Spôsob a zariadenie na presmerovanie krátkych správ v GSM/UMTS mobilných telefónnych sieťach

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SPÓSOB A ZARIADENIE NA PRESMEROVANIE KRÁTKYCH SPRÁV v GSM/UMTS MOBILNÝCH TELEFÓNNYCH SIEŤACH0001 Tento vynález sa týka spôsobu a zariadenia na presmerovanie krátkych správ v GSM/UMTS mobilných telefónnych sieťach.0002 Presmerovanie hovoru pre hlasové hovory patrí medzi základné funkčné vlastnosti sietí GSM (z angl. Global System for Mobile Communications) a UMTS (z ángl. Universal Mobile Telecommunication System). Presmerovanie krátkych správ (angl. Short Messages - SMS) však doteraz v praxi možné nie je, a to aj napriek tomu, že je v mnohých prípadoch žiaduce.0003 V súčasnej dobe existujúce prístupy na preposielanie krátkych správ sú opísané napríklad v dokumentoch DE 103 24 636 A 1, DE 101 17 051 A 1 alebo US 2002/0090936 A 1. V týchto dokumentoch zverejnené spôsoby vyžadujú uskutočnenie zmien v rôznych sieťových prvkoch prip. rozhraniach,následkom čoho pri sú pre realizáciu týchto funkcií nutné ďalšie značné zdroje,najmä pokiaľ sa jedná o finančnú náročnosť, čas potrebný na implementáciu, personálnu náročnosť, atď.0004 Dokument WO 01/22751 A 1 opisuje spôsob na presmerovanie krátkych správ od odosielateľa na cielové telefónne číslo príjemcu vGSM/UMTS mobilných telefónnych sieťach. Toto Cieľové telefónne číslo príjemcu sa pred zistením informácií pre routing, ktoré sú potrebné pre doručenie krátkej správy, nahradí číslom na presmerovanie, následne sa uskutoční zistenie informácií pre routing a doručenie krátkej správy na základetohto čísla na presmerovanie. Na zaistenie tejto funkcie sa použije na tento účelzriadený sieťový prvok mobilnej telefónnej siete.0005 Úlohou tohto vynálezu je preto navrhnúť spôsob a zariadenie na presmerovanie krátkych správ vGSM/UMTS mobilných telefónnych sieťach, ktoré sa budú vyznačovať možnosťou jednoduchej implementácie.0006 Táto úloha je podľa tohto vynálezu riešená znakmi nezávislýchpatentových nárokov, na ktorých znenie na tomto mieste odkazujeme.0007 Výhodné uskutočnenia a ďalšie výhodné znaky tohto vynálezu sú uvedené v závislých patentových nárokoch, na ktorých znenie na tomto mieste0008 Na riešenie podľa tohto vynálezu je charakteristické použitie ITU-T štandardizovaných rozhraní. Inými slovami je navrhnutý spôsob, ktorý umožňuje využiť známu a osvedčenú hlasovú funkcionalitu, presmerovanie hovoru, tiež pre Short Message Service (SMS). Podľa tohto vynálezu sa pri uskutočňovaní tohto spôsobu použijú výhradne štandardizované rozhrania a správy (protokoly), vďaka čomu je umožnená hladká a cenovo výhodná integrácia do existujúcej GSM/UMTS siete.0009 Podľa tohto vynálezu je funkcionalita na presmerovanie implementovaná vo zvláštnom servisnom uzle, ktorý sa skladá vpodstate z troch modulárnych funkčných blokov funkcie na interakciu, funkcie na preklad a funkcie na účtovanie. Tieto funkčné bloky zaisťujú jednoduché napojenie servisného uzla do existujúcej sieťovej architektúry a zaistenie požadovaných funkcii pre zmenu chodu SMS správ, ako aj pre poskytnutie služby (zriadenie) a jej spoplatnenie. 0010 Oproti už existujúcim rlešeniam má spôsob podľa tohto vynálezu nasledujúce znaky a výhody- Nie je nutné upravovat štandardizované rozhrania, najmä Message Application Part - MAP, a komponenty mobilnej telefónnej siete, najmämobilné ústredne (Mobile Switching Center - MSC) alebo domovský register (Home Location Register - HLR), vďaka čomu je možnérealizovať rýchle a cenovo výhodné implementácie a uvedenie do- Poskytnutie SMS profilových dát, ktoré sú potrebné na presmerovanie SMS, sa uskutočňuje vservisnom uzle a oddelene od hlasových profilových dát, ktoré sú obvykle kdispozicií vdomovskom registri HLR. Vďaka tomu nie je potrebné žiadne doplňovanie alebo menenie hlasových profilových dát v HLR.- Spoplatnenie presmerovania SMS sa uskutočňuje oddelene od doterajšieho SMS spoplatnenia, a ponúka tak väčšiu flexibilitu pokial ide o tariñkáciu a implementáciu služby.- Toto presmerovanie zodpovedá niektorému z bežných, na presmerovanie hovorov známych CFU (Call Fon/varding Unconditional), to znamená nepodmienenému presmerovaniu bez zohľadnenia stavu účastníka, napr.obsadené alebo nedostupný, a je teda jednoduché ho použiť.- Toto presmerovanie krátkych správ sa svýhodou uskutočňuje na jedno dané jednotlivé telefónne číslo. Doručovania SMS príp. takzvaný hunting(hľadanie) sa tu nebudú zohľadňovať, čo tiež prispieva k nižšej komplexite tohto riešenia.0011 Samozrejme je možné v súlade so spôsobom podľa tohto vynálezu uskutočňovať tiež presmerovanie takzvaných EMS správ (Enhanced Message0012 Teraz bude na základe výkresov bližšie opísaný jeden príklad uskutočnenia tohto vynálezu.0013 Obrázok 1 znázorňuje priebeh presmerovania SMS podľa tohtovynálezu. 0014 Obrázok 2 znázorňuje zriadenie presmerovania SMS uživateľom.0015 Centrálnou myšlienkou tohto vynálezu je zriadenie vlastného servisného uzla 10 pre službu presmerovania SMS. Servisný uzol 10, ako centrálny prvok, je začlenený do mobilnej telefónnej siete napríklad ako počítač0016 Funkcia 12 na interakciu je príslušná pre komunikáciu servisného uzla sexternými jednotkami pre zriadenie a spracovanie udalostí, napr. pre komunikáciu s domovským registrom HLR 20 a mobilnými ústredňami MSC 22. Pre tento účel je nutná podpora SS 7 protokolu MAP vo verzii 2.0017 Funkcia 14 na preklad má za úlohu zisťovanie a zmenu čísla na presmerovanie v závislosti od zvoleného cieľového telefónneho čísla a voliteľné vzávlslosti od telefónneho čísla volajúceho účastníka. Pre každého účastníka,ktorý chce použit službu presmerovania SMS, sa do databázy závislej od účastníka uloží jeho účastnícke telefónne číslo a týmto účastníkom zvolené číslo na presmerovanie, na ktoré majú byť SMS správy presmerované. Databáza môže byt inštalovaná interne v servisnom uzle 10, alebo môže byt0018 Funkcia 16 na účtovanie je príslušná pre účtovanie vprípade zriadenia a presmerovania krátkej správy, napr. vystavenia lístkov, online účtovanie cez Camel Application Part (CAPVS) v prípade predplatenia.0019 Obrázok 1 objasňuje spôsob na presmerovanie SMS správ prostredníctvom zámeny telefónneho čísla v mobilnej telefónnej sieti. Pre tento účel na vhodnom koncovom prístroji 24, napríklad mobilnom telefóne, sa vytvorí krátka správa SMS. Táto krátka správa má byt odovzdaná na koncový prístroj 26 príjemcu. Táto SMS sa najprv odovzdá cez mobilnú telefónnu siet do SMS centrály 18, označovanej tiež ako Short Message Service Center (SMSC), a tam sa dočasne uloží, správa 1. S pomocou MAP príkazu SRl for SM (Send Routing lnfo for Short Message), ktorý sa štandardne posiela z SMS centrály SMSC 18 do domovského registra HLR 20, sa SMSC 18 informuje HLR 20 na miesto výskytu (informácia pre routing) príjemcu. Podľa tohto vynálezu sa teraz

MPK / Značky

MPK: H04W 4/12

Značky: mobilných, presmerovanie, spôsob, krátkých, správ, sieťach, telefónnych, zariadenie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/12-e7054-sposob-a-zariadenie-na-presmerovanie-kratkych-sprav-v-gsm-umts-mobilnych-telefonnych-sietach.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na presmerovanie krátkych správ v GSM/UMTS mobilných telefónnych sieťach</a>

Podobne patenty