Súprava nárazníka pre motorové vozidlo, koncová časť motorového vozidla, obsahujúca takúto súpravu a motorové vozidlo

Číslo patentu: E 17235

Dátum: 22.12.2010

Autori: Dufee Julien, Gonin Vincent, Droz Bartholet Laurent

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka súpravy nárazníka pre motorové vozidlo, ktorá má konštrukciu obsahujúcu dvojicu horných pozdĺžnych nosníkov a dvojicu spodných pozdĺžnych nosníkov.0002 Moderné motorové vozidlá sú navrhované tak, aby mohli vhodne reagovať na rôzne typy možných čelných nárazov, akými sú nárazy pri nízkej rýchlosti čiže nárazy pri parkovaní pre rýchlosť od 2,5 do 4 km/h (ECE 42), nárazy pri strednej rýchlosti čiže opraviteľné nárazy pre rýchlosť približne 16 km/h (DANNEROVE nárazy) a nárazy pri vysokej rýchlosti od 56 do 65 km/h. 0003 Moderné motorové vozidlá sú takisto navrhované tak, aby zaistili ochranu chodcov v pripade stretu s chodcom, najmä ochranu nôh a bedier chodca.0004 Dokumenty FR 2 919 568 a FR 2 911 559 opisujú súpravy nárazníka pre motorové vozidlo. 0005 Najmä dokument FR 2919568 A opisuje súpravu nárazníka pre motorové vozidlo, ktorá má takú konštrukciu, že obsahuje dvojicu horných pozdĺžnych nosníkov a dvojicu spodných pozdĺžnych nosníkov, pričom súprava nárazníka obsahuje štít pohlcujúci energiu, ktorý má najmenej dva stĺpiky pohlcujúce energiu a nosník pohlcujúci energiu stlačením, ktorý sa rozkladá priečne medzi stĺpiky,pričom súprava nárazníka obsahuje dosku, ktorá zdvojuje nosník tak, že nosník je v prípade nárazu pritlačený na čelnú stenu dosky.0006 Jedným cieľom vynálezu je navrhnúť súpravu nárazníka umožňujúcu vhodne pohlcovať energiu nárazu obmedzujúc vniknutie objektu zrážky s vozidlom do vozidla.0007 Za týmto účelom vynález navrhuje súpravu nárazníka podľa nároku 1.0008 Podla ďalších spôsobov uskutočnenia môže súprava nárazníka spĺňat jednu alebo viac nasledujúcich charakteristík- obsahuje dve doštičky, pričom každá doštička zdvojuje stĺpik tak, že stĺpik je v prípade nárazu pritlačený na čelnú stenu zodpovedajúcej doštičky- doska s doštičkami tvorí jeden kus- štít obsahuje horný nosník a spodný nosník rozkladajúce sa priečne medzi stĺpikmi- doska zdvojuje horný nosníkštít je vyrobený z plastu.0009 Vynález sa takisto týka koncovej časti motorového vozidla obsahujúcej dvojicu horných pozdĺžnych nosníkov a dvojici spodných pozdĺžnych nosníkov a súpravy nárazníka ako je opísaná vyššie, umiestnenú na koncoch horných a spodných pozdĺžnych nosníkov, pričom doska sa rozkladá priečne medzi pozdĺžnymi nosníkmi a je s nimi spojená.0010 Podla dalších spôsobov uskutočnenia môže koncová časť spĺňat jednu alebo viac nasledujúcich charakteristík- horné pozdĺžne nosníky sú hlavnými pozdĺžnymi nosníkmi konštrukcie motorového vozidla- spodné pozdĺžne nosníky sú pomocnými pozdĺžnymi nosníkmi konštrukcie motorového vozidla, ktoré sa rozkladajú vo výške nižšej, ako je výška hlavných pozdĺžnych nosníkov- spodné pozdĺžne nosníky sú predĺženiami pomocného rámu pripevneného pod konštrukciou motorového vozidla a- pomocným rámom je pomocný rám motora.0011 Vynález sa ďalej týka motorového vozidla obsahujúceho koncovú časť, ako je definovaná vyššie.0012 Vynález a jeho výhody budú lepšie pochopené pri prečítaní nasledujúceho opisu, ktorý je tu uvedený iba ako príklad a ktorý odkazuje na pripojené výkresy, na ktorých- obrázky 1 a 2 sú schematickými perspektívnymi pohľadmi, v postupnom poradí rozloženým a zloženým pohľadom, na prednej časti motorového vozidla podľa vynálezu- obrázok 3 je perspektivnym pohľadom na súpravu nárazníka prednej časti z obr. 1 a 2, z iného uhla pohladu- obrázok 4 je perspektivnym pohľadom na výstuhu súpravy nárazníka z obr. 3 a- obrázky 5 a 6 sú perspektívnymi pohľadmi na výstuhy podľa variantov vynálezu.0013 V nasledujúcom texte sú smerové výrazy chápané s odkazom na bežný smer motorových vozidiel znázornený na obr. 1 a 2 šípkou S smerujúcou vodorovne smerom dopredu podľa pozdĺžneho smeru vozidla.0014 Ako je znázornené na obr. 1 a 2, motorové vozidlo (čiastočne znázornené) obsahuje prednú čast 4 obsahujúcu dvojicu horných pozdĺžnych nosníkov 6. dvojicu spodných pozdĺžnych nosníkov 8 a súpravu predného nárazníka 10.0015 Horné pozdĺžne nosníky 6 sa rozkladajú v podstate podľa pozdĺžneho smeru motorového vozidla a sú navzájom priečne odsunuté.0016 Spodní pozdĺžne nosníky 8 sa rozkladajú v podstate podľa pozdĺžneho smeru motorového vozidla a sú navzájom priečne odsunuté. Priečny odstup medzi spodnými pozdĺžnymi nosníkmi 8 je vpodstate rovný priečnemu odstupu medzi hornými pozdĺžnymi nosníkmi 6. Spodné pozdĺžne nosníky 8 sú umiestnené vo výške nižšej, ako je výška horných pozdĺžnych nosníkov 6. Každý spodný pozdĺžny nosník 8 sa rozkladá pod pozdĺžnymi nosníkom 6 v podstate v rovnakej zvislej a pozdĺžnej rovine.0017 Konce homých pozdĺžnych nosníkov 6 a spodných pozdĺžnych nosníkov 8 sa nachádzajú v podstate v rovnakej zvis|ej a priečne rovine.0018 Horné pozdĺžne nosníky 6 sú obvykle kalibrované tak, aby bez vybočenia zniesli maximálnu axiálnu silu v rozmedzí 80 kN a 100 kN. Spodné pozdĺžne nosníky 8 sú obvykle kalibrované tak,aby bez vybočenia zniesli maximálnu axiálnu silu v rozmedzí 25 kN a 45 kN. U niektorých vozidiel s priechodovým profilom odlišným od priemeru sa môžu uvedené rozsahy kalibrácie ľahko líšiť, bez toho aby došlo k odchýleniu od rámca vynálezu.0019 Horné pozdĺžne nosníky 6 sú navrhnuté tak, aby medzi seba prijali a niesli, aspoň čiastočne,prednú stenu. Predná stena má obyčajne tvar rámu nesúceho funkčné ústrojenstvo motorového vozidla, akými sú chladič chladiaceho systému agregátu hnacieho motora a/alebo také, ako jeden alebo viac chladičov alebo agregátov motora s ventilátorom klimatizačného systému. Predná stena je pripevnená k hornému pozdĺžnemu nosníku 6 výhodne tak, že je zapustené smerom dozadu vzhľadom k horným pozdĺžnym nosníkom 6.0020 Súprava nárazníka 10 obsahuje štít 12 pohlcujúci energiu a výstuhu 14, aspoň čiastočne zdvojujúcu štít 12.0021 Štít 12 je navrhnutý na rozptýleníe energie svojou deformáciou, najmä svojim rozdrvenlm alebo stlačením v pozdĺžnom smere vplyvom nárazu.0022 Štít 12 má tvar bloku z materiálu s istou hrúbkou v pozdĺžnom smere, medzi prednou stenou 12 a a zadnou stenou 12 b štítu 12. Štít 12 má vtejto hrúbke komorovú štruktúru za účelom podstatného rozptýlenia energie.0023 Štít 12 obsahuje dva stĺpiky 16 a horný nosník 18, rozkladajúci sa priečne medzi stĺpikmi 16. Každý stĺpik 16 je navrhnutý tak, aby sa rozkladal v podstate zvislo, pričom horný nosník 18 sa rozkladá vpodstate vodorovne medzi stĺpiky 16. Každý stĺpik 16 je navrhnutý tak, aby tesne dosadal zároveň na konce horného pozdĺžneho nosníka 6 a spodného pozdĺžneho nosníka 8, ktoré sú umiestnené na rovnakej strane (obr. 2). Horný nosník 18 a stĺpiky 16 spoločne vymedzujú tvar písmena H alebo prevráteného písmena U. Horný nosník 18 sa nachádza v podstate vo výške horných pozdĺžnych nosníkov 6.0024 Voíiteíne štít 12 obsahuje spodný nosník 20, rozkladajúci sa medzi spodnými koncami stĺpikov 16. Spodný nosník 20 je zvisle odsunutý od horného nosníka 18. Štít 12 vybavený spodným nosníkom 20 má všeobecný tvar obdĺžnikového rámu. Spodný nosník 18 sa nachádza v podstate vo výške spodných pozdĺžnych nosníkov 8.0025 Funkciou stĺpikov 16 je pohlcovať energiu stlačením v prípade nárazu.0026 Každý stĺpik 16 má za týmto účelom určitú hrúbku a komorovú štruktúru.0027 V znázornenom príklade má každý stĺpik 16 komorovú štruktúru obsahujúcu komôrky rozkladajúce sa pozdĺžne medzi prednou stenou 12 a a zadnou stenou 12 b štítu 12. Každý stĺpik 16 obsahuje obrátené komôrky obsahujúce prvé komôrky 22, uzavreté zo zadnej strany 12 b a otvorené z prednej strany 12 a a druhé komôrky 24. otvorené zo zadnej strany a uzavreté z prednej strany. Prvé komôrky 22 a druhé komôrky 24 sú usporiadané striedavo (alebo šachovnicovo). 0028 V znàzornenom príklade sú steny uzavierajúce komôrky 22, 24 vybavené zoslabujúcími otvormi 26 za účelom dosiahnutia uspokojivého rozptýlenia energie. V alternatívnom uskutočnení sú steny uzavierajúce komôrky 22, 24 plné.0029 Funkciou horného nosníka 18 je takisto pohlcovat energií stlačením v prípade nárazu.0030 Horný nosník 18 má určitú hrúbku a má komorovú štruktúru.0031 V znázornenom príklade má horný nosník 18 prierez v podstate v tvare W, vymedzujúci dva kanáliky otvorené smerom dozadu a jeden kanálik otvorený smerom dopredu a výstužné rebrá 28 (obr. 1 a 2) rozkladajúce sa vnútri týchto kanálikov.0032 Funkciou spodného nosníka 20 je chrániť nohy chodca v prípade nárazu. Spodný nosník 20 je navrhnutý tak, aby zasiahol nohu chodca v úrovni holennej kosti, pod kolenom.0033 Spodný nosník 20 je navrhnutý najmä tak, aby pri náraze pracoval najmä v ohybe. V znázornenom príklade je spodný nosník 20 vyklenutý smerom dopredu. Má priečny prierez v tvare písmena U otvoreného smerom dozadu a vnútorné výstužné rebrá 30 (obr. 3).0034 Štít 12 ďalej obsahuje rebrá na ochranu chodcov 32, ktoré vodorovne vyčnievajú smerom dopredu od spodného nosníka 20 a stĺpikov 16, a ktoré sa nachádzajú vpodstate vo výške spodného nosníka 20.0035 Tieto ochranné rebrá 32 tvoria zónu prvého kontaktu s nohou chodca. Sú navrhnuté tak, aby sa ohli pri malej sile.0036 Výstuha 14 má fonnu tenkej fólie aspoň čiastočne zdvojujúcej štít 12 a je navrhnutá tak, aby poskytla štítu 12 pevnú oporu za účelom jeho rozdrvenia stlačením proti výstuhe 14 vprípade nárazu.0037 Výstuha 14 obsahuje doštičky 34, ktoré sú navzájom priečne odsunuté, a dosku 36, ktorá sa rozkladá priečne medzi doštičkami 34. Doska 36 je navrhnutá tak, aby zdvojovala horný nosník 18. Každá doštička 34 je navrhnutá tak, aby zdvojovala príslušný stĺpik 16. Doštičky 34 a doska 36 dodávajú výstuhe 14 tvar písmena H alebo prevráteného písmena U.0038 Výstuha 14 je navrhnutá tak, aby bola umiestnená proti zadnej stene 12 b štítu 12, ako sendvič medzi štít 12 a konce pozdĺžnych nosníkov 6, 8.0039 Každá doštička 34 je pripevnená ku koncom horného pozdĺžneho nosníka 6 a spodného pozdĺžneho nosníka 8, ktoré spolu susedia, ako sendvič medzi uvedenými koncami a stĺpikom 16. Každá doštička 34 vytvára spojenie medzi horným pozdĺžnym nosníkom 6 a spodným pozdĺžnym nosníkom 8. ktoré spolu susedia. Každá doštička 34 má čelnú dosadaciu stenu 34 a pre stĺpik 16. 0040 Doska 36 sa rozkladá priečne medzi pozdĺžnymi nosníkmi 6, 8, v podstate vo výške horných pozdĺžnych nosníkov 6. Doska 36 navzájom spája horné pozdĺžne nosníky 6. Doska 36 má čelnú dosadaciu stenu 36 a pre horný nosník 18.0041 Podla vynálezu má doska 36 fonnu tenkej fólie, ktorá má malú tuhosť v ohybe v pozdĺžnom smere. Doska 36 je vo volnom stave relativne pružná v pozdĺžnom smere a je na svojich koncoch spojená s hornými pozdĺžnymi nosníkmi 6.0042 V prípade nárazu, ktorý zasiahne dosku 36 v pozdĺžnom smere, poskytuje doska 36 malú pevnosť v ohybe a pracuje najmä v ťahu medzi oboma hornými pozdĺžnymi nosníkmi 6, ktoré držia dosku 36 na svojich koncoch.0043 Horný nosník 18 pracuje komplementárnym spôsobom s doskou 36. Doska 36, aj keď je relatívne pružná v pozdĺžnom smere, je držaná vďaka svojmu spojeniu s hornými pozdĺžnymi nosníkmi 6 a poskytuje dosadaciu plochu, ktorá sa rozkladá priečne, pre horný nosník 18,umožňujúca hornému nosníku 18 pracovať rovnomerne v stlačení proti doske 36 v prípade nárazu. Energia je rozptýlená na krátkej dráhe, napriklad zodpovedajúcej hrúbke horného nosníka 18 a napríklad v rozmedzí 100 a 180 mm.0044 Takéto fungovanie s oddelenými funkciami- stlačenie horného nosníka 18 a ťah dosky 36 umožňuje účinnú a riadenú prácu celku tvoreného horným nosníkom 18 a doskou 36.0045 Doska 36 môže byť navrhnutá z materiálu pevného v ťahu, napríklad z kovového plechu,zatiaľ čo horný nosník 18 je navrhnutý z materiálu umožňujúceho významné rozptýlenie energie stlačením, napríklad z plastového materiálu akým je Polypropylén (PP). Tenká doska 36 sa neroztriešti v prípade nárazu a zachová si svoju odolnosť v ťahu.0046 Predĺženie dosky 36, navrhnutej vo forme kovovej fólie, môže byť zmenšené (medzi 2 a 8), čo umožňuje obmedziť vniknutie iného vozidla alebo objektu zasiahnutého súpravou nárazníka do motorového vozidla 2 a zachovať účinné spojenie medzi oboma hornými pozdĺžnymi nosníkmi 6.0047 Doštičky 34 veľkej výšky čiže obrie doštičky spojujúce každý horný pozdĺžny nosník 6 so spodným pozdĺžnym nosníkom 8 umožňujú rozložiť sily znášané súpravou nárazníka 10 v značnej výške vozidla.0048 Doštičky 34 poskytujú rozíahlú tuhú dosadaciu plochu pre stĺpiky 16, čo umožňuje stĺpikom 16 pracovať rovnomerne v stlačení v prípade nárazu, bez ohybu v ich strednej časti ležiacej zvisle.4 medzi homými pozdĺžnymi nosníkmi 6 a spodnými pozdĺžnymi nosníkmi 8. Tato výhoda umožňuje homogénnu štruktúru stĺpikov 16 s analogickými rovnomerne rozloženými komôrkami.0049 Rozmery dosadacej plochy, ktorú poskytuje každá doštička 34, sa výhodne pohybujú vrozmedzí 100 a 190 mm šírky a 350 a 400 mm výšky, čo zodpovedá všeobecne rozlohe v rozmedzí 3,5 a 8 dmz.0050 Všeobecne platí, že štít 12 a Výstuha 14 fungujú vprípade nárazu komplementárnym spôsobom. Hrubý štít 12 sa stlačí za súčasného rozptýlenia energie, zatiaľ čo tenká výstuha 14 rozloží sily na pozdĺžne nosníky 6, 8 a poskytne oporu hornému nosníku 18, bez toho aby sa stlačila a zachová si svoju mechanickú odolnost v ťahu.0051 Súprava nárazníka 10 je navrhnutá tak, aby pohlcovala energiu v pripade nárazu pri nízkej rýchlosti alebo pri strednej rýchlosti tak, aby bola zachovaná integrita pozdĺžnych nosníkov 6, 8. 0052 Vozidlo vybavené súpravou nárazníka podľa vynálezu je menej narušujúce, keď sa stretne s iným vozidlom, čo podporuje kompatibilitu medzi vozidlami pri nízkej a strednej rýchlosti.0053 Komorová štruktúra stĺpikov 16 uľahčuje výrobu a dodáva dostatočnú schopnost pohlcovať energiu na slabej hrúbke.0054 Štít 12 je výhodne vyrobený zjedného bloku, napríklad tvárnením plastovej hmoty vstrekovaním. Môže byť vybratý z formy v smere zodpovedajúcom pozdĺžnemu smeru motorového vozidla, ked je štít 12 pripevnený na pozdĺžnych nosníkoch 6. Takto môže byť štít 12 získaný jednoduchým spôsobom, s nízkymi výrobnými nákladmi.0055 V znázornenom príklade štít 12 obsahuje spodný nosník 20, ktorý tvorí so stĺpikmi 16 jeden kus, a horný nosník 18. Valternatívnom vyhotovení štít 12 neobsahuje spodný nosník. Tiež je míažné navrhnúť spodný nosník oddelený od štítu 12, ktorý je pripevnený medzi spodnými koncami st pikov 16.0056 Komorová štruktúra stĺpikov 16 umožňuje malé alebo nulové úkosy, čo znižuje hmotnosť a náklady na výrobu štítu 12. Získané diely sú teda ľahké a predstavujú významnú úsporu materiálu. 0057 Komorová štruktúra stĺpikov 16 umožňuje tiež zmenšenie lokálnych hrúbok stien, ktoré vymedzujú komôrky. Takto môže byť táto lokálna hrúbka zmenšená v rozmedzí 2,5 mm a 4 mm,výhodne v rozmedzí 3 mm a 3,5 mm.0058 Okrem toho je všeobecne uľahčené vybratie monoblokového štítu 12 z formy, pretože malé úkosy a ich neprítomnost umožňujú vybratie zformy pohybom dvoch protiľahlých polovíc formy pozdĺž osi zodpovedajúcej pozdĺžnej osi motorového vozidla. Takto nie je nutné vo forme uvažovať o zásuvných dieloch alebo pohyblivých častiach.0059 Okrem toho malé alebo dokonca nulové úkosy v stĺpcoch 16 šachovnicovej štruktúry umožňujú získať rovnomernú tuhosť počas prelomenia alebo rozdrvenia, napríklad počas nárazu pri strednej rýchlosti. Takto je možné získať vpodstate konštantnú úroveň sily vzávislosti na posuve, čo zväčšuje rozptýlenú energiu a znižuje pohltivú dráhu, zatiaľ čo zostane pod kalibračnou silou pozdĺžnych nosníkov 6, 8, ako boli definované vyššie.0060 Ztoho vyplýva, že energia nárazu môže byť rozptýlená na menšej dráhe a že sa toto riešenie ukazuje veľmi kompaktné. Toto riešenie je teda obzvlášť vhodné pre vozidlá s malým objemom valca, ktoré majú pozdĺžnu dráhu pohlcovania nárazov menšiu ako 250 mm, a najmä menšiu ako 200 mm. Stĺpiky 16 majú pozdĺžnu hrúbku v rozmedzí 220 a 220 mm. To umožňuje účinné pohlcovanie energie pri súčasnom obmedzení konzoly štítu 12 držaného medzi doštičkami 14 a predným koncom štítu 12.0061 Výstuha 14 je výhodne vyrobená zjediného kusa a vytvorená z rozrezaného kovového plechu, a ak je to nevyhnutné, tvárneného, najmä lisovaním a/alebo ohýbaním. Takto je možné výstuhu 14, ktorá má vysokú odolnosť, získať ľahko a s nízkymi nákladmi.0062 Valternatívnom uskutočnení je Výstuha 14 tvorená vzájomným pripevnením kovových plechov, napríklad dvoch plechov vymedzujúcich doštičky 34 a plechu vymedzujúceho dosku 36. 0063 Každý stĺpik 16 je pripevnený na zodpovedajúcu doštičku 34 skrutkovaním alebo lepením. Toto druhé riešenie je výhodné, pretože umožňuje dobré rozloženie síl. Obmedzenia kladené dizajnom a montážou skrutkovaním (kovové vložky, diery, výstužné podložky, priestor pre skrutkovače) sú odstránené a lokalizované obmedzenia a riziká odrhnutia spôsobené skrutkovaním, sú značne obmedzené. Ďalej zvolená geometria tvorená uzavretými obrátenými komôrkami striedavo usporiadanými výrazne zvyšuje Iepiacu plochu za stĺpiky a podieľa sa na priaznivom rozložení síl. 0064 Ako je znázornená na obr. 1 až 4, Výstuha 14 obsahuje vpodstate rovnú dosku 36,koplanárnu s doštičkami 34.

MPK / Značky

MPK: B62D 21/15, B60R 19/24

Značky: súpravu, vozidla, takúto, obsahujúca, koncová, vozidlo, súprava, nárazníka, motorové, část, motorového

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/13-e17235-suprava-naraznika-pre-motorove-vozidlo-koncova-cast-motoroveho-vozidla-obsahujuca-takuto-supravu-a-motorove-vozidlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Súprava nárazníka pre motorové vozidlo, koncová časť motorového vozidla, obsahujúca takúto súpravu a motorové vozidlo</a>

Podobne patenty