Kotvové zariadenie na upevnenie šľachty

Číslo patentu: E 2824

Dátum: 27.12.2002

Autor: Pakdaman Saeed

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa vzťahuje k zariadeniu na vnútro-kostné zabudovanie šľachy (X) V oblasti spoja podľa úvodnej časti hlavného patentového nároku.0002 V US-6270518 je kotviace zariadenie na upevnenie Šľachy v oblasti spoja, kde je vykonaná podlhovastá, pri koncoch skrátená, zakrivene tvarovaná časť s pozdĺžnym vyhĺbením a otvorom cez hlavnú os, v ktorej má tvarovaná časť profil.0003 Sú známe operačné postupy, používajúce šitie a gombíky,aby pripevnili uvoľnené šľachy alebo transplantáty. Pre malú pevnosť V ťahu týchto metód bolo vyvinutých niekoľko zložitých mechanických upevňovacích zariadení.0004 Cieľom tohto vynálezu je zjednodušiť existujúce upevňovacie metódy a znížiť počet implantačných častí.0005 V porovnaní s existujúcimi zariadeniami je toto zariadenie kompaktné a ľahko ovládateľné.0006 Na zvláštne uskutočnenie tohto zariadenia je možné krátke a jednoduché, ale dlhodobé upevnenie vo vyvŕtanom otvore v kosti. Toto dalej umožňuje nebolestivú a jednoduchú operáciu vo vyvŕtanom otvore v kosti.0007 Týmto spôsobom pripevnenia dochádza k optimálnemu držaniu transplantátu, napríklad väzov alebo šliach, a odoláva silám ťahu, ktoré sú spôsobené normálnym napätím tela.0008 Toto zariadenie a jeho implantácia neovplyvní alebo neporani postrannú bočnú kôru stehennej kosti a svaly konkrétnej strany, ktoré tiež chráni pred degeneráciou a deštrukciou buniek.0009 Metóda znižuje možné poškodenie pre malé množstvo materiálu, nesúvisiace s ľudským telom.0010 Toto zariadenie preto umožňuje nekomplikovanú, rýchluimplantáciu, ktorá ked je umiestnená, je tesne pripevnená na0011 Zvláštna výhoda tohto zariadenia spočíva vo vložení vopred vybranej šľachy do stehennej kosti, ktorá môže byť napríklad Semitendiosus-šľacha alebo iné, na tento účel používané väzivá, tiež synteticky vyrobené.0012 Preto je zvláštnym použitím tohto zariadenia upevnenie jedného z predných univerzálnych Väzív V bližšej (proximálnej) oblasti.0013 Avšak zariadenie môže byť použité tiež pre iné typy spojenia, ako pre spojenie bedrového kĺbu alebo spojenie členka. 0014 Ďalšia výhoda zariadenia je upevnenie transplantátu bližšie k spoju. Týmto nedôjde k rozsiahlemu bočnému napätiu šlachy, tzv. bungee~efektu.0015 Hmota, rovnako ako veľkosť tohto zariadenia je rôzna, čo znamená, že tieto premenné veličiny závisia pri konkrétnom použití na type spoja a veľkosti a rozmere šľachy.0016 Vezmime ako príklad použitie tohto zariadenia pre Semitendiosus-šľachu, potom sú charakteristické nasledujúce konštrukčné parametre0019 Konkrétny priemer zariadenia je blO mm a výška je c 15 mm. Polomer okrajov (7) obrátenia do protismeru, čo znamená horný a dolný koniec zariadenia je d 2,5 mm. To vedie k charakteristickému konštrukčnému vzťahu že b 2 a c 3 a d 0,5 a. 0020 Použitím pevnejších materiálov ako je titán alebo v prípade tenšej Šľachy sa Veľkostné vzťahy štruktúry zariadenia zmenia. Otvor (l) alebo celková veľkosť zariadenia by mohla byť napríklad menšia alebo väčšia.0021 Všeobecne možno povedat, že malý rozmer implantátu nezväčší čas rekonštrukcie, čo znamená zväčšenie kostného0022 Ďalej bude vynález opísaný podrobnejšie s použitímObrázky la-c - rôzne pohľady na kotvové zariadenieObrázok 3 ~ zariadenie s vkladajúcou a upevňovacou niťou Obrázok 4 - zariadenie vo vyvŕtanom otvore kosti0023 Ďalej bude vynález opísaný podrobnejšie s použitím obrázkov la až lc.0024 Zariadenie je uskutočnené ako tvarovaná časť, výhodne vyrobená z plastového materiálu alebo z materiálu kostí.0025 vynález je založený na príslušne tvarovanej časti, ktorá môže byť vložená do vyvŕtaného otvoru.0026 Zariadenie má pozdĺžnu, ku koncom skrátenú a zakrivenú konštrukciu s úplne alebo čiastočne vyhĺbeným okolím dvoch pozdĺžnych strán tvarovanej časti. Navyše priečne usporiadaný otvor spája protiľahlé strany vyhĺbenia.0027 Zariadenie sa skladá zo štyroch. pozdĺžnych strán. Dve pozdĺžne strany tvarovanej časti sú vytvarované, jedna má profil v tvare oblúka, druhá má stupňovitý profil. Obidve strany sú umiestnené oproti sebe. Dve pozdĺžne strany sú ploché a sú tiež umiestnene proti sebe.0028 Obrázok la zobrazuje oblúkovito tvarovanú oblasť s jedným vyhĺbením ll, ktorá dosahuje z tzv. vzdialenej polohy, čo znamená dolný koniec 7 b k tzv. blízkej polohe, čo znamená horný koniec 7 a zariadenia. Priečny otvor 1. je napriklad umiestnený blizko nad stredom.0029 Blízky okraj 7 a zariadenia je vkladací smer zariadenia vyvŕtaným otvorom 13 kosti.0030 Obrázok lb zobrazuje profil zariadenia s oblúkovitotvarovanou oblasťou B a stupňovito tvarovanou oblasťou C, pozostávajúcou z dielčích oblastí 2, 3, 4, 5 a 6, ktoré sú usporiadané so stupňovitým posunutím jedna proti druhej.0031 Obrázok lc zobrazuje stupňovito tvarovanú oblasť zariadenia, pozostavajúcu z plochých čiastočných oblastí 2, 3,4, 5 a 6, kde oblasť 4 je spojená s oblasťou 2 schodom.0032 Od otvoru la dosahuje vyhĺbenie 10 k blízkemu koncu 7 a a je spojené s vyhĺbením 11 na protiľahlej strane.0033 Oblasť pod otvorom na obrázku lc má zakrivene tvarované vyhĺbenie. Vzdialený koniec okraja tejto strany má zakrivene tvarované vyhĺbenie.0034 Všetky okraje zariadenia sú hladko zakrivené. To umožňuje nebolestivé a ľahké vloženie do vyvŕtaného otvoru kosti. Navyše toto usporiadanie má za následok vyššiu stabilitu a znižuje poškodenie okrajov a šlachy v pripade ťahového napätia na zariadeni.0035 Vonkajšie okraje otvoru 1 rovnako ako okraje 7 obrátenia do protismeru blízkeho konca sú zakrivené takým spôsobom, že poskytujú prevenciu proti poraneniu šľachy alebo transplantátu. 0036 Obrázok 2 zobrazuje zariadenie a polohu transplantátu vo vnútri zariadenia.0037 Jeden koniec transplantátu je prevlećený zo vzdialeného konca 7 b vyhĺbením ll do otvoru 1 a je vedený vyhĺbením 10 cez blízky koniec 7 a späť do vyhĺbenia ll takým spôsobom, že obidva konce transplantátu môžu byť položené spoločne na vyhĺbenie 11. 0038 Zariadenie pozostáva z vhodných materiálov, najmämateriálu kostí. Môžu byť použité tiež vhodné plastové materiály. 0039 Obrázok 3 zobrazuje zariadenie s vkladacou apripevňovacou niťou. 0040 Niť 8 je ťahaná otvorom l opačným smerom ako transplantát x a je umiestnená ako očko vo vyhĺbeni 10/ll proti blízkemu

MPK / Značky

MPK: A61F 2/08, A61B 17/04

Značky: kotvové, zariadenie, upevnenie, šľachty

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/13-e2824-kotvove-zariadenie-na-upevnenie-slachty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kotvové zariadenie na upevnenie šľachty</a>

Podobne patenty