Pripájacia, oddeľovacia alebo spínacia lišta pre telekomunikačnú a dátovú techniku a spôsob pripájania káblových žíl k rezným a zvieracím kontaktným prvkom pripájacej, oddeľovacej alebo spínacej lišty

Číslo patentu: 284329

Dátum: 27.12.2004

Autori: Müller Manfred, Gerke Dieter, Meurers Peter, Bülow Harald

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pripájacia, oddeľovacia alebo spínacia lišta pre telekomunikačnú a dátovú techniku je vyrobená s dvoma izolačnými telesami (3, 4) osadenými kontaktnými prvkami (7, 8) a s upevňovacími prvkami (6), usporiadanými na jednom izolačnom telese, na zaskočenie na upevňovacom zariadení. Obidve izolačné telesá (3, 4) sú usporiadané proti sebe pod uhlom a kontaktné prvky (7, 8) sú vytvorené v dvoch rovinách a súvisle sú vložené do izolačných telies (3, 4) v dvoch rovinách, takže sú vytvorené dva rady zvieracích líšt (1, 2), usporiadané proti sebe pod uhlom. Na jednom izolačnom telese sú usporiadané ďalšie upevňovacie prvky (5) na zaskočenie na upevňovacom zariadení. Pri spôsobe pripájania káblových žíl k rezným a zvieracím kontaktným prvkom (7, 8) pripájacej, oddeľovacej alebo spínacej lišty sa lišta pomocou upevňovacích prvkov umiestni do prvej zapájacej polohy (I) na upevňovacom zariadení, potom sa od neho uvoľní a otočením o najmä 90 ° pomocou druhých upevňovacích prvkov uvedie do druhej zapájacej polohy (II).

Text

Pozerať všetko

VynáleZ sa týka pripájacej, oddeľovacej alebo spínacej lišty pre telekomunikačnú a dátovú techniku s dvoma izolačnými telesami osadenými kontaktnými prvkami a s upevňovacími prvkami, usporiadanými na jednom izolačnom telese, na zaskočenie na upevňovacom zariadení. Vynález sa ďalej týka spôsobu pripájania káblových žíl k rezným a Zvieracím kontaktným prvkom pripájacej, oddelovacej alebo spínacej lišty.V telekomunikačnej a dátovej technike používané pripájacie a oddeľovaeie lišty sú v súlade s DE 28 O 4 478 C 2 osadené reznými a zvieracími kontaktmi a umožňujú Zapojenie na jednej úrovni. Napájacie kontakty na strane káblových žíl a na spínacej strane sú umiestnené v rovnakej pracovnej výške čelom proti sebe. Lišty sú Zasadené do montážneho nosníka a podľa potreby môžu byt pomocou priložiteľného nástroja opät uvoľnené a odobrané z montážneho nosníka. Podobný montážny nosník opisuje i spis DE 28 ll S 12 C 2.Pomocou týchto líšt je možne zostaviť napríklad štandardizované káblové rozvádzače s dvanástimi koncovými uzávermi po 100 DA. Rozšírenie je možné iba použitím ďalších koncových uzáverov v novom puzdre. Zvýšenie hustoty zapojenia v presne vymedzenom priestore káblového rozvádzača vyžaduje miniturízáciu použitých modulov na úkor úžitkovej plochy kontaktných Zárezov V zoraďovacej oblasti. To má však za následok zhoršenie pracovných podmienok montéra a tiež prehľadnosti zapojenia.Tiež stále dôležitejšie a čím ďalej tým viac nutnejšie vymedzenie kompetenčných oblastí prevádzkovateľa siete a používateľa je možné uskutočňovať pomocou známych modulov telekomunikačnej a dátovej techniky iba s veľkými ťažkosťami.Zo spisu EP 0 446 572 je Známa pripájacia, oddeľovacia alebo spínacía lišta pre telekomunikačnú a dátovú techniku uvedeného druhu. Táto pripájacia, oddeľovacia alebo spínacia lišta pozostáva z dvoch izolačných telies, osadených dvoma kontaktnými prvkami, a z upevňovacích prvkov usporiadaných na jednom izolačnom telese na zaskočenie na upevňovacom zariadení, prípadne na upevnenie na vodiacich lištách v tvare tyče. Miesto vodiacich líšt v tvare tyče je možne tiež uskutočniť osadenie na jazýčky montážnej bočnej steny, pričom jazýčky vyčnievajú Zaskakovacími zariadeniami na oboch čelných stranách telesa lišty. Pri tejto známej pripájacej lište je aspoň jedno teleso lišty vybavené osou otáčania, takže môže byt z pripájacej lišty vykýwiuté. Podľa jedného príkladného uskutočnenia je prvé teleso lišty vykývnuteľné z druhého telesa lišty okolo osi otáčania. Pritom rezné a Zvieracie kontaktné prvky prvého telesa lišty môžu byť nastavené trocha šikmo proti rezným a zvieracim kontaktným prvkom druhého telesa lišty. Pritom je nevýhodné, že na spojenie oboch rezných a Zvieracích kontaktných prvkov je potrebný ohybný kovový pás ako spájací prvok, ktorého konce sú vždy spojené s reznými a Zvieracími kontaktnými prvkami. Nevýhoda je ďalej Zložitá konštrukcia druhého telesa lišty vykývnuteľného Z prvého telesa lišty, respektive Zložitá konštrukcia prvého telesa lišty vykývnutého proti druhému telesu lišty.V spise DE - G 94 00 303.3 je opísaný pripájací modul,pri ktorom sú dva rady zvieracích líšt uložené s vzájomným natočením s veľkosťou 90 stupňov. Tieto dva rady umožňujú pri štandardných pripájacich puzdrách dátovej a ko munikačnej techniky použit aj vo veľmi malých priestoroch reznú a Zvieraciu techniku, ktorá nevyžaduje úkony spájania, odstraňovania izolácie a skrutkovania. Nevýhoda spočíva v tom, že takto môžu byt realizované iba prípoje,nie však oddelenia, prepojenia alebo rôzne skúšky a iné funkcie.Úlohou vynálezu je vytvorit pripájaciu, oddeľovaciu alebo spínaciu lištu uvedeného druhu, ktorá by vyhovovala najrôznejším nárokom na spôsob zapojenia, ochranu a meranie v oznamovacej a dátovej technike v malom priestore so zvýšenou hustotou zapojenia, ktorá by bola Zároveň spoľahlivá, prehľadná a veľmi ľahko ovládateľná, pričom musí byt zaistené spoľahlivé oddelenie kompetenčných oblastí prevádzkovateľa siete a oužívateľa.Uvedenú úlohu spíňa pripájacia, oddeľovacia alebo spinacia lišta pre telekomunikačnú a dátovú techniku s dvoma izolačnými telesami osadenými kontaktnými prvkami a s upevňovacími prvkami, usporiadanými na jednom izolačnom telese, na zaskočenie na upevňovacom zariadení,podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že obidve izolačné telesá sú usporiadané proti sebe pod uhlom a kontaktné prvky sú vytvorené v dvoch rovinách a súvisle sú vložené do izolačných telies v dvoch rovinách, takže sú vytvorené dva rady zvieracích líšt, usporiadaných proti sebe pod uhlom, pričom na jednom izolačnom telese sú usporiadané ďalšie upewiovacie prvky na zaskočenie na upevňovacom zariadení.Podľa výhodného uskutočnenia vynálezu sú do oboch navzájom pod uhlom usporiadaných izolačných telies vložené súvislé alebo oddeliteľné rezné a Zvieracie kontaktné prvky, ktoré tvoria dva rady zvieracích líšt usporiadaných proti sebe pod uhlom, pričom jedno izolačné teleso obsahuje upevňovacie prvky ako západkové tyče na zaskočenie na upevňovacom zariadení v dvoch polohách.Upevňovacie zariadenie je výhodne tvorené montážnyrn nosníkom alebo profilovou lištou.Upevňovacie zariadenie je výhodne tvorené prírubou,ku ktorej je lišta priskrutkovaná.Obidve izolačné telesá sú výhodne navzájom spojené pod uhlom najmä 90 °.Rezné a Zvieracie kontaktné prvky sú výhodne tvorené Z rezného a Zvieracíeho pripájacieho kontaktu V tvare pismena U so snímacím kontaktom a Z rezného a Zvieracíeho pripájacieho kontaktu v tvare písmena L s ďalším snímacím kontaktom, pričom obidva snímacie kontakty tvoria funkčný snímač.Rezné a Zvieracie kontaktné prvky sú výhodne vytvorené ako jeden diel Z dvoch rezných a zvieracích pripájacích kontaktov, usporiadaných proti sebe pod uhlom 90 °, a Z funkčného snímača.Pripájacia, oddeľovacia alebo spínacia lišta výhodne obsahuje Západkový rad so Západkovými otvormi na Zaskočenie lišty na montážnom nosníku v Zapájacej polohe a Západkový rad so Západkovými otvormi na zaskočenie lišty na montážnom nosníku v koncovej polohe, pričom Západkové otvory na Zapájaciu polohu sú usporiadané bočne presadene medzi Západkovými otvormi na koncovú polohu lišty.Montážny nosník má výhodne v svojej Zadnej stene poZdĺžny otvor na spojité nastavenie káblových zväzkov, respektíve blokovacích upchávok.Montážny nosník je výhodne spojený s úložným puzdrom a s protiprachovým krytom na obmedzenie znečistenia kontaktných prvkov.Pripájacia, oddeľovacia alebo spínacia lišta je výhodne vybavená zapečatiteľným rámom na obmedzenie manipulácií na strane káblových žíl alebo na strane siete.Na montážnom nosníku je výhodne upravený označovací štítok na korekciu zapojenia lišty na strane káblových žíl, použiteľný ako adaptér.Pripájacia, oddeľovacia alebo spinacía lišta môže byt výhodne usporiadaná v radoch podľa potreby.Ďalšou úlohou vynálezu je vytvoriť spôsob pripojenia káblových žíl k rezným a zvieracím kontaktným prvkom uvedených líšt.Uvedenú úlohu spĺňa spôsob pripájania káblových žil k rezným a zvieracim kontaktnýrm prvkom pripájacej, oddeľovacej alebo spínacej lišty podľa vynálezu, pričom podstatou vynálezu je, že lišta sa pomocou upevňovacich prvkov umiestni do prvej zapáiacej polohy na upevňovacom zariadeni, potom sa od neho uvoľní a otočením o najmä 90 ° pomocou druhých upevňovacich prvkov uvedie do druhej zapájacej polohy.Vzájomné natočenie dvoch zvieracích líšt (prednostne o 90 stupňov) umožňuje v spojeni s vytvarovanými a zalomenými reznýmí a zvieracimi kontaktnými prvkami, podľa vynálezu prechádzajúcimi v dvoch rovinách, skonštruovať univerzálne použiteľnú lištu pre telekomunikačnú a dátovú techniku, pomocou ktorej by bolo možné realizovať najrôznejšie pripojenia, oddelenia a zopnutia, rovnako tak ako skúšky, merania, ochrany a nepremšujúce prepínania. Na to je iba potrebné vymenit kontakty v izolačnom telese a pripojiť príslušné funkčné prvky, ako napriklad zástrčku ochrany pred prepätím alebo podobné zariadenie.Použitím zásobníka je možné zrealizovať ochranu danej lišty, je ale tiež možné uskutočniť ochranu iba jednej jedinej dvojlinky. Takto sa dosiahne znateľné zníženie rozmerov lišty a súčasne sa docieli podstame väčšia a prehľadnejšia zoraďovacia plocha, takže v štandardizovanom káblovom rozvádzači sa dosiahne o 33 väčšia hustota zapojenia a súčasne o skoro 40 väčšia úžitková plocha jedného kontaktného zárezu v zoraďovacej oblasti. Ak je lišta v koncovej polohe, je zoraďovacia strana natočená smerom k montérovi a umožňuje pohodlné, spoľahlivé a zároveň opticky prehľadné zapojenie lišty. Zapojenie lišty v dvoch rovinách umožňuje pomocou vhodných opatrení, napriklad pomocou zapečatitelného rámu, zabrániť možnej manipuIácii so zapojenim naspodku sa nachádzajúcej strany káblových žil. Zapojenie lišty do dvoch rovin umožňuje okrem iného oddelenie kompetenčných oblastí, totiž strany prevádzkovateľa siete (naspodku sa nachádzajúca strana káblových žil) a používateľskej strany (hore sa nachádzajúca zoraďovacia oblasť).Dvoma západkovými radmi vybavený montážny nosník, pričom západkove otvory sú umiestnené V bočných stenách, takže zostane zachovaná hladká vrchná hrana, ktorá týmto spôsobom podstatne obmedzuje nebezpečenstvo poranenia montéra, zaručuje v prvej západkovej polohe lišty pohodlné, spoľahlivé a prehľadne zapojenie a v druhej západkovej polohe zaručuje bezpečnú, ťažko zameniteľnú a iba zapájacim nástrojom uvoľniteľnú polohu lišty. Zadná strana montážneho nosníka obsahuje pozdĺžny otvor, ktorý vďaka jednoduchému uvoľňovaniu prichytenia káblových zväzkov, respektíve blokovacich upchávok umožňuje ich jednoduché nastavenie, takže je možné, aby sa na zadnej stene montážneho nosníka na seba poukladalo i viac káblových zväzkov.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je bližšie vysvetlený na príkladoch uskutočnenia pripájacej lišty a oddeľovacej alebo spinacej lišty, ktoré sú znázomené na obrázkoch obr. 1 znázorňuje pohľad spredu na lištu, vytvorenú z dvojdíelneho izolačného telesa (vrchná a spodná časť),obr. 2 znázorňuje pohľad zozadu na lištu z obr. 1,obr. 3 znázorňuje pohľad zospodu na lištu z obr. l,obr. 4 znázorňuje pohľad zhora na lištu z obr. I,obr. 5 znázorňuje v reze (rez B-B) lištu z obr. l s vloženým oddeľovacím, respektíve spínacim kontaktom,obr. 6 znázorňuje pohľad zhora na oddeľovací, respektive spínací kontakt,obr. 7 znázorňuje rez lištou z obr. l s vloženým pripájacím kontaktom,obr. 8 znázorňuje pohľad zhora na pripájací kontakt z obr.7,obr. 9 znázorňuje rez káblovým rozvádzačom s úložným puzdrom, montážny nosník s lištou a protiprachový kryt,obr. 10 znázorňuje pohľad spredu na montážny nosník, obr. 11 znázorňuje pohľad zo strany na montážny nosník z obr. l 0.Pripájacia, oddeľovacia alebo spinacia lišta je prednostne používaná na pripájanie plastom ízolovaných káblových žíl a inštalačných drôtov, ako je to napríklad v koncových uzáveroch pri vytváraní napríklad káblových rozvádzačov v miestnej káblovej sieti.Koncový uzáver sa skladá napríklad z desiatich líšt,každej pre desat dvojliniek, montážneho nosníka 9 a z označenia so štítkom (nie je znázomené), ktoré môže byt použité ako adaptér na opravu zapojenia na strane káblových žíl.Spôsob konštrukcie líšt podľa vynálezu zmenšuje rozmery koncového uzáveru takým spôsobom, že je možné vo vnútrajšku káblovćho rozvádzača použit namiesto doterajších troch koncových uzáverov aj štyri koncové uzávery. Balíková hustota prípojov sa zvýši o 33 , pričom sa súčasne dosiahne podstatne lepšia prehľadnosť a väčší priestor pre zoraďovaciu oblasť.Plocha jedného kontaktného zárezu, ktorú má montér k dispozícií, sa v zoraďovacej oblasti zväčší skoro o 40 .Vďaka tomu, že zapojenie lišty je uskutočnené v dvoch rovinách, že strana káblových žil leží na spodnej strane, a že zoraďovacia strana je natočená smerom hore a o 90 stupňov vzhľadom na montéra, je možné vhodnými opatreniami, napríklad pomocou zapečatiteľného rámu, dosiahnuť to, že sa zníži možnost manipulácie so stranou káblových žíl (oblasť prevádzkovateľa siete). Oddelenie oblasti prevádzkovateľa siete a používateľskej oblasti umožňuje oddelenie kompetenčných strán.Zo znázomeni na obr. l až obr. 5 je zrejmá konštrukcia lišty. Izolačné teleso lišty je rozdelené na dve časti vo forme izolačných telies 3, 4 a v súlade s vyobrazeniami na obr. 1 až obr. 5 sa skladá z vrchného a spodného izolačného telesa 3, 4. Po osadení reznýmí a zvieracími kontaktnými prvkami 7, 8 sa do seba zasadi vrchné izolačné teleso 3 a spodné izolačné teleso 4 (obr. 6, 8), ktoré spolu zvierajú uhol 90 stupňov. To sa dosiahne pomocou západkových otvorov 10, ktorýani je obojstranne vybavená lištová vrchná časť 3, a pomocou západkových hákov 37, ktorými je obojstranne vybavené spodné izolačné teleso 4 lišty.Vrchným a spodným izolačným telesom 3, 4 (ako súčasťami puzdra) tvorené izolačné puzdro je vyrobené rov SK 284329 B 6nakým spôsobom aj pri lištách na iné funkcie (pripájacia,oddeľovacia alebo spínacia lišta). Rôzne funkcie lišty sú dané výhradne osadením rôznymi reznými a zvieracími kontaktnými prvkami podľa obr. 6 a 8 a osadením dodatočnými períférnymi zásobníkmi alebo im podobnými zariadeniami.Zvieracia lišta 1, vytvorená vo vrchnom izolačnom telese 3, obsahuje V súlade so znázomením z obr. l kontaktné zárezy ll a zvieracia lišta 2, vytvorená v spodnom izolačnom telese 4, obsahuje kontaktné zárezy 12, pričom tieto zárezy 12 medzi sebou zvierajú uhol 90 stupňov a pomocou nich je vždy uskutočňované zapojenie.Zvieracia lišta 1 tvorí zoraďovaciu stranu RS na pripojenie odchádzajúcich žíl používateľskej strany a Zvieracia lišta 2 tvorí káblovú stranu KS na pripojenie prichádzajúcieh žil prevádzkovateľa siete.Na obr. 1 sú okrem iného znázomené známe prvky 32,33 na vedenie káblových žíl a upevňovacie prvky 5 ako západkove prvky na zasadenie lišty do montážneho nosníka 9(obr. 10, l l) alebo do neznázomeného profilu. Lišty môžu byť ľubovoľne usporiadané do radov.Jednoduché zasadenie líšt do montážnych nosnikov 9 ušetrí zložité skrutkovanie a okrem toho ponúka v prípade potreby možnost jednoducho uvoľniť jednotlivé lišty od montážneho nosníka 9 pomocou oddeľovacieho noža, ktorý sa môže vyklápat z neznázomeného zapájacieho nástroja.V súlade s vyobrazením montážneho nosníka 9 na obr. 10 a ll sa lišty na montážnom nosníku 9 nachádzajú v dvoch polohách. Na obr. ll sú znázornené dva západkové rady 16, 17 v bočných stenách 34 montážneho nosníka 9. Z dôvodov pohodlného spojenia lišty s prichádzajúcimi káblovými žilami káblovej strany KS je lišta najprv uložená do prvej alebo zapájacej polohy I (obr. 11) a je upevňovacími prvkami 6 (obr. 2) vo forme západkových prvkov zasadené do západkových otvorov 18 západkového radu 16. Potom je lišta uvoľnená a pootočená o 90 stupňov, čo má za následok, že upevňovacie prvky 5 (obr. l až 4) zapadnú do západkových otvorov 19 západkového radu 17 (obr. 11) a lišta sa dostane do druhej alebo koncovej polohy II (obr. l l). Západkové spojenie líšt v koncovej polohe II je možne uvoľnit iba odstránením západkového spojenia pomocou oddeľovacieho noža, zatial čo západkové spojenie V zapájacej polohe l je možné rozpojit bez pomocných nástrojov. Týmto spôsobom sa dosiahne opticky prehľadná a vzhľadom na doterajší stav techniky podstatne väčšia zoraďovacia plocha, ktorá je natočená smerom k montérovi, a ktorá zaručuje spoľahlivé a pohodlné zapájanie.Výhoda zavedenia západkových otvorov 18, 19 do bočných stien 34 montážneho nosníka 9 spočíva v tom, že hrany 35 bočných stien 34 sú hladké a nemôžu zapríčiniť poranenie pri montáži lišty.V súlade s vyobrazením na obr. 10 obsahuje montážny nosník 9 pozdlžny otvor 21 na spojité nastavenie káblových zväzkov alebo blokovacích upchávok, ktorý umožňuje pohodlné zloženie káblových zväzkov na seba na zadnej stene 20 montážneho nosníka 9, bez toho, že by sa pritom muselo úplne uvoľnit prichytenie.Obr. 4 znázorňuje pohľad zhora na lištu tak, ako sa javí montérovi, ked je lišta zasadená do montážneho nosníka 9 a nachádza sa v koncovej polohe II. Kontaktné zárezy 11 a 13 sú natočené smerom na montéra a nachádzajú sa na zoraďovacej strane RS. Vzhľadom na ne sú kontaktné zárezy 12 natočené o 90 stupňov a nachádzajú sa na káblovej strane KS.Z lišty sa zavedením rezného a zvieracieho kontaktného prvku 7 vytvorí oddeľovacia alebo spínacia lišta, čo je v súlade s vyobrazením rezu na obr. 5.Rezný a zvierací kontaktný prvok 7 alebo oddeľovaci prvok, podľa obr. 5 a 6 je tvorený rezným a zvieracím pripájacim kontaktom 24, ktorý má tvar písmena U a má snímací kontakt 25, a rezným a zvieracím pripájacím kontaktom 26,ktorý má tvar písmena L a má snímací kontakt 27. Obidva snimacie kontakty 25, 27 vytvárajú funkčný snímač 28 v úrovni zoraďovacej strany RS, pomocou ktorého je zavedený snímač 15 do ľubovoľného a neznázomeného funkčného prvku, aby sa zaistila určitá funkcia, napríklad ochrana pred prepätím. Oddeľovacie miesto 14 môže slúžiť tiež ako spínacie miesto. To sa dosiahne tým, že sa zruší zalomenie 36 v kontaktnom ramene 25 snímača a kontaktné rameno 25 sa vytvorí rovné.Odchádzajúce káblové žily používateľa sú pripojené na rezný a zvierací pripájací kontakt 24, prichádzajúce káblové žily prevádzkovateľa siete sú pripojené na rezný a zvierací pripájací kontakt 26, ktorý je pootočený o 90 stupňov vzhľadom na rezný a zvierací pripájací kontakt 24.Na obr.6 je v pohľade zhora znázomený rezný a zvierací kontaktný prvok 7 (oddeľovací kontakt).Obr. 7 v reze znázorňuje lištu, ktorá má vďaka rezným a zvieracím pripájacím kontaktom 8 funkciu pripájacej lišty.Rezný a zvierací pripájací kontakt 8 je jednoliate tvorený dvoma reznými a zvíeracími pripájacimi kontaktmi 29,30, natočenými navzájom o 90 stupňov, a funkčným snímačom 31.Funkčný snímač 31 a rezný a zvierací pripájací kontakt 29 sú prístupné smerom od zoraďovacej strany RS, rezný a zvierací prípoj 30 sa zapája z káblovej strany KS.Obr. 8 znázorňuje pohľad zhora na rezný a zvierací pripájací kontakt 8, ktorý je použitý pri lište z obr. 7. Rezný a zvierací pripájací kontakt 29 je potom natočený o 45 stupňov vzhľadom na funkčný snímač 31.Na obr. 9 je pomocou schematického rezu znázomené,ako sú kontaktné prvky lišty, zasadené do montážneho nosníka 9, účinne chránené pred znečistenim a tvorbou usadenín pomocou nasadenia úložného puzdra 22 na montážny nosník 9 a pomocou protiprachového krytu 23.l. Pripájacia, oddeľovacia alebo spínacia lišta pre telekomunikačnú a dátovú techniku s dvoma izolačnými telesami (3, 4) osadenými kontaktnými prvkami (7, 8) a s upevňovacími prvkami (6), usporíadanými na jednom izolačnom telese, na zaskočenie na upevňovacom zariadení,vyznačujúca sa tým, že obidve izolačné telesá (3, 4) sú usporiadané proti sebe pod uhlom a kontaktné prvky (7, 8) sú vytvorené V dvoch rovinách a súvisle sú vložené do izolačných telies (3, 4) v dvoch rovinách,takže sú vytvorené dva rady zvieracích líšt (l, 2), usporiadané proti sebe pod uhlom, pričom na jednom izolačnom telese sú usporiadané ďalšie upevňovacie prvky (5) na zaskočenie na upevňovacom zariadení.2. Pripájacia, oddeľovacia alebo spínacia lišta podľa nárokul,vyznačujúca sa tým,žedooboch navzájom pod uhlom usporiadaných izolačných telies (3, 4) sú vložené súvislé alebo oddeliteľné rezné a zvieracie kontaktné prvky (7, 8), ktoré tvoria dva rady zvieracích lišt (l,2) usporiadaných proti sebe pod uhlom, pričom jedno izolačné teleso (4) obsahuje upevňovacie prvky (5, 6) ako západkové prvky na zaskočeníe na upevňovacom zariadení v dvoch polohách (l, ll).3. Pripájacia, oddeľovacia alebo spínacia lišta podľa nároku 2,vyznačujúca sa tým,žeupevño SK 284329 B 6vacie zariadenie je tvorené montážnym nosníkom (9) alebo proñlovou lištou.4. Pripájacia, oddeľovacia alebo spínacia lišta podľa nároku Lvyznačujúca sa tým,žeupevňovacie zariadenie je tvorené prírubou, ku ktorej je lišta priskrutkovaná.5. Pripájaeia, oddeľovacia alebo spínacia lišta podľa nárokovlalvyznačujúca sa tým,žeobidve izolačné telesá (3, 4) sú navzájom spojené pod uhlom najmä 90 °, 6. Pripájacia, oddeľovacia alebo spínacia lišta podľa jedného z nárokov l až 5, vyznačuj úca sa t ý m , že rezné a Zvieracie kontaktné prvky (7) sú vytvorené z rezného a zvieracieho pripájacieho kontaktu (24) v tvare písmena U so snímacím kontaktom (25) a z rezného a zvieracieho prípájacieho kontaktu (26) v tvare písmena L s ďalším snímacím kontaktom (27), pričom obidva snímacie kontakty (25, 27) tvoria funkčný snímač (28).7. Pripájacia, oddeľovacia alebo spínacia lišta podľa jedného z nárokov 1 až 5, vyznačuj úca sa t ý m , že rezné a Zvieracie kontaktné prvky (8) sú vytvorené ako jeden diel z dvoch rezných a zvieracích pripájacich kontaktov (29, 30), usporíadaných proti sebe pod uhlom 90 °, a z funkčného snímača (31), 8. Prípájacia, oddeľovacia alebo spínacia lišta podľa nároku 3,vyznačujúca sa tým,žeobsahuje západkový rad (16) so západkovými otvormi (18) na zaskočenie lišty na montážnom nosníku (9) v zapájacej polohe (l) a západkový rad (17) so západkovýmí otvormi (19) na zaskočenie lišty na montážnom nosníku (9) v koncovej polohe (Il), pričom západkové otvory (18) pre zapájaciu polohu (l) sú usporiadané bočne presadene medzi západkovými otvormi (19) pre koncovú polohu (ll) lišty.9. Pripájacia, oddeľovacia alebo spínacia lišta podľa nároku 3,vyznačujúca sa tým,žemontážny nosník (9) má na svojej zadnej stene (20) pozdlžny otvor(21) na spojité nastavenie káblových zväzkov, respektíve blokovacích upchávok.10. Pripájacia, oddeľovacia alebo spínacia lišta podľa nárokov 3, S, 9, vyznačujúca sa tým, že montážny nosník (9) je spojený s úložným puzdrom (22) a s protiprachovým krytom (23) na obmedzenie znečistenia kontaktných prvkov (7, 8).ll. Pripájacia, oddeľovacia alebo spínacia lišta podľa jedného z nárokov 1 až 10, vyznačujúca sa tý m , že je vybavená zapečatíteľnýrn rámom na obmedzenie manipulácií na strane káblových žíl alebo na strane siete.12. Pripájacia, oddeľovacia alebo spínacia lišta podľa nároku 3,vyznačujúca sa tým,ženamontážnom nosníku (9) je upravený označovací štítok na korekciu zapojenia lišty na strane (KS) káblových žíl, použiteľný ako adaptér.13. Pripájacia, oddeľovacia alebo spínacia lišta podľa jedného z nárokov l až 12, vyznačujúca sa t ý m , že je usporiadateľná v radoch podľa potreby.14. Spôsob pripájania káblových žíl k rezným a zvieracím kontaktným prvkom (7, 8) pripájacej, oddeľovacej alebo spínacej lišty podľa jedného z nárokov 1 až 13, v y zn ačuj úca sa tý m,želištasapomocouupevňovacích prvkov umíestni do prvej zapájacej polohy (I) na upevňovacom zariadeni, potom sa od neho uvoľní a otočením o najmä 90 ° pomocou druhých upevňovacích prvkov uvedie do druhej zapájacej polohy (Il).

MPK / Značky

MPK: H01R 9/22, H01R 9/16, H01R 4/24

Značky: techniku, kontaktným, dátovú, pripájacej, telekomunikačnú, rezným, žíl, káblových, lišta, spôsob, spínacej, oddeľovacia, zvieracím, spínacia, lišty, oddelovacej, pripájania, prvkom, pripájacia

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/13-284329-pripajacia-oddelovacia-alebo-spinacia-lista-pre-telekomunikacnu-a-datovu-techniku-a-sposob-pripajania-kablovych-zil-k-reznym-a-zvieracim-kontaktnym-prvkom-pripajacej-oddelovacej-al.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pripájacia, oddeľovacia alebo spínacia lišta pre telekomunikačnú a dátovú techniku a spôsob pripájania káblových žíl k rezným a zvieracím kontaktným prvkom pripájacej, oddeľovacej alebo spínacej lišty</a>

Podobne patenty