Kontajner segmentových vulkanizačných foriem s pružinovým mechanizmom

Číslo patentu: U 6981

Dátum: 04.12.2014

Autor: Bambuch Jan

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka kontajnera segrnentových vulkanizačných foriem s pružinovým mechanizmom na výrobu pneumatík, kde pružinový mechanizmus zabraňuje poškodeniu a deforrnáciám homej dosky kontajnera a ostatných častí a komponentov a zadieraniu homých funkčných plôch nosičov segmentov.Pneumatiky sa vulkanizujú v lisoch s osadenýrni vulkanizačnými kontajnermi segmentovej konštrukcie(obr. 1). Do vulkanizačného kontajnera sa vkladá a fixuje segmentová Vulkanizačné. forma 50, ktorá pozostáva z homej poloformy a dolnej poloformy. Tieto poloformy s dezénom pneumatiky sú prichytené v jednotlivých častiach kontajnera. Kontajner je uchytený medzi horným baranom lisu a dolnou doskou lísu. K homému baranu lísu je uchytená homá poloforma vulkanízačnej formy, k dolnej doske lísu je prichytená dolná p 0 lofomra vulkanízačnej formy. Homý baran lisu je rozdelený na dve základne - homú vonkajšiu dosku 60(kruh) a hornú vnútomú dosku 70 (kruh), pričom tieto dve dosky sa pohybujú nezávisle od seba. K homej vonkajšej doske 60 je pevne pripevnený dištančný kruh 11, pod ktorým je v mechanickom kontakte uložený kónický kruh 12 (tieto dva kruhy môžu byť podľa typu kontajnera riešené ako jedna časť, ktorá sa potom nazýva kónický kruh). Ku kóníckému kruhu 12 je pripojený vodiaci prvok 13 tvaru T so zarážkou. Nosiče 21 kontajnera so segmentmi 51 vulkanízačnej formy sú posuvne spojené s vodíacim prvkom 13.K homej vnútornej doske 70 barana lísu je pripevnená horná doska 41 kontajnera, ku ktorej sú pripevnené časti homej poloformy vulkanízačnej formy a to homý bočný kruh 52, ku ktorému je pripojený homý pätný kruh 53, a pričom na tejto homej doske 41 sú posuvne uložené nosiče 21. Dolná poloforma vulkanízačnej formy 50 pozostáva z dolného bočného kruhu 54 s dolným pätným kruhom 55, ktoré sú upevnené k dolnej doske 31 kontajnera 100.Nosiče 21 vulkanizačného kontajnera 100 a v nich upevnené segmenty 51 vulkanízačnej formy sú vzájomne posuvne uložené pomocou drážky 24 tvaru T a vodiaceho prvku 13 tvaru T so zarážkou, a tým sú posuvne spojene s kónickým kruhom 12.Toto uloženie umožňuje transformáciu zvislého pohybu kóníckého kruhu 12 vulkanizačného kontajnera 100 na radiálny pohyb nosičov 21 a V nich upevnených segmentov 51 vulkanízačnej formy s dezénom pneumatiky pri zatváraní (otváraní) vulkanizačného kontajnera.Nosiče 21 kontajnera a v nich upevnené segmenty 51 vulkanízačnej formy sú zároveň posuvne uložené v homej doske 41 kontajnera pomocou homého vodiaceho člena 23 tvaru T. Toto uloženie umožňuje radiálny horizontálny posun nosičov 21 smerom do stredu vulkanizačného kontajnera. Pri uzatváraní (otváraní) kontajnera dochádza k posunu nosičov 21 a v nich upevnených segmentov 52 formy po kuželi kóníckého kruhu 12. Tento proces je urnožnený rozdelením homého barana lísu na samostatnú vnútomú a vonkajšiu dosku(kruh), ako už bolo uvedené. Možnost vzájomného pohybu vnútornej a vonkajšej dosky barana lisu zabezpečuje otvorenie vulkanizačnej formy, zatvorenie formy a vytvorenie neustáleho dotlaku (predpätia) formy v uzavretom stave, tzv. predpätie P. Vulkanizačný kontajner je uzavretý vo chvíli, keď dôjde k plnému kontaktu segmentov 51 vulkanízačnej formy s homým bočným kruhom 52 a dolným bočným kruhom 54 vulkanízačnej formy. Predpätie P je vytvorené konštrukčne presadením dištančného kruhu ll oproti hornej doske 41 kontajnera o 0,4 mm - 1 mm, ako je znázomené na obrázku 2. Toto presadenie sa môže líšiť podľa špecifikácil výrobcu pneumatík. Pri uzavretí vulkanizačného kontajnera (obr. l) vulkanizačným lisom, nedochádza ku kontaktu vonkajšej a vnútomej dosky barana lísu. Keďže sú nosiče 21 kontajnera a v nich upevnené segmenty 51 forrny uzatvárané posuvným pohybom kónusu vulkanizačného kontajnera, musí byť presadený kónus vulkanizačného kontajneru oproti homej poloforrne. Toto presadenie kóníckého kruhu oproti hornej doske sa meria pri zostavení vulkanizačného kontajneru pod tlakovým zaťažením nahrádzajúcim uzatváraciu sílu lísu,a to tak, aby pri uzavretí lísu, kedy je vonkajšia doska barana a vnútomá doska barana v koncovej polohe,mohlo dochádzať k stálemu prenosu uzatváracích (tlakových) síl cez kónus vulkanizačného kontajnera. Tieto sily spôsobujú neustále dovieranie vulkanizačného kontajnera, ktoré je nutné pre kvalitný priebeh vulkanizácie pneumatiky. Proti nim pôsobia tvarovacie sily tlakového média v membráne vulkanízačnej formy, ktorá vydúva surový plášť v dutíne formy na lisovanie pneumatík. Ak by boli uzatváracie sily prekonané fonnovacími (tlakovým pôsobením) silami membrány, došlo by k pootvoreniu vulkanizačného kontajnera a formy. Pootvorenie kontajnera a formy na lisovanie pneumatík má za následky vniknutie zmesí medzi segmenty 51 formy, medzi homý bočný kruh 52 a dolný bočný kruh 54, čo vedie k vytvoreniu viditeľných prietokov na pneumatike. Nastavené predpätie na vulkanizačnom kontajneri zaisťuje stále uzavretie vulkanizačného kontajnera. Existujúca konštrukcia vulkanizačných kontajnerov s rozdielnym zavesením kóníckého kruhu 12 kontajnera a homej dosky 41 kontajnera (obr. 2) spôsobuje deformácíu hornej dosky 41 kontajnera vplyvom tlakového pôsobenia forrnovacích síl membrány vo vertikálnom smere. To prispieva k zadieraniu funkčných plôch homého T vodiaceho člena 23 a nosičov 21 segmentov 51 posúvajúcich sa po deforrnovanej homej do 10ske 4.1. Dochádza tým k postupnej deformácii jednotlivých časti segmentového vulkanizačného kontajnera,ktoré sú prenášané na segmenty 51 vulkanizačnej formy, čím dochádza aj k defektom na vylisovaných pneumatikách. Dochádza tiež k lokálnemu zadieraniu a defonnáciám, pretože časti kontajnera a formy sú uzavreté bez možnosti vymedzovania vôle medzi jednotlivými dielmi. Z uvedených dôvodov segmentové Vulkanizačné kontajnery musia byť po určitom čase opravené. Na opravu je nutné segmentový kontajner a formy odstaviť z prevádzky na čas niekoľkých týždňov.Nevýhody známych kontajnerov odstraňuje do značnej miery kontajner pre segmentová Vulkanizačné formy s pružinovým mechanizmom podľa technického riešenia. Kontajner obsahuje dištančný kruh, ku ktorému je priradený kónický kruh, ku kónickćmu kruhu je priradený vodiaci prvok, ktorý je posuvne spojený s nosičmi a segmentmi vulkanizačnej formy. Dištančný kruh je priradený k homej vonkajšej doske homého barana lisu. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že dištančný kruh a kónický kruh sú pohyblívo spojené pružinovým mechanizmom.Podľa výhodného vyhotovenia technického riešenia, pružinový mechanizmus pozostáva z čapu, ktorý je pevne uložený pod prvým vybraním, vytvoreným v kónickom kruhu. Tento čap je z kónického kruhu vedený do druhého vybrania, ktoré je vytvorené v dištančnom kruhu, pričom čap je do dištančného kruhu vedený cez otvor, ktorý je vytvorený V dištančnom kruhu. V prvom vybraní sú na čape uložené pružiny, ktoré sa jednou stranou opierajú o vertikálnu stranu prvého vybrania a druhou stranou sa opierajú o prvú podložku, ktorá sa druhou stranou opiera o spodnú stranu dištančného kruhu. V druhom vybraní je na čape prichytená druhá podložka, ktorá je v kontakte s horizontálnou stranou tohto druhého vybrania. Nad druhou podložkou sú na čape uložené dve fixačné matice. Na kónickom kruhu je vytvorený zásek, do ktorého zapadá osadenie vytvorené na dištančnom kruhu.Výhodou technického riešenia je, že pružiny uložené v prvom vybraní medzi dištančným kruhom a kónickým kruhom zaisťujú nastavenie predpätia, ktoré zaručuje stále uzavretie vulkanizačnej formy a slúži na prekonanie tlakového zaťaženia spôsobeného tlakom membrány. Umiestnenie pružin odstraňuje a eliminuje mechanický kontakt medzi časťami segmentového vulkanizačného kontajnera a zároveň vďaka zdvihu pružín umožňuje vymedzenie všetkých častí kontajnera a formy pri uzatváraní. Stláčaním pružinového mechanizmu,dochádza k automatickej kompenzácii nepresností a vôli jednotlivých častí vulkanizačného kontajnera. Toto usporiadanie výrazne znižuje možné mechanické poškodenie jednotlivých častí vulkanizačného kontajnera. Použitie pružinových mechanizmov znižuje nároky a náklady na údržbu, predlžuje životný cyklus segmentového vulkanizačného kontajnera, zamedzuje deformáciám homej dosky kontajnera a zadieraniu ñmkčných plôch nosičov segmentov.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie ozrejmené pomocou obrázkov, kdeObrázok 1 - znázorňuje usporiadanie vulkanizačného kontajnera segmentovej konštrukcie podľa známeho stavu technikyObrázok 2 - znázorňuje nastavenie konštrukčného predpätia presadením kónického kruhu oproti homej doske kontajnera podľa známeho stavu technikyObrázok 3 - znázorňuje usporiadanie vulkanizačného kontajnera s pružinovým mechanizmom podľa technického riešeniaObrázok 4 - znázorňuje nastavenie predpätia pružinového mechanizmu v stave neuzavretého kontajneraObrázok 5 - znázorňuje nastavenie predpätia pružínového mechanizmu v stave kedy kontajner je uzavretýObrázok 6 - znázorňuje pohľad zhora na kontajner s rozmiestnenim pružinových mechanizmov po obvode kontajneraObrázok 7 - znázorňuje pôsobenie sil vnútri vulkanizačného kontajnera pri výrobe pneumatiky.Kontajner Q segmentovej konštrukcie (ďalej len kontajner) na lisovanie pneumatík podľa obrázka 3 je prichytený medzi neznàzorneným homýrn baranom lísu a dolným baranom lisu. Homý baran lísu je rozdelený na dve základne - homú vonkajšiu dosku Q) (v tvare huhu) a homú vnútomú dosku 70 (v tvare kruhu),pričom sa tieto dve dosky pohybujú nezávisle od seba. D 0 kontajnera Q sa vkladá a fixuje segmentová vul 10kanizačná forma g (ďalej len forma) s dezénom pneumatiky. Táto forma g pozostáva z hornej poloformy a dolnej poloformy, pričom horná poloforma je spojená s homým baranom lisu, dohiá poloforma je spojená s dolným baranom lisu. K homej vonkajšej doske g je pevne pripevnený dištančný kruh Q, ktorý je pružinovým mechanizmom g pohyblivo spojený s kónickým kruhom Q. Ku kónickému kruhu Q je pripojený vodiaci prvok Q tvaru T so zarážkou. Vodiaci prvok Q je posuvne spojené s nosičmi Q kontajnera, ktoré sú pevne spojené so segmentmi g formy g.K homej vnútomej doske g barana lisu je prípevnená horná doska g kontajnera, ku ktorej sú pripevnené časti homej polofonny vulkanizačnej fonny g a to homý bočný kruh g, ku ktorému je pripojený homý pätný kruh g. Horná vnútorná doska g je tiež spojená s nosičmi g kontajnera. Dolná poloforma formy g pozostáva z dolného bočného kruhu g a dolného pätného kruhu g, pričom tieto kruhy sú upevnené k dolnej doske g kontajnera gQ. Dolná doska 3 Q je prichytená k neznázomenému dolnému baranu lisu.Nosiče Q kontajnera a v nich upevnené segmenty g vulkanizačnej fomiy g sú zároveň posuvne uložené v homej doske ll kontajnera pomocou homého vodiaceho člena Q tvaru T. Toto uloženie umožňuje radiálny horizontálny posun nosičov g kontajnera smerom do stredu kontajnera QOO. Pri uzatváraní (otváraní) kontajnera m dochádza k posunu nosičov 21 a v nich upevnených segmentov g formy g po kuželi kónického kruhu Q. Tento proces je umožnený rozdelením horného barana lisu na samostatnú vonkajšiu dosku g a vnútomú dosku g, ako už bolo uvedené.Možnosť vzájomného pohybu vonkajšej dosky g a vnútomej dosky g homého barana lisu zabezpečuje otvorenie vulkanizačnej formy, zatvorenie vulkanizačnej formy g a vytvorenie neustáleho dotlaku formy g v uzavretom stave, tzv. predpätie. Pretože vulkanizačný kontajner gQ je uzavretý vo chvíli, keď dôjde k p 1 nému kontaktu segmentov g vulkanizačnej formy g s homým bočným kruhom g a dolným bočným kmhom g vulkanizačnej formy g, je tu nutné vytvoriť predpätie, ktoré sa vytvára pružinovým mechanizmom 10.Pružinový mechanizmus g (obrázky 3, 4, 5) pozostáva z čapu lg, ktorý je pevne uložený pod prvým vybraním OQZ vytvoreným v kónickom kruhu Q.Tento čap g je z kónického kruhu Q vedený do druhého vybrania gà, ktoré je vytvorené v dištančnom kruhu Q. Čap gQje do dištančného kruhu Q vedený cez otvor ga ktorý je vytvorený V dištančnom kruhu Q. V prvom vybraní QD sú na čape g uložené pružiny 1().5, ktoré sa jednou stranou opierajú o vertíkálnu stranu 10.21 prvého vybrania 10.2 a druhou stranou sa opierajú o prvú podložku gs, ktorá sa druhou stranou opiera o spodnú stranu gl dištančného kruhu Q. V druhom vybraní m je na čape g príchytená druhá podložka g, ktorá je v kontakte s horizontálnou stranou 4 m tohto druhého vybrania mg. Nad druhou podložkou m sú na čape m uložené dve fixačné matice 10 Q 8. Na kónickom kruhu Q je vytvorený zásek Qjl, doktorého zapadá osadenie 11.1 vytvorené na dištančnom kruhu Q. Na obrázku 6 je znázomený homý pohľad na rozloženie pružinových mechanizmov g po obvode kontajnera. Počet pružinových mechanizmov je daný veľkosťou vulkanizačného kontajnera.Pružné spojenie pomocou pružinového mechanizmu 10 medzi dištančným kruhom Q a kónickým kruhom Q umožňuje ich vzájomný posuvný pohyb a zároveň zaručuje pevné piichytenie dištančného kruhu Q ku kónickému kruhu Q kontajnera. Pružiny 1(L 5 vložené medzi dištančný kruh Q a kónický kruh Q zaisťujú nastavenie predpätia medzi funkčnými časťami kontajnera a vulkanizačnou formou. Toto usporiadanie zaručuje stále uzavretie vulkanizačnej formy a slúži na prekonanie tlakového zaťaženia spôsobeného tlakom membrány formy. Pružiny IOQS odstraňujú a eliminujú mechanický kontakt medzi časťami segmentovćho vulkanizačného kontajnera a zároveň vďaka zdvihu pružín je umožnené vymedziť časti kontajnera a formy pri uzatváraní.Obrázok 4 znázorňuje kontajner pred uzavretím. Pružinový mechanizmus g nie je stlačený tlakovým pôsobením vonkajšej dosky g homého barana lisu, kontajner sa nachádza vo fáze uzatvárania. Vzhľadom na usporiadanie pružín g nie sú tieto pružiny stlačené a medzi dištančným kruhom Q a kónickým kruhom Q je vymedzené vôľa označená písmenom B. Táto vôľa je označované ako zdvih kontajnera.Obrázok 5 znázorňuje kontajner v uzavretom stave. Stlačené pružiny Lg vytvárajú predpätie a dotlak,ktorý je prenášaný cez kužel kónického kruhu Q na nosiče 21 a segmenty g formy g. Hodnota vytvorenej tlakovej sily pružinového mechanizmu 1 o je daná počtom pružín g, ich tvarom a nastavením hodnoty B. Pri uzatvorení vulkanizačného kontajnera (obrázok l) dochádza k stlačeniu pružín, hodnota g - zdvih kontajnera - je minimálna. Veľkosť tlakovej sily vyvodenej pružínami m, t. j. predpätie, môže byť upravené nastavením zdvihu pomocou matíc l 0.§, a tým znížením popr. zvýšením hodnoty B, t. j. zdvihu kontajnera. Pri uzatváraní kontajnera pružinovým mechanizmom g dochádza k postupnému zvyšovaniu tlakového pôsobenia lisu na nosiče Q segmentov vulkanizačnej formy.Silové usporiadanie pri výrobe pneumatiky je schematicky znázomené na obrázku 7, kdeFúz -je uzatváracia sila vulkanizačného lisu pôsobiaca cez kónus vulkanizačného kontajnera FUB -je uzatváracia sila vulkanizačného lisu pôsobiaca cez homú poloformuFuc -je sila dolnej dosky lisu pôsobiaca na dolnú poloformuPmem - je tlak tlakového média V membráne formyFmb -je sila membrány vulkanizačného lísu pôsobiaca na boky vulkanizačného kontajnera FMO -je sila membrány pôsobiaca V radiálnom smere FMK - je zložka sily F MO pôsobiaca vo vertikálnom smere proti uzavretiu vulkanizačného lísu.1. Kontajner (100) segmentových vulkanizačných foriem s pružinovým mechanizmom, kde kontajner obsahuje dištančný kruh (1 l), ku ktorému je priradený kónický kruh (12), ku kóníckému kruhu (12) je priradený vodiaci prvok (13), ktorý je posuvne spojený s nosičmi (21) a segmentmi (51) vulkanizačnej formy, kde dištančný kruh (l l) je priradený k hornej vonkajšej doske homého barana lísu, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že dištančný kruh (11) a kónický kruh (12) sú pohyblivo spojené pružinovým mechanizmom (10).2. Kontajner podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pružinový mechanizmus (10) pozostáva z čapu (10. l), pevne uloženého pod prvým vybraním (10.2) vytvoreným V kónickom kruhu (12), tento čap (10.1) je z kónického kruhu (12) vedený do druhého vybrania (10.3), ktoré je vytvorené v dištančnom kruhu (11), pričom čap (10.1) je do dištančného kruhu (1.2) vedený cez otvor (10.4), ktorý je vytvorený v dištančnom kruhu (11), v prvom vybraní (10.) sú na čape (10.1) uložené pružiny (10.5), ktoré sa jednou stranou opierajú o vertikálnu stranu (10.21) prvého vybrania (10.2) a druhou stranou sa opierajú o prvú podložku(10.6), pričom táto prvá podložka (10.6) sa druhou stranou opiera o spodnú stranu (1 1.2) dištančného kruhu(11), v druhom vybraní (10.3) je na čape (10.1) prichytená druhá podložka (10.7), ktorá je v kontakte s horizontálnou stranou (10.31) tohto druhého vybrania (10.3), nad druhou podložkou (10.7) sú na čape (10.1) uložené dve ñxačné matice (10.8), na kónickom kruhu (12) je vytvorený zásek (12.1), do ktorého zapadá osadenie (11.1) vytvorené na díštančnom kruhu (l .1).

MPK / Značky

MPK: B30B 15/02, B29C 43/02, B29C 33/20, B29D 30/08

Značky: mechanizmom, segmentových, kontajner, vulkanizačných, foriem, pružinovým

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/12-u6981-kontajner-segmentovych-vulkanizacnych-foriem-s-pruzinovym-mechanizmom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kontajner segmentových vulkanizačných foriem s pružinovým mechanizmom</a>

Podobne patenty