Zrubový obkladový systém

Číslo patentu: U 6613

Dátum: 02.12.2013

Autor: Berčík Miroslav

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

»Technické riešenie sa týka zmbového obkladového systému, ktorý je namontovateľný na nové stavby,nízkoenergetické stavby, pasívne stavby, rekonštruované stavby a aj na bežné stavby pri oprave fasády.V súčasnosti na trhu existuje množstvo systémov a technológií na úpravu vonkajších fasád nových aj starých stavieb. Z drevených materiálov je najviac využívaný systém latiek pero drážka. Týmto systémom sa vytvorí kompaktný drevený vzhľad stavby. Taktiež sa využívajú ako obklad na falošný zrub len klasické ploché alebo oble laty, ktoré sú na koncoch ukončené do pravého uhla. Takto na rohoch neprečníevajú ani hranoly ani kláty, aby imitácia bolo dôveryhodná.Podstata predloženého technického riešenia podľa tohto úžitkového vzoru spočíva v tom, že inovatívny zrubový obkladový systém imituje stavbu zrubu postaveného z hranolov alebo guľatiny.Zrubový obkladový systém imitujúci stavbu zrubu postaveného z hranolov obsahuje ľavú plochú obkladovú latu, ktorá má z vonkajšej časti zrazenú pozdĺžnu homú hranu, kde ľavý koniec tejto laty má od okrajov dve vybrania siahajúce do l/4 šírky laty a jedno stredové pero odpovedajúce 1/2 šírky laty, opačný koniec tejto laty je zarovnaný. Systém obsahuje tiež pravú plochú obkladovú latu, ktorá má z vonkajšej časti zrazenú pozdĺžnu homú hranu, kde pravý koniec tejto laty má od okrajov dve vybrania siahajúce do 1/4 šírky laty a jedno stredové pero odpovedajúce l/2 šírky laty, opačný koniec tejto laty je zarovnaný. Súčasťou systému môže byť aj aspoňjedna plochá stredové. lata, ktorá má z vonkajšej časti zrazenú homú pozdĺžnu hranu a oba konce zarovnané. Táto stredová plochá lata sa použije na doplnenie pri nedostatočnej dĺžke pravej plochej obkladovej laty a ľavej plochej obkladovej laty. Zrubový obkladový systém ďalej zahŕňa aspoň dva hranoly,pričom hranol má v pozdĺžnom smere na hornej ploche zrazené obidve hrany, potom zadné čelo má od okrajov dve horizontálne vybrania siahajúce do 1/4 výšky hranola ajedno stredové pero zodpovedajúce 1/2 výšky hranola. Hĺbka horizontálnych vybraní a hrúbka stredového pera je totožná s hrúbkou plochej obkladovej laty.Zrubový obkladový systém je pripevnený na stavbe tak, že steny sú obložené plochými obkladovými latami a vonkajšie rohy stavby sú obložené hranolmi. Ploché obkladové laty na susedných kolmých stenách stavby sú výškovo posunuté o polovicu šírky plochej obkladovej laty. Do spodného vybrania na okraji plochej obkladovej laty pripevnenej zrazenou hranou hore a do von stavby na prvej stene je vložený homý roh stredového pera prvého hranola pripevneného na prvej stene. Prvý hranol je orientovaný zrazenými hranami hore. Na opačný roh stredového pera prvého hranola je položený spodný roh stredového pera druhého hranola pripevneného na dmhej stene. Spodný roh na roh stredového pera druhého hranola na opačnom konci korešponduje s homým vybraním na plochej obkladovej late pripevnenej na druhej stene. Druhý hranol je orientovaný zrazenými hranami hore. Na takto upevnené prvé ploché obkladové laty sú k sebe pripevnené ďalšie ploché obkladové laty na celú prvú plochu steny stavby a na celú druhú plochu steny stavby. Do vybraní vzniknutých pripevnením plochých obkladových lát sa upevňujú a na seba zrazenými hranami ukladajú hranoly na roh prvej steny a potom tak isto na roh druhej steny. Takto vznikne imitácia stavby zrubu postaveného z hranolov. Ploché obkladové laty a hranoly je možné upevňovať z vnútomej strany steny stavby tak,že spojovací materiál nebude z vonkajšej strany viditeľný alebo ploché obkladové laty a hranoly je možné lepiť na vonkajšiu stenu stavby.Alternatívne, zrubový obkladový systém imitujúci stavbu zrubu postaveného z guľatiny obsahuje ľavú oblú obkladovú latu, kde ľavý koniec tejto oblej laty má z oblej strany latové zrazenia smerujúce od stredu oblej laty k okrajom tak, že na konci vytvárajú tieto latové zrazenia trojuholník. Koniec tejto oblej latyje do polovice šírky kolmý na homú pozdĺžnu hranu oblej laty a druhá polovica konca oblej laty má zrezanie a zviera so spodnou pozdĺžnou hranou tupý uhol. Opačný koniec tejto oblej laty je zarovnaný. Systém obsahuje tiež pravú oblú obkladovú latu, ktorá má z vonkajšej časti zrazenú pozdĺžnu homú hranu, kde pravý koniec tejto oblej laty ma z oblej strany latové zrazenia smerujúce od stredu oblej laty k okrajom tak, že na konci vytvárajú tieto latové zrazenia trojuholník. Koniec tejto oblej laty je do polovice šírky kolmý na hornú pozdĺžnu hranu oblej laty a druhá polovica konca oblej laty zviera so spodnou pozdĺžnou hranou tupý uhol. Opačný koniec tejto oblej latyje zarovnaný. Súčasťou systému môže byť aj aspoň jedna oblá stredová lata, ktorá má oba konce zarovnané. Táto stredová oblá lata sa použije na doplnenie pri nedostatočnej dĺžke pravej oblej obkladovej laty a ľavej oblej obkladovej laty.Zrubový obkladový systém ďalej zahŕňa aspoň dva oblé kláty, pričom tento klát má v pozdĺžnom smere homá strana je konvexná, potom na spodnej strane je oblúkové konkávne vybranie, predné čelo má kruhovýprierez na spodku s oblúkovým konkávnym vybraním a potom zadné čelo má v pohľade tvar šesťuholníka a má klátové zrazenie, pričom homá hrana je konvexná a spodná hranaje konkávna. Bočné steny sú v pozdĺžnom predozadnom smere kónické a homá pozdĺžna hranaje kratšia ako spodná pozdĺžna hrana.Zmbový obkladový systém je pripevnený na stavbe tak, že steny sú obložené oblými obkladovými latami a vonkajšie rohy stavby sú obložené klátmi. Oblé obkladové laty na susedných kolmých stenách stavby sú výškovo posunutá o polovicu šírky oblej obkladovej laty a sú orientované zrezaním dole. Na homú hranu prvej oblej laty na prvej stene dosadá jednou častou klátového zrazenía druhý klát pričom druhou časťou klátového zrazenia dosadá na homú hranu bočnej steny prvého kláta, pričom na opačnú bočnú stenu prvého kláta dosadá zrazením prvá oblá lata na druhej stene, potom na homú hranú druhej oblej laty dosadá klátovým zrazením tretí klát, pričom homá konvexná hrana prvého kláta zapadá do konkávnej hrany spodného kláta a na bočnú hranu tretieho kláta dosadá zrazením tretia lata na druhá lata na druhej stene. Na prvú oblú latu na prvej steny je položené druhá lata a svojím zrazením je položené na bočnú stenu druhého kláta. Takto vznikne imitácia stavby zrubu postaveného z guľatiny. Oblé obkladové laty a kláty je možné upevňovať z vnútomej strany steny stavby tak, že spojovací materiál nebude z vonkajšej strany viditeľný alebo oblé obkladové laty a kláty je možné lepiť na vonkajšiu stenu stavby.Opísaným obkladom je možné obložiť stavbu do ľubovoľnej výšky alebo zvolí dva alebo tri, prípadne štyri alebo viac radov obkladu. Zostatok stien stavby môže byť vybavený omietkou alebo iným materiálom používaným ako vonkajšia fasáda.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku č. l je znázomená ľavá plochá lata. Na obrázku č. 2 je znázomená pravá plochá lata. Na obrázku č. 3 je znázomený hranol. Na obrázku č. 4 je znázomený pohľad na zostavu ľavých plochých lát a hranolov. Na obrázku č, 5 je znázomený axonometrický pohľad zvnútra. Na obrázku č. 6 je znázornený axonometrický pohľad zvonku. Na obrázku č. 7 je znázomený axonometrický pohľad zvnútra s upevňovacírni prvkami. Na obrázku č. 8 je znázornená ľavá oblá lata. Na obrázku č. 9 je znázomená pravá oblá lata. Na obrázku č. l 0 je znázornený klát. Na obrázku č. l l je znázomený pohľad na zostavu ľavých oblých lát a klátov. Na obrázku č. 12 je znázomený axonometrický pohľad z vnútra. Na obrázku č. 13 je znázomený axonometrický pohľad zvonku. Na obrázku č. l 4 je znázomený axonometrický pohľad zvnútra s upevňovacími prvkami.Zrubový obkladový systém obsahuje ľavú plochú obkladovú latu L ktorá má z vonkajšej časti zrazenú pozdĺžnu homú hranu z, kde ľavý koniec tejto laty má od okrajov dve vybrania 5 siahajúce do l/4 šírky laty l a jedno stredové pero i zodpovedajúce 1/2 šírky laty 1, opačný koniec tejto laty L je zarovnaný. Systém obsahuje tiež pravú plochú obkladovú latu L, ktorá má z vonkajšej časti zrazenú pozdĺžnu homú hranu 21, kde pravý koniec tejto laty L má od okrajov dve vybrania L siahajúce do l/4 šírky laty L ajedno stredové pero Q zodpovedajúce l/2 šírky laty L, opačný koniec tejto laty L je zarovnaný. Súčasťou systému môže byť aj aspoň jedna plochá stredová lata, ktorá má z vonkajšej časti zrazenú homú pozdĺmu hranu a oba konce zarovnané. Táto stredová plochá lata sa použije na doplnenie pri nedostatočnej dĺžke pravej plochej obkladovej laty 1 a ľavej plochej obkladovej laty L. Zrubový obkladový systém ďalej zahŕňa aspoň dva hranoly 5, pričom hranol 5 má V pozdĺžnom smere na hornej ploche zrazené obidve hrany Q, potom zadné čelo 1 má od okrajov dve horizontálne vybrania § siahajúce do 1/4 výšky hranola 5 a jedno stredové pero 2 zodpovedajúce l/2 výšky hranola 5. Hĺbka horizontálnych vybraní § a hrúbka stredového pera 2 je totožná s hrúbkou plochej obkladovej laty L L.Zrubový obkladový systém je pripevnený na stavbe tak, že steny sú obložené plochými obkladovými latami L L a vonkajšie rohy stavby sú obložené hranolmi 5. Ploché obkladové laty L L na susedných kolmých stenách stavby sú výškovo posunuté o polovicu šírky plochej obkladovej laty L L. Do spodného vybrania 5,L na okraji plochej obkladovej laty L Lpripevnenej zrazenou hranou z, z hore a do von stavby na prvej stene je vložený horný roh stredového pera 2 prvého hranola 5 pripevneného na prvej stene. Prvý hranol 5 je orientovaný zrazenými hranami hore 5. Na opačný roh stredového pera 2 prvého hranola 5 je položený spodný roh stredového pera 2 druhého hranola 5 pripevneného na druhej stene. Spodný roh stredového pera 2 druhého hranola na opačnom konci korešponduje s homým vybraním 5, 5 na plochej obkladovej late L L pripevnenej na druhej stene. Druhý hranol 5 j orientovaný zrazenými hranami 5 hore. Na takto upevnené prvé ploché obkladové laty L L sú k sebe pripevnené ďalšie ploché obkladové laty l, L na celú prvú plochu steny stavby a na celú druhú plochu steny stavby. Do vybraní vzniknutých pripevnením plochých obkladových lát L Ľ sa upevňujú a na seba zrazenými hranami g, z ukladajú hranoly 5 na roh prvej steny a potom tak isto na roh druhej steny. Takto vznikne imitácia stavby zrubu postaveného z hranolov. Ploché obkladové laty L L ahranoly i je možné upevňovať z vnútomej strany steny stavby tak, že spojovací materiál nebude z vonkajšej strany viditeľný alebo ploché obkladové laty l, L a hranoly 5 je možne lepiť na vonkajšiu stenu stavby.Altematívne, zrubový obkladový systém imitujúci stavbu zrubu postaveného z guľatiny obsahuje ľavú oblú obkladovú latu A, kde ľavý koniec tejto oblej laty A má z oblej strany latové zrazenia Q smerujúce od stredu oblej laty A k okraj om tak, že na konci vytvárajú tieto latové zrazenia Q trojuholník. Koniec tejto oblej laty A je do polovice šírky kolmý na hornú pozdlžnu hranu oblej laty A a druhá polovica konca oblej laty A má zrezanie Q a zviera so spodnou pozdlžnou hranou tupý uhol. Opačný koniec tejto oblej laty A je zarovnaný. Systém obsahuje tiež pravú oblú obkladovú latu A, ktorá má z vonkajšej časti zrazenú pozdlžnu homú hranu, kde pravý koniec tejto oblej laty A má z oblej strany latové zrazenia smerujúce od stredu oblej laty A k okrajom tak, že na konci vytvárajú tieto latové zrazenia trojuholník. Koniec tejto oblej laty g je do polovice šírky kolmý na homú pozdlžnu hranu oblej laty A a druhá polovica konca oblej laty g má zrezanie Q a zviera so spodnou pozdlžnou hranou tupý uhol. Opačný koniec tejto oblej laty A je zarovnaný. Súčasťou systému môže byť aj aspoň jedna oblá stredová lata, ktorá má oba konce zarovnané. Táto stredová oblá lata sa použije na doplnenie pri nedostatočnej dĺžke pravej oblej obkladovej laty f a ľavej oblej obkladovej laty A.Zrubový obkladový systém ďalej zahŕňa aspoň dva oblé kláty Q, pričom tento klát Q má v pozdlžnom smere hornú stranu Q je konvexná, potom na spodnej strane Eje oblúkové konkávne vybranie, predné čelo Q má kruhový prierez na spodku s oblúkovým konkávnym vybraním a potom zadné čelo Q má v pohľade tvar šesťuholníka a má klátové zrazenie 1, pričom homá hrana je konvexná a spodná hrana je konkávna. Bočné steny g sú v pozdlžnom predozadnom smere kónické a homá pozdĺžna hrana je kratšia ako spodná pozdĺžna hrana.Zrubový obkladový systém je pripevnený na stavbe tak, že steny sú obložené oblými obkladovými latami A, g a vonkajšie rohy stavby sú obložené klátmi Q. Oblé obkladové laty A, E na susedných kolmých stenách stavby sú výškovo posunuté o polovicu šírky oblej obkladovej laty A, A a sú orientované zrezaním Q,Q dole. Na homú hranu prvej oblej laty A, 5 na prvej stene dosadá jednou častou klátového zrazenia .I druhý klát Q pričom druhou časťou klátového zrazenia 1 dosadá na hornú hranu bočnej steny Ä prvého kláta Q, pričom na opačnú bočnú stenu Q prvého kláta Q dosadá zrazením Q, Q prvá oblá lata A, A na druhej stene, potom na homú hranú druhej oblej laty A, Q dosadá klátovým 1 zrazením tretí klát Q, pričom homá konvexná hrana Q prvého kláta Q zapadá do konkávnej hrany E spodného kláta Q a na bočnú hranu 5 tretieho kláta Q dosadá zrazenírn Q, Q tretia oblá lata A, g a tiež na dnihú oblú latu A, Aj na druhej stene. Na prvú oblú latu A, A na prvej stene je položená druhá oblá lata A, A a svojím zrazením Q, Q je položená na bočnú stenu lg druhého kláta Q. Takto vznikne imitácia stavby zrubu postaveného z guľatiny. Oblé obkladové laty A, A a kláty Qje možné upevňovať z vnútomej strany steny stavby tak, že spojovací materiál nebude z vonkajšej strany viditeľný alebo oblé obkladové laty A, 5 a kláty Qje možné lepiť na vonkajšiu stenu stavby.Opísaným obkladom je možne obložiť stavbu do ľubovoľnej výšky alebo zvolí dva alebo tri prípadne »štyri alebo viac radov obkladu. Zostatok stien stavby môže byť vybavený omietkou alebo iným materiálom používaným ako vonkajšia fasáda.l. Zrubový obkladový systém, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že obsahuje aspoň jednu ľavú plochú obkladovú latu (l), ktorá má z vonkajšej časti zrazenú pozdlžnu hornú hranu (2), kde ľavý koniec tejto laty(l) má od okrajov dve vybrania (3) siahajúce do 1/4 šírky laty (l) ajedno stredové pero (4) zodpovedajúce l/2 šírky laty (1), opačný koniec tejto laty (l) je zarovnaný, potom obsahuje tiež aspoň jednu pravú plochú obkladovú latu (l), ktorá má z vonkajšej časti zrazenú pozdlžnu homú hranu (2), kde pravý koniec tejto laty(l) má od okrajov dve vybrania (3) siahajúce do 1/4 šírky laty (l) ajedno stredové pero (4) zodpovedajúce l/2 šírky laty (l), opačný koniec tejto laty (l) je zarovnaný, potom systém ďalej zahŕňa aspoň dva hranoly(5), pričom hranol (5) má v pozdlžnom smere na homej ploche zrazené obidve hrany (6), potom zadné čelo(7) má od okrajov dve horizontálne vybrania (8) siahajúce do 1/4 výšky hranola (5) ajedno stredové pero (9) zodpovedajúce l/2 výšky hranola (5), potom hĺbka horizontálnych vybraní (8) a hrúbka stredového pera (9)je totožná s hrúbkou plochej obkladovej laty (l, 1).2. Zrubový obkladový systém podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že obsahuje aspoň jednu plochú stredovú latu, ktorá má z vonkajšej časti zrazenú homú pozdlžnu hranu a oba konce zarovnané.3. Zrubový obkladový systém podľa nároku l a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že ploché obkladové laty (l, 1) a hranoly (5) sú upevnené z vnútomej strany steny stavby tak, že spojovací materiál nie je z vonkajšej strany viditeľný a/alebo ploché obkladové laty (l, 1) a hranoly (5) sú nalepené na vonkajšiu stenu stavby.4. Zrubový obkladový systém, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že obsahuje ľavú oblú obkladovú latu(A), kde ľavý koniec tejto oblej laty (A) má z oblej strany latové zrazenia (B) smerujúce od stredu oblej laty(A) k okrajom tak, že na konci vytvárajú tieto latové zrazenia (B) trojuholník, potom koniec tejto oblej laty(A) je do polovice šírky kolmý na homú pozdĺžnu hranu oblej laty (A) a druhá polovica konca oblej laty má zrezanie (C) a zviera so spodnou pozdĺžnou hranou tupý uhol, opačný koniec tejto oblej laty (A) je zarovnaný, ďalej systém obsahuje tiež pravú oblú obkladovú latu (A), ktorá má z vonkajšej časti zrazenú pozdĺžnu homú hranu, kde pravý koniec tejto oblej laty (A) má z oblej strany latové zrazenia smerujúce od stredu ob lej laty (A) k okrajom tak, že na konci vytvárajú tieto latové zrazenia trojuholník, potom koniec tejto oblejlaty (A)je do polovice šírky kolmý na homú pozdĺžnu hranu oblej laty (A) a druhá polovica konca oblej laty(A) má zrezanie (C) a zviera so spodnou pozdlžnou hranou tupý uhol, opačný koniec tejto oblej laty (A) je zarovnaný, potom systém ďalej zahŕňa aspoň dva oblé kláty (D), pričom tento klát (D) má V pozdĺžnom smere homú stranu (E) je konvexná, potom na spodnej strane (F) je oblúkové konkávne vybranie, predné čelo(G) má kruhový prierez na spodku s oblúkovým konkávnym vybraním a potom zadné čelo (H) má v pohľade tvar šesťuholníka a má klátové zrazenie (J), pričom homá hrana je konvexná a spodná hrana je konkávna,pričom bočné steny (K) sú v pozdĺžnom predozadnom smere kónické a homá pozdĺžna hrana je kratšia ako spodná pozdĺžna hrana.5. Zrubový obkladový systém podľa nároku 4, v y z n a č u j ú c i jednu oblú stredovú latu, ktorá má oba konce zarovnané.6. Zrubový obkladový systém podľa nároku 4 a 5, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že oblé obkladové laty (A, A) a kláty (D) sú upevnené z vnútomej strany steny stavby tak, ze spojovací materiál nie je z vonkajšej strany viditeľný a/alebo oblé obkladovć laty (A), (A) a kláty (D) sú nalepené na vonkajšiu stenu stavby.

MPK / Značky

MPK: E04F 13/10

Značky: systém, zrubový, obkladový

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/12-u6613-zrubovy-obkladovy-system.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zrubový obkladový systém</a>

Podobne patenty