Multifunkčné kreslo

Číslo patentu: U 2720

Dátum: 11.12.2000

Autor: Pomikala Rastislav

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technicke riešenie sa týka multifunkčného kresla, pozostávajúceho zo sedacej a operadlovej súčasti, ktoré sú voči sebe vzájomne prestaviteľné, pričom vzájomná poloha a nastavenie súčastí je tvorené cez centrálny kĺb, kde táto zmena podmieňuje polohu meniteľného podstavca.Vsúčasnej dobe je známych viacero multifunkčných kresiel, vktorých pomocou zložitých mechanizmov dosahujeme potrebné polohy, ale tých nebýva veľa. Tak napríklad je známa pracovná stolička, ktorej operadlo sa môže sklopiť, čím vytvorí opierku nôh polohy kľakosedu.Sú známe aj odpočinkové kreslá s naklápaním operadlá a smožnosťou hojdania. V súčasnosti sa veľmi preferuje dynamické sedenie, ktorého podstatou je zmena z pracovnej polohy do odpočinkovej, len motorikou vlastného tela. Pri prestavovaní dochádza ku sklápaniu operadlá a vysúvaniu sedadla pomocou zložitých mechanizmov, ako je to vidieť podľa zverejnenej DE 3216-92 prihlášky vynálezu. Nevýhodou takéhoto riešenia je to, že nevytvárajú viac ako dve polohy, čím nie sú schopné plne uspokojiť potreby pracujúceho užívateľa. -Technické riešenie si kladie za úlohu odstrániť uvedené nedostatky vytvorením multifunkčného kresla srôznymí základnými polohami pracovného, ale aj odpočinkovćho sedenia. , Vytýčená úloha sa rieši predmetom technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že operadlová súčasť v časti nosičov operadlá je tvorená otočné uloženými rotačnými valcami, na nich je pohyblivo uložený nekonečný pás opierajúci sa o operadlovú opierku,ktorá je pevne spojená s nosičmi operadlá, pričom tie prechádzajú v dolnej časti do nosičov podnožky, na ktorých je pohyblivo uložený podnožkový mechanizmus. V zadnej časti nosičov podnoäty sú pripojené kolieska, tvoriace pohyblivú časť podstavca, pričom druhú časť tvoria kolieska sedadlovej súčasti, spojené s hojdákmi v ich prednej časti. Sedadlovú súčasť tvoria tiež dva elementy sedadla, z ktorých predný je možné sklopiť.Výhody technického riešenia spočívajú v tom, že jedno multifunkčné kreslo nahradí niekoľko typov sedení. V praxi to znamená úsporu priestoru, taktiež ekonomický prospech užívateľovi. Tiež zdravotné hľadisko je nezanedbateľné. Multifunkčné kreslo je možné v každej polohe nastaviť tak, aby vyhovovalo požiadavkám sediaceho, čím podponije zdrave a pohodlné sedenie.Technické riešenie je v ďalšom podrobnejšie vysvetlené na príkladoch uskutočnenia v spojení s výkresovou časťou. Na prípojenom výkrese na obrázku č.1 je schematicky znázomené multifunkčné kreslo v pracovnej polohe, v bokorysnom reze. Na obrázku č.2 je kreslo v pracovnej polohe kľakosedu. Obrázok č.3 poukazuje na kreslo v polohe hojdanía a obrázok č.4 na relaxačnú polohu. Na obrázku č.5 je podľa zobrazenia č.1 a 3, na ktorom je pracovná polohav sede znázomená plnou čiarou cez čiarkovanú hojdaciu polohu. Obrázok č.6 podľa zobrazenia č.2 a 3, kde hojdacia poloha kresla je zobrazená čiarkovanou čiarou apoloha kľakosedu plnou. Obrázok č.7 podľa č.3 a 4, na ktorom je hojdacia polohačíarkovanou čiarou a relaxačná poloha znázomená plne.Príklad prevedenia technického riešeniaMultifunkčné kreslo podľa obrázka č.1 pozostáva z dvoch zložených súčasti. Sedacia pozostáva z dvoch nosičov sedadla 51, ktoré sú v strednej časti spojené skrutkovým spojom zadným elementom sedadla g. S nim, cez sedadlový klb g je spojený predný element sedadla l. Nosiče sedadla 5 sú v zóne hojdákov 513 spojené skrutkovým spojením stabilizátorom hojdákov Q. V prednej časti hojdákov il sú naskrutkované nábytkové kolieska ž. Sedacia súčasť v nosičoch sedadla g je spojená v centrálnom klbe 2 zo súčasťou opierania vvnosičoch podopierania Z. Súčasť opierania skladajúca sa z nosičov podopierania z, vo zvislej časti ako nosič operadla 7 a, a vo vodorovnej časti ako nosič podnožky 1 h. K nosičom operadla E jepriskrutkovaná operadlová opierka ll, nad ktorou sú v nosičoch operadla k otočne vsadenévalce l 0, na ktorých je umiestnený nekonečný pás 12,. Drážka 17 g, ktorá je vedená po celej vodorovnej častí nosiča. podnožky Zb, slúži ako vedenie pre vodič držiaka go, ktorý je kĺbom vodiča g spojený s držiakom podnožky L 2 na konci ktorého je prispôsobovací klb podnožky Q. Kĺb je spojený v strede spodného mdného elementu Q, tento je spojený kĺbomelementov Ľ s homým predným elementom l V najvyššom .mieste nosičov operadlá za jestabilizátor operadla l§, v ktorom je otočne ukotvená opierka hlavy a krčnej chrbtice 144Nastavenie kresla do hojdacej polohy z pracovnej v sede je zrejmé z obrázka č.5, kde otočením centrálneho kĺbu 9 dôjde k naklopeniu celého elementu opierania, t.j. nakloneniu nosiča podopierania 1 a zdvihu nosiča podnožky Lb a jeho prednej ohnutej časti E, ktorá slúži na podgpieranie nôh v nižšej výške. Tu dochádza tiež k zdvihaniu zadného kolieska § po kružnici polomem centrálny kĺb 2 a zadné kolieska a Pri každom posunutí kolies smerom hore, dôjde ku klesaniu hojdákov 54 b a naklopeniu elementov . sedadla l a 2 (t.j. celej sedadlovej súčasti). Po prekročení úrovne hojdákov 4 b kolieskami §, dôjde k zmene funkcie zvoľného rolovania na kolieskach na hojdanie. Vpolohe hojdanía je možné zmeniť aj mäkkosť operadla, jednoduchým pootočením nekonečného pásu l 2, ktorý sa pohybuje na otočne pohyblivých valcoch lQą a Q, ktoré slúžia na zníženie trenia pri pohybe a ohýbanl pásu l 2, Pn opretí užívateľa dôjde V prvej fáze k pruženiu pásu l 2, kvôli vzdialenosti medzi ním a operadlovou opierkoul 1 a vďalšej , po natiahnutí nekonečnćho pásu Q dôjdek samotnému opretiu sa o operadlovú opierku 1 l, ak sa opretim prekoná pružnosť pásu 12.Nastavenie sedenia zpolohy hojdanía do pracovnej polohy kľakosedu je potrebnéurobit viacero úkonov. Prvý úkon spočíva vpreklopení predného elementu sedadla 1v sedadlovom kĺbe 3 tak, aby sa stala funkčnou opieracia plocha sedadla ll). Druhým je krátke povytiahnutie podnožky ( t.j. elementy l a l 6, kĺby Ľ, l 8, 2 l držiak Q, vodič držiaka 21 ) tak, aby prispôsobovací. kĺb l 8 bol opretý v zóne nosičov podnožky E na plochel.Podnožka sa pohybuje vodičom držiaka E sdvoma kolíkmi EQ vdrážke zglPotrebné nastavenie výšky podnožky sàťrobí centrálnym kĺbom 2. V príspôsobovacom klbe 18 sa prispôsobia elementy podnožky 15 a lg užívateľovi. Elementy 15, m pri kľakosede pružia v mäkčiacom materiáli, ktorý je ich súčasťou.Nastavenie kresla z polohy hojdania do relaxačnej polohy podľa obrázka č.7, kde je potrebné vysunút opierku nôh, tak aby opustila priestor nosiča podnožky 7 b, takže v drážke 11 sa pohybuje vodiacimi kolíkmi E 23 vodič držiaka Q Po opustenilzóny nosiča 7 b podnožkovými elementmi l lg dochádza k ich klesnutiu pootočením v klbe vodiča 21, až na zarážku držiaka podnožky g. Sklon celej podnožky regulujeme vysúvaním a zasúvaním vodiča v prednej oblúkovej časti nosičov E. Po vytiahnuti podnožky je potrebné preklopiť homý predný element 15 v klbe Ľ, tým dôjde k zväčšeniu podopieracej plochy pre dolné končatiny užívateľa. Elementy podnožky sa vpríspôsobovacom kĺbe 1 § prispôsobia sklonu nôh sediaceho. Potom centrálnym kĺbom 2 možno vytvoriť rôzny sklon operadla, súčasne zdvihnúť podnožku až nad úroveň sedadla a tak vytvoriť relaxačnú polohu (tj. dolné končatiny sú. podoprené v rovine vyššej ako je rovina sedacej časti užívateľa). Aj tu existuje zmena mäkkostí operadla natáčaním pásu l 2, ako to už bolo spomínané.Multifunkčné kreslo, pozostávajúce zo sedacej a opierkovej súčasti , ktoré sú voči sebe vzájomne prestavíteľné , pričom vzájomná poloha a nastavenie súčasti je tvorené cez centrálny kĺb, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že operadlová súčasť v časti nosičov operadla (7 a) je tvorená otočne uloženými rotačnými valcami (l 0 a) a(10 b) , na nich je pohyblivo uložený nekonečný pás (12) opierajúci sa o operadlovú opierku (11) , ktorá je pevne spojená s nosičmí podopíerania (7) v častí nosičov operadla (7 a), prechádzajůcích do nosičov podnožky (7 b) skladajúcích sa tiežz drážky (7 d), v ktorej sa pohybujú vodiace koliky (20 a) vodiča držiaka podnožky(20), k zadnej častí nosičov podnožky (7 b) sú pripojené kolieska (8) tvoriace pohyblivú časť podstavca , pričom druhú časť tvoria kolieska sedacej súčasti spojené s hojdálcmi (4 b) v ich prednej časti .Multifunkčné kreslo podľa nároku 1, vyzna č uj a c e sa -tý m, žezadné kolieska (8), sú spojené s-nosíčom podopíerania (7) v centrálnom kĺbe (9) s nosíčom sedadla (4), ktorého súčasťou sú aj hojdálcy (4 b).Multifunkčné kreslo podľa nárokov l a 2, .vy z n a č u j ú c e s a t ý m, že nosič podnožky (7 b) prechádza do prednej ohnutej časti (7 c) nosiča podnožky (7 b), ktorej súčasťou je tiež drážka (7 d) a plocha opieranía príspôsobovacieho kĺbu podnožky (18), vdrážke prednej ohnutej časti nosiča podnožky (7 c) sa pohybujú vodiace kolíky (20 a) podnožky.

MPK / Značky

MPK: A47C 1/031, A47C 3/02

Značky: křeslo, multifunkčné

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/12-u2720-multifunkcne-kreslo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Multifunkčné kreslo</a>

Podobne patenty