Zábradlie vytvorené z prefabrikovaných prvkov

Číslo patentu: 283101

Dátum: 27.12.2002

Autor: Hamm Wilfried

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zábradlie vytvorené z tyčí (1) zábradlia, spojovacích elementov (2) medzi tyčami (1) zábradlia a výplňou (3) zábradlia. Tyče (1) zábradlia sa skladajú vždy z dlhšej časti upevnenej na stavebnom objekte a kratšieho, zahnutého konca. Kratší koniec tyče (1) zábradlia je vsadený s pozdĺžnou vôľou do spojovacieho elementu (2). Dlhšia časť vždy nasledujúcej tyče (1) zábradlia je držaná v priečnom otvore vytvorenom v spojovacom elemente (2). Spojovacie elementy (2) sú vytvorené ako držadlá, v ktorých sú v pozdĺžnom smere vytvorené zaslepené otvory (5) na uloženie kratších koncov tyčí (1) zábradlia. Priečne k týmto otvorom sú vytvorené priechodzie otvory (6), ktorými prechádza časť tyče (1) zábradlia. Na dlhších častiach tyčí (1) zábradlia sú rovnako nastaviteľne usporiadané držiaky (4) výplne na upevnenie výplne (3) zábradlia.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zábradlia z prefabrikovaných prvkov,pozostávajúcich z tyčí zábradlia, spojovaeich elementov a výplní zábradlia upravených medzi tyčami zábradlia, pričom tyče zábradlia sú svojou dlhšou časťou upevnené na stavebnom objekte, zatiaľ čo kratšie ohnute konce tyčí zábradlia sú zasunuté pohyblivo v pozdĺžnom smere do spojovaeich elementov. Dlhšou časťou vždy nasledujúcej tyče zábradlia je vsunutá do priečneho otvoru spojovacieho elementu a tak držaná.Pri zábradlí mámom z nemeckého patentového spisu č. 9.006.3 ll, z ktorého vymález vychádza, je výplň zábradlia pripojená na jednej strane na zahnuté krátke konce a na druhej strane na dlhšiu časť tej istej tyče zábradlia, Pripojením medzi spojovacie elementy je možné tak dopredu zhotovené stavebné prvky jednoducho namontovať k zábradliu. Držadlo pozostáva zo zahnutých úsekov tyče zábradlia, ktoré sú na svojom voľnom konci prostredníctvom spojovaeich elementov voľne spojené s nasledujúcou tyčou zábradlia. Takto vytvorené držadlo však nie je z estetického hľadiska vyhovujúce. Sila držadla, ktorá býva zvyčajne vytvorená ako kruhová alebo viachranná tyč je spravidla nedostačujúca. Rovnako ľubovoľné vytvorenie výplne zábradlia nieje možné, čo obmedzuje použitie zábradlia v náročných stavebných projektoch.Vynález si kladie základnú úlohu vytvoriť zábradlie z niekoľkých prefabrikovaných prvkov, ktoré sú z hľadiska materiálu a tvaru vyhotovenia nezávislé od držadiel upevnených na tyčiach zábradlia a vybavené rovnako pevne uloženou výplňou zábradlia.vyriešenie tejto úlohy podľa vynálezu spočíva v tom,že ako spojovacie elementy sú použité držadlá zábradlia,ktoré v pozdĺžnom smere majú slepý otvor na nasunutie kratších koncov tyčí zábradlia a ďalej priečne priechodne otvory na nasunutie vertikálnych dlhších častí tyčí zábradlia. Na dlhších častiach tyčí zábradlia sú takisto nastaviteľne usporiadané držiaky výplne. Zábradlie podľa vymálezu je vytvorené z nasledujúcich stavebných prvkov, ktorých rozmery sú prispôsobené druhu použitej konštrukcie. Týmito stavebnými prvkami sú tyče zábradlia, držadlá a výplň zábradlia. Držadlá, ktoré preklenujú vzdialenosť medzi tyčami zábradlia, ktoré sú upevnené na stavebnom objekte,môžu byť zhotovené v dopredu stanovených, vzájomne odstupňovaných dížkach. Zahnuté krátke konce tyčí zábradlia zasunuté do zaslepených otvorov držadiel sú tak pozdĺžne nastaviteľné, čo pri montáži umožňuje prispôsobiť ich dĺžku miestnym podmienkam, bez ďalších konštrukčných úprav. Materiál, hrúbka, farba a tvarovanie držadiel je pritom nezávislé od upevnenia držadiel k zábradliu. Môžu byť napríklad použité držadlá zhotovené tak z ušľachtilých drevín, ako aj z plastov. V dôsledku voľných možností vo vytvorení držadiel môžu byť preklenuté značné odstupy medzi tyčami zábradlia. Upevnenie tyčí zábradlia v držadlách je vyhotovené prostredníctvom upínaclch skrutiek, ktore sú usporiadané tak, že sú vsadené v držadlách a tým v podstate držadlom prekryté. Na dlhších častiach tyčí zábradlia sú pripojené výplne zábradlia, ktoré sú s cieľom nastaviť polohy pozdlžne posuvné. Držiaky výplne na upevnenievýplne zábradlia sú výhodne vytvorené ako pripájacie diely kruhového tvaru, ktorých povrch je zaoblený V tvare guľ vej plochy. Držiaky výplne, ktoré sú nasunuté na dlhšie časti tyče zábradlia, ďalej majú závitový otvor so zaisťovacou skrutkou.Pri výplniach zábradlia ako samostatných dieloch je možne vytvárať ľubovoľné tvary. Podľa prvého príkladu zhotovenia vynálezu je výplň zábradlia vytvorená bud z jednej, alebo viacerých navzájom pozváraných rúrok majúcich dva v horizontálnom smere upravené spojovacie konce, na ktorých sú nasunuté pripájacie nátrubky držiakov výplne. Nadmerné dĺžky dopredu zhotovených koncov rúrok môžu byť na stavenisku jednoducho prispôsobené odrezaním. Konce rúrok, ktoré sú zasunuté do pripájacich nátrubkov, sú potom zaistené zaisťovacími skrutkami. Ďalšie altematívne vyhotovenie podľa vynálezu spočíva v tom, že na držiak výplne je naskrutkovaný držiak výplne s vodiacou drážkou na uloženie dosky vytvorenej bud zo skla alebo z akryláže. Podľa tretieho príkladného vyhotovenia vynálezu obsahuje výplň zábradlia minimálne jednu priečnu tyč v tvare rúrky, nasunutú na pripájacie čapy držiaku výplne. V priečnej tyčí je pritom vytvorený najmenej jeden priechodný otvor, v ktorom je zvisle zasunutá tyč zábradlia. Priečna tyč má ďalej závitové otvory so zaisťovacími skrutkami na upevnenie tyčí výplne a na upevnenie priečnej tyče na prípájacích čapoch.Upevnenie tyče zábradlia na stavebný objekt je možne rôznymi spôsobmi. Jedno z výhodných príkladných zhotovení podľa vynálezu je vyznačené tým, že tyče zábradlia sú svojimi spodnými koncami zavedené do dvoch, zvisle nad sebou usporiadaných kruhových držiakov a upevnené pomocou zaisťovacích skrutiek, upravených v závitových otvoroch, vytvorených v kruhových držiakoch. Kruhové držiaky sú pritom naskrutkované na závitových čapoch vytvorených na montážnej doske upravenej na stavebnom objekte, pričom s cieľom nastaviť polohy má montážna doska tak V horizontálnom smere, ako aj vo vertikálnom smere pozdĺžne otvory na upínacie skrutky. Opísané usporiadanie umožňuje jednoduchú montáž a zaisťuje rovnako možnosť presného zvislého vyrovnania tyčí zábradlia vo všetkých smeroch v priestore. Opísaným usporíadanim je možné rovnako jednoduchým spôsobom korigovať alebo nastavit výšku zábradlia.Držiaky výplne alebo kruhové držiaky sú výhodne vytvorené ako stavebné prvky z temperovanej liatiny.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je bližšie objasnený pomocou výkresov znázorňujúcich prikladné vyhotovenia, kde znamenáobr. 1 schematický pohľad zábradlia vytvoreného z dopredu zhotovených stavebných prvkov, obr. 2 pohľad zhora na zhotovenie podľa obr. l, obr. 3 časť držadla na zábradlie vytvoreného podľa obr. 1 a 2 vo zväčšenom vyhotovení, obr. 4 a 5 ďalší priklad vyhotovenia zábradlia podľa vynálezu v pohľade zo strany a zhora, obr. 6 až l 0 ďalšie príklady vyhotovenia zábradlia podľa vynálezu v pohľade zo strany, obr. ll a 12 držiak výplne na upevnenie výplne zábradlia znázomenćho na obr. l a 4 V pohľade zo strany a zhora, obr. 13 a 14 držiak výplne na výplň zábradlia zhotovenej zo skla alebo akrylátu v pohľade zo strany a zhora, obr. 15 držiak výplne na upevnenie výplne zábradlia podľa obr. 9, SK 283101 B 6obr. 16 priečna tyč na výplň zábradlia podľa obr. 9, obr. 17 držiak na upevnenie tyčí zábradlia na voľné schodísko, obr. 18 montážne usporiadanie s montážnou doskou na upevnenie tyče zábradlia na betónové schody v pohľade zo strany, obr. 19 montážna doska predstavujúca usporiadanie podľa obr. 18 v pohľade zo strany.Na zhotovenie zábradlia podľa obr. l na voľnom schodisku je nevyhnutná tyč zábradlia 1, držadlo 2, výplň zábradlia 3 a držiak výplne 4 na upevnenie výplne zábradlia 3. Tyče zábradlia 1 skladajúce sa vždy z jednostranné zahnutej rúrky, pričom z dôvodu univerzálneho použitia je nevyhnutné, aby tyč zábradlia l bola vzhľadom na miesto ohybu vytvorená tak, že má vždy jeden koniec kratší. Kratší koniec tyče zábradlia 1 je ďalej nasunutý do axiálne vytvoreného otvoru 5 v časti držadla 2 zatiaľ čo dlhší koniec tyče zábradlia 1 je vedený priečnym otvorom 6 vytvoreným v držadle 2. Toto usporiadanie tvorí spoločne so spodným upevnením 7 na schode 8 rám, umožňujúci ďalšie pripojenie. Prostredníctvom axiálneho otvoru 5 a priečneho otvoru 6, ktore sú vytvorené v držadle 2, je opísané zábradlie, nastaviteľné tak V horizontálnom, ako aj vertikàlnom smere,ako je naznačené na priložených obrázkoch, a upevnené pomocou zaisťovacích skrutiek 9 vsadených v držadle 2.Držiaky výplne 4 na upevnenie výplne zábradlia 3 sú na dlhšej časti tyče zábradlia 1 usporiadané nastaviteľne. Ako je zrejmé najmä z obr. 11 až 15, držiak výplne 4 je vytvorený ako pripájací diel 10 v tvare krúžku, s guľovito zaobleným povrchom, ktorý je nasunutý na dlhšiu časť tyče zábradlia 1. Okrem toho má pripájací diel 10 v tvare knižka radiálny závitový otvor 11, na tu bližšie neznázomené zaisťovacíe skrutky. Znázomený držiak výplne 4 s opísaným pripájacím dielom 10 je možné krátko označiť ako guľový držiak.Na obr. 1 a 2, tak ako aj na obr. 4 a 5 je znázomené zábradlie, ktorého výplň zábradlia 3 je vytvorená z jednej rúrky 12, alebo viacerými navzájom pozváranými rúrkami 12, 12. Výplň zábradlia 3 ďalej obsahuje dve rúrkove horizontálne koncové prípojky 13. Držiaky výplne 4, ako je znázomené na obr. 11 a 12, majú pripájacie nátrubky 14 na nasadenie horizontálnych rúrkových koncových prípojok 13. Rúrkové koncové prípojky 13 tak môžu byť nasunuté do pripájacích nátrubkov 14 držiakov výplne 4, a upevnené pomocou upínacích skrutiek. Držiaky výplne 4 sú opäť posuvne usporiadané na tyčiach zábradlia 1 a upevnené pomocou upínacích skrutiek.Na obr. 6 až 8 je znázomené zábradlie s výplňou zábradlia 3, ktoráje vytvorená v tvare dosky zo skla alebo akrylátu. Vyplň zábradlia je pripojená na dlhšiu časť tyče zábradlia l. Okrem toho môže byť, ako je znázornené na obr. 8, sklenená alebo akrylátová výplň upevnená na spodnej hrane schodu 8. Na držiak výplne 4, ktorý má teraz tu opísaný pripájací diel 10, je naskrutkovaný, ako je znázomené na obr. 13 a 14 pripájací diel 15 vybavený drážkou 16 na uloženie sklenenej alebo akrylátovej výplne. Medzi obidvoma pripájacími dielmi 10 a 15 držiaka výplne 4 je podľa príkladného vyhotovenia podľa vynálezu vložený elastický krúžok 17.Na obr. 9 je znazomené zábradlie s výplňou zábradlia 3, ktoré má minimálne jednu priečnu tyč 18 vytvorenú z rúrky, ktorá je nasunuteľná na pripájacie čapy 19 držiakov výplne 4, ktoré sú posuvne uložené na tyčiach zábradlia 1.Z porovnania vyhotovenia podľa obr. 9 a podľa obr. 16 vyplýva, že priečna tyč 18 má priečne otvory 20, ktorými prechádzajú zvislé tyče výplne 21. Okrem toho priečna tyč 18 má závitové otvory 22 s upinacími skrutkami na upevnenie tyčí výplne 21 a na priečne upevnenie tyčí na pripájacích čapoch 19 držiaku výplne 4. Vytvorenie držiaka výplne 4 je poznateľné najmä z obr. 15. Podľa príkladného vyhotovenia sú zvislé tyče výplne 21 na spodnej strane ohnuté a bezprostredne spojené so stavebným objektom. V rámci riešenia podľa vynálezu je tiež možné, že tyče výplne 21 sú vsadené do spodnej tyče, ktorá je už skôr opísaným spôsobom pripojená na tyč zábradlia 1.Pri zábradlí na voľné schodisko sú tyče zábradlia 1 k schodiskovým stupňom pripojené prostredníctvom držiaka 23, ktorý je znázornený na obr. 17 v pohľade zhora. Držiak 23 sa skladá zo skrutkového drieku 24 zaskrutkovaného do schodiskového stupňa a ďalej z pripájacíeho dielu 25 v tvare krúžku, ktorý je nasunutý na vertíkálnu, dlhšiu časť, tyče zábradlia l. Pripájací diel 25, ktorý má tvar krúžku je už opísaným spôsobom nastavený v zvislej polohe pomocou upínacej skrutky, ktoráje upravená v závitovom otvore 26.Na obr. 18 a 19 je znázomenć montážne usporiadanie na upevnenie tyčí zábradlia na betónových schodoch. Tyče zábradliai sú na svojich spodných koncoch zavedené zvisle do dvoch vzájomne nad sebou usporiadaných kruhových držiakov 27 a upevnené pomocou upinacích skrutiek 28 upravených v závitových otvoroch vytvorených v kruhovom držiaku 27. Kruhové držiaky 27 sú naskrutkované na závitové čapy 29 vytvorené na montážnej doske 30, ktorá je s cieľom nastaviť jej polohu nastaviteľné upravená na schode 8. Na tento účel má montážna doska 30 tak horizontálne, ako aj vertikálne pozdĺžne otvory 31 na upevňovacie skrutky. Opísaným usporiadaním je možne vertikálne tyče zábradlia presne nastaviť.Mďmosť prestavenia opísaných štandardných dielov tak v horizontálnom, ako aj vertikálnom smere, vytvorenie dvojíc s jednotlivými menšími vyhotoveniami tyčí zábradlia 1 s rôzne nastavenými ohnutými kratšími koncami, ako aj na ne prispôsobené držadlá 2, ktorých riečne otvory 6 musia mať rovnakú polohu uhla a rôzne d žkove vyhotovenie držadiel, ktore predstavujú významy, podľa ktorých je možné vytvoriť univerzálne zábradlie. Zábradlíe preto môže byť vzhľadom na možnosti jeho jednoduchého nastavenia aplikované na rôzne výšky a šírky schodiskových stupňov.Niektoré stavebné prvky 1 až 4 môžu byť z dôvodu hospodámosti vyrábané hromadne. Pri usporiadani podľa vynálezu môžu byť takisto určené potrebné prídavky na opracovanie, ako aj montážny postup vo výrobnom podniku. Jednoducho môže byť urobená montáž zábradlia od dola nahor. Pri rovnakom dizajne zábradlia môžu ním byť prepojené aj schodiskové odpočívadlá a výstupné podesty. V závislosti od dizajnu zábradlia je možné ho použiť aj na preklenutie širších medzier. Tým, že časti zábradlia sú bud zvárané alebo inak tepelne spracované, môžu byť tyče zábradlia všetkých druhov už dopredu pri veľkosériovej výrobe upravené potiahnutím povrchu. Sú rovnako možné rôzne vyhotovenia držadiel 2, a to z ušľachtilých drevín,plastov alebo z kovu. Stavebnicový systém tvoríací štandardné stavebné prvky 1 až 4 ponúka bohatú paletu možností ich vytvorenia, ktoré ponechávajú široký priestor pre individuálnu architektonickú tvorbu.1. Zábradlie vytvorené z dopredu zhotovených stavebných prvkov s tyčami zábradlia (l), spojovacími elementmi (2) medzi tyčami zábradlia (1) a výplňami zábradlia (3),pričom tyče zábradlia (l) sú dlhšou časťou upevnené na schode (8) zatiaľ čo kratšie, zahnuté časti tyče zábradlia (1) sú zasunuté s pozdĺžnou vôľou do spojovacích elementov(2), ktoré ďalej rnajú priečne otvory, ktorými prechádzajú vždy nasledujúce dlhšie časti tyčí zábradlia (l), v y značujúce sa tým, že spojovacie elementy(2) sú vytvorené ako držadlá obsahujúce v pozdĺžnom smere zaslepené otvory (5) na zasunutie kratších koncov tyčí zábradlia (1) a priečne k nim priechodnć otvory (6) na zasunutie kratšej časti nasledujúcej tyče zábradlia (1), pričom na dlhších častiach tyčí zábradlia (1) sú nastaviteľne usporiadané držiaky výplne (4) na upevnenie výplne zábradlia2. Zábradlie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že tyče zábradlia (l) sú upevnené v držadlách(2) prostredníctvom v nich vsadených zaisťovacích skrutiek3. Zábradlie podľa nároku l alebo 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že držiak výplne (4) obsahuje vždy pripájací diel (10) kruhového tvaru so zaobleným povrchom, ktorý je nasunutý na dlhšiu časť tyče zábradlia (l),pričom pripájací diel (10) kruhového tvaru má radiálny závitový otvor (l l) na zaisťovaciu skrutku.4. Zábradlie podľa niektorého z nárokov 1 až 3, v y značujúce sa tým, ževýplňzábradlia(3)je vytvorená bud z jednej rúrky (12), alebo z viacero navzájom pozváraných rúrok (12, 12), pričom obsahuje dve horizontálne koncové rúrkové prípojky (13) na pripojenie pripájacích nátrubkov (14) držiakov výplne (4).5. Zábradlie podľa niektorého z nárokov 1 až 3, v y značuj úce sa tým, ženadržiakvýplne(4)je naskrutkovaný pripájací diel (15) s drážkou (16) na uloženie dosky, napríklad zo skla alebo akrylátu.6. Zábradlie podľa niektorého z nárokov 1 až 3, v y z n a č uj ú ce s a tý m , ževýplňzábradlia(3) obsahuje minimálne jednu priečnu tyč (18) v tvare rúrky, ktoráje posuvne nasadená na pripátjacie čapy (19) držiaka výplne (4), pričom priečna tyč (18) má najmenej jeden priečny otvor (20), v ktorom je zvisle vsadená tyč výplne (21) a že priečna tyč (18) obsahuje závitove otvory (22) so zaisťovacími skrutkami na upevnenie tyče výplne (21) a na upevnenie na pripájacích čapoch (19).7. Zábradlie podľa niektorého z nárokov l až 6, v y znač uj úce sa tý m, žetyčezábradlia(1)svojimi spodnými koncami prechádzajú dvoma, v zvíslom smere vzájomne nad sebou usporiadanými kruhovými držiakmi (27), v ktorých sú upevnené prostredníctvom zaisťovacích skrutiek, vsadených v závitových otvoroch vytvorených v kruhových držiakoch (27), pričom kruhové držiaky (27) sú naskrutkovane na závitové čapy (29), ktoré sú vytvorené na montážnej doske (30), ktorá je pripevnená prestaviteľne na stavebnom objekte pomocou upevňovacich skrutiek prechádzajúcich pozdĺžnymi otvormi (31) vytvorenými tak V horizontálnom, ako aj vertikálnom smere.8. Zábradlie podľa niektorého z nárokov l až 7, V y zn a č uj ú c e s a tý m , žedržiakvýplne(4)alebo kruhový držiak (27) sú vytvorené ako stavebné prvky z temperovanej liatiny.

MPK / Značky

MPK: E04F 11/18

Značky: prvkov, zábradlie, prefabrikovaných, vytvořené

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/13-283101-zabradlie-vytvorene-z-prefabrikovanych-prvkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zábradlie vytvorené z prefabrikovaných prvkov</a>

Podobne patenty