Znovu uzatvárateľné balenie

Číslo patentu: E 5557

Dátum: 29.12.2006

Autori: Dagestad Olav, Exner Ron

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis Oblasť techniky 0001 Vynález sa týka znovu uzatvárateľného balenia.0002 Presnejšie, v oblasti obalov na jedlo je žiadané poskytnutie obalu, ktorý je jednoduché otvoriť a spätne uzavrieť. So znovu uzatvárateľnými baleniami je hlavný problém to, že sila uzáveru je oslabená každým otvorením a uzatvorením. Presnejšie, balenie môže byť znovu uzatvorené, ale uzáver V takomto stave už nemusi byť dostatočne silný na to, aby udržal časti produktu, ako napríklad omrvinky, alebo malé časti čokolády alebo relativne veľké, zvyškové časti produktov, ako napríklad Čokoládové tyčinky alebo tabuľky, keď bola skonzumovaná len malá časť tohto produktu. V tom istom čase, keď je sila znovu uzatvárateľného uzáveru relatívne vysoká,konzument môže nadobudnúť dojem, že balenie je V stave, keď ešte nebolo v otvorené. Preto je požadované, aby sila znovu uzatvárateľného uzáveru bola signifikantne menšia ako sila pôvodná, keď balenie ešte nebolo otvorené, ale dostatočne veľká na to, aby poskytla spoľahlivý uzáver v stave znovu uzatvorenia0003 EP 1 288 139 Al prihlasovateľa sa týka balenia, ktoré sajednoducho otvára a môže byť opäť uzatvorené.0004 EP 1 714 895 Al prihlasovateľa opisuje znovu uzatvárateľné balenie, ktoré má dokázateľné znaky. Inak povedané, keď balenie už raz bolo otvorené, je to vizuálneindikované spotrebiteľovi, takže spotrebiteľ je informovaný, žebalenie už bolo otvorené a tým pádom už nie je V začiatočnom, neotvorenom stave, ale V znovu uzatvorenom stave.0005 Čo sa týka obidvoch uvedených balení, je zrejmé, že ďalej opisovaný vynález obsahujúci všetky jeho zhotovenia a výhodné znaky je aplikovateľný na balenia opísané V uvedených0006 DE 10 2005 013 585 Al sa vzťahuje ku znovu uzatvárateľným baleniam, ktoré majú uzáver a zvláštny pruh na studené zlepenie,ktorý môže byť použitý na pruh studeného zlepenia a poskytuje0007 DE 201 13 173 U 1 opisuje znovu uzatvárateľné balenie, ktoré má pruhy stáleho zlepenia, ktoré sú vzájomne zlepené.0008 Predmetom tohto vynálezu je balenie s vylepšenými0009 Tento zámer je vyriešený podstatou nároku 1. Výhodnéuskutočnenia sú podstatou ďalších nárokov.0010 V súlade s prvým riešením opísaného predmetu, znovu uzatvárateľné balenia pre potravinové produkty majú uzáver umiestnený medzi prvou a druhou uzatváracou časťou. Uzatváracie časti môžu byť časťami balenia, ktoré obsahujú substrát. Inak povedané, substrát môže byť vhodne poskladaný do seba tak, že môže byť medzi uzatváracími časťami vytvorený uzáver. Presnejšie, balenie podľa prihlášky môže byť vyhotovené ako takzvané prúdové balenie, ktoré má takzvaný Švový uzáver paralelne so smerom osi, V ktorom bol substrát vložený navyformovanie uzáveru. Navyše, koncové uzávery môžu byťvyhotovené nakoniec. V súvislosti s predloženou prihláškou môže byť poskytnutý jeden alebo viac koncových uzáverov a/alebo švových uzáverov so znakmi opísanými vyššie, na vylepšenie uzatváracích vlastností. Avšak iba niektoré z týchto uzáverov môžu byť Vytvorené, ako je opísane ďalej, na zlepšenievlastnosti uzatvárania iba V týchto oblastiach.0011 Uzáver je vytvorený pomocou studeného uzáveru,umiestneného medzi prvou a druhou uzatváracou časťou. Studený uzáver môže byť na prvej a/alebo druhej uzatváracej časti podľa predlohy. Studený uzáver môže byť lepidlo. Bolo zistené V spojitosti s predloženým vynálezom, že studený uzáver je najvhodnejší na poskytnutie vylepšenej uzatvárateľnosti. V tomto kontexte bolo presnejšie zistené, že charakteristiky uzatvárateľnosti môžu byť vylepšené, keď je studený uzáver vyformovaný medzi prvou a druhou uzatváracou oblasťou, kde je spájacia sila chladného uzáveru k prvej a druhej uzatváracej oblasti lepšia, ako spájacia sila vo vnútri studeného uzáveru. Toto zapríčiňuje, že sa studený uzáver oddelí, keď je balenie otvorené a uzáver je porušený. Ako následok, časti studeného uzáveru čiastočne priľnú k prvej uzatváracej časti a čiastočne priľnú aj k druhej uzatváracej časti. Toto správanie studeného uzáveru vedie k znovu uzatvárateľnému baleniu, ktoré poskytuje požadovanú silu uzáveru V neotvorenej forme, ako aj znovu uzatvárateľnosť a silu uzáveru po znovu uzatvorení, dostatočnú na udržanie produktu alebo jeho častí, a súčasne menšiu ako jesila uzáveru balenia v stave ešte neotvorenom, takže spotrebiteľmôže jednoducho cítiť, že výrobok je V stave znovu uzatvorenia.0012 Toto môže byť nazývané aj súdržne delenie a hlavnou výhodou ako studeného uzáveru bude spoľahlivo zostávať na prvej a druhej uzatváracej časti a nebude sa pri otvorení strhávať z prvej a druhej uzatváracej časti na vyššie vrstvy. Počasvýroby je preferované aplikovanie studeného uzáveru do prvej ajdruhej uzatváracej časti. Keď je balenie zapečatené, tieto uzatváracie časti sú spojené dohromady a studený uzáver oboch častí je zviazaný dokopy. Bolo zistené, že toto poskytuje dobré základy pre požadované súdržné delenie potom, ako je uzáver narušený, čo vedie k veľmi dobrej znovu uzatvárateľnosti. Ako bude opísané V nasledujúcom texte, prvá a druhá uzatváracia časť môže byť tvorená časťou substrátu, ktorý má rôzne vrstvy. Ak je spoj medzi studeným uzáverom a prvou vrstvou (na ktorej sa tento studený uzáver nachádza) príliš silný, je tu riziko, že studený uzáver oddelí Vrchnú vrstvu substrátu. Toto nie je žiaduce a narúša to spoľahlivosť znovu uzatvárania. Táto spoľahlivosť môže byt zabezpečená, ak časť studeného uzáveru ostane s prvou a ďalšia časť studeného uzáveru ostane s druhou uzatváracou časťou, takže tieto časti studeného uzáveru sú zlepené dokopy,keď je balenie znovu zatvorené. Inak povedané, studený uzáver je oddelený s ohľadom na jeho hrúbku. Takže keď uvažujeme istú časť povrchu, časť studeného uzáveru, ktorá je bližšie k prvej uzatváracej časti, priľne k prvej uzatváracej časti a časť studeného uzáveru, ktorá je bližšie k druhej uzatváracej časti,priľne k druhej uzatváracej časti. Toto súdržné delenie sa uskutočňuje na najmenej 50, výhodnejšie 70, najvýhodnejšie 100 oblasti studeného uzáveru. V niektorých častiach môže studený uzáver úplne priľnúť k prvej alebo druhej uzatváracejčasti, toto však neznižuje schopnosť znovu uzatvorenia.0013 Po druhé, balenia s vylepšenou schopnosťou znovu uzatvárania, vzhľadom na prezentovaný vynález, môžu byť poskytnuté na baleniach, ktoré majú uzáver so začiatočnou otváracou silou 2, s výhodou 2,5 až 4 N/15 mm, a otváraciu silu pre druhé alebo iné znovu zatvorenie 0.5 až 2 N/15 mm, s výhodou od l do 1,5 N/15 mm. Dane sily korešpondujú so silami, ktoré sú nevyhnutné na otvorenie materiálu s hrúbkou 15 mm, vykonávané opisovaným uzáverom. Táto sila bola odmeráná V súlade sosmernicou DIN 55529. Dané sily ukazujú po prvé silu na vykonanie

MPK / Značky

MPK: B65D 75/52

Značky: uzatvárateľné, balenie, znovu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/13-e5557-znovu-uzatvaratelne-balenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Znovu uzatvárateľné balenie</a>

Podobne patenty