Živicová zmes bez obsahu chrómu s dobrou odolnosťou proti bázam a spracovateľnosťou, spôsob povrchovej úpravy oceľového plechu použitím tejto zmesi a povrchovo upravený oceľový plech

Číslo patentu: 288289

Dátum: 19.06.2015

Autori: Noh Beom Sick, Oh Jong Gi, Cho Jae Dong, Je Min Gyu

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Je poskytnutá živicová zmes bez obsahu chrómu s dobrou odolnosťou proti bázam a spracovateľnosťou na povrchovú úpravu oceľového plechu obsahujúca zmes uretánovej živice z mäkkej uretánovej živice a tvrdej uretánovej živice
organický oxid na báze Ti alebo Zr
najmenej jednu zlúčeninu vybranú zo skupiny pozostávajúcej z fosforečnanu hlinitého, dihydrogénfosforečnanu hlinitého, fosforečnanu zinočnatého a hydratovaného fosforečnanu manganistého
a rozpúšťadlo, pričom zmes uretánovej živice je prítomná v množstve 10 až 90 hmotn. % a obsahuje 5 až 95 % hmotn. mäkkej uretánovej živice a 5 až 95 hmotn. % tvrdej uretánovej živice, organický oxid na báze Ti alebo Zr je prítomný v množstve 5 až 20 hmotn. % a najmenej jedna zlúčenina vybraná zo skupiny pozostávajúcej z fosforečnanu hlinitého, dihydrogénfosforečnanu hlinitého, fosforečnanu zinočnatého a hydratovaného fosforečnanu manganistého je prítomná v množstve 0,1 až 10,0 hmotn. % vzhľadom na celkový pevný obsah živicového prípravku. Tiež je poskytnutý spôsob povrchovej úpravy oceľového plechu s použitím živicovej zmesi a povrchovo upravený oceľový plech s použitím tejto živicovej zmesi.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka živicovej zmesi bez obsahu chrómu na povrchovú úpravu oceľového plechu s vynikajúcou odolnosťou proti bázam a spracovateľnosťou, s ako aj výbornou odolnosťou proti korózii, vodivosťou a chemickou odolnosťou, spôsobu výroby oceľového plechu s použitím tejto zmesi a povrchovo upraveného oceľového plechu vyrobeného podľa tohto spôsobu.V súčasnosti sa sprísnili regulácie používania znečisťujúcich látok životného prostredia napríklad Cr, Pb,Cd, Hg, PBB, PBDE atď. po celom svete so zvyšujúcim sa dôrazom týkajúcim sa životného prostredia. Názornými príkladmi regulácii sú predovšetkým Obmedzenie nebezpečných látok (Restriction of Hazardous Substances, RoHS, vstúpilo do platnosti 1. júla 2006), Odpad z elektrických a elektronických zariadení (Waste from Electrical and Electronic Equipment, WEEE, vstúpilo do platnosti 1. júla 2006), Registrácia, hodnotenie a autorizácia chemikálii(Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals, REACH), Životnosť vozidiel (Vozidlá po dobe životnosti, ELV, vydané 1. januára 2007), atď., ktoré všetky prijalaTo vyžaduje od všetkých podnikov na celom svete pozitívne sa vyrovnať s novou politikou hospodárenia so životným prostredím, ako aj vývoj environmentálne prijateľných produktov, redukciu odpadov z fabrík, zelený nákup atď.V minulosti sa široko používal spôsob povrchovej úpravy na potiahnutie povrchu oceľového plechu chrómanovým filmom, ktorý obsahoval chróm ako hlavnú zložku, aby sa dosiahla odolnosť proti korózii a priľnavosť náteru na galvanizované oceľové plechy, na oceľové plechy s ferozinkovým povlakom, oceľové plechy s hliníkovým povlakom, oceľové plechy potiahnuté hliníkovou zliatinou, oceľové plechy valcované za studena a oceľové plechy valcované za horúca, ktoré sa používali ako materiály do automobilov, na domáce spotrebiče, stavebné materiály, atd. Povrchová úprava s chrómanom sa predovšetkým uskutočňovala použitím elektrolytického chrómanu a povlaku chrómanového typu. Elektrolytická úprava chrómanom sa vo všeobecnosti uskutočňuje katódovou elektrolýzou kovovej platne s roztokom na pokovovanie, ktorý obsahuje šesťväzbový chróm ako hlavnú zložku a tiež obsahuje rôzne negatívne ióny ako ióny kyseliny sírovej, fosforečnej, boritej a halogénov ako iné zložky. Povrchová úprava s chrómanom sa vo všeobecnosti uskutočňuje ponorom kovovej platne do roztoku na úpravu alebo sprejovaním roztoku na úpravu na kovovú platňu, pričom roztok na úpravu sa pripravuje pridaním anorganických koloidov a anorganických iónov do roztoku, v ktorých sa časť šesťväzbového chrómu vopred redukuje na trojväzbový chróm.Tieto spôsoby vyžadujú množstvo protiopatrení týkajúcich sa pracovného prostredia, čistenia odpadových vôd atď. kvôli toxicite šesťväzbového chrómu v roztoku chrómanu na povrchovú úpravu. Takisto recyklácia a likvidácia odpadu z automobilov, elektronických súčiastok, stavebných materiálov, všetkého, kde sa použila povrchová úprava kovmi, spôsobuje problémy týkajúce sa škodlivosti na ľudské zdravie a znečistenia životného prostredia. Ďalej, použitie trojväzbového chrómu je tiež problematické, pretože časť trojväzbového chrómu sa premieňa na šesťväzbový chróm vplyvom podmienok okolia ako teplota, mikroorganizmy, atď. Preto oceliarske spoločnosti zamerali svoju pozornosť na vývoj povrchovo upravených oceľových plechov bez obsahu chrómu, ktoré neobsahujú šesťväzbový chróm a súčasne uspokojujú rôzne požiadavky na požadované charakteristiky ako odolnosť proti korózii, odolnosť proti bázam, vodivosť, atď.V predchádzajúcich spôsoboch sa povrchovo upravené kovové plechy bez obsahu chrómu vyrábali primáme potiahnutím povrchu oceľového plechu fosforečnanovým filmom s obsahom kovovej soli ako hlavnej zložky a sekundárne potiahnutím prvotné potiahnutého povrchu oceľového plechu filmom živice obsahujúcej akrylovú, epoxidovú a uretánovú živicu ako hlavnú zložku alebo vytvorením primárneho a sekundárneho filmu filmom živice.Avšak produkty majú problémy, pretože nie sú vhodné na zadržanie elektromagnetických vĺn a vnútorných šumov z kopírok, tlačiarní, videorekordérov, počítačov a pod. a nezabezpečujú ich spracovateľnosť,pretože elektrická vodivosť a zvárateľnosť kovového plechu sú často zhoršené vzhľadom na hrúbku kovovej soli alebo filmu.So súčasným vzrastajúcim záujmom o povrchovo upravené oceľové plechy bez obsahu chrómu s výbornou vodivosťou, vzniká na poli väčšiny spoločností s domácimi spotrebičmi potreba vyvinúť potiahnutý oceľový plech bez obsahu chrómu použitím spôsobu primárneho potiahnutia filmom živice. Avšak pokiaľ zmes na úpravu povrchu založená na živici nemá špeciálne výborné zložky, charakteristiky kvality (t. j. odolnosť proti korózii, atď.) povrchovo upraveného oceľového plechu sa viac poškodia než konvenčné oceľové plechy, ktoré nie sú potiahnuté chrómom alebo fosforečnanom. Avšak, veľké zahraničné a domáce spoločnosti na domáce spotrebiče majú v súčasností stanovený svoj vlastný štandard kvality a kupujú len certifikované produkty V prípade povrchovo upravených oceľových plechov bez obsahu chrómu ako alternatívu k vývoju ich vlastných environmentálne prij ateľných produktov.Japonská patentová prihláška Č. Hei 8-92479 a Japonská patentová prihláška č. Hei 8-500770 opisuje spôsob poťahovania kovovej platne s polyanilínovou poťahovou zmesou, ktorá vôbec neobsahuje šestväzbový chróm so zreteľom na vodivosť. Avšak pretože polyanilín má vysokú tuhosť a medzi kovovým a živicovým filmom je malá priľnavosť, živicový film je možné jednoducho odlúpnuť z prechodov medzi polyanilínom a kovom a medzi polyanilínom a živicou. Preto problémy sa vyskytujú, keď je vonkajší povrch oceľového plechu natretý, aby sa vytvoril vzor, odolnosť proti korózii a iné funkcie oceľového plechu. Filmy s nízkou priľnavosťou sú vo všeobecnosti známe tým, že majú nízku odolnosť proti korózii. Tiež nízka stabilita v roztoku môže spôsobiť zrazeniny a zlú arómu, čo vedie k zhoršenej tvarovateľnosti ako základná chyba pre pracovné prostredie, atď. Zinkom potiahnuté vrstvy majú výborný účinok na zlepšenie charakteristík ako vodivosť, odolnosť proti korózii, odolnosť proti bázam, odolnosť proti vysokej teplote a vysokej vlhkosti použitím spôsobov len primárneho potiahnutia zinkom potiahnutej vrstvy živicou a pretože niektoré zle spracované produkty majú nedostatočnú spracovateľnosť, vznikajú škody na vrstve živice a poťahovej vrstve spracovanej trecej časti, čo vedie k strate živicovej vrstvy a zmenám povrchu na čierny povrch.Ďalej, US publikácia č. 2004 - 54044 opisuje zmes pripravenú zmiešaním hexafluórového komplexu (t. j. titánu, zirkónia, atď.) a najmenej jednej anorganickej zlúčeniny s organickým činidlom vytvárajúcim film vo vode. Avšak zmes nepriaznivo vplýva na životné prostredie, pretože obsahuje komplex fluóiu a malo by sa s ňou zaobchádzať opatrne vzhľadom na jej kyslosť. Tiež Japonská patentová prihláška Č. 2002 - 030460 opisuje zmes pripravenú zmiešaním zlúčeniny vanádu a Zr a Ti s miešanou živicou. Avšak problém je, že na povrchu oceľového plechu sa môže v kyslom roztoku uskutočňovať proces leptania, aby sa zlúčenina vanádu redukovala a zabezpečila sa priľnavosť. Tiež Kórejská patentová prihláška č. 2006 - 76953 opisuje zmes na povrchovú úpravu, ktorá zahŕňa antikorózne činidla a kovové chelatačné činidlo, v ktorom sa pripraví komplex organickej živice a anorganické spojivo, použitím silánového väzbového činidla, atď. Avšak problém je,že komplex organickej živice a anorganického spojiva by sa mal pripraviť vopred. Tiež, niektoré produkty, u ktorých sa vyžaduje potrebná odolnosť proti bázam majú problém, že vrstva živice sa poškodzuje vplyvom nedostatku odolnosti proti bázam, keď je V kontakte s alkalickým roztokom, čo vedie k strate živicovej vrstvy alebo výraznému odfarbeniu povrchu produktu. Ďalej, Japonský patent č. 3706518 uverejňuje živicovú zmes zahŕňajúcu organickú živicu a fosforečnanovú zlúčeninu vybranú zo skupiny obsahujúcej fosforečnan amónny, fosforečnan sodný a fosforečnan draselný. Avšak použitie fosforečnanovej zlúčeniny je obmedzené na to, aby zohrávalo úlohu v zlepšení odolnosti proti korózii vytvorením tenkej pasivačnej vrstvy na oceľovom plechu.V stave techniky sa nachádzajú aj riešenia, ktoré zahŕňajú okrem živice a zlúčenín na báze kyseliny fosforečnej aj zlúčeniny na báze Ti a Zr.Napríklad dokument JP 2007002330 A (zverejnený 11. 1. 2007) opisuje činidlo na povrchovú úpravu oceľových pozinkovaných plechov, ktoré okrem iných obsahuje uretánovú živicu, zlúčeniny s obsahom Ti a Zr a zlúčeninu odvodenú od fosforečných kyselín.V dokumente KR 100681664 B 1 (zverejnený 5. 2. 2007) sa opisuje kompozícia bez obsahu škodlivého chrómu na povrchovú úpravu oceľových plechov, ktorej základ (60 až 80 hmotn. ) tvorí živica, ktorá ďalej obsahuje koloidný kompozitný oxid, obsahujúci Ti a Al pričom obsahuje aj fosforečnanovú zlúčeninu.Japonský patentový dokument JP 2007204770 A (zverejnený 16. 8. 2007) opisuje povrchovo upravený oceľový plech, ktorý na galvanicky upravenom povrchu obsahuje film, ktorý je vytvorený z uretánovej živice, zlúčeniny Zn a Zr, kyseliny fosforečnej a/alebo fosforečnanu a ďalších látok.Povrchovo upravený oceľový plech vhodný na palivové nádrže, ktorý je upravený vodnou kompozíciou obsahujúcou okrem iného aj uretánovú živicu, kyselinu fosforečnú a zlúčeninu titánu je opísaný v dokumente JP 2006291246 (zverejnený 26. 10. 2006).V americkom dokumente US 2005/0037228 A 1 (zverejnený 17. 2. 2005) je opísaná anorganickoorganická kompozícia na povrchovú úpravu pozinkovaných oceľových plechov, ktorá obsahuje organickú živicu, zlúčeninu zirkónia a anorganický inhibítor korózie, ktorým môžu byť zlúčeniny odvodené od kyseliny fosforečnej.Dokument 2001105528 A (zverejnený 17. 4. 2001) opisuje oceľový panel upravený fosforečnanom zinočnatým, na ktorý sa nanáša organický film vybraný z organických živíc napr. aj uretánová živica.Predmetom predloženého vynálezu je živicová zmes na povrchovú úpravu oceľového plechu schopná poskytnúť poťahovú vrstvu bez obsahu chrómu s výbornou odolnosťou proti bázam a spracovateľnosťou, ako aj výbornou odolnosťou proti korózii, vodivosťou a chemickou odolnosťou potiahnutím oceľového plechu so živicovou zmesou.Iným predmetom predloženého vynálezu je povrchovo upravený oceľový plech potiahnutý so živicovou zmesou na povrchovú úpravu kovového plechu.Ešte iným predmetom predloženého vynálezu je spôsob výroby povrchovo upraveného oceľového plechu vytvorením živicovej poťahovej vrstvy zo živicovej zmesi podľa jedného uskutočnenia predloženého vynálezu.Predmety predloženého vynálezu nie sú obmedzené na uvedené predmety a iné predmety vynálezu budú zrejmé z nasledujúceho opisu uskutočnení.Rôzne aspekty predloženého vynálezu poskytujú živicovú zmes aplikovanú na oceľový plech a/alebo Znpoťahovú vrstvu, spôsob výroby povrchovo upraveného oceľového plechu jej použitím a povrchovo upravený oceľový plech vyrobený podľa tohto spôsobu.Podľa jedného aspektu predloženého vynálezu sa poskytuje živicová zmes bez obsahu chrómu s dobrou odolnosťou proti bázam a spracovateľnosťou na povrchovú úpravu oceľového plechu obsahujúca zmes uretánovej živice z mäkkej uretánovej živice a tvrdej uretánovej živice organický oxid na báze Ti alebo Zr najmenej jednu zlúčeninu vybranú zo skupiny pozostávajúcej z fosforečnanu hlinitého, dihydrogénfosforečnanu hlinitého, fosforečnanu zinočnatého a hydratovaného fosforečnanu manganistého a rozpúšťadlo, pričom zmes uretánovej živice je prítomná v množstve 10 až 90 hmotn. a obsahuje 5 až 95 hmotn. mäkkej uretánovej živice a 5 až 95 hmotn. tvrdej uretánovej živice, organický oxid na báze Ti alebo Zr je prítomný V množstve 5 až 20 hmotn. a najmenej jedna zlúčenina vybraná zo skupiny pozostávajúcej z fosforečnanu hlinitého, dihydrogénfosforečnanu hlinitého, fosforečnanu zinočnatého a hydratovaného fosforečnanu manganistého, je prítomná v množstve 0,1 až 10,0 hmotn. vzhľadom na celkový pevný obsah živicového prípravku.Mäkká uretánová živica môže tiež zahŕňať polyuretán pripravený z izoprén diizokyanátu, kyseliny adipovej a polyhydroxylového alkoholu alebo polyuretán pripravený z akrylpolyolu a polyizokyanátu.Navyše, polyhydroxylový alkohol môže byť vybraný zo skupiny pozostávajúcej z akrylpolyolu, polyesterpolyolu, polyéterpolyolu, polyolefínového polyolu a ich zmesi.Navyše, mäkká uretánová živica môže mať priemernú molekulovú hmotnosť 5000 až 300 000.Tvrdá uretánová živica tiež môže byť vybraná zo skupiny pozostávajúcej z polyuretánovej živice pripravenej z polykaprolaktón polyolu alebo polykarbonát polyolu a diizokyanátu, polyuretánovej živice pripravenej z 4,4-bis(oJ-hydrozyalkyleneoxy)bifenylu a metyl-2,6-diizokyanáthexanoátu a polyuretánovej živice s acetálovou väzbou.Okrem toho, tvrdá uretánová živica môže mať priemernú molekulovú hmotnosť 200 000 až 2 000 000.Navyše, tvrdá uretánová živica môže mať Shorovu tvrdosť A 40 až 90.Ďalej, diizokyanát môže byť p-fenylén diizokyanát.Tiež organický oxid na báze Ti alebo Zr môže byť vybraný zo skupiny pozostávajúcej z diizopropoxid bis(acetylacetonát) titánu, ortoesteru titánu, butoxidu titaničitého, (trietanolaminato) izopropoxidu titaničitého, tetrakis (trietanolaminato) zirkónu (IV), 2-etylhexoxidu titaničitého, izopropoxidu titaničitého, bis(dietylcitráto) dipropoxidu zirkoničitého a ich zmesi.Rozpúšťadlo môže byť voda.Rozpúšťadlo tiež môže ďalej zahŕňať alkoholové rozpúšťadlo vybrané zo skupiny pozostávajúcej z etanolu, metanolu, propanolu, izopropanolu a glycerolu, vodný zásaditý roztok vybraný zo skupiny pozostávajúcej zo zlúčeniny amínu, N -metylpyrolidónu, hydroxidu sodného, hydroxidu draselného, uhličitanu sodného a hydroxidu amónneho a ich zmesi.V tomto prípade môže živicová zmes ďalej obsahovať najmenej jedno aditívum vybrané zo skupiny po zostávajúcej zo zmáčacieho činidla, sieťovacieho činidla, lubrikantu a činidla na odstraňovanie peny. Podľa ešte iného aspektu predloženého vynálezu sa poskytuje spôsob povrchovej úpravy oceľového plechu,ktorý zahŕňa potiahnutie oceľového plechu so živicovou zmesou obsahujúcou zmes uretánovej živice z mäkkej uretánovej živice a tvrdej uretánovej živice organický oxid na báze Ti alebo Zr najmenej jednu zlúčeninu vybranú zo skupiny pozostávajúcej z fosforečnanu hlinitého, dihydrogénfosforečnanu hlinitého, fosforečnanu zinočnatého a hydratovaný fosforečnan manganistý a rozpúšťadlo, pričom po vysušení oceľového plechu je množstvo nanesenej živicovej zmesi na oceľový plech v rozsahu 300 až 1800 mg/mz, a zmes uretánovej živice je prítomná v množstve 10 až 90 hmotn. a obsahuje 5 až 95 hmotn. mäkkej uretánovej živice a 5 až 95 hmotn. tvrdej uretánovej živice, organický oxid na báze Ti alebo Zr je prítomný v množstve 5 až 20 hmotn. a najmenej jedna zlúčenina vybraná zo skupiny pozostávajúcej z fosforečnanu hlinitého, dihydrogénfosforečnanu hlinitého, fosforečnanu zinočnatého a hydratovaného fosforečnanu manganistého, je prítomná v množstve 0,1 až 10,0 hmotn. vzhľadom na celkový pevný obsah živicovej zmesi.Spôsob môže ďalej zahŕňať sušenie oceľového plechu potiahnutého živicovou zmesou pri maximálnej teplote kovu (PMT) 80 až 200 °C.Okrem toho môže oceľový plech vybraný zo skupiny pozostávajúcej z galvanizovaného oceľového plechu, elekrogalvanizovaného oceľového plechu, ferozinkového oceľového plechu, oceľového plechu s nánosom hliníka, potiahnutého oceľového plechu, ktorého poťahová vrstva obsahuje kobalt, molybdén, volfrám,nikel, titán, hliník, horčñí, železo, mangán, cín, med a ich zmes, plechu zo zliatiny hliníka zahŕňajúceho kremík, meď, horčík, železo, mangán, titán, zinok a ich zmes, galvanizovaného plechu potiahnutého fosforečnanom, oceľového plechu valcovaného za studena a oceľového plechu valcovaný za horúca.Navyše, mäkká uretánová živica môže mať priemernú molekulovú hmotnosť 5000 až 300 000 a môže sa pripraviť z izoprén-diizokyanátu, kyseliny adipovej a polyhydroxylového alkoholu.Tvrdá uretánová živica tiež môže mať priemernú molekulovú hmotnosť 200 000 až 2 000 000 a môže byť Vybraná zo skupiny pozostávajúcej z polyuretánovej živice pripravenej z polykaprolaktón polyolu alebo polykarbonát polyolu a diizokyanátu, polyuretánovej živice pripravenej z 4,4-bis(oJ-hydrozyalkyleneoxy) bifenylu a metyl-Ló-diizokyanát hexanoátu a polyuretánovej živice s acetálovou Väzbou.Okrem toho, tvrdá uretánová živica môže mať Shorovu tvrdosť A 40 až 90.Navyše organický oxid na báze Ti alebo ZI môže byť vybraný zo skupiny pozostávajúcej z diizopropoxidu bis(acetylacetonát) titánu, ortoesteru titánu, butoxidu titaničitého, (trietanolaminato) izopropoxidu titaničitého, tetrakis (trietanolaminato) zirkónu (IV), Z-etylhexoxidu titaničitého, izopropoxidu titaničitého,bis(dietylcitráto) dipropoxidu zirkoničitého a ich zmesí.Rozpúšťadlo môže byť tiež voda.Rozpúšťadlo môže byť ďalej Vybrané zo skupiny pozostávajúcej z etanolu, metanolu, propanolu, izopropanolu a glycerolu, vodný zásaditý roztok Vybraný zo skupiny pozostávajúcej zo zlúčeniny amínu, N-metylpyrolidónu, hydroxidu sodného, hydroxídu draselného, uhljčítanu sodného a hydroxidu amónneho a ich zmesi.Podľa ešte iného aspekm predloženého vynálezu sa poskytuje povrchovo upravený oceľový plech obsahujúci oceľový plech a živicovú poťahovú vrstvu, V ktorom živicová poťahová vrstva je pripravená potiahnutím oceľového plechu živicovou zmesou obsahujúcou zmes mäkkej uretánovej živice a tvrdej uretánovej živice, organický oxid na báze Ti alebo Zr, najmenej jednu zlúčeninu vybranú zo skupiny pozostávajúcej z fosforečnanu hlinitého, dihydrogénfosforečnanu hlinitého, fosforečnanu zinočnatého a hydratovaného fosforečnanu manganistého a rozpúšťadlo, po vysušení oceľového plechu je množstvo nanesenej živicovej zmesi na oceľový plech V rozsahu 300 až 1800 mg/mz, v ktorej zmes uretánovej živice je prítomná V množstve 10 až 90 hmotn. a obsahuje 5 až 95 hmotn. mäkkej uretánovej živice a 5 až 95 hmotn. tvrdej uretánovej živice, organický oxid na báze Ti alebo Zr je prítomný V množstve 5 až 20 hmotn. a najmenej jedna zlúčenina Vybraná zo skupiny pozostávajúcej z fosforečnanu hlinitého, dihydrogénfosforečnanu hlinitého, fosforečnanu zinočnatého a hydratovaného fosforečnanu manganistého je prítomná V množstve 0,1 až 10,0 hmotn. vzhľadom na celkový pevný obsah živicového prípravku, a mäkká uretánová živica je prítomná V množstve 5 až 95 hmotn. a tvrdá uretánová živica je prítonmá V množstve 5 až 95 hmotn. na celkové množstvo zmesi uretánovej živice.Podľa ešte iného aspektu predloženého vynálezu sa poskytuje povrchovo upravený oceľový plech obsahujúci oceľový plech a živicovú poťahovú vrstvu, pričom živicová poťahová vrstva je pripravená potiahnutím oceľového plechu živicovou zmesou obsahujúcou zmes mäkkej uretánovej živice a tvrdej uretánovej Živice, organický oxid na báze Ti alebo Zr, najmenej jednu zlúčeninu vybranú zo skupiny pozostávajúcej z fosforečnanu hlinitého, dihydrogénfosforečnanu hlinitého, fosforečnanu zinočnatého a hydratovaného fosforečnanu manganistého a rozpúšťadlo, po vysušení oceľového plechu je množstvo nanesenej živicovej zmesi na oceľový plech V rozsahu 300 až 1800 mg/mz, V ktorej zmes uretánovej živice je prítomná V množstve 10 až 90 hmotn. a obsahuje 5 až 95 hmotn. mäkkej uretánovej živice a 5 až 95 hmotn. tvrdej uretánovej živice, organický oxid na báze Ti alebo Zr je prítomný V množstve 5 až 20 hmotn. a najmenej jedna zlúčenina Vybraná zo skupiny pozostávajúcej z fosforečnanu hlinitého, dihydrogénfosforečnanu hlinitého, fosforečnanu zinočnatého a hydratovaného fosforečnanu manganistého je prítomná V množstve 0,1 až 10,0 hmotn. Vzhľadom na celkový pevný obsah živicového prípravku, a mäkká uretánová živica je prítomná V množstve 5 až 95 hmotn. a tvrdá uIetánoVá živica je prítomná V množstve 5 až 95 hmotn. na celkové množstvo zmesi uretánovej živice.Ako je uvedené, živicová zmes bez obsahu chrómu na povrchovú úpravu oceľového plechu a povrchovo upravený oceľový plech zahŕňajúce poťahovú vrstvu s výbornou odolnosťou proti bázam a odolnosťou proti korózii majú spracovateľnosť, vodivosť, odolnosť proti vode, stabilitu proti roztokom atď., a preto je ich možné jednoducho použiť ako materiály na spracovanie.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok 1 je schematické zobrazenie usporiadania predstavujúce oceľový plech vrátane poťahovej živicovej vrstvy podľa jedného príkladného uskutočnenia predloženého vynálezu.Obrázok 2 je diagram zobrazujúci úroveň poškodenia povrchu oceľového plechu podľa jedného príkladného uskutočnenia predloženého vynálezu a bežného oceľového plechu po meraní ich výrobných charakteristík použitím testera trenia ťahaním gnľôčky.Obrázok 3 je diagram zobrazujúci úroveň poškodenia povrchu oceľového plechu podľa jedného príkladného uskutočnenia predloženého vynálezu a bežného oceľového plechu po stanovení ich odolnosti proti bázam V odmasťovacom roztoku.

MPK / Značky

MPK: B32B 15/18, B05D 7/14, C09D 5/08, C23C 22/05

Značky: dobrou, zmesí, proti, úpravy, povrchovej, upravený, použitím, plechů, bázam, tejto, ocelového, živicová, plech, spracovatelnosťou, ocelový, obsahu, odolnosťou, povrchovo, chromu, spôsob

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/13-288289-zivicova-zmes-bez-obsahu-chromu-s-dobrou-odolnostou-proti-bazam-a-spracovatelnostou-sposob-povrchovej-upravy-oceloveho-plechu-pouzitim-tejto-zmesi-a-povrchovo-upraveny-ocelovy-plec.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Živicová zmes bez obsahu chrómu s dobrou odolnosťou proti bázam a spracovateľnosťou, spôsob povrchovej úpravy oceľového plechu použitím tejto zmesi a povrchovo upravený oceľový plech</a>

Podobne patenty