Košíkový vianočný stromček

Číslo patentu: U 6997

Dátum: 04.12.2014

Autor: Šálek Tibor

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka košíkového vianočného stromčeka, ktorý pozostáva z vodorovného štvorcového platňového rámu, zo štyroch rovnakých zostáv, ktoré sú rovnako upevnené odhora, každá k vlastnej strane platňového rámu, súmeme okolo zvislej stredovej osi, a z vrcholca, upevneného odhora rovnako súmeme k všetkým zostavám, pričom zostava je tvorená komplexom, dodatkom, prídavkom a doplnkom, ktoré sú takto upevnené za sebou s medzerami v smere od stredovej osi.Dávnejšie navrhnuté neohybné vianočné stromčeky sú zaujímavými riešeniami, len nevyužívajú dobre svoj priestor, pretože nemajú celkový obálkový kvádrový tvar, ktorý je najvýhodnejší. Neskôr navrhnuté riešenia, ako sú Vežičkový vianočný stromček (č. ÚV 6188) a Vidlicový vianočný stromček (č. ÚV 6302) už majú zhruba takýto požadovaný kvádrový tvar, ich nevýhodou však je to, že podobné tvary sa opakujú odspodu až úplne nahor, v tomto zmysle je najhorším riešením Šablónkový vianočný stromček (č. ÚV 6415 ). Pre náročnejších záujemcov bol nedávno navrhnutý Vetvičkový vianočný stromček (č. ÚV 6660), na ktorom je veľa odlišností, mnohé je však zvonka len veľmi málo vidieť, najlepšie vidieť len dlhé vonkajšie vodorovné pásy a na ne kolmé vodorovné a zvislé kratšie i dlhšie pásy.Košíkový vianočný stromček možno opísať tak, že pozostáva z vodorovného štvorcového platňového rámu, zo štyroch rovnakých zostáv, ktoré sú rovnako upevnené odhora, každá k vlastnej strane platňového rámu, súmerne okolo zvislej stredovej osi, a z vrcholca, upevneného odhora rovnako súmerne k všetkým zostavám, pričom zostava je tvorená komplexom, dodatkom, prídavkom a doplnkom, ktoré sú takto upevnené za sebou s medzerami v smere od stredovej osi s tým, že komplex pozostáva z konštrukcie a nosníka, na homý úsek ktorého je táto zostava z prednej strany upevnená, a ešte z dvoch rovnakých ušíek a krídiel, dodatok pozostáva z dvojice a nástavca, na homý úsek ktorého je táto zostava z prednej strany upevnená, a ešte z ďalších krídiel, prídavok pozostáva z trojice a držiaka, na homý úsek ktorého je táto zostava z prednej strany upevnená, a ešte z ďalších krídiel, a doplnok pozostáva zo štvorice a stojana, na ktorý je táto zostava z prednej strany upevnená.V rámci danej zostavy sú nosník, nástavec, držiak a stojan upevnené súbežne, pričom každá z týchto súčastí je súmemou dvojramennou zvislou platňovou vidlicou, ktorej ramená a koreň, ku ktorému sú tieto z oboch strán po jednej pripevnené, sú zvislé obdĺžnikové platne s vodorovnými a zvislými bočnými okrajmi, a vodorovné uhly, ktoré zviera koreň so svojimi ramenami, smerujúcimi voľnými zvislými okrajmi od okolia stredovej osi, sú l 3 S° a -135 °.V rámci danej zostavy je dodatok upevnený pod konštrukciou a lcridlami komplexu, a nástavec je menší ako nosník, prídavok je upevnený pod dvojicou a krídlami dodatku a držiak je menší ako nástavec a doplnok je upevnený pod trojicou a krídlami prídavku a stojan je menší ako držiak.Obe ušká daného komplexu sú upevnené rovnako súmeme odhora, každé k svojmu ramenu daného nosníka, a sú to zvislé pravouhlé trojuholníkové platne, každá s jednou odvesnou voľnou zvislou, ktorá je pokračovaním voľného zvislého okraja príslušného ramena tohto nosníka, a s druhou odvesnou upevnenou k vonkajšiemu krajnému úseku homej hrany tohto ramena.Štvorica pozostáva z troch rovnakých malých košíkov, upevnených nastojato nad sebou s medzerami, a z drobného košíka, upevneného nastojato s medzerou nad najvyšším z týchto malých košíkov, trojica pozostáva z dvoch stredných košíkov, upevnených nastojato nad sebou, a z krátkeho košíka, upevneného nastojato s medzerami medzi týmito strednými košíkmi, a dvojica pozostáva zo základu a z nadstavby nad nim s medzerou upevnenej.Základ je tvorený nastojato upevneným širokým košíkom a k nemu odpredu súbežne nastojato upevneným ďalším drobným košíkom a nadstavba je tvorená nastojato upevneným dlhým košíkom, a k nemu odpredu súbežne upevneným párom, pričom tento pár pozostáva z dvoch rovnakých ďalších malých košíkov nad sebou nastojato s medzerou upevnených.Konštrukcia pozostáva z nastojato upevneného veľkého košíka a z ďalšieho krátkeho košíka k nemu odpredu súbežne nastojato upevneného, a vrcholec pozostáva z vrcholcového košíka naležato upevneného, a zo štyroch ďalších drobných košíkov, naležato k nemu odhora upevnených šachovnicovo usporiadaných s medzerami vedľa seba dva na dĺžku a dva na šírku.Každá zo súčasti, ako sú malý košík, drobný košík, stredný košík, krátky košík, široký košík, dlhý košík,veľký košík a vrcholcový košík, opísaná poležiačky, pozostáva z vodorovného štvorcového/obdÍžnikovéhoobvodového rámu, ktorého dolnou stranou sú tieto súčasti okrem vrcholcového košíka upevnené, z jedného alebo viacerých rovnakých maticovo vedľa seba navzájom bočnými stenami do jedného celku upevnených vodorovných štvorcových výplňových rámov, ktoré takto tvoria pripevnené výplne obvodových rámov, a z aspoň jedného stupňa, zo zvislých pásových vetiev, a prípadne aj z guľových koncoviek alebo ováloidových šišiek, upevnených k voľným koncom týchto vetiev.Stupeň, opísaný poležiačky, je tvorený vodorovným štvorcovým stupňovým rámom a dvojdielnymi pravouhlými prútovými vidlicovými vetvičkami, ktoré sú čiastočne vodorovné a čiastočne zvislé a ktoré sú hornými stranami upevnené k spodnej strane tohto svojho stupňového rámu, a druhými dolnými zvíslými voľnými koncami sú upevnené k vonkajším bočným stranám svojho obvodového rámu alebo stupňového rámu susedného pripevneného nižšieho stupňa, ak takýto má, pričom čím vyšší pripevnený susedný stupeň, tým väčší je jeho stupňový rám, a tým viac je k nemu odspodu upevnených vetvičiek, s medzerami na všetkých štyroch stranách, a všetky stupne sú súbežné so svojím obvodovým rámom.Vetvy sú upevnené k čelným stranám obvodových rámov a výplňových rámov v miestach, ktorých stredy tvoria rohové body výplňových rámov, prípadne sú upevnené s medzerami k čelným a/alebo odvráteným stranám niektorých stupňových rámov, pričom opísané poležiačky, výplňové rámy majú hornú úroveň na hornej úrovni svojho obvodového rámu, a dolnú úroveň nemajú nižšiu, ako je dolná úroveň tohto obvodového rámu.Malý košík má obdlžnikový obvodový rám, tri výplňové rámy, upevnené nad sebou, a jeden stupeň,drobný košík má štvorcový obvodový rám, jeden výplňový rám, a tiež jeden stupeň, a stredný košík má obdĺžnikový obvodový rám väčší, ako má malý košík, dvanásť výplňových rámov, upevnených šesťkrát nad sebou po dvoch vedľa seba, a dva stupne, oba väčšie ako stupeň malého košíka.Krátky košík má štvorcový obvodový rám väčší, ako má drobný košík, štyri výplňové rámy, upevnené dvakrát nad sebou po dvoch vedľa seba, a dva stupne, oba väčšie ako stupeň drobného košíka, a široký košík má tiež štvorcový obvodový rám väčší, ako má krátky košík, deväť výplňových rámov, upevnených trikrát nad sebou po troch vedľa seba, a tri stupne, všetky väčšie ako najmenší stupeň krátkeho košíka.Dlhý košík má obdĺžnikový obvodový rám väčší, ako má stredný košík, tridsaťtri výplňových rámov,upevnených jedenásťkrát nad sebou po troch vedľa seba, a tri stupne, všetky väčšie, ako je najmenší stupeň stredného košíka, a veľký košík má štvorcový obvodový rám väčší, ako má široký košík, šestnásť výplňových rámov, upevnených štyrikrát nad sebou po štyroch vedľa seba, štyri stupne, všetky väčšie ako naj menší zo stupňov širokého košíka.Vrcholcový košík má ležatý štvorcový obvodový rám väčší, ako má veľký košík, štyridsaťdeväť výplňových rámov, upevnených šachovnicovo sedem na dĺžku a sedem na šírku, a päť ležatých stupňov, všetky väčšie ako najmenší stupeň veľkého košíka, pričom všetky obdĺžnikové obvodové rámy sú upevnené nastojato s kratšími stranami vodorovnými a dlhšími stranami zvíslými s tým, že štvorica, trojica, široký košík, dlhý košík a veľký košík sú upevnené priamo k príslušným koreňom medzi príslušnými ramenami.V rámci základu je drobný košík upevnený k voľným koncom vetiev širokého košíka, v rámci nadstavby sú oba malé košíky upevnené tiež k voľným koncom vetiev dlhého košíka, v rámci konštrukcie je krátky košík upevnený tiež k voľným koncom vetiev veľkého košíka a v rámci vrcholca sú všetky štyri drobné košíky upevnené tiež k voľným koncom vetiev vrcholcového košíka.Krídla sú vodorovné a majú tvar rovnoramenných lichobežníkov a sú upevnené kratšou z paralelných strán k homej časti koreňa držiaka, a to nad trojicou, pod ňou a aj v medzerách medzi jej strednými košíkmi a krátkymi košíkmi, k homej časti koreňa nástavca, a to nad nadstavbou, medzi nadstavbou a základom a tiež pod základom a ešte k homej časti koreňa nosníka pod konštrukciou, pričom každá vonkajšia bočná strana obvodového rámu vrcholcového košíka je upevnená k homému úseku vnútomej bočnej steny koreňa vlastného nosníka.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku l je zakreslený schematický pohľad na stromček spredu, dve zostavy sú zakreslené v strede v zákryte, tretia je zakreslená vpredu zboku, štvrtá vzadu zboku detailnejšie.Na obrázku 2 je pohľad zhora na štvrtiny nosnej časti, a to v hornej časti najspodnejší úsek, V zadnej časti vyšší úsek, v dolnej časti ešte vyšší úsek, a v prednej časti najvyšší úsek.Na obrázku 3 je zakreslený obvodový rám a 9 výplňových rámov.Na obrázku 4 je zakreslené to isté, ale bez hraničných čiar, krížikmi sú zaznačené body upevnenia vetiev to všetko pri pohľade zhora.Na obrázku 5 je zakreslený ešte detailnejší schematický pohľad na ľavú časť stromčeka.Na obrázku 6 je znázomené bočné rozmiestnenie košíkov okrem vrcholca.Na obrázku 7 je zakreslený reálny pohľad zboku v reze na ľavú časť stromčeka a ľavú a strednú časť vrcholca, a to v troch naväzujúcich častiach tak, že stredná časť naväzuje na prednú a zadná na strednú.Na obrázku 8 je pohľad zhora na obvodový rám vrcholca, a tiež na jeho výplňové rámy mkreslene bez hraníc ako na obrázku 4, v prednej časti je to prekryté dvomi zo štyroch pripevnených drobných košíkov. Na obrázku 9 je schematický pohľad na stromček zhora bez vrcholca. Na obrázku 10 je pohľad zhora na krídelká.Košíkový vianočný stromček možno opísať tak, že pozostáva z vodorovného štvorcového platňového rámu l, zo štyroch rovnakých zostáv g, ktoré sú rovnako upevnené odhora, každá k vlastnej strane platňového rámu l, súmeme okolo zvislej stredovej osi, a z vrcholca g, upevneného odhora rovnako súmeme k všetkým zostavám g, pričom zostava g je tvorená komplexom 5, dodatkom j, prídavkom Q, a doplnkom Z, ktoré sú takto upevnené za sebou s medzerami V smere od stredovej osi s tým, že komplex i pozostáva z konštrukcie 5 a nosníka 2, na horný úsek ktorého je táto konštrukcia z prednej strany upevnená, a ešte z dvoch rovnakých ušiek m a krídiel g, dodatok § pozostáva z dvojice 12 a nástavca 13, na horný úsek ktorého je z prednej strany upevnená, a ešte z ďalších krídiel 11, prídavok Q pozostáva z trojice g a držiaka l§, na horný úsek ktorého je z prednej strany upevnená, a ešte z ďalších krídiel 11, a doplnok 1 pozostáva zo štvorice l 6 a stojana g, na ktorý je z prednej strany upevnená.V rámci danej zostavy g sú nosník 2, nástavec 13, držiak g a stojan l 7 upevnené súbežne, pričom každá z týchto súčastí je súmemou dvojramennou zvislou platňovou vidlicou, ktorej ramená a koreň g, ku ktorému sú tieto z oboch strán po jednej pripevnené, sú zvislé obdĺžnikové platne s vodorovnými a zvislými bočnými okrajmi, a vodorovné uhly, ktoré zviera koreň 12 so svojimi ramenami 18, smerujúcimí voľnými zvislými okrajmi od okolia stredovej osi, sú l 35 ° a -135 °.V rámci danej zostavy g je dodatok á upevnený pod konštrukciou § a krídlami g komplexu 5 a nástavec g je menší ako nosník 2, prídavok Q je upevnený pod dvojicou Ľ a krídlami 11 dodatku j a držiak m menší ako nástavec g a doplnok Z je upevnený pod troj icou g a krídlami g prídavku g a stojan 1 Z je menší ako držiak 15.Obe ušká m daného komplexu sú upevnené rovnako súmeme odhora, každé k svojmu ramenu g daného nosníka 2, a sú to zvislé pravouhlé trojuholníkové platne, každá s jednou odvesnou voľnou zvislou, ktorá je pokračovaním voľného zvislého okraja príslušného ramena m tohto nosníka 2, a s druhou odvesnou upevnenou k vonkaj šiemu krajnému úseku hornej hrany tohto ramena m.Štvorica l 6 pozostáva z troch rovnakých malých košíkov gg, upevnených nastojato nad sebou s medzerami, a z drobného košíka Ä, upevneného nastojato s medzerou nad najvyšším z týchto malých košíkov E,trojica g pozostáva z dvoch stredných košíkov Q, upevnených nastojato nad sebou, a z krátkeho košíka gs,upevneného nastojato s medzerami medzi týmito strednými košíkrní Q, a dvojica 12 pozostáva zo základu a a z nad ním s medzerou upevnenej nadstavby 25.Základ g je tvorený nastojato upevneným širokým košíkom g a k nemu odpredu súbežne nastojato upevneným ďalším drobným košíkom 21 a nadstavba ä je tvorená nastojato upevneným dlhým košíkom Ľ a k nemu odpredu súbežne upevneným párom Ä, pričom tento pár ä pozostáva z dvoch rovnakých nad sebou nastojato s medzerou upevnených ďalších malých košíkov Q.Konštrukcia § pozostáva z nastojato upevneného veľkého košíka 29 a k nemu odpredu súbežne nastojato upevneného ďalšieho krátkeho košíka Q a vrcholec g pozostáva z naležato upevneného vrcholcového košíka E a zo štyroch ďalších drobných košíkov gl, naležato k nemu odhora upevnených šachovnicovo usporiadaných s medzerami vedľa seba dva na dĺžku a dva na šírku.Každá zo súčastí, ako sú malý košík E, drobný košík g, stredný košik a, krátky košík 23, široký košík Ä, dlhý košík Ľ, veľký košík Ľ a vrcholcový košík Q, opísaná poležiačky, pozostáva z vodorovného štvorcového/obdĺžníkového obvodového rámu gr, ktorého dolnou stranou sú tieto súčasti okrem vrcholcového košíka 3 Q upevnené, z jedného alebo viacerých rovnakých maticovo vedľa seba navzájom bočnými stenami do jedného celku upevnených vodorovných štvorcových výplňových rámov 3 g, ktoré takto tvoria pripevnené výplne obvodových rámov g, a z aspoň jedného stupňa Q, zo zvislých pásových vetiev g a prípadne aj z guľových koncoviek 35 alebo ováloidových šišiek gg, upevnených k voľným koncom týchto vetiev 34.Stupeň 33, opísaný poležiačky, je tvorený vodorovným štvorcovým stupňovým rámom 3 a dvojdielnymi pravouhlýmí prútovými vidlicovými vetvičkami § 12, ktoré sú čiastočne vodorovné a čiastočne zvislé a ktoré sú homými stranami upevnené k spodnej strane tohto svojho stupňového rámu § 25 a druhými dolnými zvislými voľnými koncami sú upevnené k vonkajším bočným stranám svojho obvodového rámu 31 alebo stupňového rámu 3 susedného pripevneného nižšieho stupňa g, ak takýto má, pričom čím vyšší pripevnený susedný stupeň gs, tým väčší je jeho stupňový rám lži, a tým viac je k nemu odspodu upevnených vetvíčiek Q,s medzerami na všetkých štyroch stranách, a všetky stupne Q sú súbežné so svojím obvodovým rámom Q.Vetvy g sú upevnené k čelným stranám obvodových rámov 31 a výplňových rámov g V miestach, kto 10rých stredy tvoria rohové body výplňových rámov Q, prípadne sú upevnené s medzerami k čelným a/alebo odvráteným stranám niektorých stupňových rámov Q, pričom výplňové rámy Qopísané poležiačky majú hornú úroveň na homej úrovni svojho obvodového rámu Q a dolnú úroveň nemajú nižšiu, ako je dolná úroveň tohto obvodového rámu Q.Malý košík 20 má obdĺžnikový obvodový rám Q, tri výplňové rámy Q, upevnené nad sebou, a jeden stupeň Q, drobný košík Q má štvorcový obvodový rám Q, jeden výplňový rám Q a tiež jeden stupeň Q a stredný košík Q má obdĺžnikový obvodový rám 3 l väčší, ako má malý košík Q, dvanásť výplňových rámov Q, upevnených šesťkrát nad sebou po dvoch vedľa seba, a dva stupne Q, oba väčšie ako stupeň Q malého košíka 20.Krátky košík Q má štvorcový obvodový rám 3 l väčší, ako má drobný košík 2 l, štyri výplňové rámy Q,upevnené dvakrát nad sebou po dvoch vedľa seba, a dva stupne Q, oba väčšie ako stupeň Q drobného košíka 21, a široký košík Q má tiež štvorcový obvodový rám 3 l väčší, ako má krátky košík Q, deväť výplňových rámov Q, upevnených trikrát nad sebou po troch vedľa seba, a tri stupne Q, všetky väčšie ako najmenší stupeň Q krátkeho košíka Q.Dlhý košík Q má obdĺžnikový obvodový rám Q, väčší ako má stredný košík Q, tridsaťtrí výplňových rámov Q, upevnených jedenásťkrát nad sebou po troch vedľa seba, a tri stupne Q, všetky väčšie ako je najmenší stupeň Q stredného košíka 22, a veľký košík Q má štvorcový obvodový rám Q väčší, ako má široký košík Q, šestnásť výplňových rámov Q, upevnených štyrikrát nad sebou po štyroch vedľa seba, štyri stupne Q, všetky väčšie ako najmenší zo stupňov Q širokého košíka Q. Vrcholcový košík Q má ležatý štvorcový obvodový rám Qväčší, ako má veľký košík Q, štyridsaťdeväť výplňových rámov Q, upevnených šachovnicovo sedem na dĺžku a sedem na šírku, a päť ležatých stupňov Q, všetky väčšie ako najmenší stupeň Q veľkého košíka Q, pričom všetky obdĺžnikové obvodové rámy Q sú upevnené nastojato s kratšími stranami vodorovnými a dlhšími stranami zvislými s tým, že štvorica 16, trojica Q, široký košík Q, dlhý košík Q a veľký košík Q sú upevnené priamo k príslušným koreňom Q medzi príslušnými ramenami 18.V rámci základu Q je drobný košík 21 upevnený k voľným koncom vetiev Q širokého košíka Q, v rámci nadstavby Q sú oba malé košíky Q upevnené tiež k voľným koncom vetiev Q dlhého košíka Q, v rámci konštrukcie § je krátky košík Q upevnený tiež k voľným koncom vetiev Q veľkého košíka Q a v rámci vrcholca g sú všetky štyri drobné košíky Q upevnené tiež k voľným koncom vetiev Q vrcholcového košíka Q.Krídla Q sú vodorovné a majú tvar rovnoramenných lichobežníkov a sú upevnené kratšou z paralelných strán k homej časti koreňa Q držiaka Q, a to nad troj icou Q, pod ňou, a aj v medzerách medzijej strednými košíkmi Q a krátkymi košíkmi 23, k homej časti koreňa Q nástavca Q, a to nad nadstavbou Q, medzi nadstavbou Q a základom Q, a tiež pod základom Q, a ešte k homej časti koreňa nosníka 2 pod konštrukciou § pričom každá vonkajšia bočná strana obvodového rámu Q vrcholcového košíka Q je upevnená k hornému úseku vnútomej bočnej steny koreňa Q vlastného nosníka 2.1. Košíkový vianočný stromček, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva z vodorovného štvorcového platňového rámu (l), zo štyroch rovnakých zostáv (2), ktoré sú rovnako upevnené odhora, každá k vlastnej strane platňového rámu (l), súmeme okolo zvislej stredovej osi, a z vrcholca (3), upevneného odhora rovnako súmeme k všetkým zostavám (2), pričom zostava (2) je tvorená komplexom (4), dodatkom (S), prídavkom (6) a doplnkom (7), ktoré sú takto upevnené za sebou s medzerami v smere od stredovej osi s tým, že komplex (4) pozostáva z konštrukcie (8) a nosníka (9), na horný úsek ktorého je táto konštrukcia z prednej strany upevnená, a ešte z dvoch rovnakých ušiek (10) a krídiel (11), dodatok (5) pozostáva z dvojice (12) a nástavca (13), na horný úsek ktorého je z prednej strany upevnená, a ešte z ďalších krídiel (ll), prídavok (6) pozostáva z trojice (14) a držiaka (15), na horný úsek ktorého je z prednej strany upevnená, a ešte z ďalších krídiel (l l), a doplnok (7) pozostáva zo štvorice (16) a stojana (17), na ktorý je z prednej strany upevnená.2. Stromček podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že v rámci danej zostavy (2) sú nosník(9), nástavec (13), držiak (15) a stojan (17) upevnené súbežne, pričom každá z týchto súčastí je súmemou dvojramennou zvislou platňovou vidlicou, ktorej ramená (18) a koreň (19), ku ktorému sú tieto z oboch strán po jednej pripevnené, sú zvislé obdĺžnikové platne s vodorovnými a zvislými bočnými okrajmi, a vodorovné uhly, ktoré zviera koreň (19) so svojimi ramenami (18), smerujúcimi voľnými zvislými okrajmi od okolia stredovej osi, sú 135 ° a -135 °.3. Stromček podľa nárokov 1 a 2, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že V rámci danej zostavy (2) je dodatok (5) upevnený pod konštrukciou (8) a krídlami (l l) komplexu (4), a nástavec (13) je menší ako nosník(9), prídavok (6) je upevnený pod dvojicou (12) a krídlami (11) dodatku (5), a držiak (15) je menší ako nástavec (13), a doplnok (7) je upevnený pod trojicou (14) a krídlami (l l) prídavku (6), a stojan (17) je menší ako držiak (15).4. Stromček podľa nárokov 1 a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že obe ušká (10) daného komplexu

MPK / Značky

MPK: A47G 33/04

Značky: košíkový, vianočný, stromček

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/12-u6997-kosikovy-vianocny-stromcek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Košíkový vianočný stromček</a>

Podobne patenty