Zapojenie na prívod elektrického prúdu k spotrebičom elektrického prúdu umiestneným v motorovom vozidle

Číslo patentu: E 5064

Dátum: 27.12.2004

Autor: Schröer Frank

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ZAPOJENIE NA PRÍVOD ELEKTRICKÉHO PRÚDU K SPOTREBIČOM ELEKTRICKÉHO PRÚDU UMIESTNENÝM V MOTOROVOM VOZIDLE0001 Tento vynález sa týka zapojenia podľa úvodnej časti patentového nároku 1. Takéto zapojenie je možné vyčítať z dokumentu US 2002/112320 A 1.0002 Pre pripojenie spotrebičov elektrického prúdu motorového vozidla, ak sa jedná o osobné motorové vozidlo (nem. Personenkraftwagen alebo PKVV),alebo o nákladné motorové vozidlo na batériu umiestnenú v tomto motorovom vozidle ako zdroj elektrického napätia, sa v doterajšom stave techniky používajú takzvané káblové zväzky. V týchto káblových zväzkoch je vždy určitý väčší alebo menší počet elektrických vodičov združený do jednej jednotky. V závislosti od vzdialenosti medzi batériou a/alebo riadiacimi jednotkami na jednej strane a spotrebičmi elektrického prúdu na druhej strane, môžu tieto vedenia mať rôzne dĺžky. Čím väčší počet spotrebičov elektrického prúdu je potrebné pripojiť, tým väčšie náklady vznikajú na výrobu takýchto káblových zväzkov, a tým nákladnejšía je aj ich montáž. Pre zjednodušenie je v nemeckej verzii v nasledujúcom texte namiesto slov motorové vozidlo (nem. Kraftiahrzeug) používaná skratka0003 Spotrebičmi elektrického prúdu, ktoré sú umiestnené v motorovom vozidle, sú napriklad žiarovky v svetlometoch a zadných svetlách, motorčeky na nastavovanie zrkadiel, na otváranie a zatváranie okien a na nastavovanie polohy sedačky, vyhrievanie sedadiel, vyhrievanie volantu, osvetlenie palubnej dosky a poznávacej značky, senzory a riadiace jednotky. Kým sú spotrebiče elektrického prúdu namontované na alebo v karosérii motorového vozidla,nevznikajú žiadne zvláštne problémy. Inak je tomu v prípade, keď sa tieto spotrebiče elektrického prúdu nachádzajú na alebo v nejakej pohyblivej časti motorového vozidla. Pohyblivými súčasťami sú pritom všetky dvere motorového vozidla, a zo všetkého najviac potom dvere vytvorené ako zadnévyklápacie dvere motorového vozidla. Z dôvodu väčšej jednoduchosti je v nasledujúcom texte namiesto slov pohyblivé súčasti používanie slovo dvere. Každé takéto dvere sú s karosériou motorového vozidla spojené výkyvne okolo osi otáčania. Vedenia, ktoré vedú k spotrebičom elektrického prúdu, ktoré sú umiestnené na alebo v týchto dverách, sa pri každom pohybe dverí chýbajú tam a späť. Sú teda trvalo mechanicky namáhané a lahko sa môže stať, že pri tom0004 Z dokumentu JP 08048146 A je známe zapojenie na prívod elektrického prúdu pre spotrebiče elektrického prúdu, ktoré sú umiestnené v motorovom vozidle, v ktorom je určitý počet elektrických vedení, ktorý zodpovedá počtu spotrebičov elektrického prúdu, združený v dvoch navzájom spojených jednotkách, napojených na jednej strane na zdroj elektrického napätia a na druhej strane na spotrebiče elektrického prúdu. Tieto spotrebiče elektrického prúdu sú pri tom umiestnené jednak na karosérii motorového vozidla a jednak aj na jeho pohyblivej súčasti, ktorá je s karosériou spojená výkyvne okolo osi otáčania. Mimo túto os otáčania je umiestnené elektrické vedenie vytvorené ako prebiehajúce v závitoch alebo ako vinutie s dvoma vláknami s kontaktnými prvkami, ktoré môžu sledovať výkyvný pohyb pohyblivej súčasti a na ktorého kontaktné prvky sú elektricky vodivo pripojené na jednej strane vedenia spojené so zdrojom elektrického napätia a na druhejstrane vedenia vedúce k spotrebičom elektrického prúdu pohyblivej súčasti.0005 V prípade známych zapojení podľa dokumentu US 2002/112320 A 1,ktorý bol spomenutý úvode, je káblový zväzok tiež rozdelený na dve časti, z ktorých jeden je umiestnený na karosérii motorového vozidla a ten druhý na dverách rovnakého motorového vozidlarVnútri závesu tohto usporiadania je káblový zväzok, ktorý v oblasti osi otáčania tohto závesu prebieha vo vnútri trubice rovnobežne s touto osou. Vedenia tohto káblového zväzku sú na oboch koncoch napojené na kontaktné prvky zástrčkových spojok, ktoré sú vytvorené ako kolíky, a ktoré sú príchytené vo vlastnom závese. Na tieto kontaktné prvky je možné nasadiť protikontakty, ktoré sú umiestnené na koncoch oboch častí0006 Tento vynález má za úlohu vytvoriť také v úvode zmienené zapojenie, aby obe jednotky káblového zväzku mohli byť spolu navzájom jednoducho spojené.0007 Táto úloha je podľa vynálezu riešená v súlade so znakmi z význakovej časti patentového nároku 1.0008 V tomto zapojení sú vedenia káblového zväzku motorového vozidla vo výkyvnej oblasti medzi karosériou a dverami rozdelené do dvoch časti. z ktorých každá je napojená na kontaktné prvky nosiča kontaktov, ktorý sa tam nachádza, a tak sú spojené spolu navzájom. Tento káblový zväzok resp. jeho vedenia teda už nebudú výkyvným pohybom týchto dveri mechanicky namáhané. Každý kontaktný prvok je vytvorený ako špirála s aspoň jedným vinutím. Táto špirála zabezpečuje, že sa konce kontaktného prvku môžu bez ich trvalej deformácie pohybovať sem a tam v uhle až približne 150 °, keď sú dvere úplne otvorené a opäť zavreté. Nosič kontaktov je teda vytvorený tak, aby nosič kontaktov resp. jeho kontaktné prvky mohol resp. mohli zmienený výkyvný pohyb dverí vykonávať spoločne s nimi. Je koncipovaný pre tento špeciálny účel použitia, takže môže trvalo plniť svoju funkciu otočnej resp. výkyvnej spojky. Pritom zostáva poloha miest pre pripojenie resp. koncov kontaktných prvkov, s ktorými sú vedenia oboch častí káblového zväzku spojené, v každej polohe dveri nezmenené, takže tieto vedenia nie sú výkyvným pohybom dverí mechanicky namáhané ani v týchto miestach na pripojenie. Rozdelenim káblového zväzku podľa tohto zapojenia je možné príslušné dvere predbežne osadiť káblami, takže vedenia, ktoré sa nachádzajú v týchto dverách a sú spojené s príslušnými spotrebičmi elektrického prúdu, stači po namontovaní dveri na karosériu motorového vozidla len spojit s kontaktnými prvkami nosiča kontaktov, ktoré je možné aj namontovat vopred.0009 Na pripojených výkresoch sú znázornené príklady uskutočnenia predmetu podľa vynálezu.obr.1 schematicky znázorňuje pohľad z boku na motorové vozidlovybavené zadnými vyklápacimi dverami.obr. 2 znázorňuje detail z obr. 1 v presnejšom vyobrazení, obr. 3 znázorňuje pohľad spredu na nosič kontaktov, ktorý je možnépoužit v zapojení podľa vynálezu, obr. 4 znázorňuje pohľad zozadu na nosič kontaktov podľa obr. 3,obr. 5 znázorňuje pohľad z boku na nosič kontaktov v súlade s obr. 3 a 4, a obr. 6 znázorňuje kontaktný prvok nosiča kontaktov.0011 Na obr. 1 schematicky v pohľade z boku vyobrazené motorové vozidlo 1, ktoré je v tomto príklade uskutočnenia vybavené štyrmi dverami 2 a jednými dverami 3 vytvorenými ako zadné vyklápacie dvere. Súčasti a výbava motorového vozidla 1, potrebné na jeho prevádzku, tu nebudú podrobnejšie opísané. To je principiálne známe. Takisto je známe to, že spotrebiče elektrického prúdu, ako sú napríklad svetlomety a zadné svetlá, sú elektrickým prúdom napájané prostredníctvom tzv. káblových zväzkov. Tiež vytvorenie káblového zväzku, v ktorom je do jednej jednotky združený určitý počet elektrických vedení, ktorý zodpovedá počtu spotrebičov elektrického prúdu, teda nebude opisované.0012 Dvere 3 sú výkyvne spojené s karosériou 4 motorového vozidla 1, asíce napríklad s pomocou závesu, ktorý je umiestnený v osi 5 otáčania. Dvereje možné otočit z uzavretej polohy, ktorá je znázornená na obrázku 1, okolo osi 5 otáčania, do otvorenej polohy, ktorá je znázornená prerušovanou čiarou. Spotrebič 6 elektrického prúdu, ktorý je umiestnený na dverách alebo vo dverách 3, je možné kvôli napájaniu elektrickým prúdom spojit prostredníctvom káblového zväzku opatreného elektrickými vodičmi s batériou motorového vozidla 1. Toto spojenie musí zostať nepoškodené aj keď je sa dverami 3 veľmičasto otáča v smere obojstrannej šípky 7 okolo osi otáčania 5.0013 Tento káblový zväzok je pri zapojení podľa jedného príkladu uskutočnenia tohto vynálezu v oblasti, ktorá nás zaujíma, rozdelený do dvoch jednotiek K 1 a K 2. Jednotka K 1 káblového zväzku je pripevnená na karosériu 4motorového vozidla. Obsahuje určitý počet elektrických vedení, ktoré sú na

MPK / Značky

MPK: E05D 11/00, B60R 16/02

Značky: umiestneným, zapojenie, prúdu, přívod, vozidle, motorovom, elektrického, spotrebičom

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/13-e5064-zapojenie-na-privod-elektrickeho-prudu-k-spotrebicom-elektrickeho-prudu-umiestnenym-v-motorovom-vozidle.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie na prívod elektrického prúdu k spotrebičom elektrického prúdu umiestneným v motorovom vozidle</a>

Podobne patenty