Kombinácia práčky na odevy a pružiacej vzpery s tlmičom pérovania

Číslo patentu: E 979

Dátum: 23.11.2002

Autor: Burello Giampaolo

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Kombinácia práčky na odevy a pružiacej vzpery s tlmičom pérovaniaVynález sa týka kombinácie práčky na odevy a pružiacej vzpery stlmičom pérovania, zahrňujúci praciu vaňu zavesenú vnosnom ráme, vktorej je rotačne uložený bubon na odevy.Je všeobecné známe, že taká pracia vaňa je pripojená na nosný ram práčky pomocou pružiacich vzpier stlmíčom pérovania, ktoré sú uspôsobené na tlmenie vibrácií generovaných bubnom pri jeho rotácíi.Takéto pružiace vzpery s tlmičom pérovania obvykle obsahujú piest, ktorý je klzne uložený vo valci s brzdiacimí vodozve na vibrácie generované zaveseným pracím zariadením.Pružiaca vzpera stlmičorn pérovania, ktorá je obzvlášť vhodná na také aplikácie, je popísaná napríklad v EP-A-O 487 311 a obsahuje prostriedky, ktoré sú uspôsobené na selektívne rušeníe vyššie uvedeného brzdenia, najmä ked sa bubon otáča za podmienok podstatnej rovnováhy pri vysokej rýchlosti odstreďovania, so zreteľom na minimalizáciu prenosu vibrácií zo zaveseného pracieho zariadenia na rám práčky nesúcej náklad. Predovšetkým valec pružiacej vzpery stlmičom pérovania je pripojený na rám pračky (alebo na zavesené zariadenie), zatial čo piest je pripojený na zavesené zariadenie (alebo k rámu). V každom prípade je pripojenie píestu realizované vďake vložke, ku ktorej je samotný piest normálne axiálne pripevnený pomocou čapu, ktorý vedie priečne vložkou aje v zábere szodpovedajúcou prstencovou drážkou vsamotnom píeste. Za týchto podmienok môžu byť vibrácie generované zaveseným, t. j. oscilujúcim zariadením prenášane na trecíe prostriedky, aby boli vhodne tlmené.Naopak pri odstreďovaní je čap ovládaný tak, aby sa uvolnil zdrážky vpieste, ktorý tak môže, aspoň na určitej axíálnej vzdialenosti, volne kĺzat voči vložke. Za týchto podmienok vibrácie, ktoré sú generované v menšej miere oscilujúcim zariadením v podstateníe sú prenášané na rám.Ked je bubon v kludovom stave, čap je tlačený elastícky proti piestu, s ktorým sa opät iba spojí prostredníctvom prstencovej drážky, ak je táto axiálne zrovnaná sčapom. Táto konkrétna podmienka zrovnanía, ktorá je nutná ná to. aby bola pružíaca vzpera stlmičom pérovania opät schopná vykonávať svoju brzdíacučinnosť, môže obvykle nastať iba v prípade, že bubon práčky je nasledovnepoháňaný tak, že sa otáča dostatočne rýchlo, aby sa piest primerane posunul vzhľadom na vložku.lnými slovami, pri tomto riešení podľa doterajšieho stavu techniky zavisi vzájomná axiálna poloha piestu avalca pružiacej vzpery stlmičom pérovania na začiatku každého prevádzkového cyklu práčky na predchádzajúcich prevádzkových podmienkach a nemôže byť vopred určená.Srovnakým druhom nevýhody sa stretáva mechanická pružiaca vzpera s tlmičom perovania typu popisaného v US-A-5 080 204, kde tepelný akčný prvok pripevnený na piest je uspôsobený na axiálne stláčanie elastického odpruženéhočlena vtvare zrezaného kužeľa, aby sa tento roztiahol na vyvolanie expanzietrecieho krúžku usporiadaného medzi piestom a valcom pružiacej vzpery s tlmičom.Obidve riešenia z doterajšieho stavu techniky výhodne umožňujú, aby boli tlmiace parametre pružiacej vzpery stlmičom pérovania selektívne menené avšak vyššie uvedená náhodnosť vzájomnej axiálnej polohy robí tieto riešenia prakticky nevhodnými vzhľadom na možnosti efektívne použit rovnaké pružiace vzpery s tlmičom pérovania rovnako na meranie hmotnosti odevov vložených do práčky.EP O 555 707 popisuje trecí tlmič pre práčky, kde veľkosť trecej sily, ktorou sa brzdené teleso opiera o plášť, môže byť nastavená pomocou integrovanej nastavovacej jednotky. Na viac môže byť nastavovacia jednotka ovládaná mechanicky v pripade výpadku energie.Schopnosť určiť hmotnost odevov vložených do práčky je dôležitá k tomu,aby mohli byt pracie prostriedky, t.j. detergent, veľmi presne odmerane, keď sa pridávajú do pracieho procesu, aby sa zabránilo nadbytočnému použitiu chemických prostriedkov a aby sa znížilo znečistenie odpadových vôd z práčky. Na viac taká schopnost umožňuje práčke automaticky zvolit najvhodnejší praci program, ktorý má byt vždy realizovaný.Zvyčajne je náplň práčky, t.j. odevy na výpratie, zvážená mimo práčky, pre tento účel sa využíva najmä veko, ktoré uzaviera nakladací otvor práčky, na ktoré je napojený snímač hmotnosti, tak ako je to popísané v US~A-2 412 270. Riešenie tohto druhu však komplikuje konštrukciu práčky, najmä vprípade pračiek. ktoré sa nakladajú z prednej časti a mali by byt vskutočnosti v tomto pripade špeciálneJe teda cieľom tohto vynálezu zaistiť pružiacu vzperu s tlmičom pérovania pre práčky, ktorá nehľadiac na obzvlášť jednoduchú a lacnú štruktúru, tiež umožňuje, aby bola presne a spoľahlivo zmeraná hmotnost odevov nakladaných do práčky naPodľa vynálezu je cieľom dosiahnutie pružiacej vzpery s tlmičom pérovaniapre práčky, ktorá má vlastnosti uvedené v priložených nárokoch.Znaky a výhody vynálezu budú ľahšie pochopené z popisu, ktorý je uvedený nižšie pomocou neobmedzujúcich príkladov a s odkazom na sprievodné výkresy,kde- obr. 1 je schematický pohľad na práčku na pranie odevov zahrňujúcu pružiacu vzperu s tlmičom pérovania podľa vynálezu a- obr. 2 až 4 sú schematické pozdĺžne prierezy výhodného vyhotovenia pružiacej vzpery s tlmičom pérovania podľa vynálezu, v ich príslušných prevádzkových podmienkach.S odkazom na obr. t, aspoň jedna pružiaca vzpera 1 stlmičom pérovania podľa vynálezu môže byt použitá v práčke na odevy alebo v kombinovanej práčke a sušičke na odevy a pod. za účelom elastického pripojenia oscilujúceho pracieho zariadenia g k rámu g práčky, ktoré môže byt zavesené dokonca prostredníctvom pružín g. Spôsobom, ktorý je sám osebe známy, oscilujúce pracie zariadenie Q obsahuje neznázornený bubon, do ktorého sú vložené odevy, ktorý je uspôsobený na rotáciu okolo v podstate horizontálnej osy vo vnútri vonkajšej pracej vany 5.S výhodou je práčka typu, kde sú rôzne operačné zložky riadené a poháňane riadiacou jednotkou § s elektrickou programovou sekvenciou.S odkazom rovnako na obr. 2 až 4, pružiaca vzpera stlmičom pérovania hlavne obsahuje valec 7 s utesnenou koncovou časťou opatrenou napriklad oćkom § na jeho pripevnenie k zavesenému praciemu zariadeniu g (alebo rámu g práčky).Valec Z je opatrený klzne uloženou tyčou g piestu É, ktorý má koncovú ćast 19, ktorá vyčnieva von zvalca aje opatrená napríklad očkom 11 na pripevnenie k rámu g práčky (alebo k zavesenému praciemu zariadeniu g).Na tyči g piestu je namontovaná a koaxiálne na ňu pevne pripojená vložka 14,ktorá je schopná kĺzať axiálne vzhľadom na túto tyč za v podstate zanedbateľnéhotrenia medzi dvoma koncovými zarážkami, ktoré sú vytvorené hlavicou 1 g, respektívei pätkou lg piestu. Konkretne pàitka j 3 môže byť tvorená rozšírením piestu na jehc koncovej časti lO.Okolo vložky A je namontovaný a axiáine k nej pevne pripojený aspoň jeden trecí člen 15 alebo podobný prvok, spôsobilý vytvárať trenie vzhľadom na oovrch vnútornej strany valca Z, ked vložka kĺže vo valci. Treci člen g môže byt naoriklatl v podstate prstencového alebo kruhového tvaru a môže byt zachytený axiálne medze dvoma vzájomne protiľahlými ramenami 1 § a 1 Z vložky.Na pieste 15, svýhodou bližšie kjeho rozšírenej časti 1 Q. je namontovaný ovládač 13, ktorý môže byt elektromechanického typu, a s výhodou je to aktivátor s tepelnou roztažnosťou, uspôsobený na to, aby bol riadený riadiacou jednotkou EKonkrétne ovládač J 9 obsahuje pohyblivý člen Q, ktorý je normálne vo vytiahnutej polohe (obr. 2). Za týchto podmienok vložka 15 dosadá na hlavicovu koncovú zarážku l 2 piestu 18 a nie je schopná kĺzat vzhľadom k piestu.Naopak keď je ovládač 19 selektivne napajaný, jeho pohybový člen gr je zatiahnutý a uvoľňuje vložku 15, ktorá je takto schopná kĺzat na tyčí 9 piestu lfg axiálne medzi koncovými zarážkami Q a j 3, tak ako je to znázornená na obr. 4. Za týchto podmienok leží trecí člen 15 prakticky nećinne do toho času, pokial vložka 151 nepríde do styku s ktoroukoľvek z koncových zarážok 12 alebo 13.Ako alternatíva môže byt samozrejme ovládač 19 usporiadaný vedľa vložky 14, s pohyblívým členom gg, ktorý je v tomto prípade uspôsobený na to, aby tlačil proti pätke Q piestu. Je možne si všimnúť to, že vyššie uvedená pružiaca vzpera s tlmičom pérovania je schopna pracovat účinne, aj ked je namontovaná v obratenej polohe, t. j. v pripade, že vzájomná poloha očiek § a 11 je zarnenená, tak aby valec j pripojený k rámu práčky a piest 1 § pripojený k oscilujúcemu praciemu zariadeniuVo všetkých prípadoch bude pružiaca vzpera 1 s tlmičom perovania po inštalácii v práčke tak, ako je to znázornená na obr. l, pracovat tak, ako je to nižšie popísané.Predpokladajme, že keď sa praćka zapne, pružiaca vzpera s tlmićtom pérovania je vstave znázornenom na obr. 2, sovládaćom lg vjeho rytiahntrtej polohe a styčou g piestu WLE chránenou pra-ad klzartim vakomkoľvek smere vrTjJČŕ vložke 14. Vložka je teda v podstate pevne spojená s piestom 18, takže je vykonarteätrenie medzi trecími členmi 15 a vnútornou stranou valca Z.

MPK / Značky

MPK: D06F 37/20

Značky: pérovania, pračky, vzpěry, tlmičom, pružiacej, oděvy, kombinácia

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/12-e979-kombinacia-pracky-na-odevy-a-pruziacej-vzpery-s-tlmicom-perovania.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kombinácia práčky na odevy a pružiacej vzpery s tlmičom pérovania</a>

Podobne patenty