Koľajnica v oblasti srdcovky

Číslo patentu: U 1303

Dátum: 04.12.1996

Autori: Voltner Jaroslav, Pirkl Ladislav

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka koľajnice V oblasti srdcovky,ktorá obsahuje krídlové koľajnice, hlavnú hrotovú koľajnicu a vedľajšiu hrotovú koľajnicu.V doterajšej technickej praxi sa V tratovom hospodárstveV miestach, kde dochádza k zmene či križeniu jazdných smerov železničných strojov, používajú bežne známe typy srdcoviek. Okolesnik kolesa prechádzajúceho srdcovkou má približnekužeľovitý tvar styčnej plochy s koľajnicou. Tento kužeľovitý tvar okolesníka je používaný v dôsledku nutnosti kompenzácie rôznych dĺžok koľajnic v oblúkoch tratí. Kužeľovitosť okolesníkovkolies však komplikuje prechod srdcovkou.Od najužšieho miesta srdcovky dochádza k tomu, že sa koleso železničného stroja dostáva na zmenšujúci sa styčný priemer okolesníka s hornou plochou krídlovej koľajnice. Úmerne k zmenšovaniu styčného priemeru okolesníka dochádza aj k poklesu celého železničného stroja. Zmenou výškovej polohy stroja tiež dochádza k zvyšovaniu sil pôsobiacich na srdcovku. Tento extrémny nárast tlakov na hornú plochu kridlových koľajníc spôsobuje po čase ich prejazdenie a vytláčanie materiálu v stope prechádzajúceho okolesníka kolesa. Toto opotrebovanie tiež zvyšuje pokles celého železničného stroja pred nábehom na hrothlavnej hrotovej koľajnice, ktorá má rovnakú výšku ako hornáplocha krídlovej koľajnice pred opisaným prevádzkovým opotrebovaním. Pri nábehu okolesníka kolesa na hrot hlavnej hrotovej koľajnice nastáva teda tvrdý ráz, ktorý má vzhľadom naextrémnu veľkosť zaťaženia a malým styčným plochám za následokextremné opotrebovanie hornej plochy hlavnej hrotovej koľajnicea následne aj vedľajšej hrotovej koľajnice, ktoré sú prejazdenć a vytlačené. Pri opačnom smere prechodu kolesa srdcovkou, teda 2 hrotových koľajníc na koľajnice krídlové, dochádza tiežk výraznému poklesu okolesníka kolesa V opotrebovaných oblastiachhrotových koľajníc pred jeho nábehom na krídlové koľajnice. Opäť2 dochádza k rázu a tým k stupňovaniu rozsahu a hĺbky opotrebovaných oblasti na horných plochách krídlových koľajníc. Z toho vyplýva, že pri väčšom počte prechodov železničného stroja srdcovkou dochádza od určitého okamihu k extrémne rýchlemu nárastu opotrebovania všetkých koľajníc tvoriacich srdcovku. To má za následok výrazné zhoršenie vodiacich vlastností srdcovky,čím sa zvyšuje nebezpečenstvo smerovo aj výškovo nestabilnéhoprechodu kolesa so všetkými možnými nebezpečnými následkami.Známym riešením, ako zabrániť vzniku opotrebovaných oblastí koľajníc srdcovky, je snaha zabrániť poklesu kolesa vhodným konštrukčným vytvorením krídlových koľajníc už pri výrobeNa odstránenie poklesu kolesa pri prechode srdcovkou jemožné na časti krídlových koľajníc vytvoriť vykovaním kompenzačnénavýšenie V smere nábehu na hrotové koľajnice. Toto riešenie mávšak nevýhodu V tom, že mechanické vlastnosti materiálu koľajnícsa ďalším spracovaním výrazne znižujú. Životnosť vykovaného navýšenia je preto veľmi krátka a napokon dochádza opäť k vzniku rozsiahleho opotrebovania ako V prípade srdcovky bez navýšeniaCieľom ďalej opisovaného technického riešenia je zabrániť poklesu kolesa železničného stroja danému kužeľovitosťouokolesníka a jeho následnému zdvíhaniu do pôvodnej roviny priAprechode srdcovkou, čím sa zamedzí opotrebovanie srdcovkya predĺži sa jej životnosť.Vyššie uvedené nevýhody doterajšieho stavu techniky odstraňuje technické riešenie koľajnice V oblasti srdcovky,ktorého podstata spočíva v tom, že koľajnica má navýšenie tvorené návarom aspoň na jednej krídlovej koľajnici, pričom horná plocha návaru je vytvorená ako stúpanie, začínajúce najskôr od najužšieho miesta srdcovky v smere nábehu okolesníka kolesa na hlavnú hrotovú koľajnicu alebo na vedľajšiu hrotovú koľajnicu.Výhodou navýšenia koľajníc návarom v oblasti srdcovky je najmä to, že zaručuje plynulý nábeh kužeľovitého okolesníkakolesa vzdiaľujúceho sa od krídlovej koľajnice na hrot hlavnejhrotovej koľajnice bez nežiaducich tvrdých rázov, čim nedochádza k jej opotrebovaniu prejazdenim a vytláčaním materiálu. Navýšenie kridlovej koľajnice v oblasti srdcovky návarom, ktorý je tvorený vysoko pevným materiálom, tiež zabraňuje prejazdeniu a vytláčaniu materiálu kridlovej koľajnice prechodom kužeľovitého okolesnikaZačiatok stúpania hornej plochy koľajnicoviho návaru je výhodné umiestniť do oblasti 50 až 150 mm od najužšieho miestaNábeh návaru je s výhodou vytvorený rôznobežne na priečnyDobrú funkciu návaru zaisťuje vybranie, ktorého spodná plocha je aspoň na časti dĺžky vybrania rovinná a rovnobežná s pätou kridlovej koľajnice alebo V nej môže byť vytvorený zámok, zabezpečujúci návar proti vybočeniu.Výhodné je ďalej vyhotovenie návaru len na časti šírky hornej plochy kridlovej koľajnice, pričom najmenšia šírka návaru je s výhodou rovná šírke stopy okolesnika kolesa, prechádzajúcehohornou plochou kridlovej koľajnice.Horná plocha návaru má s výhodou uhol stúpania a, úmernýVeľmi výhodné je tiež to, že spoločná dotyčnica hornej plochy návaru a hornej plochy hlavnej hrotovej koľajnice alebo vedľajšej hrotovej koľajnice je v priečnom priereze srdcovkou sklonená pod uhlom B, rovným uhlu kužeľovitosti okolesnika. Horná plocha návaru môže pritom byť v priečnom priereze návaru svýhodou sklonená pod uhlom B, zodpovedajúcim uhlu kužeľovitostiPrehľad obrázkov na výkresochCelkové konštrukčné usporiadanie srdcovky je schematicky znázornená na obr. 1. Na obr. 2 je znázornená vyhotovenie vybrania pre návar v kridlovej koľajnici. Vyhotovenie návaru v nadväznosti na vybranie z obr. 2 je znázornená na obr. 3, obr. 4 znázorňuje stúpanie návaru a obr. 5 čiastočný priečny rezCelkové známe konštrukčné usporiadanie 1.srdcovky je zrejmé zobr. Srdcovka je zložená z väčšieho množstva jednotlivýchsúčastí, z ktorých hlavnými súčasťami sú krídlové koľajnicehlavná hrotová koľajnica g a vedľajšia hrotová koľajnicakrídlových koľajniciach L je vytvorené Vybranie 5niektorou zo známych a vhodných obrábacíchvybrúsením. Toto Vybranie môže byť vytvorené už na novejkrídlovej koľajnici 1, alebo na hornej ploche krídlovej koľajniceSpodná plocha il tohoto vybrania lg 1.pätou krídlovej koľajnice V dalších alternatívnychvyhotoveniach môže byt spodná plocha il vybrania 5 vytvorená akorovinná na časti Hĺbka vybrania 4svojej dlžky alebo ako zámok.je volená tak, aby umožňovala správne vytvorenie návaru Ä. Q 3 doplocha vybrania môže byť vytvorená od najužšieho miestaprechádzajúceho s krídlovou koľajnicou pričom môže zaujímať v priemete celú hornú l.Vybranie 3 má prednú stenu 32, ktorá je vytvorená rôznobežne napriečny prierez krídlovej koľajnice 1.vybrania 5 na obr. 2 je predná stena 3 vybrania 5 vytvorená Šikmo na pozdĺžne okraje krídlovej koľajnice l a začína na vonkajšom pozdĺžnom okraji krídlovej koľajnice 1 a končí navnútornom pozdĺžnom okraji krídlovej koľajnice l. Vybranie 1 jezaujíma v priemete celú plochu hornejplochy krídlovej koľajnice l od najužšieho miesta srdcovky aspoň do miesta posledného kontaktu okolesníka prechádzajúceho kolesa sV zaujímať v priemete len časť hornej plochy krídlovej koľajnice 1, bytiných vyhotoveniach môže spodná plocha il vybrania 3pričom tento priemet nemôže menší, ako je priemet stopyokolesníka, prechádzajúceho hornou plochou krídlovej koľajnice L.Miesto začiatku prednej steny gg vybrania 5 leží Vpríkladnom vyhotovení na obr. 2 v najužšom mieste srdcovky. Vďalších vyhotoveniach môže toto miesto začiatku prednej steny gg

MPK / Značky

MPK: E01B 7/10

Značky: oblastí, koľajnica, srdcovky

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/12-u1303-kolajnica-v-oblasti-srdcovky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Koľajnica v oblasti srdcovky</a>

Podobne patenty