Spôsob plne automatizovaného elektronického prevodu finančných prostriedkov v hotovosti alebo hotovostnom ekvivalente a systém na vykonávanie tohto spôsobu

Číslo patentu: 284863

Dátum: 27.12.2005

Autori: Marcous Neil, Rosenzweig Michael, Brant Michael

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob plne automatizovaného elektronického prevodu hotovosti alebo hotovostného ekvivalentu medzi odosielateľom a príjemcom zahŕňa príjem údaja o množstve peňazí, ktoré majú byť elektronicky prevedené, určenie konta, z ktorého má byť prevod uskutočnený, a príjem bezpečnostného kódu od odosielateľa uskutočňovaný iniciačným terminálom (110, 115, 120, 125), ďalej zahŕňa uloženie údaja o výške čiastky a bezpečnostného kódu do súboru údajov uskutočňované ústredným terminálom (140), a konečne príjem vstupných informácií, zodpovedajúcich údaju o množstve peňazí určených na prevod a bezpečnostnému kódu uskutočňovaný výdajným terminálom (180), od príjemcu, na poskytnutie zadaného údaja o množstve peňazí a bezpečnostného kódu ústrednému terminálu (140) na porovnanie s údajmi uloženými v súbore údajov v ústrednom termináli (140) a na výdaj finančných prostriedkov vo výške zodpovedajúcej určenému množstvu peňazí príjemcovi bez toho, aby na aktiváciu výdajného terminálu (180) bolo od príjemcu požadované použitie karty. Systém na uskutočňovanie tohto spôsobu pozostáva z iniciačného terminálu (110, 115, 120, 125), ústredného terminálu (140) a výdajného terminálu (180).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa všeobecne týka prevodu finančných prostriedkov elektronickou cestou, konkrétnejšie potom spôsobu a systému elektronického prevodu finančných prostriedkov medzi odosielateľom (platcom) a prijemcom s využitím peňažného automatu na výdaj finančných prostriedkov prevedených k príjemcovi.Aj keď prenos peňazí po drôte bol vynájdený už pred viac než 100 rokmi - aby bolo možné rýchlo prevádzať peniaze z jedného miesta na iné (vzdialené) miesto, aj v dnešnej spoločnosti si ľudia niekedy uvedomujú potrebu mat možnosť rýchlo odosielať alebo prijímať finančnú hotovosť, napríklad pre prípad nepredvídateľných situácií. Spektrum takých ľudí je široké - od jednotlivcov, ktorí často menia miesto pobytu, až po tých, ktorí majú príbuzných či iné závislé osoby ďaleko od domova. Možnosť prenášať peniaze po drôte je však veľmi populáma bez ohľadu na konkrétne dôvody, pre ktoré je treba hotovosť rýchlo prevádzať. Pravdepodobne najznámejším poskytovateľom prenosu peňazí po drôte alebo služby prevodu peňazí je spoločnosť Westem Union.Ak nastane potreba poslať peniaze, vyhľadá zákazník(v ďalšom texte označovaný ako odosielateľ) pobočku poskytovateľa, zloží hotovosť alebo predloží pokladničný šek vo výške prevádzanej Čiastky zvýšenej o služobný či manipulačný poplatok, oznámi poskytovateľovi meno osoby, ktorej majú byt peniaze zaslané, a je mu vystavené. potvrdenka. Poskytovateľ potom, obvykle pomocou počítača,zaznamená transakciu, čím automaticky aktualizuje údaje v systéme spoločnosti Westem Union. Ďalšou možnosťou prevodu peňazí prostredníctvom spoločnosti Westem Union je, že odosielateľ zavolá na bezplatné telefónne číslo a oznámi poskytovateľovmu telefonístovi uvedené informácie. Prevádzaná čiastka je spolu so zvýšeným manipulačným poplatkom účtovaná na ťarchu kreditnej karty ako platba vopred.Ďalšou spoločnosťou, ktorá sa špecializuje na služby prevodu peňazí, je Integrated Payment System (IPS), čo je divízia spoločnosti First Data Corporation ponúka odosielateľovi použitie tak kreditnej karty, ako aj hotovosti či pokladničného šeku, a to v ľubovoľnej pobočke poskytovateľa. Aby si príjemca mohol poukázane peniaze vyzdvihnút, musí sa dostaviť do pobočky poskytovateľa služby,musí náležite preukázať svoju totožnosť (platným vodičským alebo vojenským preukazom), musí vedieť, odkiaľ peniaze prichádzajú, poznať meno odosielateľa a výšku čiastky, ktorá mu má byť vyplatená.Opísané procedúry prevodu peňazí majú rad nevýhod. Príjemca napríklad musí vyhľadať otvorenú pobočku poskytovateľa (čo môže byt hlavne V noci zvlášť namáhavé),ktorá disponuje dostatočnou hotovosťou na uskutočnenie transakcie. Ak nemá príjemcom zvolená pobočka dostatočnú hotovosť, ponúkne príjemcovi výplatu čiastočne v hotovosti a čiastočne šekom. Tým je často spoehybnený zmysel celej transakcie, ktorá bola motivovaná predovšetkým potrebou získat hotovosť, alebo prinajmenšom vzniká nutnosť ďalšej aktivity na strane príjemcu, totiž vyhľadať miesto,kde mu bude šek preplatený v hotovosti. Odosielateľ musí najprv kúpiť pokladničný šek, pokiaľ so sebou nechce nosiť peniaze na odoslanie v hotovosti. Ak nie je odosielateľ držiteľom všeobecne akceptovanej kreditnej karty, nemusí mat prístup k veľkým peňažným čiastkam v ľubovoľnúdennú dobu, a to ani v prípade, že má na svojom bankovom konte dostatočne veľké prostriedky. Čiastočne je narušené súkromie odosielateľa aj príjemcu, lebo uskutočnenie transakcie závisí od sprostredkovania úradníkom pri priehradke. V dôsledku premiestnenia pobočky alebo chýb pri prepise údajov môže dôjsť k oneskoreniu. Okrem toho je činnosť opísaného systému veľmi ťažkopádna a nákladná.V snahe eliminovať niektoré z uvedených nevýhod vyvinula spoločnosť BayBank systém, ktorý umožňuje jej klientom prevádzať a prijímať finančné prostriedky elektronickou cestou medzi väčšinou účtov spoločnosťou BayBank vedených. Príjemca (alebo odosielateľ) nemusí byt klientom spoločnosti BayBank, musi však mať platné a identifikovateľné bankové konto v inej členskej (pridruženej) banky. Držiteľ karty spoločnosti BayBank má možnosť zasielať peniaze elektronickou cestou na bankové konto príjemcu kdekoľvek v Spojených štátoch. Jedinými údajmi, ktoré odosielateľ - klient spoločnosti BayBank - potrebuje poznať, sú číslo banky a číslo konta príjemcu. Prevádzaná čiastka je automaticky zúčtovaná na vrub konta vedeného v spoločnosti BayBank a pripísaná na určené konto príjemcu. Každý klient spoločnosti BayBank môže tiež prijímať finančné prostriedky z iných bánk. V tom prípade musí byť odosielateľ klientom banky zúčastnenej v sieti spoločnosti BayBank klient spoločnosti BayBank bude schopný prijímať finančne prostriedky uložené elektronickou cestou na konto vedené v spoločnosti BayBank.Ale aj taký systém má isté nevýhody. Systém spoločnosti BayBank je systémom uzavretým a vyžaduje, aby účastníci (odosielateľ rovnako ako príjemca) mali kontá v spoločnosti BayBank alebo v niektorej z pridružených bánk. Okrem toho príjemca stále potrebuje kartu, aby mal pristup k prevedeným finančným prostriedkom, a finančné prostriedky sú prevádzané s konta na konto, miesto toho aby boli určenému príjemcovi vydané priamo peniaze v hotovosti.Rovnakými nevýhodami sa vyznačuje aj systém a spôsob na prevod peňazí podľa patentového spisu US 5 326 960, kde je na prevod peňazí na strane príjemcu potrebná špeciálna platobná karta.Uvedené nevýhody odstraňuje spôsob plne automatického elektronického prevodu finančných prostriedkov v hotovosti alebo hotovostnom ekvivalente a systém na uskutočňovanie tohto spôsobu.Podstata tohto spôsobu spočíva v tom, že zahŕňa príjem elektronického signálu od odosielateľa ústredným terminálom, predstavujúceho údaj o výške hodnoty finančných prostriedkov v hotovosti alebo hotovostnom ekvivalente,určených na elektronický prevod, a bezpečnostný kód, potom sa uskutoční uloženie elektronického signálu v súbore údajov ústredného terminálu. Ústredný terminál prijme vstupné informácie, zodpovedajúce tak údaju o výške finančných prostriedkov v hotovosti alebo hotovostnom ekvivalente, ako uvedenému bezpečnostnému kódu. Nasleduje porovnanie elektronického signálu s prijatými vstupnými informáciami ústredným terminálom na potvrdenie ich totožnosti a vydanie ďalšieho signálu ústredným terminálom na základe potvrdenia totožnosti, povoľujúceho výdaj hotovosti alebo hotovostného ekvivalentu vo výške zodpovedajúcej údaju o množstve peňazí bez nutnosti použiť kartu na výdaj uvedenej hotovosti alebo hotovostného ekvivalentu.Daný spôsob je možné uskutočňovať aj tak, že zahŕňanasledujúci sled krokov Prijme sa elektronický signál od odosielateľa ústredným terrninálom. Tento elektronický signál predstavuje údaj o výške finančných prostriedkov v hotovosti alebo hotovostnom ekvivalente, určených na elektronický prevod a poskytne sa jedinečné osobné identifikačné číslo, ktoré sa predá odosielateľovi ústredným terminálom. Identifikačné číslo sa uloží do súboru údajov v ústrednom tennináli, potom sa prijmú vstupné informácie ústredným terminálom,zodpovedajúce tak údaju o výške finančných prostriedkov V hotovosti alebo hotovostnom ekvivalente, ako jedinečnému osobnému identifikačnému číslu. Nasleduje porovnanie elektronického signálu a jedinečného osobného identifikačného čísla s prijatými vstupnými informáciami ústredným terrninálom na potvrdenie ich totožnosti. Na základe potvrdenia totožnosti nasleduje vydanie ďalšieho signálu ústredným terminálom, povoľujúceho výdaj finančných prostriedkov v hotovosti alebo hotovostnom ekvivalente vo výške zodpovedajúcej uvedenému údaju o množstve peňazí bez nutnosti použit na operáciu výdaja uvedenej hotovosti alebo hotovostného ekvivalentu kartu.Je výhodné, ak sa spôsob podľa predloženého vynálezu uskutočňuje tak, že sa príjme elektronický signál, predstavujúci údaj o výške finančných prostriedkov v hotovosti alebo hotovostnom ekvivalente určených na elektronický prevod, ústredným terrninálom, potom sa ďalej prijme bezpečnostný kód, ktorý je tiež prenâšaný uvedeným elektronickým signálom, ústredným terrninálom od odosielateľa. Príjem vstupných infomiácií, zodpovedajúcich tak údaju o výške finančných prostriedkov v hotovosti alebo hotovostnom ekvivalente, ako aj jedinečnému osobnému identifikačnému číslu, ústredným terminálom ďalej zahŕňa príjem zodpovedajúceho bezpečnostného kódu, ktorý je obsiahnutý vo vstupných informáciách.Ďalší výhodný variant spôsobu sa vyznačuje tým, že príjem elektronického signálu, predstavujúceho údaj o výške Čiastky, ústredným terrninálom ďalej zahŕňa krok príjmu infonnácií, týkajúcich sa platobnej karty, od uvedeného odosielateľa.Je tiež výhodné, keď spôsob zahŕňa príjem údaja o množstve peňazí, ktoré majú byt elektronicky prevedené,inieiačným terminálom od odosielateľa, prevádzanie jedinečného osobného identifikačného čísla iniciačnému terminálu ústredným terminálom, nasledované predaním jedinečného osobného identifikačného čísla inieiačným terrninálom odosielateľovi, potom sa prijmú vstupné informácie,zodpovedajúce jednak uvedenému údaju o množstve peňazí a jednak uvedenému jedinečnému osobnému identifikačnému číslu, výdajným terminálom. Potom sa poskytnú uvedené vstupné informácie ústrednému terminálu výdajným terminálom na porovnanie a potvrdenie, načo sa uskutoční výdaj finančných prostriedkov v hotovosti alebo hotovostnom ekvivalente vo výške zodpovedajúcej uvedenému údaju o množstve peňazí príjemcovi výdajným terminálom bez toho, aby na aktiváciu výdajného terminálu bolo od príjemcu vyžadované použitie karty.Výhodný variant spôsobu ďalej zahŕňa príjem údaja o množstve peňazí, ktoré majú byt elektronicky prevedené,inieiačným terminálom od uvedeného odosielateľa a bezpečnostného kódu od odosielateľa, nasledovaný predaním jedinečného osobného identifikačného čísla ústredným tennínálom iniciačnému terminalu. Po tomto kroku nasleduje predaníe jedinečného osobného identifikačného čísla inieiačným terrninálom odosielateľovi a príjem vstupných infonnácií, zodpovedajúcich jednak údaju o množstve peňazí a jednak bezpečnostnému kódu a jedinečnému osob nému identifikačnému číslu, výdajným terminálom. Potom sa uskutoční predaníe vstupných infomiácií výdajným terminálom ústrednému terrninálu na porovnanie a potvrdenie a výdaj finančných prostriedkov v hotovosti alebo hotovostnom ekvivalente vo výške zodpovedajúcej uvedenému údaju o množstve peňazí výdajným terminálom bez toho,aby na aktiváciu výdajného terminálu bolo od príjemcu vyžadované použitie karty.Je výhodné, ak príjem v iniciačnom terrnináli ďalej zahŕňa krok príjmu ínfomiácií, týkajúcich sa platobnej karty,od odosielateľa.Je výhodné, ak príjem v iniciačnom termináli ďalej zahŕňa krok zašífrovania bezpečnostného kódu.Výhodne môže príjem vo výdajnom termjnáli ďalej zahŕňať krok zašífrovania uvedeného bezpečnostného kódu.Ešte ďalší variant spôsobu sa vyznačuje tým, že krok príjmu zo strany iniciačného tenninálu ďalej zahŕňa krok príjmu aktuálneho platidla od odosielateľa.Výhodou uvedených variantov predloženého spôsobu je, že poskytuje príjem prevedených finančných prostriedkov, pričom nie je nutné, aby príjemca disponoval bankovým kontom.Na uskutočňovanie spôsobu podľa predloženého vynálezu je určený systém pre plne automatizovaný elektronický prevod finančných prostriedkov v hotovosti alebo hotovostnom ekvivalente medzi odosielateľom a príjemcom. Tento systém sa vyznačuje tým, že zahŕňa iniciačný terminál na príjem údaja o množstve finančných prostriedkov,ktoré majú byt elektronicky prevedené od odosielateľa, a na poskytnutie jedinečného osobného identifikačného čísla odosielateľovi. Ďalej jednak zahŕňa ústredný terminál,upravený na príjem finančných prostriedkov, na poskytnutie jedinečného osobného identifikačného čísla iniciačnému terrninálu pre každú jednotlivú transakciu elektronického prevodu finančných prostriedkov a na ukladanie uvedeného údaja o množstve finančných prostriedkov určených na prevod a uvedeného jedinečného osobného identifikačného čísla do súboru údajov a jednak výdajný terminál, upravený na príjem vstupných infomiácií, zodpovedajúcich tak údaju o množstve finančných prostriedkov, ako uvedenému jedinečnému osobnému identifikačnému číslu, na poskytnutie uvedených vstupných informácií, zodpovedajúcich tak uvedenému údaju o množstve finančných prostriedkov, ako uvedenému jedinečnému osobnému identifikačnému číslu,uvedenému ústrednému terminálu na porovnanie s uvedeným súborom údajov, na príjem potvrdenia, že zadané informácie zodpovedajú uvedenému súboru údajov, a na výdaj finančných prostriedkov v hotovosti alebo hotovostnom ekvivalente, zodpovedajúcich uvedenému údaju o množstve peňazí určenému príjemcovi. Výhodou tu je, že na aktiváciu výdajného terminálu nie je od uvedeného príjemcu vyžadované použitie karty.Ďalší výhodný variant plne automatického systému na elektronický prevod finančných prostriedkov v hotovosti alebo hotovostnom ekvivalente medzi odosielateľom a príjemcom zahŕňa iniciačný terminál na príjem údaja o množstve peňazí, ktoré majú byt elektronicky prevedené, zodpovedajúceho objemu hotovosti alebo hotovostného ekvivalentu, ktorý chce uvedený odosielateľ poskytnúť uvedenému príjemcovi, určenie konta, z ktorého má byť prevod uskutočnený, a bezpečnostného kódu od uvedeného odosielateľa, ústredný terminál na príjem údaja o množstve peňazí a uvedeného bezpečnostného kódu a na ukladanie údaja o množstve peňazí určených na prevod a bezpečnostného kódu do súboru údajov. Ďalej zahŕňa výdajný terminál na poskytnutie vstupných informácií, zodpovedajúcich tak uvedenému údaju o množstve peňazí, ako uvedenémubezpečnostnému kódu uvedenému ústrednému terminálu na porovnanie so súborom údajov, na príjem potvrdenia, že zadané informácie zodpovedajú súboru údajov a na výdaj finančných prostriedkov V hotovosti alebo hotovostnom ekvivalente, vo výške zodpovedajúcej uvedenému údaju o množstve peňazí určených príjemcovi bez toho, aby na aktiváciu uvedeného výdajného terminálu bolo od uvedeného príjemcu vyžadované použitie karty.Vo výhodnom variante systému je iniciačným terminálom peňažný pokladníčný automat.Iné výhodné riešenie sa vyznačuje tým, že iniciačným temnnálom je osobný počítač vybavený grafickým užívateľským rozhraním.Ešte ďalší variant systému sa vyznačuje tým, že iniciačným terminálom je telefónny prístroj s multifrekvenčnou voľbou s hlasovým odpovedacím zariadením.Taktiež je výhodné, ak je iniciačným terrninálom telefónny prístroj s multifrekvenčnou voľbou s hlasovým odpovedacim zariadením a je obrazový.Pri výhodnej altematíve systému ústredný terminál ďalej obsahuje generátor čísel na generovanie jedinečného osobného identifikačného čísla.Výdajným terminálom môže byť výhodne peňažný pokladničný automat.Je výhodné, ked iniciačný tenninál zahŕňa šifrovaci prostriedok na zašifrovanie bezpečnostného kódu pred predanim bezpečnosmého kódu ústrednému terminálu.Výhodné uskutočnenie systému má iniciačný terminál,ktorý obsahuje čítačku platobných kariet.Platobnou kartou môže byt výhodne kreditné karta.Platobnou kartou môže byt výhodne debemá karta.Platobnou kartou môže byt výhodne čipová karta.Platobnou kartou môže byt výhodne čipová karta s uloženou hodnotou.Výhodne môže iniciačný terminál systému ďalej zahŕňať zariadenie na príjem hotovosti.Výhodne pri danom systéme môže byt hotovostným ekvivalentom aspoň jeden cestovný šek, prípadne známky.Vzhľadom na uvedené výhodné modifikácie vynálezu je zrejmé, že cieľom predkladaného vynálezu je poskytnúť spôsob a systém na elektronický prevod finančných prostriedkov, pričom na príjem prevedených finančných prostriedkov nie je nutné, aby príjemca disponoval bankovým kontom.Ďalším cieľom predkladaného vynálezu je poskytnúť spôsob a systém elektronického prevodu finančných prostriedkov, pričom nie je nutné, aby odosielateľ a príjemca zdieľali rovnakú či vôbec nejakú pobočku finančného ústavu.Ďalším cieľom predkladaného vynálezu je poskytnúť spôsob a systém elektronického prevodu finančných prostriedkov, pričom namiesto ukladania peňazí na bankové konto príjemcu je určenému príjemcovi rovno vydaná hotovosť alebo hotovosmý ekvivalent.Ďalším cieľom predkladaného vynálezu je poskytnúť spôsob a systém elektronického prevodu finančných prostriedkov, pričom hotovosť, hotovostný ekvivalent alebo iné požadované dokumenty (napr. lístky, známky a pod.) sú určenému príjemcoví rovno vydané.Nakoniec ďalším cieľom predkladaného vynálezu je poskytnúť spôsob a systém elektronického prevodu finančných prostriedkov, pričom príjemca nemusí byt na to, aby bol schopný aktivovat peňažný automat či prijimat finančné prostriedky, držiteľom platobnej karty.Predkladaný vynález dosahuje tieto ciele tým, že navrhuje spôsob a systém elektronického prevodu finančných prostriedkov medzi odosielateľom a príjemcom, v ktoromje začlenený iniciačný terminál slúžiaci na zadanie výšky čiastky, ktorá má byť elektronicky prevedená, ďalej - pokiaľ je možne - čísla konta, z ktorého má byt čiastka prevedená, a bezpečnostného kódu odosielateľa, ktorý je, pokiaľ je to možné, zašifrovaný iniciačným terminálom ďalej je začlenený ústredný terminál, ktorý zabezpečuje uloženie výšky čiastky a zašifrovaného bezpečnostného kódu v dátovom súbore, a výdajný terminál, na ktorom príjemca zadáva údaje zodpovedajúce určenej výške prevádzanej peňažnej čiastky a bezpečnostnému kódu, ktorý bezpečnostný kód pokial možno zašifruje, odovzdá údaj o zadanej výške peňažnej čiastky a zašifrovaný bezpečnostný kód ústrednému terminálu na porovnanie s údajmi uloženými v dátovom súbore ústredného terminálu, a následne vydá príjemcovi finančné prostriedky v určenej výške bez toho, aby na aktiváciu výdajného temiinálu bola od príjemcu vyžadovaná banková karta.Spôsob a systém podľa predkladaného vynálezu ponúka čisto elektronický mechanizmus na prevod finančných prostriedkov, ktorým je vylúčená účasť úradníka, resp. tretej strany na procese prevodu. Vylúčením úradníka (úradníkov) je dosiahnuté zníženie pevných nákladov na prevádzku systému, a súčasne je obnovené súkromie a dôstojnosť vzťahu medzi odosielateľom a príjemcom. Ďalšou výhodou, ktorú predkladaný vynález prináša, je pre klientov pohodlná možnost prevádzať peniaze dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni. Cena za prevod peňazí je nižšia. Predkladaný vynález je zameraný hlavne na tých príjemcov, ktorí bud nemajú svoju banku (sú bez pobočky finančného ústavu či bez konta), alebo sú klientmi pobočky iného finančného ústavu než odosielateľ. Okrem toho klient ocení pohodlíe, s ktorým môže vydat pokyn na uskutočnenie peňažného prevodu priamo z domova alebo z blízkeho peňažného automatu.Prehľad obrázkov na výkresochUvedené výhody vynálezu budú pre všetkých, ktorí majú V danom odbore skúsenosti, zrejmé z nasledujúceho podrobného opisu rôznych uskutočnení s odkazmi na výkresy, kdeObr. 1 je schematický nákres ukážkovej siete znázorňujúci príklad uskutočnenia vynálezu.Obr. 2 je schematické znázomenie systému prevodu vlastných peňažných čiastok a poplatkov podľa výhodného uskutočnenia vynálezu.Obr. 3 je vývojový diagram znázorňujúci funkciu na strane začiatku procesu transakcie podľa výhodného uskutočnenia vynálezu.Obr. 4 je vývojový diagram znázorňujúci funkciu na výdajnej strane uskutočňovanej transakcie podľa výhodného uskutočnenia vynálezu.Predkladaný vynález umožňuje elektronický prevod finančných prostriedkov od osoby k osobe, najlepšie s využitím peňažného pokladničného automatu, ďalej označovaného ako ATM, na výdaj týchto prostriedkov určenému príjemcovi. Predkladaný vynález tak jednotlivým klientom sprístupňuje finančné prostriedky sedem dní v týždni a dvadsaťštyri hodín denne. lniciátor prevodu (v ďalšom texte niekedy označovaný ako odosielateľ) môže pomocou peňažného automatu alebo zariadenia na home banking veľmi rýchlo sprístupniť hotovosť príjemcovi, ktorýmá prístup k peňažnému automatu, ktorý je súčasťou predkladaného vynálezu.V stručnosti je možne uviesť, že iniciátor transakcie používa najradšej telefónny prístroj vybavený multifrekvenčnou (tónovou) voľbou a čítačkou kariet a prostredníctvom hlasového odpovedacieho zariadenia pristupuje k systémovým službám predkladaného vynálezu. Treba si uvedomiť, že namiesto toho môže iniciátor zájsť k peňažnému pokladničnému automatu alebo použiť osobný počítač s možnosťou prístupu k systémovým službám predkladaného vynálezu. Pokiaľ iniciátor využije niektorú z týchto dvoch možností, odporúča sa, aby mohol so systémom podľa predkladaného vynálezu pracovať prostredníctvom grafického užívateľského rozhrania (GUI).Bez ohľadu na zvolený druh vstupného tenninálu (telefónny prístroj, osobný počítač, peňažný pokladničný automat atď.) použiva iniciátor transakcie bankovú kartu na uvoľnenie finančných prostriedkov z bankového konta, ku ktorému bola táto karta vydaná. Môže ísť o kartu kreditnú,debetnú (úverovú), kartu čipovú (smart card) alebo kartu s uloženou hodnotou (elektronická peňaženka). Je nutne si uvedomiť, že odosielateľ samozrejme môže v pripade potreby zložit hotovosť pri priehradke. Taký odosielateľ nemusí mať konto v žiadnej pobočke finančného ústavu, čo môže byt pripad študenta na vzdialenej škole alebo sezónneho robotnika. V takej situácii by bol ďalším krokom transakcie kontakt bankového úradníka so systémom podľa tohto vynálezu, ako by sám úradnik bol odosielateľom. Dokonca ani v takom prípade nemusí príjemca disponovať bankovou kartou, a napriek tomu je schopný aktivovať zvolený peňažný pokladničný automat alebo kontaktovať zvolenú pobočku finančného ústavu na vyzdvihnutíe poukázaných finančných prostriedkov.V tejto chvili sú finančné prostriedky určené na prevod považované za uvoľnené (preduvoľnené) a na ťarchu odosielateľovho konta je tiež účtovaná čiastka vo výške obvyklého poplatku za transakciu či manipulačného poplatku. Manipulačný poplatok, ktorý obyčajne platí odosielateľ, je účtovaný zvlášť za každú transakciu (peňažný prevod). V prípade odporučenej realizácie predkladaného vynálezu stanovi systém odosielateľovi automaticky generované PIN (osobné identifikačné číslo) to musí byť odosielateľom oznámené príjemcovi ako súčasť bezpečnostných informácii, ktoré príjemca potrebuje na vyzdvihnutíe prevedených finančných prostriedkov.Potom, čo príjemca prijme od odosielateľa príslušné bezpečnostné informácie, t. j. predovšetkým 1. telefónne číslo odosielateľa, 2. výšku Čiastky, ktorá má byt prevedená, 3. automaticky generované PIN, ktoré odosielateľovi stanoví íniciačný terminál, vyhľadá peňažný automat s možnosťou elektronického prevodu finančných prostriedkov, ako je opisované v tomto texte. Podľa odporučenej realizácie predkladaného vynálezu je tento peňažný automat naprogramovaný tak, aby mu vstupné údaje mohol zadávať ktorýkoľvek uživateľ bez nutnosti použit akýkoľvek typ karty, ako sa rozoberá ďalej. V dôsledku toho teda príjemca bez použitia karty aktivuje peňažný automat a vyvoláva príslušné ponuky. Ďalej príjemca zadáva údaje, ktoré peňažný automat na jednotlivých obrazovkách vyžaduje, a konečne je určenému príjemcovi vydaná hotovosť.Na pochopenie predkladaného vynálezu bude pravdepodobne najlepšie poňať celý proces prevodu finančných prostriedkov ako dve oddelené transakcie, ktoré sú v ďalšom texte označované ako transakcia iniciačná a transakcia výdajná. Tí, ktorí majú V danom odbore bežné skúsenosti, iste porozumejú označeniu iniciačného temiinálu ako výdajcu a ústredného temiinálu ako nadobúdateľa na účely opisu iniciačnej transakcie, rovnako ako označeniu ústredného terrninálu ako výdajcu a výdajného terminálu ako nadobúdateľa 11 a účely opisu transakcie výdajnej. Odporúča sa považovat iniciačnú transakciu za vyzdvihnutíe peňazí, ktoré je zatažené manipulačným poplatkom.Tiež iniciačná transakcia môže byť logicky rozdelená, a to na tri časti, ktorými sú požiadavka prevodu, požiadavka overenia oprávnenosti transakcie a povolenie transakcie.Obr. l je schernatický nákres ukážkovej siete znázorňujúci realizáciu predkladaného vynálezu. Iniciačná transakcia začína pokynom na prevod finančných prostriedkov,ktorý je zadaný z iniciačného terminálu. Tento termináľ je prostriedkom, ktorý odosielateľ používa na vyjadrenie požiadavky na prevod peňazí elektronickou cestou môže ním byt napriklad peňažný pokladničný automat ATM 110,osobný počítač 115 s grafickým užívateľským rozhraním(Graphical User Interface - GUI), telefonicky ovládané hlasové odpovedacie zariadenie 120 (Voice Response Unit - VRU) alebo obrazový telefón vybavený GUI (nie je špecificky znázomený) atď. GUI by malo podporovať prinajmenšom prostredie Windows, DOS alebo Macintosh. Ak je iniciačným terrninálom telefónny prístroj, odosielateľ sa dovolá na hlasové odpovedacie zariadenie (v ďalšom texte označované ako VRU nie je znázomené), od ktorého dostáva slovné pokyny, pričom tieto pokyny zodpovedajú informáciám zobrazovaným na jednotlivých obrazovkách grafického užívateľského rozhrania, ktorým sú vybavené iné typy iniciačných tenninálov, ako napríklad osobné počítače 115, obrazové telefonicky ovládané hlasové odpovedacie zariadenia 120, televízory 125 čí peňažné pokladničné automaty ATM 110. Pokiaľ nie je stanovené inak, bude na účely nasledujúceho výkladu za íniciačný terminál považovaný peňažný pokladničný automat ATM 110. .le však treba mať na pamäti, že namiesto neho môže byť použitý ktorýkoľvek z ostatných iniciačných termínálov 115, 120,125, ktoré sú opisované V tomto texte..le vhodné, aby íniciačný terminál, napríklad peňažný pokladničný automat ATM 110, umožňoval prenos informácii o kredimej alebo debetnej karte spolu s priradeným PIN v zašifrovanej a zakódovanej podobe, čím je zaistená bezpečnost infomiácií, ktoré kreditná či debetná karta obsahuje. Pokiaľ nejde priamo o peňažný pokladničný automat ATM 110 , ktorý je obvykle zabezpečený systémom DES, malo by do takého terminálu byť začlenené zariadenie, ktoré zašifmje všetky informácie odovzdávané po telekomunikačnom vedení. Také zariadenie sa pripája k telefónnemu pristroju, k obrazovému telefónu, k prídavnému modulu televízora (TV set top box), k osobnému počítaču atď. a umožňuje vykonávať bezpečné finančné transakcie z domova či zo zamestnania. Zariadenie, ktoré bezpečne šifruje informácie, vyrába niekoľko firiem (napríklad spoločnost Ised), a teda toto zariadenie nebude v ďalšom texte podrobnejšie opisované.Je tiež vhodné, aby plne automatický elektronický prevodný systém 100 mal opravný subsystém (nie je znázornený). Pokiaľ odosielateľ zmení názor a rozhodne sa, že chce svoje peniaze naspäť, skôr, než si príjemca poukázane finančné prostriedky vyzdvihne, predkladaný systém transakciu zruší, pričom obvyklý manipulačný poplatok môže prepadnúť.Odosielateľ si podľa použitého typu terminálu vyberá z obrazovky či ponuky vhodnú možnosť, aby sa dostal do styku so systémom predkladaného vynálezu. Ked odosielateľ prostredníctvom iniciačného terrninálu ATM 110 začína prácu so systémom 100, mal by byt okamžite infor

MPK / Značky

MPK: G07F 19/00

Značky: hotovostnom, systém, vykonávanie, tohto, hotovosti, spôsob, automatizovaného, převodů, elektronického, ekvivalente, spôsobu, finančných, prostriedkov

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/13-284863-sposob-plne-automatizovaneho-elektronickeho-prevodu-financnych-prostriedkov-v-hotovosti-alebo-hotovostnom-ekvivalente-a-system-na-vykonavanie-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob plne automatizovaného elektronického prevodu finančných prostriedkov v hotovosti alebo hotovostnom ekvivalente a systém na vykonávanie tohto spôsobu</a>

Podobne patenty