Samocentrovacia klietková matica

Číslo patentu: E 18682

Dátum: 14.05.2012

Autor: Damm Arnold

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka klietkovej matice s telom matice, ktoré je obsiahnuté v klietke, pričom telo matice obsahuje valcový krčok a rozšírený valcový prídržný prvok a valcový krčok nesie vnútorný závit a rozprestiera sa cez otvor v klietke smerom von, pričom vnútorný priemer otvoru je podstatne väčší ako vonkajší priemer valcového krčka (matice), ale menší ako vonkajší rozmer prídržného prvku (príruby matice). Predkladaný vynález sa týka najmä klietkovej matice, ktorá má znaky úvodnej časti patentového nároku 1. Takáto klietková matlca je známa z dokumentu US 2004 109 739 A 1.0002 Tieto klietkové matice sa v priemysle tešia stále väčšej obľube. Majúvšak dva zásadné problémy0003 Klletkové matice slúžia na vyrovnávanie montážnych toleranclí medzi spájanými súčiastkami, ako napríklad motora alebo sedadiel motorového vozidla a miest ich pripevnenla v karosérii. Na tento účel má telo matice v klietke dostatočnú vôľu. V dôsledku toho vzniká za prvé nebezpečenstvo, že telo matice v klietke bude vykonávať výkyvný pohyb voči axiálnej orientácii skrutky. To môže skomplikovať zaskrutkovanie skrutky do vnútorného závitu v0004 Okrem toho klietkové matice podľa doterajšieho stavu techniky spôsobujú rušivé klopkavé zvuky medzi telom matice a klietkou, ked sa na jednej súčiastke nachádzajú ešte ďalšie klietkové matice pre iné vyhotovenia vozidla, ktoré však v danom uskutočnení nie sú používané. Nevyužité klietkové matice, ktoré sú tu preto, aby bolo možné vyhovieť montážnym potrebám najrôznejších variantov súčiastok, sú totiž vo svojich klietkach relatívne voľnepohyblivé, a preto môžu spôsobovať rušivé klopkavé zvuky.0005 Navyše sú telá kiietkových matíc z doterajšieho stavu techniky vo svojej klietke voľne pohyblivé, kým do nich nie je zaskrutkovaná skrutka. To však znamená, že v závislosti od polohy klietky pri montáži môže telo matice skĺznut nabok a potom je ťažké trafiť sa skrutkou alebo svorníkom so závitomdo vnútorného závitu tela matice.0006 Cieľom tohto vynálezu je navrhnúť klietkovú maticu, ktorá nespôsobuje klopkavé zvuky, ani ked nie je používaná, a zároveň zaručuje, že telo matice je nezávisle na montážne polohe vycentrované, hoci je v požadovanom rozsahu pohyblivé, aby umožňovalo vyrovnanie montážnych tolerancií. Podľa tohto vynálezu sa tento ciel dosiahne tým, že medzi telom matice a klietkou je usporiadaný dištančný prvok, ktorý obsahuje aspoň jeden pružinový prvok pôsobiaci kolmo na axiálny smer vnútorného závitu, a telomatice je voči klietke pohyblivé proti pružinovej sile tohto pružinového prvku.0007 Pre dosiahnutie lepšej stability je výhodné, ked sú prítomné aspoňdva pružinové prvky, ktoré ležia oproti sebe.0008 Na zabezpečenie lepšej ochrany pred rušivými klopkavými zvukmi je výhodné, keď sú pružinové prvky v axiálnom smere vnútorného závitu podstatne tuhšie ako v smere kolmom na tento axiálny smer. Vôľa, ktorá je kdispozícii, kým telo matice narazí na klietku, teda než dôjde k nežiadúcemuklopkavému zvuku, je totiž v axiálnom smere oveľa menšia ako kolmo k nemu, kde musí byt vytvorená veľká vôľa pre vyrovnanie výrobných tolerancii.0009 Obzvlášť výhodne je dištančný prvok zostavený z dvoch koaxiálne v sebe usporiadaných krúžkov, ktoré sú spojené pružinovým prvkom alebo pružinovými prvkami, pričom vnútorný krúžok obklopuje telo matice a vonkajší krúžok sa opiera o klietku. Vďaka tomu môže byť vycentrovanie tela matice vzhľadom ku klietke obzvlášť presné.0010 Ďalej je výhodné, ked je dištančný prvok vyrobený z elektricky izolačného materiálu, s výhodou z plastu. V takom prípade funguje klietková matica podľa tohto vynálezu zároveň ako elektricky izolačná klietková matica,čo je práve pri výrobe motorových vozidiel mimoriadne výhodné, pretože matica sa potom pri elektroforetickom lakovaní nespojí s lakom, čo by inak uneizolačných matíc mohlo ohrozit použiteľnosť vnútorného závitu.0011 Obzvlášť rýchlu a cenovo výhodnú výrobu umožní uskutočnenie, vktorom je dištančný prvok vytvorený ako výlisok z plastu.0012 Vo obzvlášť výhodnom uskutočnení sú pružinové prvky vytvorenéako tenké pásiky, rozprestierajúce sa v axiálnom smere vnútorného závitu.0013 Tieto pružinové prvky môžu byt vytvorené prehnuté do tvaru písmena V tak, aby hrana prehybu prebiehala rovnobežne s axiálnym smerom vnútorného závitu. Tak sa dosiahne obzvlášť vysoká tuhosť pružinových prvkov v axiálnom smere a súčasne obzvlášť veľká pružnosť kolmo k nemu, teda vsmere, v ktorom majú byť vyrovnávané výrobné tolerancie.0014 Ďalej je výhodné, ked vnútorný krúžok dištančného prvku zasahuje ďalej do vnútra klietky než ostatné súčasti dištančného prvku. Vďaka tomu môže vnútorný krúžok slúžiť súčasne ako dištančný člen v axiálnom smere, a brániť tak aj v axiálnom smere kontaktu medzi prírubou na tele matice a klietkou. Tým sa dá zabrániť jednak elektrickému kontaktu, jednak zlepeniu tela matice s klietkou pri lakovaní.0015 Ďalej je výhodné, ked je vnútorný krúžok na obvode dutéhovalcového krčka pripevnený s výhodou tromi výstupkami rozmiestnenými vrovnakých vzdialenostiach od seba. Tým sa dá pred montážou docieliť dokonalé zaistenie klietkovej matice pred stratou s minimálnymi nárokmi na0016 Aby sa zabránilo tomu, že sa matica rozpadne, ked sa pružinové prvky napríklad pri preprave pretažili a praskli, môže byt medzi vnútorným krúžkom a výstupkami usporiadaný zaisťovací kotúč, ktorý má väčší vonkajšípriemer, než aký je vonkajší priemer vonkajšieho krúžku.Prehľad obrázkov na výkresoch0017 V nasledujúcej časti bude vynález bližšie vysvetlený na príklade uskutočnenia, ktorý je znázornený na priložených výkresoch. Na výkresochpredstavuje Obr. 1 klietkovú maticu podľa tohto vynálezu zhora. Obr. 2 dištančný prvok podľa tohto vynálezu v perspektívnom zobrazení. Obr. 3 dištančný prvok z obr. 2 z boku. Obr. 4 a 5 vychýlenie klietkovej matice podľa tohto vynálezu do boku.Obr. 6 a 7 vychýlenie klietkovej matice podľa tohto vynálezu hore a dole.Podrobný opis výhodného príkladu uskutočnenia0018 Obr. 1 znázorňuje klietkovú maticu 10 podľa tohto vynálezu spredu,to znamená z toho smeru, odkial je zvyčajne do klietkovej matice 10zaskrutkovávaný svorník so závitom.0019 Súčasti klietkovej matice 10, ktoré nie sú priamo viditeľné, súbyt zvarená so súčiastkou, na ktorú má byt pripevnená klietková matica 10

MPK / Značky

MPK: F16B 37/04

Značky: matica, klietková, samocentrovacia

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/13-e18682-samocentrovacia-klietkova-matica.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Samocentrovacia klietková matica</a>

Podobne patenty