Kompresor chladenia

Číslo patentu: E 4738

Dátum: 28.12.2004

Autori: Marasli Sarper, Kasapoglu Erhan, Bicer Sitki, Kara Serkan, Yaroglu Tolga

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka kompresora, obvykle využívaného V chladničkách, u ktorého tlmič minimalizuje hluk, vytváraný chladiacou zmesou počas chladiaceho cyklu a hlava valca je využitá na pripojenie tlmiča k valcu.0002 U chladičov je chladenie dosiahnuté cirkuláciou chladiacej zmesi v cykle, ktorý obvykle pozostáva z kondenzátora, ktorý prenáša teplo smerom von, zariadenia na znižovanie tlaku,využívaného na reguláciu tlaku, výparníka, absorbujúceho teplo a kompresora. V kompresoroch, využitých vo vyššie uvedenom cykle sú využívané nasávacie tlmiče, pričom chladiaca zmes, využitá na dosiahnutie chladenia je privedená ku bloku valca bez toho, aby bola ohriata a je zamedzená tvorba hluku, ktorý mohol byť danou chladiacou zmesou generovaný. Nasávací tlmič je obvykle vyrábaný z plastového materiálu a je umiestnený alebo na hlave valca, alebo medzi hlavou valca a ventilovým plátom. Nasávaná chladiaca zmes dosahuje blok valca pomocou prechodu cez tlmič, ktorého časť,tvoriaca nasávacie vstupné potrubie, je umiestnená vo vnútri hlavy valca. Pri snahe o núnimalizáciu hluku, qenerovaného počas tejto periódy, je nevyhnutné vylepšenie termodynamickej účinnosti. Napriek tomu sa prenos tepla vyskytuje v časti, kde sú spojené hlava valca a hlava tlmiča, pričom je ovplyvnená chladiaca zmesjeden kus a jej časť je v úplnom kontakte s povrchmi tlmiča, ktorý tvorí nasávacie vstupné potrubie. V tomto prípade dosahuje chladiaca zmes valec po prechode tlmičom, pričom jeho časť,tvoriaca nasávacie vstupné potrubie, je umiestnená v hlave valca. Teplota chladiacej zmesi, nasatej do valca, rastie kvôli teplotnému gradientu, ktorý sa vyskytuje na hlave valca následkom predošléhovypustenia plynu do spojovacieho potrubia hlavy valca po opustenívalca, pričom obe veličiny, tlak aj teplota plynu, rastú kompresným procesom vo valci. Nárast teploty chladiacej zmesi spôsobuje nárast jej objemu, čo vedie ku kompresii menšieho množstva plynu v štandardnom objeme cyklu stlačenia a znižuje sa tak objemová účinnosť kompresora.0004 V doterajšom stave techniky je V Európskej patentovej prihláške EPl 95486 definovaná aplikácia na znižovanie prenosu teplamedzi hlavou valca a tlmičom.0005 V doterajšomi stave techniky je v USA patente US 4573881 uvedený opis dodatočnej časti valca, vytvorenej z izolačného materiálu, ktorá je pripojená na znižovanie prenosu tepla.0006 Kompresory s technickými znakmi, definovanými v preambule patentového nároku 1, sú známe z dokumentov EP 1 347 175 A US patent 6 305 9127 US patent 4 759 693, alebo US patent 5 762 478. 0007 Cieľom tohto vynálezu je realizácia kompresora so zvýšenou objemovou účinnosťou, pričom sú zabezpečené prostriedky na prenos chladiacej zmesi do valca bez ich vyhriatia v časti, kde je hlava valca spojená s hlavou tlmiča.0008 Kompresor, navrhnutý na splnenie cieľov tohto vynálezu jezobrazený na priložených nákresoch, na ktorýchObrázok 1 zobrazuje pohľad na prierez kompresora.Obrázok 2 zobrazuje náhľad na hlavu valca a hlavu tlmiča.Obrázok 3 predstavuje schematický pohľad na hlavu valca, ventilový plát a nasávací tlmič.Obrázok 4 a zobrazuje schematickú reprezentáciu hlavy valca,v ktorej je nasávací tlmič osadený na hlave valca a ktorá obsahuje izolačný materiál vo vnútri hlavy tlmiča.Obrázok 4 b zobrazuje schematickú reprezentáciu hlavy valca, v ktorej je nasávací tlmič osadený na hlave valca a ktorá obsahujeizolačný materiál vo vnútri výpustného priestoru.Obrázok 4 c zobrazuje schematickú reprezentáciu hlavy valca,V ktorej je nasávací tlmič osadený na hlave valca a ktorá obsahujeizolačný materiál medzi hlavou valca a výpustným priestorom.4 5 6 7 - puzdro hlavy valca 8 - hlava valca0010 V zariadeniach s využitím V domácnosti, obvykle v chladiacich zariadeniach, je cirkulácia chladiacej zmesi,využívanej na chladenie, dosiahnutá prostredníctvom hermetického piestového kompresora (1).0011 Kompresor (1) obsahuje valec (2), ktorý zabezpečuje pumpovanie chladiacej zmesi V jeho vnútri, hlavu (3) valca,umiestnenú na valci (2), cez ktorú Chladiaca zmes, ktorá je nasávaná a vypúšťaná, cirkuluje, ventilový plát (5) medzi valcom(2) a hlavou (3) valca, na ktorom je hlava (3) valca umiestnená,nasávací tlmič (4) s izolačnými vlastnosťami, umiestnený na hlave(3) valca a obvykle vytvorený z plastu, pričom dochádza ku znižovaniu akustickej energie chladiacej zmesi, cirkulujúcej vo vnútri, čím sa minimalizuje hluk, generovaný počas cirkulácie a čím sa zabezpečuje, že Chladiaca zmes je privedená do hlavy (3) valcabez jej ohriatia, ďalej obsahuje jednu alebo viac izolácií (10), ktoré zabezpečujú znižovanie prenosu tepla medzi hlavou (3) valca a hlavou (8) tlmiča a zamedzujú zvyšovaniu teploty chladiacej zmesi tým, že je minimalizovaný kontakt s horúcimi povrchmi.0012 Hlava (3) valca obsahuje puzdro (7) hlavy tlmiča, ktoré zabezpečuje jeho umiestnenie na nasávacom tlmiči (4) a výpustný priestor (9), V ktorom cirkuluje Chladiaca zmes, vypustená z valca0013 Nasávací tlmič (4) obsahuje hlavu (8) tlmiča, ktorá sadne do puzdra hlavy (8) tlmiča, kde je zároveň pripojená ku hlave (3) valca a Výstupný otvor (6) hlavy (8) valca, cez ktorý je umožnený prechod chladiacej zmesi smerom do valca (2).0014 V jednom spôsobe využitia tohto vynálezu je využitá izolácia(10), umiestnená na hlave (8) valca.0015 V inom spôsobe využitia tohto vynálezu je využitá izolácia(10), umiestnená vo vnútri hlavy (8) valca (obrázok 4 a).0016 V inom vyhotovení tohto vynálezu je využitá izolácia (10),umiestnená na povrchoch puzdra (7) hlavy valca.0017 V inom vyhotovení tohto vynálezu je využitá izolácia (10),umiestnená vo vnútri steny medzi povrchom puzdra (7) hlavy valca a výpustným priestorom (9) (obrázok 4 c).0018 V inom vyhotovení je využitá izolácia (10), umiestnená na povrchu výpustného priestoru (9) (obrázok 4 b).0019 V inom vyhotovení je využitá izolácia (10), umiestnená okolo výstupného otvoru (6).0020 V jednom spôsobe využitia tohto vynálezu je izolácia (10) vo forme izolujúcej steny, pričom je minimalizovaný kontakt medzi chladiacou zmesou, prichádzajúcou z nasávacieho tlmiča (4) a teplými vnútornými povrchmi počas prechodu chladiacej zmesi cez hlavu (3) valca a je zamedzený nárast teploty vstupujúcej chladiacej zmesi.0021 V jednom spôsobe využitia tohto vynálezu je izolácia (10) voforme izolačnej komory, kde je núnimalizovaný kontakt chladiacej

MPK / Značky

MPK: F01N 1/08, F04B 39/00

Značky: chladenia, kompresor

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/13-e4738-kompresor-chladenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompresor chladenia</a>

Podobne patenty