Zariadenie na prípravu sprchovacej vody pre splachovací záchod s bidetom a spôsob prevádzkovania takéhoto zariadenia

Číslo patentu: E 17151

Dátum: 24.12.2009

Autori: Gierer Armin, Oberholzer Marco, Kuster Rolf

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 vynález sa týka prevádzky zariadenia na prípravu sprchovacej vody pre splachovací záchod so spodnou sprchou(bidetom), s usporiadaním potrubia, ktoré má vstup, ktorý je pripojený na napájacie vedenie a s výstupom, ktorý je pripojený na sprchovacie rameno a s vyhrievacím prvkom na pripravu teplej vody.N 002 Takéto zariadenia sú v stave techniky už dlho známe. Splachovací záchod so spodnou sprchou, resp. so sprchou s teplou vodou ušetrí veľa toaletného papiera. V praxi sa takéto splachovacie záchody už neobyčajne osvedčili. Sprchovacia voda musí byť ohriata na telesnú teplotu, aby mohla byť sprchovacím ramenom dodávaná. Na tento účel sa mimoriadne hodí zásobník teplej vody, ako je to uverejnené v prípade zariadenia podľa DEA-26 30 671. V tomto zásobníku teplej vody je na ohrievanie vody usporiadané vyhrievacie zariadenie, ktoré je spojené s termostatom. Pomocou tohto termostatu sa teplota vody udržiavana potrebnej výške napríklad 40 °C. Výška teploty jeprestaviteľná. 0003 DE-A 26 30 671 je základom podstatného znaku nároku 1. 0004 Prostredníctvom WO 2006/079231 je známe zariadenie, priktorom sa na prípravu sprchovacej vody telesnej teploty uvažuje vodný bojler. Tento teplovodný bojler má termostatom riadené vyhrievacie prostriedky. V bojleri sa voda V pevne nastavených intervaloch krátkodobo ohrieva na najmenej 70 °C a inak sa permanentne udržiava na teplote najmenej 55 °C. Krátkodobé zohriatie na najmenej 70 °C je tu uvažované preto, aby sa v sprchovacej vode redukoval počet zárodkov a baktérií. Na dosiahnutie teploty tela sa sprchovacia voda mieša prostredníctvom zmiešavacieho ventilu pred výstupnou dýzouspodnej sprchy s vodou 2 vodovodu. 0005 Pri príprave vody v zásobníku teplej vody možno prisprchovania asi 20 sekúnd. Po tejto dobe sprchovania teplota vody pozvolne klesá. Dlhšia doba sprchovania by bola možná s väčším zásobníkom teplej vody a s príslušne vyššou spotrebou energie. Avšak vačší zásobník vody 2 priestorových dôvodov nie je možný, alebo aspoň nežiaduci. Malo by sa zabrániť ajpodstatne vyššej spotrebe energie.0006 Ďalej sa poukazuje na EP 1 548 376 Al, ktorý s cieľom znížiť trvalú teplotu Vody V zásobníku vody navrhuje, pred a/alebo za týmto zásobníkom teplej vody zaradiť prietokový ohrievač.0007 Vynález rieši úlohu vytvoriť spôsob prevádzky podľa podstatného znaku nároku 1, ktorý umožňuje dlhšiu dobu sprchovania teplou vodou.0008 Táto úloha je vyriešená takým spôsobom, že zariadenie má zásobník energie, ktorým sa dá rozšíriť rozsah. výkonu pri príprave sprchovacej vody a to tak, že sa zariadenie po použití prepne do spánku a sleduje sa a po zaznamenaní užívateľa sa nabije zásobník energie pred výdajom sprchovacej vody, alebo sa nabije zásobník energie po sprchovaní a napokon sa zariadenie prepne do spánkového modusu.0009 Zaradenie má teda zásobník energie, ktorým sa rozširuje rozsah výkonu na prípravu sprchovacej vody. V tomto zásobníku energie sa dočasne ukladá určité množstvo energie. Tento zásobník energie je počas sprchovania k dispozicii ako prídavný zdroj energie na prípravu sprchovacej vody. Zásobník energie dopĺňa napríklad prietokový ohrievač. Príetokový ohrievač sa môže počas sprchovania napájať výkonom, ktorý je k dispozícii,napriklad pripojením na elektrickú sieť. Voda z prietokového ohrievača sa môže napríklad zmiešavať s vodou zo zásobníka teplej vody, ktorý tvorí zásobník energie. Tento zásobník teplej vody sa môže udržiavať na vyššej teplote, napríklad vyššej ako 40 °C a nižšej ako 90 °C. Kombináciou takéhoto prietokového ohrievača a zásobníka teplej vody je možná doba sprchovaniajednu minútu pri prietoku 5,5 l/min a teplote sprchovacej vody37 °C. Namiesto zásobníka energie v tvare zásobníka teplej vody je napríklad možný aj zásobník energie vo forme elektrického,elektrochemického alebo chemického zásobníka energie. Zásobník energie by mohol byť napríklad akumulátor, ktorý je pripojený na elektrickú sieť a ktoreho výkon sa počas sprchovacieho procesu zvyšuje. Po sprchovacom procese sa potom tento akumulátor znova zo siete nabije. Možný je aj zásobník energie, pri ktorom v prípade potreby odovzdáva energiu chemický alebo elektrochemický proces.0010 Podľa ďalšieho rozpracovania vynálezu sa uvažuje s tým,že zásobník energie je zásobník s vysokou teplotou, v ktorom sa dá pripravovať voda s vyššou teplotou, ako je telesná teplota. Uvažovaná teplota zásobníka s vysokou teplotou je napríklad V rozpätí približne 40 °C až 90 °C. Primiešaním vody 2 vodovodu sa potom zníži teplota na teplotu pre telo znesiteľnú, napríklad0011 Podľa ďalšieho rozpracovania vynálezu sa uvažuje s tým,že usporiadanie potrubia má vodný obeh, ktorý je tak pripojiteľný na spodnú sprchu (bidet), že cez prvú potrubnú vetvu spodnej sprchy sa dá privádzať nezohriata voda a cezdruhú potrubnú vetvu sa dá privádzať zohriata voda. zohriata voda a nezohriata voda sa môžu predtým alebo V sprchovacom ramene zmiešať, takže napokon sprchovacie rameno opúšťa voda telesnej teploty. Nezohriata voda sa okrem toho môže používať navysúvanie sprchovacieho ramena á teda ako hnaci prostriedok.0012 Podľa ďalšieho rozpracovania vynálezu je prvá potrubná vetva pripojená na prietokový ohrievač. Súčasne je predovšetkým podľa jedného rozpracovania vynálezu V druhej potrubnej vetve usporiadaný zásobník teplej vody, ktorý je spojený s prvou potrubnou vetvou prostredníctvom prepojovacieho ventilu. Pri sprchovaní sa potom môže v prietokovom ohrievači zohriata voda privádzať do zásobníka teplej vody, ktorý pritom súčasne odovzdáva teplú vodu, ktorá sa zmiešava s vodou z prvejpotrubnej vetvy. Toto umožňuje obzvlášť energeticky úspornúprevádzku. Celkovo je možné dlhšie sprchovanie bez podstatného zvýšenia potrebnej energie.0013 Pri jednom spôsobe podľa vynálezu sa predovšetkým uvažuje s tým, že toto zariadenie v pokoji je V stave spánku a že sa zobudí s ohľadom na užívateľa. Ak sa deteguje užívateľ, tak sa stav spánku zruší a pred dodávaním sprchovacej vody sa môže zásobník energie nabíjať. V prípade zásobníka teplej Vody sa sprchovacia voda V ňom zohreje, resp. sa dostane na vyššiu teplotu. Prívod energie sa tu môže napríklad uskutočniť elektrickou sieťou. Vyhrievaci systém môže pritom pracovať na plný výkon. Počas sprchovacieho procesu sa tu predovšetkým uskutočňuje riadené miešanie vody zo zásobníka teplej vody a vody z prietokového ohrievača. Vyhrievací systém môže pritom pracovať na plný výkon. Tu je možné aj primiešanie vody, ktorá predtým nebola zohrievaná. Ak je zásobníkom energie napríklad nejaký akumulátor, tak tento sa počas sprchovania vybíja tak, že výkon siete sa podporuje výkonom akumulátora. V tomto prípade sa voda napríklad výlučne zohreje V priebežnom ohrievači. Pri porovnani so stavom techniky sa tak pri rovnakomsieťovom výkone môže dosiahnuť dlhšia doba sprchovania, lebo je k dispozícii energia z akumulátora.0014 Po sprchovaní sa zásobník energie znova nabija. V prípade zásobníka teplej vody sa V ňom môže teplota vody zvýšiť a s pomocou termostatu udržať na určitej teplote. V prípade akumulátora sa tento znova nabíja zo siete. Možné je aj uskutočnenie s viacerými zásobníkmi energie, napríklad so zásobníkom teplej vody a s akumulátorom.0015 Ďalšie výhodné znaky vyplývajú zo závislých patentových nárokov, z nasledujúceho opisu ako aj z výkresu.0016 Príklady uskutočnenia vynálezu budú V ďalšom vysvetlené pomocou jediného obrázku. Tento obrázok schematicky znázorňuje príklad uskutočnenia podľa vynálezcovského spôsobuprevádzkovaného zariadenia na prípravu sprchovacej vody.

MPK / Značky

MPK: F24H 1/12, A47K 7/08, F24H 1/00, E03D 9/08, F24D 17/00

Značky: bidetom, sprchovacej, takéhoto, prevádzkovania, zariadenie, záchod, přípravu, zariadenia, spôsob, splachovací

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/13-e17151-zariadenie-na-pripravu-sprchovacej-vody-pre-splachovaci-zachod-s-bidetom-a-sposob-prevadzkovania-takehoto-zariadenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na prípravu sprchovacej vody pre splachovací záchod s bidetom a spôsob prevádzkovania takéhoto zariadenia</a>

Podobne patenty