Termický membránový odvádzač parného kondenzátu

Číslo patentu: U 2717

Dátum: 11.12.2000

Autor: Kosek Jiří

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Termický membránový podvádzač parného kondenzátuTechnické riešenie sa týka termického membránového odvádzača splošným membránovým ventilom, určeného k odvádzaniu pąrného kondenzátuod parnýchK oddeľovaniu kvapalnej a plynnej fázy v kondenzačných potrubiach sa používajú odvádzače kondenzátu, ktorých účelom je prepúšťať oddelene v smere prúdenia zvlášť kvapalnú fázu a uzatvárať prietok pare. Za týmto účelom bolo skonštruovaných niekoľko základných typov odvádzačom Predtým bol veľmi rozšírený odvádzačmechanický, ktorého funkcia sa odvodzovala od zmeny pohybu hladiny kondenzátu ivnádobe odvádzača a podľa charakteristického stavebného prvku sa tiež nazývali- plavákové odvádzače. Iným typom sú termodynamické odvádzače kondenzátu, ktorévyužívajú pre svoju funkciu dynamické správanie .sa kvapaliny a nakoniec sú to odvádzače termické, ktorých riadiacou veličinou je teplota kondenzátu. Kposledným spomínaným odvádzačom patria termické membránové odvádzače, vybavené plošným membránovým ventilom, ktorý je tvorený elastickou membránou a prepúšťacím priestorom, pričom nad membránou sa nachádza miska s tečúcou nízkovriacou kvapalinou, ktorá je schopná sa po zahriatí a v reálnom čase premeniť do plynnej fáze a má dobre rekondenzačné schopnosti pri následnom ochladení. Takéto membránové termické odvádzače, vrátane ich hlavného ústrojenstva kñltrácii a oddeľovaniu nečistôt od pretekajúceho kondenzátu, sú konštrukciou i ñmkciou známe napríklad z patentových spisov 279 851 a 280 238, ktoré popisujúkompakmý, jednokomorový typ týchto membránových odvádzačov, u ktorých v chladnom stave preteká kondenzát pod membránou do výstupných otvorov vprepúšťacej záldadni. K uzatvoreniu ďalšieho prietoku kondenzátu odvádzačom dochádza, ked tlak odtekajúcich párexpanznej kvapaliny je vyšší ako tlak pamćho kondenzátu v odvádzači. Ten začína plniť svoju funkciu po vyrovnaní teploty s teplotou odvádzaného kondenzátu. Po-2 prehriatí hmoty odvádzača na prevádzkový stav je reakčný čas odvádzača tohoto typu rádovo niekoľko sekúnd, v závislosti na veľkosti teplotnej a tlakovej zmeny v systéme,čo je jeho veľkou prednosťou. Uzatváranie prietoku obstaráva bez akýchkoľvek pohyblivých mechanických prvkov len pružná membrána celou svojou plochou a preto uzatváranie prietoku je dokonalé.V pritekajúcom kondenzáte sú prítomné i mechanické nečistoty rôznej veľkosti a ich prítomnosť a usadzovanie v odvádzači by podstatnou mierou mohlo zhoršiť alebo aj znemožniť jeho riadnu funkciu. l°redradovanie filtrov do potrubia pred odvádzačom nie je často možné, pretože bez pravidelného a veľmi častého čistenia ñltrov by sa tlakové pomery vpotrubnom systéme podstatne a pre prevádzku i nebezpečne zvyšovali. Preto je potrebné sústrediť ñltračnú funkciu do jedného miesta, do odvádzača, ktorý je koncepčne riešený tak, aby nečistoty do určitej lcritickej veľkosti zadržiaval a ostatné prepúšťal ďalej, bez toho, aby bola ohrozená jeho bezchybnáñmkcia. Nečistota s nadlcritickou veľkosťou sa zadržiavajú na vstupnej cesteprístrojovým telesom odvádzača, napríldad prietokovými kanàlikmi kalibrovanćho piierezu, prstencovými škárami medzi plocharni obtekaných prvkov a podobne. Tieto typy odvádzačov sú vybavené dostatočne dimenzovanými čistiacimi otvormi a zátkarni s dobrým montážnym prístupom a okamžitou funkčnou spôsobilosťou odvádzača je movmé predbďme zistiť aj zveľkosti jeho povrchovej teploty, podľa ktorej je možné pristúpiť k vyčisteniu ñltračného ústrojenstva odvádzača.Okrenĺznámych prednosti termických odvádzačov membránovćho typu zostáva vo vývojovom poli ich zdokonaľovaniu hlavne funkčná spoľahlivosť odvádzača spojená s jeho dokonalým čistiacim systémom, ktorý má byť nekomplikovaný a schopný jednoduchého čistenia a s tým spojenej prístupnosti k montáži a demontáži.Predložené technické riešenie si kladie za cieľ vytvoriť takú konštrukciu membránového odvádzača, ktorý okrem základným osvedčených konštrukčných prvkov vyrieši ich telesné vytvorenie a priestorové usporiadanie tak, aby čistiaca funkcia bola zaistená čo najjednoduchšími konštmkčnými prvkami, ktoré by prietokukondenzátu dádli minimálny odpor tlakový i tepelný a boli montážne jednoducho prístupné. lVytýčený cieľ spĺňa termický membránový odvádzač pamého kondenzátu, tvorený prietokovým telesom s otvormi pre prívod a odvod kondenzátu a výtokovou komorou pzipojenou kvýtokovým kanálikom prepúšťacieho telesa, vktorom je vytvorený kondenzátom zhora omývaný expanzný priestor, čiastočne zaplnený nízkovriacou kvapalinou, ktorá je od expanzného priestoru oddelená elastickou membránou,uzatvárajúcou prietokové kanáliky pre kondenzát vstupujúci pod elastickú membránu,kde podstata technického riešenia spočíva vtom, že navrhnutý odvádzač tvorí zátka, V ktorej je vytvorený expanzný priestor pre nízkovriacu expanznú kvapalinu, elastická.membrána usadená v rovinnou osadení sférického dna prepúšťacieho telesa opatreného vhomej časti závitovaným osadením, v ktorého homejlploche je vytvorená prstencová rozvádzacia drážka prepojená vývrtom s prívodným otvorom pre kondenzát, zatiaľ čo spodná časť prepúšťacieho telesa je vytvarovaná do kužeľového osadenia s vtokovými kanálikmi a výtokovými kanálikmi a ukončeného skmtkovým výbehom, na ktorom je uložená svojim stredovým otvorom kruhová clona dosadajúca na plochý okrej valcového výbežku prietokového telesa, v ktorého strede je situovaná výtoková komora naúsťená na výtokový kanálik prepúšťacieho telesa, .pričom na závitovanom osadení homej časti prietokového telesa je naskmtkovaný vrchný ochrarmý kryt.Zátka prepúšťacím telesom a prepúšťacie teleso s prietokovým telesom tvoria jeden celok spojený navzájom rozoberateľným skrutkovým alebo/a prírubovým spojom, pričom tento celok je uzatvorený vrchným ochranným krytom naskrutkovaným na závitované osadenie prietokového telesa.Homá plocha kruhovej clony vytvára so spodnou hranou prepúšťacieho telesa plochú štrbinu s hrúbkou S 1, dolná plocha kruhovej clony vytvára s homou plochou závitovéhoosadenia plochú štrbinu s hrúbkou S a valcová plocha prepúšťacieho telesa vytvára-4 s vnútomou valcovou stenou vrchného ochranného krytu prstencovú štrbínu s hrúbkou S 3, pričom veľkosti štrbín Sl a S 3 sú menšie, ako najväčšia prípustné veľkosť zfn mechanických nečistôt prítomných v pritekajúcom kondenzáte.Prehľad obrázkov na gzkresochPodstata technického riešenia je bližšie objasnená vnasledujúcom popise príkladu praktického uskutočnenia za pomoci pripojených výkresov, na ktorých predstavuje obr. l schématizovaný zvislý osový rez odvádzača a obr. 2 je polovičným osovým rezom duplexného uskutočnenia tohoto odvádzača pre vyšší výkon, postaveného na zhodnom konštrukčnom princípe a vybaveného spoločnou výtokovou komorou. Na obr. 3 v rozloženom pohľade je znázomená zostava súčastí odvádzača z obr. 1 s odstráneným vrchným ochranným krytom. Vyobrazený príkladuuskutočnenia znázorňuje odvádzač, kuktorého montážnemu zostaveniu bolo použité výhradne skrutkové spojenie. Príklad uskutočneniaNa obr. l a 3 je znázomený rez základným uskutočnením odvádzača, ktorý pozostáva z vrchného ochranného krytu 1 g, zátky Q predvádzanej ako závitové teleso, elastickej55 g. Odvádzače s väčším priemerom sú vybavené zátkou 29, ktorá sa spája s prepúšťacímte 1 esom obvyklým prirubovým spôsobom a príslušným tesnením a pxipevňovacími skrutkami. iSkrutková zátka 20 je zvrchu opatrená montážnym osadením a, ktoré je s bočnou vôľou usadené vo vnútomom valcovom osadení g vytvorenomhomej častiprepúšťacieho telesa Q. Na spodnej ploche skrutkovej zátky Q je vytvorený expanznýpriestor 22, ktorý je z časti zaplnený expanznou kvapalinou, na vyobrazení

MPK / Značky

MPK: F16T 1/10, F28B 9/08

Značky: kondenzátu, parného, odvádzač, membránový, termicky

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/12-u2717-termicky-membranovy-odvadzac-parneho-kondenzatu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Termický membránový odvádzač parného kondenzátu</a>

Podobne patenty