do systému a má priaznivý dopad na jeho funkčnú spoľahlivosť i ekonomickú dostupnosť. Pripojenie riadiacej jednotky a jej funkcia zabezpečujú spoľahlivosť prevádzky zariadenia s vylúčením potreby trvalej obsluhy.

MPK / Značky

MPK: B01F 3/04

Značky: aromatickej, plynného, vstrekovacie, kvapalného, látky, zariadenie, media

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/13-u2318-vstrekovacie-zariadenie-aromatickej-latky-do-plynneho-a-kvapalneho-media.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vstrekovacie zariadenie aromatickej látky do plynného a kvapalného média</a>

Podobne patenty