Predná konštrukčná sada motorového vozidla a predĺženie na spojenie s pomocným rámom

Číslo patentu: E 15517

Dátum: 21.04.2011

Autori: Buron Marie-pierre, Droz Bartholet Laurent, Dufee Julien, Gonin Vincent

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka prednej konštrukčne sady motorového vozidla obsahujúcej priečny nosník nárazníka spodnej časti a pozdĺžne predĺženia slúžiace k spojeniu nosníka nárazníka s karosériou motorového vozidla, pričom každé predĺženie obsahuje- podlhovasté teleso obsahujúce vonkajšiu stranu- krížiace sa rebrovania rozkladajüce sa na vonkajšej strane telesa, pričom tieto rebrovania tvoria integrálnu súčasť telesa a- aspoň jednu pripevňovaciu dosadaciu plochu. umiestnenú na jednom konci telesa, pričom táto prlpevňovacia dosadacia plocha tvorí integrálnu súčasť telesa.0002 Vrámci pasívnej bezpečnosti, ktorá zahŕňa súbor prostriedkov a činností použitých na zmiernenie následkov nehody, sú Konštruktéri automobilov nútení čeliť trom hlavným výzvam- zabezpečiť ochranu posádky vozidla, najmä v prípade čelného nárazu- riadiť výšku nákladov na opravu vozidla, najmä po náraze pri nízkej rýchlosti a- znížiť agresivitu vozidla voči ostatným účastníkom cestnej premávky a najmä chodcom.0003 Z tohto dôvodu majú nové motorové vozidlá takú prednú konštrukciu, ktorá obsahuje najmä hlavné pozdĺžne nosníky. nesúce priečnik nárazníku (hornej časti). Táto horná časť je zdvojená prednou konštrukčnou súpravou obsahujúcou pomocný rám nesúci zavesenie prednej nápravy vozidla a priečny nosník nárazníka. umiestnený nižšie ako priečnik nárazníka a spojený na oboch jeho koncoch s pomocným rámom pomocou pozdĺžnych predĺžení (spodná časť).0004 Takáto konštrukčná súprava absorbuje časť energie čelných nárazov a umožňuje lepšie rozloženie energie týchto nárazov do karosérie vozidla takto prispieva klepšej opravitelností vozidla. Okrem toho priečny nosník umožňuje v prípade čelného stretu s chodcom znížiť riziká závažného poranenia v úrovni nôh chodcov.0005 Dokument EP 1 955 930 opisuje takú prednú konštrukčnú súpravu. obsahujúcu predĺženia z kompozitného materiálu.0006 Avšak táto predná Konštrukčná súprava má určité nevýhody plynúce zjej spôsobu realizácie, ktoré sa týkajú najmä chovania pri nárazoch vo veľkej rýchlosti. Tento profil nie je ideálny z hladiska vyváženie dobrej pevnosti v tlaku u predĺžení a prijatelnej hrúbky stien a hmotnosti. 0007 Vtejto súvislosti je známy dokument FR- A-2936469, ktorého obsah tvorl základ charakteristík preambuly nároku 1.0008 Jedným zcielov vynálezu je teda navrhnúť lepší kompromis vďaka ľahkej prednej konštrukčne súprave s uspokojivou pevnosťou v tlaku.0009 Za týmto účelom sa vynález týka prednej konštrukčnej sady motorového vozidla vyššie uvedeného typu, vyznačujúcej sa tým, že teleso každého predĺženia je rúrkovitého tvaru a obsahuje aspoň jedno vybranie, ktoré prechádza telesom predĺžení a ústim na jeho pozdĺžnych koncoch. 0010 Predná Konštrukčná súprava podľa vynálezu môže mat jednu alebo viac nasledujúcich vlastnosti, brané samostatne alebo vo všetkých technicky možných kombináciách- aspoň jedno rebrovanie sa rozkladá pozdĺžne pozdĺž telesa- aspoň jedno rebrovanie sa rozkladá priečne- predĺženia sú z plastu alebo kompozitného materiálu- každé predĺženie je zjediného kusa- teleso každého predĺženia je tvorené dvomi rúrkovitými úsekmi, ktoré sú navzájom zbiehavé- každé predĺženie je tvorené dvomi pozdĺžnymi pološkrupinami polovalcovitého tvaru~ pološkrupiny sú súvisle spojené jedna s druhou mostíkom z materiálu tvoriaceho záves- dosadacia plocha alebo všetky dosadacia plochy sú rebrované a- obsahuje pomocný rám, najmä pomocný rám motora na upevnenie na karosérii motorového vozidla, pričom predĺženia definujú predĺženia pomocného rámu.0011 Vynález sa týka taktiež spôsobu výroby predĺžení pomocného rámu pre takú prednú konštrukčnú súpravu motorového vozidla, vyznačujúcu sa tým, že kompozitný materiál alebo plast je vstrekovaný do formy na vytvorenie predĺžení.-2 0012 Spôsob výroby podľa tohto vynálezu môže spĺňať jednu alebo viac nasledujúcich vlastností,brané samostatne alebo vo všetkých technicky možných kombináciách- jadra, najmä zrezané, sú vsadené do formy pred vstrekovaním materiálu tvoriaceho predĺženie na vytvorení centrálneho vybrania predĺženia a- kvapalné médium je vstrekované do formy počas vstrekovania materiálu tvoriaceho predĺženie na vytvorenie každého z vybraní predĺženia.0013 Tento vynález bude lepšie pochopený pri čítaní nasledujúceho opisu, ktorý je tu uvedený iba ako priklad, s odkazom na pripojené výkresy, na ktorých- Obrázok 1 predstavuje perspektívny trojštvrtinový pohľad spredu na prednej konštrukčne súpravy motorového vozidla podľa vynálezu- Obrázok 2 predstavuje perspektívny pohľad na predĺženie prednej konštrukčnej súpravy z Obrázku 1- Obrázok 3 predstavuje pohľad spredu na predĺženie podľa jedného variantu predĺženia zObrázku 2- Obrázok 4 predstavuje pohľad vpozdĺžnom reze na predĺženie podľa iného variantu uskutočnenia predĺženia z Obrázku 2- Obrázok 5 predstavuje rozložený perspektívny pohľad na predĺženie podľa druhého uskutočnenia- Obrázok 6 predstavuje pohľad vpriečnom reze na predĺženie podľa jedneho uskutočnenia predĺženia z Obrázku 5- Obrázok 7 predstavuje pohľad v pozdĺžnom reze na predĺženie z Obrázku 4 počas jeho výroby.0014 V nasledujúcom texte sú výrazy ľavý, pravý chápané v kontexte obvyklých smerov a obvyklého smeru jazdy motorového vozidla, ktorýje znázornený šlpkou S na Obrázku 1.0015 Predná konštrukčné súprava 1 motorového vozidla znázornená na Obrázku 1 obsahuje pomocný rám 5 karosérie vozidla, priečny nosník 7 a predĺženia 9, 10.0016 Pomocný rám 5 je napríklad pomocným rámom motora. Je uložený horizontálne, pod hlavnými pozdĺžnikmi karosérie vozidla. Nesie, aspoň čiastočne, zavesenie predných kolies vozidla,rovnako ako motor. Takisto slúži k upevneniu na závesné ramená a/alebo tyčový stabilizátor.0017 Priečny nosník 7 je nosnlkom nárazníku spodnej časti. Rozkladá sa takmer po celé šírke vozidla. Je uložený pod hlavným priečnikom nárazníku nesenom na koncoch hlavnými pozdĺžnikmi,vo výške nižšej nežje výška kolien chodca strednej výšky, brané od zeme.0018 Predĺženia 9, 10 sú z kompozitného materiálu (plastu vystuženého vláknami) alebo z plastu a spájajú pravý a ľavý koniec nosníka 7 s prvkom 5.0019 Predĺženia 9, 10 sú na sebe navzájom nezávislé. V alternatívnom uskutočnení tvoria integrálnu súčasť dosky krytu rozkladajúcu sa horizontálne a tvoria s touto doskou krytu konštrukčný kryt. Výhodne doska krytu obsahuje zariadenie na prístup k mechanike vozidla, akými sú klapky. 0020 Predĺženia 9, 10 sú analogické a symetrické podľa stredovej pozdĺžnej zvislej roviny vozidla. Iba pravé predĺženie 10 (na Obrázku 1 vľavo) bude detailnejšie oplsané, s odkazom na Obrázok 2. 0021 Predĺženie 10 je zjedneho kusa. Obsahuje rúrkovité teleso 12, pretiahnuté v smere predĺženia L blizko pozdĺžnej osi vozidla, súpravu rebrovaní 14. 15 a pripevñovacie dosadacie dosky 17,18.0022 Teleso 12 má rovnú časť, ktorá je rovnaká po celej jeho dĺžke. Obsahuje jediné centrálne vybranie 20 a stenu 21, pričom uvedená stena 21 obsahuje vnútornú stranu 22 a vonkajšiu stranu 24.0023 Centrálne vybranie 20 sa rozkladá pozdĺžne a prechádza telesom 12 v smere predĺženia L. Centrálne vybranie 20 ústí na koncoch telesa 12.0024 Stena 21 má všade rovnakú hrúbku.0025 Rebrovania 14, 15 sa rozkladajú na vonkajšej strane 24 steny 21 telesa 12. Tvoria integrálnu súčasť telesa 12. Majú geometriu, ktorá dokáže čeliť vybočeniu predĺženia z jeho pozdĺžnej osi. V znázornenom príklade sú napríklad prekrížené. Pozdĺžne rebrovania 14, určené na zvýšenie inertnosti profilu, sa rozkladajú pozdĺžne, pozdĺž telesa 12. Priečne rebrovania 15, určené na stabilizáciu pozdĺžnych rebrovaní 14 počas ich deformácie, sa rozkladajú priečne.0026 Každá dosadacia plocha 17, 18 je pevná a tvorí integrálnu súčasť telesa 12. Každá dosadacia plocha 17, 18 obsahuje vnútornú stranu 32, orientovanú smerom k telesu 12, vonkajšiu-3 stranu 34, orientovanú smerom od telesa 12, otvor 36 prechádzajúci telesom a upevňovacie prostriedky 38 na upevnenie na pomocný rám 5 alebo na nosník 7.0027 vonkajšia strana 34 každej dosadacej plochy 17, 18 je rebrovaná.0028 Otvor 36 každej dosadacej plochy 17, 18 ústi na jednom konci na vonkajšej strane 34 a na druhom konci na vnútornej strane 32, vo vnútri vybrania 20.0029 Upevňovacie prostriedky 38 každej zdosadacích plôch 17, 18 sú napriklad priechodné otvory určené na priechod upevňovaclch nitov alebo skrutiek.0030 Variant znázornený na Obrázku 3 sa líši od uskutočnenia Obrázku 2 tým, že jediné centrálne vybranie 20 je nahradené vnútornou voštinovou štruktúrou 40, obsahujúcou velké množstvo vybraní alebo žíl 42, prebiehajúcich pozdĺžne v smere predĺženia L a prechàdzajúcich telesom 12. Vnútorná štruktúra 40 je vsadená do vybrania, napriklad vo forme voštinovej vložky,alebo tvorí integrálnu súčasť telesa 12.0031 Variant znázornený na Obrázku 4 sa líši od uskutočnenia z Obrázku 2 tým, že teleso 12 nemá rovnú súvislú časť, ale je tvorené dvomi rúrkovitými zrezanými úsekmi 46, 47, ktoré sa navzájom zbiehajú. Najširšie konce týchto rúrkovitých úsekov sú orientované od seba atvoria konce telesa 12. Rebrovania, ktorých výška rastie, čím sú bližšie stredu telesa 12, sa rozkladajú radiálne medzi stenou 21 a vonkajším valcovitým plášťom.0032 Druhý spôsob uskutočnenia predĺženia 10 je znázornený na Obrázku 5. Predĺženie 10 nie je tvorené zjedného kusa, ale z dvoch pološkrupln, zvarených napríklad ultrazvukovým alebo trecím zváraním, alebo zlepených prvej pološkrupiny 50 a druhej pološkrupiny 51. Každá pološkrupina 50,51 obsahuje dve polodosadacie plochy, v postupnom poradi 54, 55 a 56, 57, dutý podlhovastý polovalec 60, 61 obsahujúci vonkajšiu stranu 64, 65, rebrovania 68, 69, ktoré sa rozkladajú na vonkajšej stene 64, 65 polovalca 60, 61 a dva podlhovasté okraje v postupnom poradí 70, 71 a 72,73. Výhodne každá pološkrupina 50, 51 obsahuje taktiež aspoň jeden prvok 75, 76 na vzájomné polohovanie.0033 Podlhovasté okraje 70, 71 sa rozkladajú pozdĺžne pozdĺž polovalca 60. Sú koplanárne, t.j. umiestnené v rovnakej rovine P. Celá prvá pološkrupina 50 sa rozkladá na jedinej strane roviny P. 0034 Podlhovasté okraje 72, 73 sa rozkladajú pozdĺžne pozdĺž polovalca 61. Sú koplanárne, t.j. umiestnené v rovnakej rovine P. Celá druhá pološkrupina 51 sa rozkladá na jedinej strane roviny P.0035 Každý pretiahnutý okraj 70, 71, 72, 73 je plochý a má priečny priamy profil, bez výbežkov. 0036 Variant znázornený na Obrázku 6 sa líši od uskutočnenia z Obrázku 5 tým, že každý podlhovastý okraj 70, 71, 72, 73 má priečny profil s výbežkami. Každý podlhovastý okraj 70, 71, 72,73 obsahuje aspoň dve plochy, vonkajšiu plochu v postupnom poradi 80, 81, 82, 83 a vnútornú plochu v postupnom poradi 84, 85, 86, 87, v rôznych výškach, ktoré sú oddelené skokom. Profily podlhovastých okrajov 70 a 71 na jednej strane, 72 a 73 na druhej strane, sú symetrické vzhladom k pozdĺžnej rovine kolmej na rovinu P, respektive kolmej na rovinu P. Podlhovasté okraje 70, 71 prvej pološkrupiny 50 sú tvarovo komplementárne k podlhovastým okrajom 72, 73 druhej pološkrupiny 51.0037 Napríklad vonkajšie plochy 80, 81 podlhovastých okrajov 70, 71 prvej pološkrupiny 50 majú obidve menšiu výšku než je výška vnútorných plôch 84, 85, a vonkajšie plochy 82, 83 podlhovastých okrajov 72, 73 druhej pološkrupiny 51 majú obidve väčšiu výšku než je výška vnútorných plôch 86, 87, pričom rozdiely výšky medzi vonkajšími plochami 80, 81, 82, 83 a vnútornými plochami 84, 85, 86, 86 sú vždy rovnaké.0038 Akonáhle sú pološkrupiny 50, 51 spojené pozdĺž svojich podlhovastých okrajov 70, 71, 72,73, tvoria spolu predĺženie podobné predĺženiu z Obrázku 2 polodosadacie plochy 54, 56 na jednej strane a 55, 57 na druhej strane, tvoria dosadacie plochy 17, 18, obidva polovalce 60, 61 tvoria teleso 12 a podlhovasté okraje 70, 72 na jednej strane a 71, 73 na strane druhej tvoria pozdĺžne rebrovania.0039 Volitelne sú pološkrupiny 50, 51 spojene mostíkom z pružného materiálu pozdĺž jedného 70,72 z ich podlhovastých okrajov 70, 71, 72, 73. Tento mostík tvorí integrálnu súčasť každej z pološkrupin 50, 51.0040 V prlpade, ked sú predĺženia 9, 10 súčasťou konštrukčného krytu, iba jedna z pološkrupín 50, 51 tvori integrálnu súčasť dosky krytu.0041 Teraz bude opísaný spôsob výroby predĺženia 10.0042 Podla prvého spôsobu uskutočnenia je predĺženia vyrobené vjedinej forme. Táto fonna obsahuje valcovitú vnútornú stenu, ktorá je vybavena ryhami, zktorých niektoré sa rozkladajú pozdĺžne pozdĺž vnútornej steny a iné priečnej, pričom zvislé steny uzavierajú formu na koncoch4 valcovitej steny. Forma obsahuje taktiež vstrekovaciu trysku na vstrekovanie plastu alebo kompozitného materiálu a vstrekovaciu trysku pre médium, pričom obidve sú uložené vjednej zo zvislých stien.0043 Kompozitný materiál alebo plast je vstrekovaný do fomiy vstrekovacou tryskou na vstrekovanie plastu alebo kompozitného materiálu. Polom médium pod tlakom, výhodne kvapalina,je vstrekované vstrekovacou tryskou pre médium. Toto medium vytvára bublinu v predtým vstreknutom materiáli a tlačí ho proti valcovitej stene formy. Táto bublina vytvorí centrálne vybranie 20. Po odobratí formy získame predĺženie podobné predĺženiu z Obrázku 2.0044 V alternativnom uskutočnení forma obsahuje viac vstrekovacích trysiek pre médium. Médium pod tlakom je tak vstrekované na viacerých miestach jednej zo zvislých stien. Takto vytvorí viac bublin vkompozitnom materiáli alebo plaste. bublin, ktoré vytvárajú žily 42 znázornená na obrázku 3.0045 Podla druhého spôsobu uskutočnenia je kompozitný materiál alebo plast vstrekovaný do formy 100 znázornenej na obrázku 7. Zrezane jadrá 104, 105 sú umiestnené do formy 100 tak. že sa navzájom zbiehajú. Jadrá 104, 105 sú spojene pozdĺž svojích koncov 108, 109, ktoré majú najmenší priemer. lch konce 111, 112 s najväčším priemerom vyčnievajú z formy 100.0046 Kompozitný materiál alebo plast vstrekovaný do formy 100 sa rozloží v celej forme 100,s výnimkou priestoru, ktorý zaujímajújadrá 104, 105. Materiál sa rozloží okolojadier 104. 105. 0047 Akonáhle materiál stuhne, forma je zložená. Jadrá 104. 105 sú vytiahnuté. Táto operacia odstraňovanie jadier je zjednodušená vďaka zrezanému tvaru jadier 104. 105. Nakoniec získame predĺženie 10 podobné variantu znázornenému na Obrázku 4.0048 Podla tretieho spôsobu uskutočnenia je kompozitný materiál alebo plast vstrekovaný do dvoch foriem, z ktorých každá má tvar dutého polovalca. Tieto vstrekovania sa výhodne uskutočňujú samostatne. Materiál je vstrekovaný tak. aby úplne vyplnil každú z oboch foriem.0049 V alternativnom uskutočnení sú formy umiestnené navzájom rovnobežne, v tesnej blízkosti tak, aby boli zarovnané sjedným okrajom. V tomto prípade sa vstrekovanie vykonáva súčasne do obidvoch foriem tak, aby materiál úplne vyplnil každú zforiem. Počas tohto vstrekovania hmota tečie skrz zarovnania a vytvára mostík z materiálu medzi obidvomi formami.0050 Akonáhle materiál stuhne, sú z oboch pološkrupín 50. 51 formy Odobraté. Potom sú umiestnené proti sebe tak, aby okraje 70, 71 na jednej strane a 71, 73 na druhej strane boli umiestnene proti sebe. Prvky 75. 76 na vzájomné polohovanie, rovnako ako prípadne mostík z materiálu, pomáhajú pri polohovaní pološkrupín 50. 51 voči sebe navzájom. Pološkrupiny 50, 51 sú nakoniec zlepené ksebe navzájom po celej dĺžke ich podlhovastých okrajov 70, 71, 72, 73. V alternativnom spôsobe uskutočnenia sú zvarené, napríklad treclm alebo ultrazvukovým zváraním. 0051 Hoci predná konštrukčná súprava podľa vynálezu bola opísaní ako súprava obsahujúca pomocný rám, na ktorý sú upevnené predĺženia, vynález sa neobmedzuje na tento jediný spôsob uskutočnenia. Predĺženia je možné upevnit na akýkoľvek prvok karosérie motorového vozidla, bez toho aby došlo k odchýleniu od rámca vynálezu.0052 Vďaka tomuto vynálezu sa zlepší pevnosť vtlaku, najmä vďaka dutému telesu, ktoré obsahuje iba centrálne vybranie alebo väčšie množstvo rovnobežných kanálikov alebo žíl prechádzajúcich telesom po celej jeho dĺžke.0053 Navyše tým, že stena telesa má konštantnú hrúbku, umožňuje lepšiu stabilitu predĺžení v tlaku v prípade čelného nárazu.0054 Okrem toho použitie vonkajších rebrovaní umožňuje zvýšit vzpernú pevnosť predĺženia a jeho pevnosť v ohybe. rovnako ako ľahkú adaptáciu jeho schopnosti absorpcie energie.0055 Konečne. použité kompozitné materiály alebo termoplasty umožňujú získat ľahkú konštrukciu, ktorá nebude zvyšovať hmotnost vozidla. na ktoré sú predĺženia pripevnené a tým, že predĺženia sú z jediného kusu, zníži sa počet dielov nevyhnutných na montáž vozidla.

MPK / Značky

MPK: B60R 19/24, B62D 21/15

Značky: spojenie, pomocným, konštrukčná, predná, vozidla, motorového, rámom, predĺženie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/13-e15517-predna-konstrukcna-sada-motoroveho-vozidla-a-predlzenie-na-spojenie-s-pomocnym-ramom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Predná konštrukčná sada motorového vozidla a predĺženie na spojenie s pomocným rámom</a>

Podobne patenty