Plastová zostava kľučky na dvere vozidla a súvisiaci výrobný postup

Číslo patentu: E 8603

Dátum: 28.12.2007

Autori: Fernández Fernández Ricardo, Momeńe Arroyo Emma

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predmetom predloženého vynálezu je plastová zostava kľučky na dvere vozidla a súvisiaci výrobný postup, pri ktorej sa v oblasti osi plastovej zostavy kľučky nesústreďujú sily, pretože uvedená os plní len funkciu polohovacíeho prvku kľučky.0002 Okrem toho súvisiaci výrobný postup pomocou vstrekovania s podporou plynu umožňuje získať vyššie uvedenú zostavu, v ktorej os nie je vystavená silám, a v ktorej je kľučka tiež vybavená opomými plochamí V kryte, ktoré prenášajú sily na kryt, a tým bránia osi v zlomeni kľučky .0003 Okrem toho sa postup ukončuje stupňom galvanickćho pokovovania za použitia rôznych kovov na časti získanej v rámci stupňa vstrekovania s podporou plynu, a tým sazostave dodá vonkajší kovový vzhľad.100041 V stave techniky sú známe kľučky dverí vozidla, ktoré sú vyrobené z kovových materiálov, s výhodou pomocou vstrekovania hlíníkovej zliatiny Zamac, ktoré sa používajú pri luxusných vozidlách.100051 Ďalej sa vo vozidlách nižších tried pri výrobe zostáv kľučiek dverí používajú vstrekované plastické materiály, ktoré sa následne podrobujú procesu galvanickćho pokovovania, a tým sa znižujú konečné náklady spojené s materiálmi použitými vo vozidle. 0006 Vyššie uvedené zostavy vyrobené vstrekovaním sú vybavené plastovým krytom s kľučkou, ktorú používateľ používa na otvorenie dverí vozidla, kde má kľučka výčnelok s otvorom, cez ktorý prechádza os za účelom vykonávania rotácie. Takáto zostava kľučky dverí je známa z US 4 343 501.100071 Ked je kľučka v predchádzajúcom systéme v úplne otvorenej polohe, koncentrujú sa sily na oblast spájajúcu os s kľučkou, t.j. V oblasti výčnelku s otvorom, pretože retenčná sila pre dosiahnutie obmedzene alebo úplne otvorenej polohy je nesená osou, a to popri koncentrácii síl, ku ktorej dochádza v tejto oblasti kvôli aktivácii kľučky za účelom otvorenia dverí vozidla, čo môže viest k jej zlomcniu v dôsledku častćho opakovania tejto činnosti pri0008 Je preto potrebné poskytnúť plastovú zostavu kľučky na dvere vozidla, pri ktorej nedochádza ku koncentrácii sil v oblasti, kde os prechádza cez kľučku, pričom za týmto účelom by os mala byt len polohovaeím prvkom kľučky.0009 Za účelom dosiahnutia vyššie uvedeného by mala byt kľučka vložená do krytu tak,aby tam nebol výčnelok s otvorom, do ktorého by bola vložená os, ale skôr rozličné oblasti kľučky, cez ktoré by os prechádzala. Bežné vstrekovanie nedovoľuje ziskat kľučku s vyššie uvedenou konfiguráeiou kvôli tomu, že materiál by sa nedostal do oblastí kľučky, ktoré obklopujú geometriekú polohu osi v zostave.0010 Všetky predchádzajúce nevýhody boli prekonané pomocou tu opisanćho vynálezu,pretože ten poskytuje plastovú zostavu kľučky na vozidlá, ktorá bráni koncentrácii síl v oblasti osi, pretože retenčná sila nie je nesená samotnou kľučkou, ale namiesto toho opomýmiplochami kľučky v kryte a oblasťami, kde je kľučka vložená do uvedeného krytu.0011 Predložený vynález sa týka plastovej zostavy kľučky na dvere vozidla a súvisiaceho výrobného procesu, kde os kľučky slúži len ako jej polohovací prvok, čím sa bráni koncentrácii síl v uvedenej oblasti, a tým zlomeniu kľučky V oblasti spojenia s osou.0012 Okrem toho je kľučka vybavená opomými plochami, ktoré spočívajú, niektore počas pokoja a ine počas plnej aktivácie kľučky, na kryte, pričom uvoľňujú sily na nej a bránia zlomeniu kľučky v oblasti, kde cez ňu prechádza os.0013 Kľučka je vybavená hlavným telesom, vyrobeným postupom, ktorý bude opísaný nižšie, z ktoreho vybieha oblast pripájajúca ku krytu, ktorá sa v ňom sama centruje, pretože táto spojovacia oblasť kľučky je komplementárna k vnútornej oblasti krytu, ku ktorej je pripojená, pričom zaberá všetok konkávny priestor skeletu.0014 Takto sa kľučka v kryte sama centruje a nie je možné s ňou pohybovať v axiálnom smere. Tento axiálny smer je definovaný ako smer, v ktorom os prechádza cez spojovaciu oblast kľučky aj krytu a samotný kryt, kde os slúži len pre polohovanie kľučky vzhľadom ku krytu v jej rôznych polohách v priebehu rotácie kľučky.0015 V drážke spojovacej zóny kľučky a zvonku vzhľadom k osi je umiestnený pružný prvok, ktorý umožňuje to, aby sa kľučka po aktivácii vrátila Spät do svojej pokojovej polohy. 0016 Takto sa v priebehu montáže kľučka sama centruje vzhľadom ku krytu a os nemusí niesť sily, ked je kľučka v úplne otvorenej polohe, alebo sily spôsobené účinkom aktiváciekľučky, pretože vyššie uvedené sily sú prenášanć na kryt opomými oblasťami kľučky.0017 Súvisiaci spôsob výroby pozostáva z počiatočnćho stupňa vstrekovania s podporou plynu, pri ktorom plyn vháňa plastický materiál kľučky do priestoru dutiny formy, ktorý až doposial nebol vyplnený, pričom zanecháva na svojom mieste vnútomý kanál bez akéhokoľvek plastickćho materiálu, vytvorený prúdom plynu.0018 Takto je plastický materiál vohnaný ku všetkým stenám formy, a tým sa zlepšuje konečná povrchová úprava vstrekovanej kľučky.0019 Kvôli tomu, že os jednoducho tvorí polohovací prvok kľučky, musí uvedená kľučka zaberat dutiny krytu a kryt zase zaberá dutiny kľučky pre zodpovedajúce samocentrovanie kľučky v kryte.0020 Tak povrchy kľučky aj krytu, cez ktoré prechádza os, priliehajú a umožňujú, aby os polohovala kľučku vzhľadom ku krytu v rôznych polohách v priebehu rotácie kľučky.0021 Za použitia vstrekovania s podporou plynu sa plastický materiál dostane do rozšírenia v oblasti pripájajúcej kľučku ku krytu, ktoré sa nachádzajú v dutinách uvedeného skeletu. 0022 Ako druhý stupeň spôsobu výroby sa na diel získaný v rámci stupňa vstrekovania s podporou plynu aplikuje proces galvanickćho pokovovania za použitia rôznych kovov, a tým sa dosiahne zostava s vonkajším kovovým vzhľadom.0023 Týmto spôsobom sa získa zostava kľučky s nízkou hmotnosťou, a to vďaka tomu, že je v dôsledku použitého postupu vnútri dutá, pri ktorej sú na viditcľnej strane odstránené vstrekovacie čiary od jarúdenia plastíckćho materiálu, pretože je možné v priebehu postupuudržať vnútomý tlak plynu v dutine fonny.0024 Predložcný opis je doplnený množstvom vyobrazení, ktoré vysvetľujú výhodnéuskutočnenie, ale žiadnym spôsobom neobmedzujú vynález.Obr. l znázorňuje bokorys plastovej kľučky na dvere vozidla, ktorá je predmetomObr. 2 znázorňuje rez dolným pohľadom na plastovú kľučku na dvere vozidlaznázornenú na obr l.Obr. 3 znázorňuje rez dolným pohľadom na plastovú kľučku na dvere vozidla VObr. 4 znázorňuje rez pcrspektívnym pohľadom na plastovú kľučku na dvere vozidla,ukazujúci spojenie kľučky s krytom, a okrem toho os a pružný prvok, ktorý umožňujenávrat kľučky do pokojovej polohy.Obr. 5 znázorňuje perspektívny rozložený pohľad na kryt a kľučku, ktorá je predmetom vynálezu, na ktorom je kľučka otočená o 180 ° za účelom znázomenia jej0025 Vzhľadom na vyššie uvedený opis sa predložený vynález týka plastovej zostavy kľučky na dvere vozidla a súvisiaceho výrobného procesu, pričom zostava v tomto príklade výhodnćho prevedenia je typu umiestnenćho vo vnútri dverí vozidla.0026 Plastová zostava kľučky na dvere vozidla pozostáva z krytu (l), v ktorom sa kľučka(2) sama centruje vďaka tomu, že geometria kľučky (2) je komplementáma vzhľadom ku konkávnej strane krytu (l) v oblasti, kde sú oba diely (l, 2) spojené.0027 Táto komplementárna geometria oboch častí (l, 2) je taká, že kľučka (2) je vybavená dutinou (2.1) komplcmentámou k výčnelku (1.1) krytu (1). Preto je priestor medzi každou z dvoch stien (1.l.1) uvedeného výčnelku (1.1) krytu (l) a dolnou a homou konkávnou stenou(l .2, L 3) krytu (l) zabraný kľučkou (2), čím sa dosiahne samocentrovanie kľučky (2 ) v kryte(1) 0028 Kľučka (2) i výčnelok (1.1) krytu (l) sú v spojovacej oblasti oboch z nich (l, 2) vybavené otvorom (1.4, 2.2), ktorý je prítomný po celej výške zostavy v spojovaeej oblasti. Tento otvor (1.4, 2.2) sa ťahá od dolnej konkávnej steny (1.2) krytu (l) k homej konkávnej stene (1.3) krytu (l), čo umožňuje pripojenie osi (3), ktorá polohuje kľučku (2) vzhľadom ku krytu (l ) v rôznych polohách kľučky (2) v priebehu rotácíe.0029 V oblasti kľučky (2), v ktorej je umiestnený pružný prvok (4), ktorý umožňuje, aby sa kľučka (2) po aktivácii vrátila späť do svojej pokojovej polohy, sa nachádza rozšírenie (2.3) otvoru (2.2).0030 Okrem toho je kľučka (2) vybavená prvou opornou plochou (2.4) a druhou opomou plochou (2.5). Prvá oporná plocha (2.4) spočíva na kryte (l), ked kľučka (2) nie je aktivovaná, kým druhá opomá plocha (2.5) spočíva na kryte (l), ked je kľučka (2) v úplne aktivovanej polohe, čim saprenášajú sily na kryt (l) a bráni sa zlomeniu kľučky (2) v oblasti, kde os (3) prechádza cez kľučku (2).

MPK / Značky

MPK: E05B 17/00, E05B 65/20, E05B 15/16

Značky: vozidla, súvisiaci, výrobny, kľučky, dveře, plastová, zostava, postup

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/12-e8603-plastova-zostava-klucky-na-dvere-vozidla-a-suvisiaci-vyrobny-postup.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Plastová zostava kľučky na dvere vozidla a súvisiaci výrobný postup</a>

Podobne patenty